removdrv.txt Driver File Contents (AHCI_Intel_11.5.0.1207_W8x64UW8x86U_A.zip)

ÿþ************************************************************

************************************************************

V tomto dokumentu jsou uvedeny pokyny pro ru
ní odebrání 

softwaru ovlada
e Úlo~né technologie Intel(R) Rapid a zmnu 

konfigurace po
íta
e na pou~ívání nativního ovlada
e 

opera
ního systému pro správu Yadi
e pameových zaYízení.Chcete-li tuto operaci provést, nejdYíve vytisknte tento 

dokument pro referenci. Potom podle pokyno v ásti 1 ur
ete 

re~im Yadi
e SATA. V závislosti na re~imu ur
eném v ásti 1 provete pokyny v 

ásti 2A nebo 2B.UPOZORNNÍ: Zmna konfigurace po
íta
e mo~e mít za následek 

ztrátu dat na svazcích RAID, které systém práv pou~ívá. Aby

bylo mo~né odebrat ovlada
 Úlo~né technologie Intel Rapid

ze spouatcí jednotky nebo spouatcího svazku RAID, bude 

pravdpodobn tYeba znovu nainstalovat celý opera
ní systém. 

Ne~ budete pokra
ovat, zazálohujte veakerá data, aby byla 

zachována jejich integrita. ************************************************************

* ást 1: Ur
ení re~imu po
íta
e

************************************************************Pokyny pro odebrání tohoto softwaru se liaí podle toho, zda 

po
íta
 b~í v re~imu RAID nebo AHCI.PYístup ke Správci zaYízeníPYístup ke Správci zaYízení v systému Microsoft Windows* 7:

  

   - V nabídce Start vyberte polo~ku Ovládací panely.   - Klepnte na polo~ku Kategorie a vyberte mo~nost

	  Malé ikony nebo Velké ikony.   - Klepnte na polo~ku Systém.   - V levém podokn klepnte na polo~ku Správce zaYízení.PYístup ke Správci zaYízení v systému Microsoft Windows* 8:

  

   - V okn Start klepnte na dla~dici Nastavení po
íta
e nebo

	  Plocha.

 

   - Pokud jste zvolili dla~dici Nastavení po
íta
e, klepnutím

	  na polo~ku Dalaí nastavení pYejdte na Ovládací panely.   - Pokud jste zvolili dla~dici Plocha, spusete Prozkumníka

	  Windows* a do textového vyhledávacího pole zadejte text

	  Ovládací panely.   - Klepnte na kategorii Systém a zabezpe
ení a potom

	  na polo~ku Systém.   - V levém podokn klepnte na polo~ku Správce zaYízení.

Re~im po
íta
e lze ur
it podle ozna
ení Yadi
e SATA 

ve Správci zaYízení podle následujícího postupu:1. V okn Správce zaYízení vyhledejte polo~ku s ozna
ením

  Xadi
e pameových zaYízení. Pokud je tato polo~ka k dispozici,

  rozbalte ji a vyhledejte nkterý z následujících 

  Yadi
o. Jinak pokra
ujte krokem 2:   - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA RAID Controller'

   Je-li uveden tento Yadi
, jedná se o systém ICH7R/DH

   v re~imu RAID. Pokra
ujte podle pokyno v ásti 2A ní~e.  - 'Intel(R) ICH7MDH SATA RAID Controller'

   Je-li uveden tento Yadi
, jedná se o systém ICH7MDH

   v re~imu RAID. Pokra
ujte podle pokyno v ásti 2A ní~e.  - 'ipové sady Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express 

   SATA RAID Controller'

   Je-li uveden tento Yadi
, jedná se o systém 
ipové sady 

   Desktop/Workstation/Server Express v re~imu RAID.

   Pokra
ujte podle pokyno v ásti 2A ní~e.  - 'ipové sady Intel(R) Mobile Express SATA RAID Controller'

   Je-li uveden tento Yadi
, jedná se o systém

   
ipové sady Mobile Express v re~imu RAID.

   Pokra
ujte podle pokyno v ásti 2A ní~e.

