license.txt Driver File Contents (cjq4800hu.exe)

LEXMARK LICENCSZERZÕDÉSEK

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN A KÖVETKEZÕKET, MIELÕTT AZ OLDALON LÁTHATÓ "IGEN" VAGY "ELFOGADOM" GOMBRA KATTINT: HA AZ "IGEN" VAGY "ELFOGADOM" GOMBRA KATTINT, VAGY HASZNÁLATBA VESZI A TERMÉKET, AZZAL ELFOGADJA, HOGY E LICENCSZERZÕDÉS RENDELKEZÉSEI KÖTELEZÕEK ÖNRE NÉZVE. HA EZT NEM FOGADJA EL, VÁLASSZA EZEN A LAPON A "NEM" VAGY "NEM FOGADOM EL" GOMBOT, ÉS NE TELEPÍTSE, NE MÁSOLJA ÉS MÁS MÓDON SE HASZNÁLJA A TERMÉKET. HA NEM FOGADJA EL A JELEN LICENCSZERZÕDÉS FELTÉTELEIT, A TELJES VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSE ÉRDEKÉBEN HALADÉKTALANUL KÜLDJE VISSZA A TERMÉKET. HA A TERMÉKET MÁS FÉL SZÁMÁRA TELEPÍTI, A FELHASZNÁLÓKAT TÁJÉKOZTATNIA KELL ARRÓL, HOGY A TERMÉK HASZNÁLATÁVAL ELFOGADJÁK EZEKET A FELTÉTELEKET.

PATRONRA VONATKOZÓ LICENCSZERZÕDÉS*
Elfogadom, hogy az ehhez a nyomtatóeszközhöz mellékelt, szabadalmaztatott nyomtatópatron(ok)ra a következõ licenc/szerzõdés vonatkozik: A csomagban található, szabadalmaztatott nyomtatópatron(ok) csak egyszeri használatra készültek, és meghatározott mennyiségû tinta elhasználása után mûködésképtelenné válnak. A csere után némi tinta fog maradni a patronban. Az egyszeri használat után a nyomtatópatron használati licence megszûnik, és a használt patron csak a Lexmarknak küldhetõ vissza újragyártás, újratöltés vagy újrafelhasználás céljából. Ha a jövõben a fenti felételekkel árusított másik patront vásárolok, elfogadom a feltételeket arra a patronra. Ha nem fogadja el a licencszerzõdés egyszeri használatra vonatkozó feltételét, vigye vissza a terméket eredeti csomagolásában oda, ahol vásárolta. E feltétel nélküli cserepatron a www.lexmark.com címen rendelhetõ.

LEXMARK SZOFTVER-LICENCSZERZÕDÉS
Ez a Szoftverlicenc-szerzõdés ("Licencszerzõdés") egy jogi kötõerõvel rendelkezõ szerzõdés a felhasználó (természetes vagy jogi személy) és a Lexmark International, Inc. ("Lexmark") között, amely a Lexmark által a Lexmark termékkel együtt biztosított vagy telepített bármilyen szoftverprogram használatát szabályozza, amennyiben a Lexmark termékre vagy szoftverprogramra nem vonatkozik más írásos, a felhasználó és a Lexmark, vagy annak beszállítója által kötött szoftverlicenc-szerzõdés. A "Szoftverprogram" fogalom magában foglalja a gép által értelmezhetõ utasításokat, a hanganyagot és vizuális tartalmat (például képeket és felvételeket), valamint a kapcsolódó hordozókat, a nyomtatott és elektronikus dokumentációt, függetlenül attól, hogy azok a Lexmark termék részét képezik-e, ahhoz mellékelve vannak, vagy azzal együtt használandók-e. 

1. KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT. A Lexmark garanciát vállal arra, hogy a szoftverprogramot tartalmazó adathordozó (például hajlékonylemez vagy CD lemez) rendeltetésszerû használat mellett a jótállási idõ alatt mentes az anyag- és gyártási hibáktól. A jótállási idõ kilencven (90) nap, mely a szoftverprogramnak az eredeti végfelhasználóhoz való eljuttatása napján kezdõdik. A korlátozott garancia csak a Lexmarktól vagy hivatalos Lexmark viszonteladótól vagy disztribútortól újonnan vásárolt szoftverprogram adathordozójára vonatkozik. Amennyiben az adathordozó nem felel meg a jelen korlátozott jótállásnak, a Lexmark kicseréli a szoftver programot. 

