removdrv.txt Driver File Contents (AHCI_Intel_11.5.0.1207_W8x64UW8x86U_A.zip)

ÿþ************************************************************

************************************************************

ÞáÞÚ ÖÔ ÞäèØ Ðê ÔÔÜÙÚ ÜÔáèÔ ÙÓàÙê éÜ êÕÛàê ÞàÔÜ ÔÔêçß éÜ ØÛàÕÜÕÒÙÙê ÐÛáÕß ÞÔÙè Intel(R) ÕÜÔÒÓèÔ Þ×Óé éÜ êæÕèê ÔÞâèÛê ÜéÙÞÕé ÑÞàÔÜ ÔÔêçß ÔÞçÕèÙ éÜ ÞâèÛê ÔÔäâÜÔ, ÜéÝ àÙÔÕÜ ÑçèÙ Ð×áÕß.ÜÔéÜÞê ÔÜÙÚ ÖÔ, ÔÓäá ê×ÙÜÔ ÞáÞÚ ÖÔ ÜâÙÕß. ÜÐ×è ÞÛß, ÔéÜÝ Ðê ×Üç 1, ÛÓÙ ÜçÑÕâ Ðê ÞæÑ Ñçè Ô- SATA. 

ÑÔêÐÝ ÜÞæÑ éàçÑâ Ñ×Üç 1, ÔéÜÝ Ðê ×Üç 2Ð ÐÕ Ðê 2Ñ.ÐÖÔèÔ: ÔÒÓèÔ Þ×Óé éÜ êæÕèê ÔÞâèÛê âÜÕÜÔ ÜÒèÕÝ ÜÐÙÑÕÓ àêÕàÙÝ ÑÐÞæâÙ Ð×áÕß RAID éÑéÙÞÕé ÔÞâèÛê. Ôáèê ÞàÔÜ ÔÔêçß éÜ ØÛàÕÜÕÒÙÙê ÐÛáÕß ÞÔÙè Intel  ÞÛÕàß ÔÐê×ÕÜ ÐÕ ÞÐÞæâÙ ÔÐ×áÕß RAID ÔÞéÞé ÜÐê×ÕÜ, âéÕÙÔ ÜÓèÕé ÔêçàÔ Þ×Óé éÜ ÞâèÛê ÔÔäâÜÔ. ÛÓÙ ÜéÞÕè âÜ éÜÞÕê ÔàêÕàÙÝ, ÒÑÔ Ðê ÛÜ ÔàêÕàÙÝ ÜäàÙ éêÞéÙÚ. ************************************************************

* ×Üç 1: çÑÙâê ÞæÑ ÔÞâèÛê

************************************************************ÔéÜÑÙÝ ÜÔáèê êÕÛàÔ ÖÕ ÞéêàÙÝ ÑÔêÐÝ ÜÞæÑ ÔäâÕÜÔ éÜ ÔÞâèÛê, RAID ÐÕ AHCI.ÒÙéÔ Ü- 'Device Manager' (ÞàÔÜ ÔÔêçàÙÝ)ÛÓÙ ÜÒéê Ü- 'Device Manager' (ÞàÔÜ ÔÔêçàÙÝ) Ñ- Microsoft Windows 7*:  - ÑÔêäèÙØ Start (Ôê×ÜÔ), Ñ×è Control Panel (ÜÕ× ÔÑçèÔ).  - Ü×å âÜ 'Category' (çØÒÕèÙÔ) ÕÜÐ×è ÞÛß Ñ×è 'Small icons' (áÞÜÙÝ çØàÙÝ) ÐÕ 'Large icons' (áÞÜÙÝ ÒÓÕÜÙÝ).  - Ü×å âÜ 'System' (ÞâèÛê).  - Ñ×è Ðê 'Device Manager' (ÞàÔÜ ÔÔêçàÙÝ) Ñ×ÜÕàÙê ÔÙÞàÙê.ÛÓÙ ÜÒéê Ü- 'Device Manager' (ÞàÔÜ ÔÔêçàÙÝ) Ñ- Microsoft Windows 8*:  - Ñ×ÜÕß Start (Ôê×ÜÔ), Ü×å âÜ ÔäèÕé 'PC Settings' (ÔÒÓèÕê Þ×éÑ) ÐÕ âÜ ÔäèÕé 'Desktop' (éÕÜ×ß âÑÕÓÔ).  - ÐÝ Ñ×èê Ðê ÔäèÕé 'PC Settings' (ÔÒÓèÕê Þ×éÑ), Ü×å âÜ 'More settings' (ÔÒÓèÕê àÕáäÕê) ÛÓÙ ÜÒéê Ü- Control Panel (ÜÕ× ÔÑçèÔ).  - ÐÝ Ñ×èê Ðê ÔäèÕé 'Desktop' (éÕÜ×ß âÑÕÓÔ), äê× Windows* Explorer ÕÜÐ×è ÞÛß ÔÖß 'Control Panel' (ÜÕ× ÔÑçèÔ) ÑêÙÑê ØçáØ éÜ ×ÙäÕé.  - Ñ×è 'System and Security' (ÞâèÛê ÕÐÑØ×Ô) ÕÜÐ×è ÞÛß Ñ×è 'System' (ÞâèÛê).  - Ñ×è Ðê 'Device Manager' (ÞàÔÜ ÔÔêçàÙÝ) Ñ×ÜÕàÙê ÔÙÞàÙê.çÑâ Ðê ÞæÑ ÔÞâèÛê âÜ-ÙÓÙ ÖÙÔÕÙ ÐÕäß ÔæÒê Ñçè Ô- SATA Ñ- Device Manager (ÞàÔÜ ÔÔêçàÙÝ), âÜ-ÙÓÙ ÔéÜÞê ÔéÜÑÙÝ ÜÔÜß:1. Ñ×ÜÕß 'Device Manager' (ÞàÔÜ ÔÔêçàÙÝ), ×äé âèÚ ÑéÝ 'Storage Controllers'

