0x0424.ini Driver File Contents (vw7_usb3.zip)

ÿþ[0x0424]

1100=Napaka pri inicializaciji namestitve

1101=%s

1102=%1 namestitev pripravlja 
arovnika %2, ki vas bo vodil skozi namestitev programa. Po
akajte, prosim.

1103=Preverjam razli
ico operacijskega sistema

1104=Preverjam razli
ico Windows(R) namestitvenega programa

1105=Konfiguriram Windows namestitveni program

1106=Konfiguriram %s

1107=Namestitveni program je zaklju
il konfiguriranje Windows namestitvenega programa na vaaem sistemu. Nadaljevanje namestitve zahteva vnovi
en zagon sistema. Za vnovi
en zagon sistema kliknite prosim Ponovno za~eni.

1108=%s

1125=Izberite jezik za namestitev

1126=Iz naslednjega izbora izberite jezik za to namestitev.

1127=Program za namea
anje mora ponovno zagnati sistem, da bi dokon
al konfiguriranje storitve Namestitvenega programa za Windows. Kliknite Da za ponovni zagon ali Ne, 
e ~elite sistem zagnati pozneje.

1128=Ta nastavitev bo izvraila nadgradnjo '%s . Ali ~elite nadaljevati? 

1129=Novejaa razli
ica '%s' je ~e nameatena v tem ra
unalniku. Namestitveni program ne more nadaljevati.

1130=V redu

1131=Prekli
i

1132=Geslo:

1133=Namesti

1134=&Naprej >

1150=Namestitveni program je odkril nezdru~ljivo razli
ico Windows. Kliknite prosim V redu in ponovno za~enite namestitev Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 oz. novejai.

1151=Napaka pri zapisovanju v za
asni imenik

1152=Napaka pri raztegovanju %s v za
asni imenik

1153=Napaka pri branju namestitvene inicializacijske datoteke

1154=Namestitvenega programa ni mogo
e najti v %s

1155=Ne najdem datoteke %s

1156=Notranja napaka v Windows namestitvenem programu

1158=Napaka pri nalaganju nizov. Preverite ali so vsi nizi u Setup.ini veljavni.

1200=Ponovno za~eni

1201=Namestitev zahteva %lu KB praznega prostora na disku v %s. Zagotovite nekaj prostora in ponovno poizkusite

1202=Nimate zadostnih pooblastil za izvedbo te namestitve za vse uporabnike delovne postaje. Prijavite se kot skrbnik in poizkusite ponoviti namestitev

1203=Parametri ukazne vrstice:

1204=/L identifikacijska atevilka jezika

1205=/S Skrij za
etni dialog. Za tiho verzijo uporabite: /S /v/qn.

1206=/V parametri za MsiExec.exe

1207=Iskanje Windows(R) namestitvenega programa %s je bilo uspeano. To je starejaa razlicica Windows(R) namestitvenega programa. Za nadaljevanje kliknite V redu.

1208=ANSI kodna strana za %s ni nalo~ena v sistemu in zato namestitev programa ni mogo
e zagnati v izbranome jeziku. Za~enite namestitev in izberite drugi jezik.

1210=Namestitveni program zahteva razli
ico %s programa Windows Installer za namestitev programa Microsoft .NET Framework, razli
ica 2.0. Prosimo, namestite program Windows Installer razli
ica %s ali novejai in poskusite spet. 

1603=Napaka med namea
anjem na napravi za namea
anje v sistemu Windows. Datoteka, ki jo je potrebno nadomestiti, je mogo
e v uporabi. Zaprite vse uporabniake programe in poskusite znova.

1604=Ta namestitveni program ne vsebuje Windows namestitvenega programa (%s), ki je potreben za izvedbo namestitve na ta operacijski sistem.

1607=Ni mogo
e namestiti %s Scripting Runtime.

1608=Ni mogo
e ustvariti izvoda InstallDriver, Vrnjena koda: %d

1609=Navedite naslov za shranjevanje paketa za namestitev.