2. SZAVATOSSÁG ELHÁRÍTÁSA ÉS KORLÁTOZÁSA. A LICENCSZERÕDÉSBEN MEGHATÁROZOTTAK KIVÉTELÉVEL, VALAMINT AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT MAXIMÁLIS MÉRTÉKBEN LEXMARK ÉS BESZÁLLÍTÓI A SZOFTVERPROGRAMOT ANNAK "ADOTT ÁLLAPOTÁBAN" ("AS IS") SZOLGÁLTATJÁK ÉS EZÚTON ELHÁRÍTANAK MINDEN MÁS, AKÁR KIFEJEZETT, AKÁR BELEÉRTETT SZAVATOSSÁGI KÖTELEZETTSÉGET ÉS FELTÉTELT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A SZOFTVERPROGRAMRA VONATKOZÓ TULAJDONJOGI, JOGSZAVATOSSÁGI, FORGALOMKÉPESSÉGI ("MERCHANTABILITY"), KONKRÉT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGI ÉS VÍRUSMENTESSÉGI KÖTLEZETTSÉGEKET. Ezt a szerzõdést meghatározott jogszabályokkal együtt kell értelmezni, mivel a mindenkor hatályos törvény esetenként olyan szavatossági kötelezettségeket és feltételeket foglalhat magában, vagy más olyan kötelezettségeket róhat a Lexmarkra, amelyeket nem lehet kizárni vagy módosítani. Ha ilyen jogszabály van érvényben, akkor a Lexmark ezennel a lehetõségeihez mérten korlátozza ezen szabályok megsértésével kapcsolatos felelõsségét a következõ egyikére vonatkozóan: a szoftverprogram cseréjére vagy a szoftverprogram vételárának visszafizetése. 

3. A LICENC MEGADÁSA. A Lexmark a licencszerzõdésben foglalt feltételeknek való megfelelés esetén a következõ jogokat biztosítja:

a.	Használat. A felhasználó a Szoftverprogram egy (1) példányát használhatja. A "használat" fogalmába beleértendõ a Szoftverprogram tárolása, betöltése, telepítése, végrehajtása és megjelenítése. Ha a Lexmark a szoftverprogramot egyidejû használatra biztosította, az engedélyezett felhasználók számát a Lexmarkkal kötött szerzõdésben meghatározott szám figyelembevételével kell korlátoznia. A Szoftverprogram összetevõi nem különíthetõk el egynél több számítógépen történõ használat céljából. A felhasználó elfogadja, hogy a Szoftverprogramot sem egészében, sem részenként nem használja olyan módon, amely bármely, a Szoftverprogram által a számítógép bármilyen kijelzõjén megjelenített védjegy, kereskedelmi név, külsõ megjelenés vagy szellemi tulajdonra vonatkozó tájékoztatás figyelmen kívül hagyásával, módosításával, korlátozásával, elrejtésével, átalakításával vagy jelentéktelenné tételével jár.
b.	Másolás. A Szoftverprogramról egy (1) másolat készíthetõ, kizárólag biztonsági mentés, archiválás vagy telepítés céljából úgy, hogy a másolat tartalmazza az eredeti Szoftverprogram tulajdonosi közleményeit. A Szoftverprogram nem másolható semmilyen nyilvános vagy elosztott hálózatra.
c.	A jogok fenntartása. A Szoftverprogram, beleértve a hozzá tartozó minden betûtípust. szerzõi joga és tulajdona a Lexmark International, Inc. vállalaté és/vagy beszállítóié. A Lexmark minden jogot fenntart magának, amelyet ez a licencszerzõdés nem ad át kifejezetten a felhasználónak.
d.	Ingyenes szoftver. A Licencszerzõdésbe foglalt feltételek ellenére a Szoftverprogram minden vagy bármely részére, amely külsõ felek nyilvános licencével együtt járó szoftvert ("ingyenes szoftvert") tartalmaz, az ilyen ingyenes szoftverhez járó szoftverlicenc-szerzõdés feltételei vonatkoznak, akár külön szerzõdés, akár a csomagolás felbontása után megismerhetõ licenc vagy a letöltéskor olvasható elektronikus licenc formájában. Az ingyenes szoftver felhasználó általi használatára teljes mértékben az ilyen licenc feltételei vonatkoznak.