   

  - Není-li uveden ~ádný z Yadi
o výae, systém neb~í v 

   re~imu RAID. Pokra
ujte krokem 2 ní~e.2. V okn Správce zaYízení vyhledejte polo~ku

  s ozna
ením Xadi
e IDE ATA/ATAPI. Pokud je tato polo~ka 

  k dispozici, rozbalte ji a vyhledejte nkterý 

  z následujících Yadi
o:  - 'Intel(R) EP80579 SATA AHCI Controller'

   Je-li uveden tento Yadi
, jedná se o systém EP80579

   v re~imu AHCI. Pokra
ujte podle pokyno v ásti 2B ní~e.  - 'Intel(R) ICH7R/DH SATA AHCI Controller'

   Je-li uveden tento Yadi
, jedná se o systém IICH7R/DH

   v re~imu AHCI. Pokra
ujte podle pokyno v ásti 2B ní~e.  - 'Intel(R) ICH7M/MDH SATA AHCI Controller'

   Je-li uveden tento Yadi
, jedná se o systém ICH7M/MDH

   v re~imu AHCI. Pokra
ujte podle pokyno v ásti 2B ní~e.    - 'Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller'

   Je-li uveden tento Yadi
, jedná se o systém ICH9M-E/M v

   re~imu AHCI. Pokra
ujte podle pokyno v ásti 2B ní~e.  - 'Intel(R) ICH10R SATA AHCI Controller'

   Je-li uveden tento Yadi
, jedná se o systém ICH10R v

   re~imu AHCI. Pokra
ujte podle pokyno v ásti 2B ní~e.

 

  - 'Intel(R) ICH10D/DO SATA AHCI Controller'

   Je-li uveden tento Yadi
, jedná se o systém ICH10D/DO v

   re~imu AHCI. Pokra
ujte podle pokyno v ásti 2B ní~e.  - 'Intel(R) 5 Series 4 Port SATA AHCI Controller'

   Je-li uveden tento Yadi
, jedná se o systém 5 Series 4 

   Port v re~imu AHCI. 

   Pokra
ujte podle pokyno v ásti 2B ní~e.  - 'Intel(R) 5 Series 6 Port SATA AHCI Controller'

   Je-li uveden tento Yadi
, jedná se o systém 5 Series 6 

   Port v re~imu AHCI. 

   Pokra
ujte podle pokyno v ásti 2B ní~e.  - 'Intel(R) 5 Series/3400 Series SATA AHCI Controller'

   Je-li uveden tento Yadi
, jedná se o systém 5 Series/3400 

   Series v re~imu AHCI. 

   Pokra
ujte podle pokyno v ásti 2B ní~e.  - 'ipové sady Intel(R) Desktop/Workstation/Server Express 

   SATA AHCI Controller'

   Je-li uveden tento Yadi
, jedná se o systém 
ipové sady 

   Desktop/Workstation/Server Express v re~imu AHCI. 

   Pokra
ujte podle pokyno v ásti 2B ní~e.  - 'ipové sady Intel(R) Mobile Express SATA AHCI Controller'

   Je-li uveden tento Yadi
, jedná se o systém 
ipové sady 

   Mobile Express v re~imu AHCI. 

   Pokra
ujte podle pokyno v ásti 2B ní~e.   - 'Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller'

   Je-li uveden tento Yadi
, jedná se o systém 
ipové sady 

   7 Series/C216 v re~imu AHCI. 

   Pokra
ujte podle pokyno v ásti 2B ní~e.   - 'Intel(R) 7 Series Chipset Family SATA AHCI Controller'

   Je-li uveden tento Yadi
, jedná se o systém 
ipové sady 

   7 Series v re~imu AHCI. 

   Pokra
ujte podle pokyno v ásti 2B ní~e.	 - Není-li uveden ~ádný z Yadi
o výae, systém se 

   nenachází v re~imu AHCI. Software Úlo~ná technologie 

   Intel(R) Rapid nepodporuje ~ádné jiné re~imy. 

   Pokra
ujte krokem 3 ní~e.3. Systém pravdpodobn neb~í v ~ádném z re~imo RAID nebo 

  AHCI. Pokud se domníváte, ~e systém b~í v re~imu RAID 

  nebo AHCI a nelze najít ~ádný z výae uvedených ovlada
o, 

  po~ádejte o pomoc výrobce nebo prodejce po
íta
e. Dokud 

  neur
íte re~im po
íta
e, nelze pokra
ovat pokyny 

  uvedenými v následující ásti 2.************************************************************

