removdrv.txt Driver File Contents (AHCI_Intel_11.5.0.1207_W8x64UW8x86U_A.zip)

ÿþICH8ME************************************************************

************************************************************

W niniejszym dokumencie przedstawiono procedur rcznego

usuwania oprogramowania sterownika Technologii pamici

Intel(R) Rapid i ponownego konfigurowania systemu do u|ywania

wBasnego sterownika systemu operacyjnego na potrzeby

zarzdzania kontrolerami pamici masowej.Przed rozpoczciem procedury nale|y wydrukowa niniejszy

dokument do u|ycia jako odniesienie. Nastpnie nale|y

wykona czynno[ci opisane w Cz[ci 1 w celu okre[lenia trybu

sterownika SATA. W zale|no[ci od trybu okre[lonego w Cz[ci 1 

nale|y Wykona kroki Cz[ci 2A lub 2B.OSTRZE{ENIE: 

Ponowne konfigurowanie systemu mo|e zakoDczy si utrat 

danych na woluminach RAID u|ywanych przez system. Usunicie 

sterownika Technologii pamici Intel(R) Rapid z dysku rozruchowego 

lub rozruchowego woluminu RAID mo|e wymaga ponownego 

zainstalowania systemu operacyjnego. Aby zachowa 

integralno[ danych, przed kontynuowaniem nale|y sporzdzi 

kopi zapasow wszystkich danych.************************************************************

* Cz[ 1. Okre[lanie trybu systemu

************************************************************Procedura usuwania tego oprogramowania ró|ni si w

zale|no[ci od tego, czy system dziaBa w trybie RAID, czy w

trybie AHCI.Dostp do Mened|era urzdzeDAby uzyska dostp do Mened|era urzdzeD w systemie operacyjnym Microsoft* 7 

nale|y:  -W Start menu nale|y wybra Panel sterowania  -Klikni Kategorie a nastpnie wybra maBe lub du|e ikony.  -Klikn System.  -Wybra Mened|era urzdzeD w lewym oknie.	Aby uzyska dostp do Mened|era urzdzeD w systemie operacyjnym Microsoft* 8 

nale|y:  -W Start menu nale|y wybra okno Ustawienia komputera lub okno Pulpit  -Je[li wybrane zostaBo okienko Ustawienia komputera, nalezy klikn Wicej ustawieD 

  aby przej[ do Panelu sterowania  -Je[li wybrane zostaBo okienko Pulpit, nale|y otworzy eksploratora Windows* a 

  nastpnie wpisa "Panel sterowania" w pole wyszukiwania tekstu.  -Wybra System i zabezpieczenia a nastpnie wybra System.  -Wybra Mened|era urzdzeD w lewym oknie.Tryb systemu nale|y okre[li, identyfikujc kontroler SATA

wy[wietlany w Mened|erze urzdzeD w nastpujcy sposób:1. W oknie Mened|er urzdzeD wyszukaj pozycj

  Kontrolery pamici masowej.

  Je[li pozycja jest wy[wietlana, rozwiD j i wyszukaj

  jeden z wymienionych poni|ej kontrolerów. Je|eli

  pozycja nie jest wy[wietlana, przejdz do kroku 2:  - Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller

   Je|eli powy|szy kontroler jest obecny, system bazuje

   na mikroukBadzie ICH7R/DH dziaBajcym w trybie RAID. 

   Przejdz do cz[ci 2A poni|ej.  - Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller

   Je|eli powy|szy kontroler jest obecny, system bazuje

   na mikroukBadzie ICH7MDH dziaBajcym w trybie RAID. 

   Przejdz do cz[ci 2A poni|ej.  - Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset 

   SATA RAID Controller 

   Je|eli powy|szy kontroler jest obecny, system bazuje

   na mikroukBadzie Desktop/Workstation/Server Express 

   Chipset dziaBajcym w trybie RAID. Przejdz do cz[ci 

   2A poni|ej.  - Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID Controller

   Je|eli powy|szy kontroler jest obecny, system bazuje

   na mikroukBadzie Mobile Express Chipset dziaBajcym w 

   trybie RAID. Przejdz do cz[ci 2A poni|ej.  - Je|eli |aden z powy|szych kontrolerów nie jest

   obecny, system nie dziaBa w trybie RAID. Przejdz do

   kroku 2 poni|ej.2. W oknie Mened|er urzdzeD wyszukaj pozycj

  Kontrolery IDE ATA/ATAPI.