  (ÑçèÙ Ð×áÕß). ÐÝ âèÚ ÖÔ çÙÙÝ, Ôè×Ñ ÐÕêÕ Õ×äé Ð×Ó ÞÔÑçèÙÝ ÔÑÐÙÝ.

       Ð×èê, ÔÞéÚ ÜéÜÑ 2:

 

  - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller'

          ÐÝ ÔÑçè ÜâÙÜ çÙÙÝ, ÔÞâèÛê ÔÙÐ ÞâèÛê ICH7R/DH ÑÞæÑ RAID.

          ÔÞéÚ ÜéÜÑ 2Ð ÜÔÜß.  - 'Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller'

          ÐÝ ÔÑçè ÜâÙÜ çÙÙÝ, ÔÞâèÛê ÔÙÐ ÞâèÛê ICH7MDH ÑÞæÑ RAID.

          ÔÞéÚ ÜéÜÑ 2Ð ÜÔÜß.  - 'Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express

   Chipset SATA RAID Controller'

          ÐÝ ÔÑçè ÜâÙÜ çÙÙÝ, ÔÞâèÛê ÔÙÐ ÞâèÛê éÜ âèÛê éÑÑÙÝ Express ÜéÕÜ×ß âÑÕÓÔ/ê×àê âÑÕÓÔ/éèê ÑÞæÑ RAID.

          ÔÞéÚ ÜéÜÑ 2Ð ÜÔÜß.  - 'Intel(R) Mobile Express Chipset SATA RAID Controller'

          ÐÝ ÔÑçè ÜâÙÜ çÙÙÝ, ÔÞâèÛê ÔÙÐ ÞâèÛê éÜ âèÛê éÑÑÙÝ Express ÜàÙÙÓ ÑÞæÑ RAID.

          ÔÞéÚ ÜéÜÑ 2Ð ÜÔÜß.

  

  - ÐÝ Ðã Ð×Ó ÞÔÑçèÙÝ ÜâÙÜ ÐÙàÕ ÞÕäÙâ, ÔÞâèÛê ÐÙàÔ äÕâÜê ÑÞæÑ RAID. ÔÞéÚ ÜéÜÑ 2 ÜÔÜß.2. Ñ×ÜÕß 'Device Manager' (ÞàÔÜ ÔÔêçàÙÝ), ×äé âèÚ ÑéÝ 'IDE ATA/ATAPI controllers'

  (ÑçèÙ IDE ATA/ATAPI).

       ÐÝ âèÚ ÖÔ çÙÙÝ, Ôè×Ñ ÐÕêÕ Õ×äé Ð×Ó ÞÔÑçèÙÝ ÔÑÐÙÝ:  - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller'

          ÐÝ ÔÑçè ÜâÙÜ çÙÙÝ, ÔÞâèÛê ÔÙÐ ÞâèÛê ICH7R/DH ÑÞæÑ AHCI.