1611=Ni mogo
e ekstrahirati datoteko %s.

1612=Ekstrahiranje datotek.

1613=Nalaganje datoteke %s.

1614=Med nalaganjem datoteke %s je prialo do napake. Kaj Vam je na voljo?

1615=hr

1616=min

1617=sek

1618=MB

1619=KB

1620=/sek

1621=Ni bilo mogo
e overoviti podpisa datoteke %s.

1622=Ocena potrebnega 
asa:

1623=%d %s of %d %s downloaded at %01d.%01d %s%s

1624=Priprava za namestitev...

1625=Za tole namestitev potrebujete pomo
.

1626=Pomo


1627=Ni mogo
e ohraniti datoteke: %s

1628=Ni bilo mogo
e dokon
ati namestitev po skripti.

1629=Neveljavna ukazna vrstica.

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=Napaka pri inicijalizaciji namestitev, ni bilo mogo
e klonirati postopek.

1635=Datoteka %s ~e obstaja. Ali jo ~elite zamenjati?

1642=Ne morem potrditi podpisa. Potrebujete Internet Explorer 3.02 ali boljao verzijo z Authenticode update (Authenticode posodobitvijo).

1643=Za namestitev je potrebna novejaa verzija WinInet.dll. Mogo
e boste morali namestiti Internet Explorer 3.02 ali novejao verzijo.

1644=Nimate zadostnih pooblastil za izvedbo te namestitve za vse uporabnike delovne postaje. Prijavite se kot skrbnik in poizkusite ponoviti namestitev

1645=Napaka pri namea
anju Microsoft(R) .NET Framework. Povratna koda: %d

1646=%s opcijsko uporablja Microsoft (R) .NET %s Framework. Ali to ~elite namestiti sedaj? 

1648=Namestitveni program je odkril nezdru~ljivo razli
ico Windows. Kliknite prosim V redu in ponovno za~enite namestitev Windows 95, Windows NT 4.0 SP3 oz. novejai.

1649=%s mo~no rabi Visual J# Redistributable Package. Ali jo ~elite namestiti zdaj? 

1650= (To bo takoj instaliralo .NET Framework.)

1651=Setup je odkril nezdru~ljivo razli
ico Windows. Prosimo, kliknite OK in preverite ali se na ciljnem sistemu izvaja Windows 2000 Service Pack 3 (ali novejaa razli
ica), preden ponovno za~enete namea
anje.  

1652=%s zahteva namestitev naslednjih elementov na vaaem ra
unalniku. Kliknite Namesti, da za
nete z namestitvijo teh zahtev.

1653=Namea
anje %s

1654=Ali bi ~eleli prekiniti namestitev po %s kon
ane namestitve?

1655=Ni datotek za namea
anje zahtev %s. Namea
anje se bo zdaj prekinilo. To je verjetno zaradi neuspeanega izvajanja prenosa ali preklicanega prenosa. 

1656=Pri namestitvi od %s je verjetno prialo do napake. Ali ~elite nadaljevati namea
anje?

1657=Uspeano

1658=Namea
anje 

1659=akajo
i  

1660=Namea
en

1661=Stanje

1662=Zahteva

1663=Neuspeano 

1664=Izvle
enje

1665=Prenos

1666=Presko
eno

1667=Namestitev programa %s ni bila uspeana. Namestitev se zdaj kon
uje.

1668=Namestitev programa %s zahteva ponovni zagon. Za takojanji ponovni zagon kliknite Da. e ho
ete opraviti ponovni zagon pozneje, kliknite Ne. 

1669=%1 lahko uporablja %2. Ali ga ho
ete namestiti zdaj?

1670=Ni mogo
e nalo~iti modula %s; koda napake: %d

1671=Prenos datoteke %2 od %3: %1

1700=Med inicializacijo namestitvenika InstallScript je prialo do napake.

1701=Datotek, ki podpirajo namestitvenik InstallScript, ni mogo
e izlo
iti na za
asno lokacijo.