  Je[li pozycja jest wy[wietlana, rozwiD j i wyszukaj

  jeden z wymienionych poni|ej kontrolerów:  - Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller

   Je|eli powy|szy kontroler jest obecny, system bazuje

   na mikroukBadzie ICH7R/DH dziaBajcym w trybie AHCI. 

   Przejdz do cz[ci 2B poni|ej.  - Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller

   Je|eli powy|szy kontroler jest obecny, system bazuje

   na mikroukBadzie ICH7M/MDH dziaBajcym w trybie 

   AHCI. Przejdz do cz[ci 2B poni|ej.  - Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller

   Je|eli powy|szy kontroler jest obecny, system bazuje

   na mikroukBadzie ICH9M-E/M dziaBajcym w trybie AHCI.

   Przejdz do cz[ci 2B poni|ej.  - Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller

   Je|eli powy|szy kontroler jest obecny, system bazuje

   na mikroukBadzie ICH10R dziaBajcym w trybie AHCI.

   Przejdz do cz[ci 2B poni|ej.  - Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller

   Je|eli powy|szy kontroler jest obecny, system bazuje

   na mikroukBadzie ICH10D/DO dziaBajcym w trybie AHCI.

   Przejdz do cz[ci 2B poni|ej.  - 'Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller'

   Je|eli powy|szy kontroler jest obecny, system bazuje

   na mikroukBadzie 5 Series 4 Port dziaBajcym w trybie 

   AHCI. 

   Przejdz do cz[ci 2B poni|ej.  - 'Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller'

   Je|eli powy|szy kontroler jest obecny, system bazuje

   na mikroukBadzie 5 Series 6 Port dziaBajcym w trybie 

   AHCI. 

   Przejdz do cz[ci 2B poni|ej.  - 'Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller'

   Je|eli powy|szy kontroler jest obecny, system bazuje

   na mikroukBadzie 5 Series/3400 Series dziaBajcym w 

   trybie AHCI. 

   Przejdz do cz[ci 2B poni|ej.  - 'Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express Chipset 

   SATA AHCI Controller'

   Je|eli powy|szy kontroler jest obecny, system bazuje

   na mikroukBadzie Desktop/Workstation/Server Express 

   Chipset dziaBajcym w trybie AHCI. 

   Przejdz do cz[ci 2B poni|ej.  - 'Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller'

   Je|eli powy|szy kontroler jest obecny, system bazuje

   na mikroukBadzie Mobile Express Chipset dziaBajcym w 

   trybie AHCI. 

   Przejdz do cz[ci 2B poni|ej.  - 'Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller '

   Je|eli powy|szy kontroler jest obecny, system bazuje

   na mikroukBadzie 7 Series/C216 Rodziny mikroukBadów 

   dziaBajcym w trybie AHCI. 

   Przejdz do cz[ci 2B poni|ej.   - 'Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller'

   Je|eli powy|szy kontroler jest obecny, system bazuje

   na mikroukBadzie 7 Series 6 Port dziaBajcym w trybie 

   AHCI. 

   Przejdz do cz[ci 2B poni|ej.  - Je|eli |aden z powy|szych kontrolerów nie jest

   obecny, system nie dziaBa w trybie AHCI.

   Oprogramowanie Technologii pamici Intel(R) Rapid nie

   obsBuguje innych trybów. Przejdz do kroku 3 poni|ej.3. Nie wyglda na to, aby system dziaBaB w trybie

  RAID lub AHCI. Je|eli uwa|asz, |e system dziaBa w

  trybie RAID lub AHCI, ale |aden z powy|szych

  kontrolerów nie jest wy[wietlany, skontaktuj si z

  producentem systemu lub miejscem zakupu w celu

  uzyskania pomocy. Do czasu okre[lenia trybu dziaBania

  systemu nie mo|esz przej[ do Cz[ci 2.

************************************************************

* Cz[ 2A. System w trybie RAID

************************************************************Procedura opisana w tej cz[ci mo|e zosta wykonana tylko

w systemie dziaBajcym w trybie RAID. Je|eli kroki opisane

w Cz[ci 1 nie zostaBy wykonane i nie stwierdzono, czy

system dziaBa w trybie RAID, nie mo|na kontynuowa tej

procedury. Przed kontynuacj nale|y si zapozna z

poni|szymi ostrze|eniami.OSTRZE{ENIA:

a. Usunicie woluminu RAID 0 powoduje trwaBe usunicie

  wszystkich danych znajdujcych si na tym woluminie.