          ÔÞéÚ ÜéÜÑ 2Ñ ÜÔÜß.  - 'Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller'

          ÐÝ ÔÑçè ÜâÙÜ çÙÙÝ, ÔÞâèÛê ÔÙÐ ÞâèÛê ICH7M/MDH ÑÞæÑ AHCI.

          ÔÞéÚ ÜéÜÑ 2Ñ ÜÔÜß.  - 'Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller'

          ÐÝ ÔÑçè ÜâÙÜ çÙÙÝ, ÔÞâèÛê ÔÙÐ ÞâèÛê ICH9M-E/M ÑÞæÑ AHCI.

          ÔÞéÚ ÜéÜÑ 2Ñ ÜÔÜß.  - 'Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller'

          ÐÝ ÔÑçè ÜâÙÜ çÙÙÝ, ÔÞâèÛê ÔÙÐ ÞâèÛê ICH10R ÑÞæÑ AHCI.

          ÔÞéÚ ÜéÜÑ 2Ñ ÜÔÜß.  - 'Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller'

          ÐÝ ÔÑçè ÜâÙÜ çÙÙÝ, ÔÞâèÛê ÔÙÐ ÞâèÛê ICH10D/DO ÑÞæÑ AHCI.

          ÔÞéÚ ÜéÜÑ 2Ñ ÜÔÜß.  - 'Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller'

          ÐÝ ÔÑçè ÜâÙÜ çÙÙÝ, ÔÞâèÛê ÔÙÐ ÞâèÛê 5Series éÜ 4 ÙæÙÐÕê ÑÞæÑ AHCI.

          ÔÞéÚ ÜéÜÑ 2Ñ ÜÔÜß.  - 'Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller'

          ÐÝ ÔÑçè ÜâÙÜ çÙÙÝ, ÔÞâèÛê ÔÙÐ ÞâèÛê 5Series éÜ 6 ÙæÙÐÕê ÑÞæÑ AHCI.

          ÔÞéÚ ÜéÜÑ 2Ñ ÜÔÜß.  - 'Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller'

          ÐÝ ÔÑçè ÜâÙÜ çÙÙÝ, ÔÞâèÛê ÔÙÐ ÞâèÛê 5Series/3400 Series ÑÞæÑ AHCI.

          ÔÞéÚ ÜéÜÑ 2Ñ ÜÔÜß.  - 'Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express

   Chipset SATA AHCI Controller'

          ÐÝ ÔÑçè ÜâÙÜ çÙÙÝ, ÔÞâèÛê ÔÙÐ ÞâèÛê éÜ âèÛê éÑÑÙÝ Express ÜéÕÜ×ß âÑÕÓÔ/ê×àê âÑÕÓÔ/éèê ÑÞæÑ AHCI.

          ÔÞéÚ ÜéÜÑ 2Ñ ÜÔÜß.  - 'Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller'

          ÐÝ ÔÑçè ÜâÙÜ çÙÙÝ, ÔÞâèÛê ÔÙÐ ÞâèÛê éÜ âèÛê éÑÑÙÝ Express ÜàÙÙÓ ÑÞæÑ AHCI.

          ÔÞéÚ ÜéÜÑ 2Ñ ÜÔÜß.  - 'Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller'

          ÐÝ ÔÑçè ÜâÙÜ çÙÙÝ, ÔÞâèÛê ÔÙÐ ÞâèÛê Þéä×ê âèÛê éÑÑÙÝ 7Series/C216 ÑÞæÑ AHCI.

          ÔÞéÚ ÜéÜÑ 2Ñ ÜÔÜß.  - 'Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller'

          ÐÝ ÔÑçè ÜâÙÜ çÙÙÝ, ÔÞâèÛê ÔÙÐ ÞâèÛê Þéä×ê âèÛê éÑÑÙÝ 7Series ÑÞæÑ AHCI.

          ÔÞéÚ ÜéÜÑ 2Ñ ÜÔÜß.