4. ÁTADÁS. A felhasználó átadhatja a Szoftverprogramot egy másik végfelhasználó számára. Az átadáskor át kell adni minden szoftverösszetevõt, hordozót, nyomtatott anyagot és ezt a licencszerzõdést, ennélfogva az eredeti felhasználónál nem maradhatnak a Szoftverprogram másolatai vagy összetevõi. Az átadás nem történhet közvetett módon, például feladás útján. Az átadást megelõzõen a Szoftverprogramot átvevõ végfelhasználónak el kell fogadnia ennek a Licencszerzõdésnek a feltételeit. A Szoftverprogram átadásakor az eredeti felhasználó licence automatikusan megszûnik. A Szoftverprogramot az ebben a Licencszerzõdésben meghatározott eseteken túl nem lehet bérbe adni, al-licencbe adni vagy átengedni. Bármely ilyen irányú próbálkozás a licencszerzõdés érvénytelenítését vonja maga után.

5. FRISSÍTÉSEK. A frissítésként azonosított Szoftverprogram használatához rendelkeznie kell annak az eredeti Szoftverprogramnak a licencével, amelyhez a Lexmark a frissítést adja. Frissítés után az eredeti Szoftverprogram, amely a szoftverfrissítés alapját képezte, nem használható tovább.

6. A VISSZAFEJTÉS KORLÁTOZÁSA. A Szoftverprogramot nem szabad megváltoztatni, visszafejteni, visszafordítani vagy más módon fordítani, kivéve az együttmûködés, hibajavítás és biztonsági tesztelés céljából az alkalmazandó jog által meghatározott módon és mértékben engedélyezett tevékenységeket. Ha a jogszabály ilyen jogot biztosít, a Lexmarkot írásban értesíteni kell bármilyen tervezett visszafejtésrõl vagy visszafordításról. A szoftverprogram kódfejtése a szabályszerû használathoz szükséges eseteket kivéve tilos.

7. TOVÁBBI SZOFTVEREK. Ez a licencszerzõdés az eredeti Szoftverprogram Lexmark által biztosított frissítéseire és kiegészítéseire is vonatkozik, amennyiben a Lexmark a frissítéshez vagy kiegészítéshez nem ad meg más feltételeket.

8. FELELÕSSÉGKORLÁTOZÁS. A Lexmarknak, szállítóinak, leányvállalatainak és viszonteladóinak felelõssége és a vásárlói jogorvoslat a helyi törvények figyelebevételével a következõkre terjed ki: a Lexmark a fent ismertetett kifejezett korlátozott jótállást vállalja. Amennyiben a Lexmark nem orvosolja a hibás adathordozó miatti problémát a jótállás szerint, a vásárló felmondhatja a licencszerzõdést, és a Lexmark a szoftverprogram példányainak visszaküldése után visszafizeti a vételárat.

9. A FELELÕSSÉG KORLÁTOZÁSA. Az alkalmazandó jog által megszabott kereteken belül maradva a Lexmark és szállítói a korlátozott szavatossági kötelezettségeibõl származó követeléssel, vagy bármilyen más, az ebben a licencszerzõdésben foglaltakhoz kapcsolódó követeléssel szemben bármilyen típusú kárért viselt felelõssége, a jogi lépés (pl. kereset) vagy jogalap formájára szerzõdésre, szerzõdésszegésre, joggal való visszaélésre ("estoppel"), hanyagságra, megtévesztésre vagy szerzõdésen kívüli károkozásra való tekintet nélkül legfeljebb 5000 USD értékre, illetve a Lexmark vagy engedélyezett viszonteladói számára annak a Szoftverprogramnak a licencéért fizetett pénzösszegre korlátozódik, amely a kárt okozta, amely a kereseti kérelem alapja volt, vagy közvetlenül kapcsolódott a kereseti kérelem alapjához. 