  Przed kontynuacj nale|y sporzdzi kopi zapasow danych o

  znaczeniu krytycznym.b. Je|eli pliki systemowe znajduj si na dysku lub woluminie

  podBczonym do kontrolera RAID, pliki te zostan usunite

  i konieczne bdzie ponowne zainstalowanie systemu operacyjnego.1. Zapoznaj si z ostrze|eniami przedstawionymi powy|ej.2. Uruchom system ponownie.3. Zwró uwag, czy podczas uruchamiania systemu jest

  wy[wietlany ekran powitalny programu Intel(R) Rapid

  Storage Technology - Option ROM. Je[li tak, przejdz do kroku

  5 poni|ej. 4. Je[li sterownik UEFI jest zainstalowany przejd| do kroku 6, je[li nie to

  omiD krok 4 i przejd| do kroku 5, opisanego poni|ej. 5. Je|eli program Option ROM jest zainstalowany, wykonaj

  poni|sz procedur:  5a. Przejdz do narzdzia konfiguracyjnego programu Option ROM,

    naciskajc klawisze Ctrl-I po wy[wietleniu odpowiedniego

    komunikatu podczas uruchamiania systemu.

  5b. W programie konfiguracyjnym wybierz z menu opcj 2,

    i przejdz do menu usuwania woluminu RAID.

  5c. U|ywajc klawiszy strzaBek w gór i w dóB

    wybierz wolumin, który chcesz usun. 

  5d. Naci[nij klawisz Del, aby usun wybrany wolumin i

    naci[nij klawisz Y, aby potwierdzi usunicie.

    Powtarzaj t czynno[ a| do usunicia wszystkich 

    obecnych w systemie woluminów.

  5e. Wyjdz z narzdzia konfiguracyjnego.

  5f. Przejdz do programu konfiguracyjnego BIOS (mo|esz

    nacisn klawisz F2 lub Delete natychmiast po

    rozpoczciu uruchamiania systemu).

  5g. ZmieD konfiguracj IDE dla kontrolera SATA z RAID 

    na IDE.

  5h. Zapisz zmiany i wyjdz z programu konfiguracyjnego

    BIOS.6. Je[li sterownik UEFI jest zainstalowany, wykonaj nastpujc procedur:

  

  6a. Przejdz do programu konfiguracyjnego BIOS (mo|esz

    nacisn klawisz F2 lub Delete natychmiast po

    rozpoczciu uruchamiania systemu).

  6b. Przejd| do "Intel(R) Rapid Storage Technology" i naci[nij klawisz Enter.

  6c. Za pomoc strzaBek W gór i W dóB przejd| do woluminu który chcesz usun

  6d. Wybierz Delete aby usun wolumin.

  6e. Naci[nij klawisz Enter w celu potwierdzenia wyboru.

  6f. Aby opu[ci "Intel(R) Rapid Storage Technology" naci[nij Esc.

  6g. ZmieD ustawienia IDE kontrolera seryjnego ATA z RAID na IDE.

  6h Zachowaj zmiany i opu[ program konfiguracyjny BIOS.

7. Je|eli program Option ROM lub sterownik UEFI nie jest zainstalowany, wykonaj

  poni|sz procedur:  7a. Przejdz do programu konfiguracyjnego BIOS (mo|esz

    nacisn klawisz F2 lub Delete natychmiast po

    rozpoczciu uruchamiania systemu).

  7b. ZmieD konfiguracj IDE dla kontrolera SATA z RAID 

  	na IDE.

  7c. Zapisz zmiany i wyjdz z programu konfiguracyjnego

    BIOS.8. Uruchom system ponownie.************************************************************