* ást 2A: Po
íta
 v re~imu RAID

************************************************************Pokyny v této 
ásti lze provádt pouze u systému, který se 

nachází v re~imu RAID. Pokud jste neprovedli kroky uvedené v

ásti 1 a spolehliv neur
ili re~im po
íta
e, neprovádjte 

pokyny uvedené v této 
ásti. Ne~ budete pokra
ovat, pYe
tte

si následující upozornní.UPOZORNNÍ:

a. Pokud odstraníte svazek RAID 0, budou trvale odstranna 

  veakerá data na tomto svazku. Ne~ budete pokra
ovat, 

  zálohujte veakerá dole~itá data. b. Pokud se na disku nebo svazku pYipojenému k Yadi
i RAID

  nacházejí systémové soubory, budou tyto soubory odstranny

  a opera
ní systém bude nutné znovu nainstalovat.

1. S výae uvedenými upozornními je tYeba se seznámit a 

  porozumt jim.2. Restartujte po
íta
.3. Sledujte, zda se bhem spuatní po
íta
e zobrazí úvodní 

  obrazovka s názvem 'Intel(R) Rapid Storage Technology -

  Option ROM'. Pokud ano, pokra
ujte krokem 4 ní~e. Pokud 

  ne, pokra
ujte krokem 5.4. Pokud je nainstalován ovlada
 UEFI, pokra
ujte krokem 6.

	Pokud ne, pokra
ujte krokem 7.

	

5. Pokud je nainstalována pame Option ROM, provete

  následující kroky:  5a. Po vyzvání bhem spuatní systému spusete

    konfigura
ní nástroj pamti Option ROM 

    stisknutím kombinace kláves Ctrl+I.

  5b. Výbrem polo~ky nabídky 2 v programu nastavení

    pYejdte do nabídky 'Delete RAID Volume' (Odstranit 

    svazek RAID).

  5c. Pomocí kláves se aipkami nahoru a dolo vyberte 

    svazek, který chcete odstranit.

  5d. Stisknutím klávesy 'Del' odstraHte vybraný svazek a 

    stisknutím klávesy 'Y' odstranní potvrte. Podle 

    potYeby tento postup opakujte a odstraHte vaechny 

    dostupné svazky. 

  5e. Ukon
ete program nastavení.

  5f. PYejdte do nastavení systému BIOS (obvykle stisknutím 

    klávesy 'F2' nebo 'Delete' ihned po spuatní po
íta
e).

  5g. ZmHte konfiguraci IDE sériového Yadi
e ATA z 'RAID'

    na 'IDE'.

  5h. Ulo~te zmny a ukon
ete program nastavení systému BIOS.6. Pokud je nainstalován ovlada
 UEFI, provete následující

	kroky:  6a. PYejdte do nastavení systému BIOS (obvykle stisknutím 

    klávesy 'F2' nebo 'Delete' ihned po spuatní po
íta
e).

  6b. PYejdte na polo~ku 'Intel(R) Rapid Storage Technology'

		(Úlo~ná technologie Intel(R) Rapid) a stisknte

		klávesu 'Enter'.

  6c. Pomocí kláves se aipkami nahoru a dolo vyberte 

    svazek, který chcete odstranit, a stisknte klávesu

		'Enter'.

  6d. Výbrem pYíkazu 'Delete' (Odstranit) svazek odstraHte.

  6e. Potvrte stisknutím klávesy 'Enter'.

  6f. Stisknutím klávesy 'Esc' ukon
ete nástroj 'Intel(R) Rapid

		Storage Technology'.

  6g. ZmHte konfiguraci IDE sériového Yadi
e ATA z 'RAID'

    na 'IDE'.

  6h. Ulo~te zmny a ukon
ete program nastavení systému BIOS.7. Pokud není nainstalována pame Option ROM ani ovlada
 UEFI,

	provete následující kroky:  7a. PYejdte do nastavení systému BIOS (obvykle stisknutím 

    klávesy 'F2' nebo 'Delete' ihned po spuatní po
íta
e).

  7b. ZmHte konfiguraci IDE sériového Yadi
e ATA z 'RAID'

    na 'IDE'.