 

  - ÐÝ Ðã Ð×Ó ÞÔÑçèÙÝ ÜâÙÜ ÐÙàÕ ÞÕäÙâ, ÔÞâèÛê ÐÙàÔ ÑÞæÑ AHCI. ÐÙß âÕÓ ÞæÑÙÝ ÔàêÞÛÙÝ âÜ-ÙÓÙ êÕÛàê ØÛàÕÜÕÒÙÙê ÐÛáÕß ÞÔÙè Intel. ÔÞéÚ ÜéÜÑ 3 ÜÔÜß.3. àèÐÔ éÔÞâèÛê ÐÙàÔ äÕâÜê ÑÞæÑ RAID ÐÕ AHCI. ÐÝ ÐêÔ áÑÕè éÔÞâèÛê äÕâÜê ÑÞæÑ RAID ÐÕ AHCI ÕÐÙàÚ èÕÐÔ Ðã Ð×Ó ÞÔÑçèÙÝ ÔèéÕÞÙÝ ÜâÙÜ, äàÔ ÜÙæèß ÔÞâèÛê ÐÕ ÜÞçÕÝ ÔèÛÙéÔ ÜçÑÜê âÖèÔ. ÜÐ êÕÛÜ ÜÔÞéÙÚ ÜéÜÑ 2 ÜÔÜß, âÓ ÜçÑÙâê ÞæÑ ÔÞâèÛê.************************************************************

* ×Üç 2Ð: ÞâèÛê ÑÞæÑ RAID

************************************************************àÙêß ÜÑæâ Ðê ÔÔÜÙÚ éÑáâÙã ÖÔ èç ÑÞâèÛê ÔàÞæÐê ÑÞæÑ RAID. ÐÜ êÞéÙÚ ÑÔÜÙÚ ÖÔ, ÐÜÐ ÐÝ Ûß ÔéÜÞê Ðê ÔéÜÑÙÝ éÑ×Üç 1 ÜâÙÜ ÜçÑÙâê ÞæÑ ÔäâÕÜÔ éÜ ÞâèÛê ÖÕ. ÜäàÙ éêÞéÙÚ, ÔçäÓ ÜçèÕÐ Ðê ÔÐÖÔèÕê ÜÔÜß.ÐÖÔèÕê:

Ð. ÐÝ ÐÞæâÙ Ð×áÕß RAID 0 àÞ×ç, ÛÜ ÔàêÕàÙÝ ÑÐÞæâÙ Ð×áÕß ÖÔ àÞ×çÙÝ ÜæÞÙêÕê. ÒÑÔ Ðê ÛÜ ÔàêÕàÙÝ ÔçèÙØÙÙÝ, ÜäàÙ éêÞéÙÚ. Ñ. ÐÝ çÕÑæÙ ÞâèÛê àÞæÐÙÝ ÑÓÙáç ÐÕ ÐÞæâÙ Ð×áÕß éÞ×ÕÑ ÜÑçè RAID, çÑæÙÝ ÐÜÔ ÙÙÞ×çÕ ÕÙÔÙÔ æÕèÚ ÜÔêçÙß Þ×Óé Ðê ÞâèÛê ÔÔäâÜÔ.

1. ÔçäÓ ÜçèÕÐ ÕÜÔÑÙß Ðê ÔÐÖÔèÕê ÔèéÕÞÕê ÜâÙÜ.2. Ðê×Ü Þ×Óé Ðê ÔÞâèÛê.3. ÑÞÔÜÚ Ðê×ÕÜ ÔÞâèÛê, éÙÝ ÜÑ ÐÝ ÞÕäÙâ ÞáÚ ÑéÝ 'option ROM éÜ ØÛàÕÜÕÒÙÙê ÐÛáÕß ÞÔÙè Intel(R)  '. ÐÝ Ûß, ÔÞéÚ ÑéÜÑ 5 ÜÔÜß. 4. ÔÞéÚ ÑéÜÑ 6 ÐÝ ÞàÔÜ ÔÔêçß UEFI ÞÕêçß. ÐÝ ÜÐ, ÔÞéÚ ÜéÜÑ 7 ÜÔÜß.5. ÔéÜÝ ÔÜÙÚ ÖÔ ÐÝ Ô- option ROM ÞÕêçß:  5Ð. ÛÐéè êêÑçé ÑÞÔÜÚ Ðê×ÕÜ ÔÞâèÛê, ÔÙÛàá ÜÛÜÙ ÔâÖè ÔêæÕèÔ éÜ Ô- option ROM âÜ-ÙÓÙ ÔçéÔ âÜ Ctrl+I.

  5Ñ. ÑêÕÛàÙê ÔÔêçàÔ, Ñ×è ÑÐäéèÕê êäèÙØ 2 ÛÓÙ ÜÔÙÛàá ÜêäèÙØ 'Delete RAID Volume'.