* Cz[ 2B. System w trybie AHCI

************************************************************Procedura opisana w tej cz[ci mo|e zosta wykonana tylko

w systemie dziaBajcym w trybie AHCI. Je|eli kroki opisane

w Cz[ci 1 nie zostaBy wykonane i nie stwierdzono, czy

system dziaBa w trybie AHCI, nie mo|na kontynuowa tej

procedury. Przed kontynuacj zaleca si sporzdzenie kopii

zapasowej wszystkich wa|nych danych.1. Uruchom system ponownie.2. Przejdz do programu konfiguracyjnego BIOS (mo|esz

  nacisn klawisz F2 lub Delete natychmiast po

  rozpoczciu uruchamiania systemu).3. ZmieD konfiguracj IDE dla kontrolera SATA z AHCI na IDE.4. Zapisz zmiany i wyjdz z programu konfiguracyjnego BIOS.5. Uruchom system ponownie. System operacyjny powinien

  uruchomi si tak jak poprzednio.Uwaga: Je|eli podczas wprowadzania tych zmian w programie

konfiguracyjnym BIOS systemu wystpi jakiekolwiek

trudno[ci, nale|y skontaktowa si z producentem systemu

lub miejscem zakupu w celu uzyskania pomocy.************************************************************

* ZASTRZE{ENIE

************************************************************INFORMACJE ZAWARTE W TYM DOKUMENCIE DOTYCZ PRODUKTÓW INTEL.

W TYM DOKUMENCIE NIE UDZIELA SI {ADNYCH LICENCJI, WYRA{ONYCH

BEZPOZREDNIO ANI DOMNIEMANYCH, WYNIKAJCYCH Z NIEZROZUMIENIA ANI W INNY SPOSÓB, 

NA PRAWA WAASNOZCI INTELEKTUALNEJ. Z WYJTKIEM SYTUACJI WYMIENIONYCH 

W WARUNKACH I POSTANOWIENIACH FIRMY INTEL DOTYCZCYCH SPRZEDA{Y 

TAKICH PRODUKTÓW FIRMA INTEL NIE PONOSI {ADNEJ ODPOWIEDZIALNOZCI I ZRZEKA SI 

WSZELKICH WYRAyNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI DOTYCZCYCH SPRZEDA{Y I 

U{YTKOWANIA PRODUKTÓW INTEL,ACZNIE Z ODPOWIEDZIALNOZCI I GWARANCJAMI 

DOTYCZCYMI PRZYDATNOZCI DO OKREZLONYCH CELÓW, MO{LIWOZCI SPRZEDA{Y I 

NARUSZANIA PATENTÓW, PRAW AUTORSKICH LUB INNYCH PRAW WAASNOZCI INTELEKTUALNEJ.JEZLI NIE UZGODNIONO INACZEJ NA PIZMIE PRZEZ FIRM INTEL, PRODUKTY INTEL 

NIE S PROJEKTOWANE ANI PRZEZNACZONE DO ZASTOSOWAC, W KTÓRYCH AWARIA

PRODUKTU INTEL MOGAABY SPOWODOWA SYTUACJ PROWADZC DO ZRANIENIA LUB ZMIERCI OSOBY.Firma Intel mo|e wprowadza zmiany w specyfikacjach i opisach produktów w dowolnym

czasie i bez uprzedzenia. Projektanci nie mog opiera si na braku lub charakterystyce cech 

lub instrukcji oznaczonych jako "zarezerwowane" lub "nieokre[lone". 

Firma Intel zastrzega sobie prawo do ich okre[lenia w przyszBo[ci

i nie ponosi odpowiedzialno[ci za ewentualne konflikty lub niezgodno[ci wynikajce 

ze zmian wprowadzanych w przyszBo[ci. Informacje podane w tym dokumencie mog ulec zmianie 

bez uprzedzenia. Nie nale|y finalizowa projektów, opierajc si na tych informacjach.Produkty opisane w tym dokumencie mog zawiera wady projektowe

lub bBdy, powodujce odchylenia dziaBania produktu 

od podanych specyfikacji. Aktualna lista zidentyfikowanych bBdów jest dostpna 

na |danie.Aby uzyska najnowsze specyfikacje, przed zBo|eniem zamówienia na produkt 

nale|y skontaktowa si z lokalnym biurem sprzeda|y Intel lub z dystrybutorem.Kopie dokumentów oznaczonych numerem zamówienia i wymienionych w tym

dokumencie, a tak|e inn literatur firmy Intel, mo|na uzyska dzwonic 

pod nr 1-800-548-4725 (USA) lub przechodzc na stron pod adresem: http://www.intel.com/#/en_us_01 Intel(R) jest znakiem towarowym firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.* Inne nazwy i marki mog stanowi wBasno[ innych firm

Copyright (c) 2001-2012, Intel Corporation. Wszelkie prawa zastrze|one.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.95