  7c. Ulo~te zmny a ukon
ete program nastavení systému BIOS.8. Restartujte po
íta
.************************************************************

* ást 2B: Po
íta
 v re~imu AHCI

************************************************************Pokyny v této 
ásti lze provádt pouze se systémem, který se 

nachází v re~imu AHCI. Pokud jste neprovedli kroky uvedené v 

ásti 1 a spolehliv neur
ili re~im po
íta
e, neprovádjte 

pokyny uvedené v této 
ásti. Ne~ budete pokra
ovat, 

doporu
ujeme zazálohovat veakerá dole~itá data. 1. Restartujte po
íta
.2. PYejdte do nastavení systému BIOS (obvykle stisknutím 

  klávesy 'F2' nebo 'Delete' ihned po spuatní po
íta
e). 3. ZmHte konfiguraci IDE sériového Yadi
e ATA z 'AHCI' 

  na 'IDE'.4. Ulo~te zmny a ukon
ete program nastavení systému BIOS.5. Restartujte po
íta
. Opera
ní systém provede b~ný start.

Poznámka: Pokud se pYi provádní tchto zmn v systému BIOS 

setkáte s problémy, po~ádejte o pomoc na výrobce nebo 

prodejce základní desky.************************************************************

* PRÁVNÍ OMEZENÍ

************************************************************INFORMACE V TOMTO DOKUMENTU JSOU POSKYTOVÁNY V SOUVISLOSTI S PRODUKTY

INTEL. TÍMTO DOKUMENTEM NENÍ UDLENA }ÁDNÁ LICENCE - VÝSLOVNÁ NEBO

IMPLICITN PXEDPOKLÁDANÁ, VZNIKLÁ NA ZÁKLAD PRÁVNÍ PXEKÁ}KY NEBO

JINAK - K JAKÝMKOLI PRÁVnM NA DU`EVNÍ VLASTNICTVÍ. KROM PXÍPADn UVEDENÝCH

V PRAVIDLECH A PODMÍNKÁCH PRODEJE SPOLENOSTI INTEL SPOLENOST INTEL

NEPXIJÍMÁ }ÁDNOU ODPOVDNOST A VÝSLOVN SE ZXÍKÁ JAKÝCHKOLI VYJÁDXENÝCH

I IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OHLEDN PRODEJE A/NEBO POU}ITÍ PRODUKTn INTEL,

VETN ODPOVDNOSTI I ZÁRUK VE VCI ZPnSOBILOSTI K URITÉMU ÚELU,

PRODEJNOSTI NEBO PORU`ENÍ CIZÍCH PATENTn A JINÝCH FOREM DU`EVNÍHO VLASTNICTVÍ.POKUD NENÍ PÍSEMN DOHODNUTO JINAK, PRODUKTY INTEL NEJSOU URENY ANI

NAVR}ENY K POU}ITÍ PRO JAKÉKOLI APLIKACE, VE KTERÝCH BY SELHÁNÍ PRODUKTU

INTEL MOHLO VYTVOXIT SITUACI, V NÍ} BY MOHLO DOJÍT KE ZRANNÍ NEBO SMRTI OSOB.Spole
nost Intel má právo provést zmny specifikací a popisu produkto

kdykoli a bez jakéhokoli upozornní. KonstruktéYi se nesmjí spoléhat

na absenci charakteristik jakýchkoli funkcí nebo instrukcí ozna
ených jako

"rezervované" nebo "nedefinované". Spole
nost Intel si je rezervuje pro

budoucí definici a nikterak neodpovídá za konflikty nebo nekompatibilitu

vzniklé jejich budoucí zmnou. Informace obsa~ené v tomto dokumentu mohou

podléhat zmnám bez pYedchozího upozornní. Bez tchto informací design

nedokon
ujte.Produkty popsané v tomto dokumentu mohou obsahovat konstruk
ní vady nebo 

hyby známé jako chyby (errata), je~ mohou zposobit odchylku vlastností

produktu od zveYejnných specifikací. PYehled známých chyb je k dispozici

na vy~ádání.PYed zadáním objednávky produktu se spojte s místní prodejní kanceláYi Intel

nebo se svým distributorem a vy~ádejte si nejnovjaí specifikace.Kopie dokumento, které obsahují objednací 
íslo a jsou zmiHovány v tomto

dokumentu nebo jiných tiskových materiálech spole
nosti Intel, lze získat

prostYednictvím telefonního 
ísla 1-800-548-4725 nebo na adrese

http://www.intel.com/#/en_us_01. Intel(R) je ochranná známka spole
nosti Intel Corporation ve Spojených státech

a dalaích zemích.* Dalaí názvy a zna
ky mohou být nárokovány jako vlastnictví jiných subjekto.

Copyright (c) 2001-2012, Intel Corporation. Vaechna práva vyhrazena.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.80