  5Ò. ÑÐÞæâÕê Ô×æÙÝ ÜÞâÜÔ ÕÜÞØÔ, Ñ×è Ðê ÐÞæâÙ ÔÐ×áÕß éÑèæÕàÚ ÜÞ×Õç.

  5Ó. Ü×å âÜ ÔÞçé 'Del' ÛÓÙ ÜÞ×Õç Ðê ÐÞæâÙ ÔÐ×áÕß ÔàÑ×è ÕÜ×å âÜ ÔÞçé 'Y' ÛÓÙ ÜÐéè Ðê ÔÞ×ÙçÔ. ×ÖÕè âÜ éÜÑ ÖÔ ÛàÓèé, ÛÓÙ ÜÞ×Õç Ðê ÛÜ ÐÞæâÙ ÔÐ×áÕß ÔçÙÙÞÙÝ. 

  5Ô. æÐ ÞêÕÛàÙê ÔÔêçàÔ.

  5Õ. ÔÙÛàá ÜÔÒÓèê Ô- BIOS éÜ ÔÞâèÛê (ÑÓèÚ ÛÜÜ âÜ-ÙÓÙ Ü×ÙæÔ âÜ ÔÞçé 'F2' ÐÕ âÜ ÔÞçé 'Delete', Ñâê Ðê×ÕÜ ÔÞâèÛê).

  5Ö. éàÔ Ðê êæÕèê Ô- IDE âÑÕè Ñçè Ô- ATA ÔØÕèÙ Þ- 'RAID' Ü- 'IDE'.

  5×. éÞÕè Ðê ÔéÙàÕÙÙÝ ÕæÐ ÞÔÒÓèê Ô- BIOS éÜ ÔÞâèÛê.6. ÔéÜÝ ÔÜÙÚ ÖÔ ÐÝ ÞàÔÜ ÔÔêçß UEFI ÞÕêçß:  6Ð. ÔÙÛàá ÜÔÒÓèê Ô- BIOS éÜ ÔÞâèÛê (ÑÓèÚ ÛÜÜ âÜ-ÙÓÙ Ü×ÙæÔ âÜ ÔÞçé 'F2' ÐÕ âÜ ÔÞçé 'Delete', Ñâê Ðê×ÕÜ ÔÞâèÛê).

  6Ñ. àÕÕØ Ü'ØÛàÕÜÕÒÙÙê ÐÛáÕß ÞÔÙè Intel(R) ' ÕÜ×å âÜ ÔÞçé 'Enter'.

  6Ò. àÕÕØ ÜÐÞæâÙ ÔÐ×áÕß RAID éÑèæÕàÚ ÜÞ×Õç, ÑÐÞæâÕê ÞçéÙ Ô×æÙÝ ÜÞâÜÔ ÕÜÞØÔ, ÕÜÐ×è ÞÛß Ü×å âÜ ÔÞçé 'Enter'.

  6Ó. Ñ×è 'Delete' ÛÓÙ ÜÞ×Õç Ðê ÐÞæâÙ ÔÐ×áÕß. 

  6Ô. Ü×å âÜ ÔÞçé 'Enter' ÛÓÙ ÜÐéè.

  6Õ. Ü×å âÜ ÔÞçé 'Esc' ÛÓÙ ÜæÐê Þ'ØÛàÕÜÕÒÙÙê ÐÛáÕß ÞÔÙè Intel(R) '

  6Ö. éàÔ Ðê êæÕèê Ô- IDE âÑÕè Ñçè Ô- ATA ÔØÕèÙ Þ- 'RAID' Ü- 'IDE'.

  6×. éÞÕè Ðê ÔéÙàÕÙÙÝ ÕæÐ ÞÔÒÓèê Ô- BIOS éÜ ÔÞâèÛê.7. ÔéÜÝ ÔÜÙÚ ÖÔ ÐÝ ÜÐ Ðê Ô- option ROM ÕÜÐ Ðê ÞàÔÜ ÔÔêçß UEFI ÞÕêçß:  7Ð. ÔÙÛàá ÜÔÒÓèê Ô- BIOS éÜ ÔÞâèÛê (ÑÓèÚ ÛÜÜ âÜ-ÙÓÙ Ü×ÙæÔ âÜ ÔÞçé 'F2' ÐÕ âÜ ÔÞçé 'Delete', Ñâê Ðê×ÕÜ ÔÞâèÛê).