A LEXMARK, A LEXMARK BESZÁLLÍTÓI, LEÁNYVÁLLALATAI ÉS VISZONTELADÓI SEMMILYEN ESETBEN NEM TEHETÕK FELELÕSSÉ SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN, KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES (A KÁROKOZÁS FELTÛNÕ JOGELLENESSÉGE MIATT A KÁR TÉNYLEGES ÖSSZEGÉT MEGHALADÓ KÁRTÉRÍTÉS), BÜNTETÉS JELLEGÛ KÁRTÉRÍTÉSBÕL ADÓDÓ VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT (BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELMARADT HASZNOT VAGY BEVÉTELT, AZ ELVESZTETT MEGTAKARÍTÁSOKAT, A HASZNÁLAT FELFÜGGESZTÉSÉT VAGY ADATOK, NYILVÁNTARTÁSOK BÁRMILYEN ELVESZTÉSÉT, PONTATLANNÁ VÁLÁSÁT VAGY KÁROSODÁSÁT, SEM HARMADIK FÉL KÖVETELÉSEIÉRT, SEM INGÓ VAGY INGATLAN VAGYONBAN BEKÖVETKEZÕ KÁRÉRT, A SZEMÉLYES ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA KERÜLÉSÉÉRT A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY AZ ARRA VALÓ ALKALMATLANSÁGBÓL ADÓDÓAN, VAGY A LICENCSZERZÕDÉS BÁRMILYEN KITÉTELÉHEZ KAPCSOLÓDÓAN), A KÖVETELÉS TERMÉSZETÉTÕL FÜGGETLENÜL, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT A SZAVATOSSÁG VAGY SZERZÕDÉS MEGSZEGÉSÉT, SZERZÕDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁST (BELEÉRTVE A HANYAGSÁGOT ÉS A SZIGORÚ FELELÕSSÉGET), AKKOR IS, HA A LEXMARK, VAGY BESZÁLLÍTÓI, LEÁNYVÁLLALATAI VAGY VISZONTELADÓI ÉRTESÜLTEK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETÕSÉGÉRÕL, SEM A FELHASZNÁLÓ HARMADIK FÉL KÖVETELÉSÉRE ALAPOZOTT BÁRMILYEN KÖVETELÉSÉÉRT, KIVÉVE, HA A KÁROKÉRT VISELT FELELÕSSÉG ELHÁRÍTÁSA JOGILAG ÉRVÉNYTELEN. A FELSOROLT KORLÁTOZÁSOK AKKOR IS ÉRVÉNYESEK, HA A FENT EMLÍTETT JOGORVOSLATOK LÉNYEGI CÉLJAIKAT NEM TELJESÍTIK.

10. IDÕTARTAM. Ez a licencszerzõdés mindaddig érvényben van, amíg meg nem szûnik vagy vissza nem utasítják. A licenc bármikor megszüntethetõ vagy visszautasítható a Szoftverprogram minden példányának, valamint a módosítások, a dokumentáció és a bármilyen formában egyesített összetevõk megsemmisítésével, vagy bármilyen más módon, ami az itt leírtaknak megfelel. A Lexmark értesítés után érvénytelenítheti a licencet, ha a felhasználó nem teljesíti a licencszerzõdés bármely feltételét. Az ilyen érvénytelenítés esetén a felhasználó elfogadja, hogy a Szoftverprogram minden példányát, valamint a módosításokat, a dokumentációt és a bármilyen formában egyesített összetevõket megsemmisíti. 

11. ADÓK. A felhasználó elfogadja, hogy felelõs az adók megfizetésért, beleértve többek között az árukért és szolgáltatásokért, valamint a személyes tulajdonért fizetendõ adókat, amelyek ebbõl a szerzõdésbõl vagy a Szoftverprogram használatából adódnak. 

12. IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉSRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁS. Egyik fél sem érvényesítheti igényét tekintet nélkül annak formájára ezen szerzõdés alapján két évvel az igényérvényesítést megalapozó esemény után, kivéve, ha az alkalmazandó jog ezt lehetõvé teszi. 

13. ALKALMAZHATÓ JOG. Erre a szerzõdésre az Egyesült Államok Kentucky államának törvényei érvényesek. A jogválasztási szabályok nem alkalmazhatók egyetlen joghatóság alatt sem. Az ENSZ áruk nemzetközi adásvételére vonatkozó konvenciója (CISG) nem alkalmazható.

14. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KORMÁNYÁNAK KORLÁTOZOTT JOGAI. A Szoftverprogram fejlesztése teljes egészében saját költségen történt. Az Egyesült Államok kormányának a Szoftverprogram használatára vonatkozó jogai az ebben a szerzõdésben megadott jogok, melyeket a DFARS 252.227-7014 rendelkezés és az ehhez hasonló FAR rendelkezések (vagy ezzel egyenértékû hivatali szabályozás, illetve szerzõdési záradék) korlátoznak.

15. BELEEGYEZÉS AZ ADATOK FELHASZNÁLÁSÁBA. A felhasználó elfogadja, hogy a Lexmark, a Lexmark leányvállalatai és képviselõi összegyûjtsék és felhasználják a Szoftverprogram Ön által kért támogatási szolgáltatásával kapcsolatban megadott adatokat. A Lexmark vállalja, hogy ezeket az adatokat olyan módon használja fel, hogy azok csak a szolgáltatások nyújtásához szükséges mértékben azonosítsák a felhasználót.

16. EXPORTKORLÁTOZÁSOK. A felhasználó (a) nem szerezheti meg, nem szállíthatja, nem ruházhatja át, nem reexportálhatja közvetve vagy közvetlenül a Szoftverprogramot vagy a közvetlenül vele készített terméket az érvényes exportjogszabályokba ütközõ módon és (b) nem engedélyezheti a Szoftverprogram használatát olyan célra, amelyet az exportjogszabályok tiltanak, beleértve többek között a nukleáris, vegyi és biológiai fegyverek terjesztésére vonatkozó jogszabályokat.

17. ELEKTRONIKUS SZERZÕDÉSRE VONATKOZÓ MEGÁLLAPODÁS. A felhasználó és a Lexmark elektronikus úton köti meg ezt a licencszerzõdést. Ha a felhasználó az oldalon látható "Elfogadom" vagy "Igen" gombra kattint, vagy használatba veszi a terméket, azzal tudomásul veszi, hogy elfogadja a licencszerzõdés feltételeit, és mindezt a Lexmarkkal kötendõ szerzõdés "aláírásának" szándékával teszi.

18. SZERZÕDÉSRE VALÓ ALKALMASSÁG ÉS ENGEDÉLY. A felhasználó kijelenti, hogy jogilag nagykorú, aláírhatja ezt a licencszerzõdést, és amennyiben ez szükséges az alkalmazója vagy felettese a megfelelõ módon engedélyezte neki, hogy megkösse ezt a szerzõdést.

19. TELJES MEGÁLLAPODÁS. Ez a licencszerzõdés (beleértve a licencszerzõdés Szoftverprogramhoz kapcsolódó módosító vagy kiegészítõ részeket) a teljes megállapodás, amelyet a Lexmark és a felhasználó a Szoftverprogrammal kapcsolatban köt. Hacsak a jelen licencszerzõdés másként nem rendelkezik, a licencszerzõdés rendelkezései minden korábbi vagy ezzel egyidejû, a Szoftverprogramra vagy a licencszerzõdés tárgyára vonatkozó szóbeli vagy írásbeli megbeszélést, javaslatot vagy állítást hatálytalanítanak (kivéve, ha ezek a külön feltételek nem ütköznek a licencszerzõdésben, vagy a Lexmark és a felhasználó között létrejött bármilyen más írásos, a Szoftverprogram használatára vonatkozó megállapodásban rögzített feltételekbe). Amennyiben a Lexmark támogatási szolgáltatásokra vonatkozó szabályai vagy programjai ellentmondásba kerülnek a licencszerzõdés feltételeivel, a licencszerzõdés feltételei az érvényesek.

	
* Az XX80 sorozatú termékekre (ideértve többek között az X1380, X1480, X1580, X2580, X3580 és az X4580 modellt) nem vonatkozik ez a licencszerzõdés.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.87