  7Ñ. éàÔ Ðê êæÕèê Ô- IDE âÑÕè Ñçè Ô- ATA ÔØÕèÙ Þ- 'RAID' Ü- 'IDE'.

  7Ò. éÞÕè Ðê ÔéÙàÕÙÙÝ ÕæÐ ÞÔÒÓèê Ô- BIOS éÜ ÔÞâèÛê.8. Ðê×Ü Þ×Óé Ðê ÔÞâèÛê.************************************************************

* ×Üç 2Ñ: ÞâèÛê ÑÞæÑ AHCI

************************************************************àÙêß ÜÑæâ Ðê ÔÔÜÙÚ éÑáâÙã ÖÔ èç ÑÞâèÛê ÔàÞæÐê ÑÞæÑ AHCI. ÐÜ êÞéÙÚ ÑÔÜÙÚ ÖÔ, ÐÜÐ ÐÝ Ûß ÔéÜÞê Ðê ÔéÜÑÙÝ éÑ×Üç 1 ÜâÙÜ ÜçÑÙâê ÞæÑ ÔäâÕÜÔ éÜ ÞâèÛê ÖÕ. ÞÕÞÜå ÜÒÑÕê Ðê ÛÜ ÔàêÕàÙÝ Ô×éÕÑÙÝ, ÜäàÙ éêÞéÙÚ. 1. Ðê×Ü Þ×Óé Ðê ÔÞâèÛê.2. ÔÙÛàá ÜÔÒÓèê Ô- BIOS éÜ ÔÞâèÛê (ÑÓèÚ ÛÜÜ âÜ-ÙÓÙ âÜ Ü×ÙæÔ âÜ ÔÞçé 'F2' ÐÕ âÜ ÔÞçé 'Delete', Ñâê Ðê×ÕÜ ÔÞâèÛê). 3. éàÔ Ðê êæÕèê Ô- IDE âÑÕè Ñçè Ô- ATA ÔØÕèÙ Þ- 'AHCI' Ü- 'IDE'.4. éÞÕè Ðê ÔéÙàÕÙÙÝ ÕæÐ ÞÔÒÓèê Ô- BIOS éÜ ÔÞâèÛê.5. Ðê×Ü Þ×Óé Ðê ÔÞâèÛê. ÞâèÛê ÔÔäâÜÔ ÐÞÕèÔ ÜäâÕÜ ÛÞçÕÓÝ.

ÔâèÔ: ÐÝ êÙêçÜ ÑçéÙÙÝ ÛÜéÔÝ ÑÞÔÜÚ ÑÙæÕâ éÙàÕÙÙÝ ÐÜÔ Ñ- BIOS éÜ ÔÞâèÛê, äàÔ ÐÜ Ùæèß ÜÕ× ÔÐÝ ÐÕ ÜÞçÕÝ ÔèÛÙéÔ ÜçÑÜê âÖèÔ.

************************************************************

* ÛêÑ ÕÙêÕè

************************************************************ÞÙÓâ ÑÞáÞÚ ÖÔ ÞáÕäç ÑÙ×á ÜÞÕæèÙ INTEL .

ÜÐ àÙêß ÑÞáÞÚ ÖÔ ÛÜ èéÙÕß, ÞäÕèé ÐÕ ÞèÕÞÖ, ÑéêÙçÔ ÐÕ Ð×èê ÜÖÛÕÙÕê çàÙÙß èÕ×àÙ ÛÜéÔß. äèØ ÜÞäÕèØ ÑêàÐÙÝ ÕÑÔêàÙÕê éÜ INTEL ÜÞÛÙèê ÞÕæèÙÝ éÛÐÜÔ, INTEL ÐÙàÔ àÕéÐê ÑÛÜ Ð×èÙÕê, Õ- INTEL ÞêÛ×éê ÜÛÜ Ð×èÙÕê ÞäÕèéê ÐÕ ÞèÕÞÖê, ÑàÕÒâ ÜÞÛÙèÔ Õ/ÐÕ éÙÞÕé éÜ ÞÕæèÙ INTEL ÛÕÜÜ ×ÑÕê ÐÕ Ð×èÙÕê ÔçéÕèÙÝ ÜÔêÐÞÔ ÜÞØèÔ ÞáÕÙÞê, á×ÙèÕê ÐÕ ÔäèÔ éÜ äØàØ, ÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ ÐÕ ÖÛÕÙÕê çàÙÙß èÕ×àÙ Ð×èÙÝ ÛÜéÔß.ÐÜÐ ÐÝ Ûß ÔÕáÛÝ Ð×èê ÑÛêÑ âÜ-ÙÓÙ INTEL, ÔÞÕæèÙÝ éÜ INTEL ÐÙàÝ ÞêÕÛààÙÝ ÐÕ ÞÙÕâÓÙÝ ÜÙÙéÕÝ ÛÜéÔÕ éÑÕ ÛéÜ éÜ ÞÕæè INTEL âÜÕÜ ÜÙæÕè ÞæÑ éÑÕ âÜÕÜÙÝ ÜÔêè×é äæÙâÔ ÐÕ ÞÕÕê.×Ñèê Intel âéÕÙÔ ÜÑæâ éÙàÕÙÙÝ ÑÞäèØ ÕÑêÙÐÕè ÔÞÕæè ÑÛÜ âê, ÜÜÐ ÔÕÓâÔ. ÞêÛààÙÝ ÐÙàÝ ÙÛÕÜÙÝ ÜÔáêÞÚ âÜ ÔÙâÓèÕê ÐÕ âÜ ÞÐäÙÙàÙÝ éÜ êÛÕàÔ ÛÜéÔÙ ÐÕ âÜ ÔÕèÐÕê ÔÞáÕÞàÕê "éÞÕè" ÐÕ "ÜÐ ÞÕÒÓè". 

×Ñèê Intel éÕÞèê ÖÐê ÜÔÒÓèÔ âêÙÓÙê ÕÜÐ êÙéÐ ÑÛÜ Ð×èÙÕê ÜÔêàÒéÕÙÕê ÐÕ ÐÙ-êÐÙÞÕÙÕê ÔàÕÑâÕê ÞéÙàÕÙÙÝ âêÙÓÙÙÝ ÑÔÝ. ÔÞÙÓâ ÛÐß àêÕß ÜéÙàÕÙÙÝ ÜÜÐ ÔÕÓâÔ. ÐÙß ÜÙæÕè âÙæÕÑ ÞÕÒÞè âÝ ÞÙÓâ ÖÔ.ÔÞÕæèÙÝ ÔÞêÕÐèÙÝ ÑÞáÞÚ ÖÔ âéÕÙÙÝ ÜÔÛÙÜ äÒÞÙÝ ÐÕ éÒÙÐÕê ÑêÛàÕß, ÔÙÓÕâÙÝ Û- Errata, Ðéè âÜÕÜÙÝ ÜÒèÕÝ ÜÞÕæè ÜáØÕê ÞÔÞäèØ éäÕèáÝ. éÒÙÐÕê errata ÐÕäÙÙàÙÕê àÕÛ×ÙÕê ÖÞÙàÕê ÜäÙ ÓèÙéÔ.äàÔ ÐÜ ÞéèÓ ÔÞÛÙèÕê ÔÞçÕÞÙ éÜ Intel ÐÕ ÜÞäÙå ÛÓÙ ÜçÑÜ Ðê ÔÞäèØ ÔâÓÛàÙ ÑÙÕêè, ÜäàÙ ÔÖÞàê ÞÕæè.âÕêçÙÝ éÜ ÞáÞÛÙÝ ÔÛÕÜÜÙÝ Þáäè ÔÖÞàÔ ÕÐéè ÞÕÖÛèÙÝ ÑÞáÞÚ ÖÔ, ÐÕ ÑêÙâÕÓ Ð×è éÜ Intel, àÙêß ÜÔéÙÒ ÑØÜäÕß 1-800-548-4725 ÐÕ ÑÛêÕÑê ÔÐÙàØèàØ: http://www.intel.com/#/en_us_01 Intel(R) ÔÕÐ áÙÞß Þá×èÙ éÜ Intel Corporation ÑÐèÔ"Ñ ÕÞÓÙàÕê Ð×èÕê.* éÞÕê ÕÞÕêÒÙÝ Ð×èÙÝ âéÕÙÙÝ ÜÔÙÕê èÛÕé éÜ Ð×èÙÝ

ÖÛÕÙÕê ÙÕæèÙÝ (c) 2001-2012, Intel Corporation. ÛÜ ÔÖÛÕÙÕê éÞÕèÕê.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.67