1702=Ta namestitev vam omogo
i namestitev ve
 primerkov izdelka. Izberite primerek, ki ga ~elite namestiti in nato za nadaljevanje kliknite Naslednji:

1703=&Namesti nov primerek

1704=&Vzdr~uj ali nadgradi obstoje
i primerek

1705=Privzeto

1706=Identifikacija primerka

1707=Ime izdelka

1708=Mesto

1710=Ta namestitev vam omogo
i popravilo ve
 primerkov izdelka. Spodaj izberite mo~nost, da specificirate, kako ~elite uporabiti ta popravek, in nato za nadaljevanje kliknite Naslednji.

1711=Popravite &vse obstoje
e primere

1712=&Popravite obstoje
 primer

1713=Ta namestitev zahteva Windows Installer, razli
ico 4.5 ali novejao. Namestitveni program bo sedaj zaklju
il.

1714=Raztezanje v teku

1715=Razli
ico

1804=Izberite jezik za namea
anje

1812=Jezik za namea
anje izberite med spodnjimi mo~nostmi.

1813=&OK

1815=InstallShield Wizard

1822=Prekli
i

1834=&Naprej >

1835=< &Nazaj

1837=}elite namestiti %s?

1838=Pristnost je preverjena

1839=Identiteto proizvajalca te programske opreme je preveril %s.

1840=Pozor: %s potrjuje, da je ta programska oprema varna. e verjamete trditvi %s, lahko nadaljujete.

1841=&Vedno zaupaj programski opremi, ki jo proizvaja %s.

1842=Ta programska oprema ni bila spremenjena vse od izdelave %s. Za namestitev %s kliknite Naprej.

1854=InstallShield

1865=Priprava namestitvenega programa

1866=Prosimo po
akajte, ker 
arovnik za namestitev (InstallShield Wizard) pripravlja nastavitve.

1872=Kon
aj 

1873=Hitrost prenosa: 

1874=Ocenjeni preostali 
as:

1880=/s

1887=%s - InstallShield Wizard

1888=Zapusti nastavitve

1889=Ali ste prepri
ani, da ~elite prekiniti namea
anje?

1901=&Namesti novo kopijo tega izdelka

1903=Odkriti so izdelki, ki se lahko obdelajo

1904=Izberite izdelek, ki ga ~elite posodobiti. 

1905=Program za namestitev je v vaaem ra
unalniku odkril naslednje izdelke, ki jih lahko posodobi.

1906=&Posodobi spodaj ozna
eni izdelek

1907=Namestitev je zaznala, da je na vaaem sistemu ~e namea
en eden ali ve
 primerkov tega programa. Obstoje
 primerek lahko vzdr~ujete ali posodobite ali pa namestite popolnoma nov primerek.

1908=Spodaj izberite primerek programa, ki ga ~elite vzdr~evati ali posodobiti:

1909=Prikaz naziva

1910=Mesto namestitve

2001=%s Program za namestitev (Setup) pripravlja 
arovnika za namestitev (InstallShield Wizard), ki vas bo vodil skozi ostali del postopka namestitve. Prosimo po
akajte.

2002=Koda napake:

2003=Podatki o napaki:

2004=Med izvajanjem namestitvenega programa je prialo do napake (%s).

2005=Prepri
ajte se, da ste kon
ali vse prejanje namestitve in zaprli ostale uporabniake programe. e se napaka ae vedno pojavlja, se obrnite na vaaega prodajalca: %s.

2006=&Podrobnosti

2007=&Poro
ilo

2008=Ni dovolj prostora za zagon namestitvenega programa. Sprostite najmanj %ld KB prostora na vaaem %s pogonu, preden za~enete namestitev.

2009=Ta uporabniaki program je bil namea
en z uradnimi dovoljenjem. Za spremembo ali odstranitev programa morate imeti podobna dovoljenja.

2010=Ena namestitev se ~e izvaja. Poeakajte, da se zakljuei, ali pa kliknite "Prekliei" in ponovno za~enite namestitev. 

2143=Varnostno opozorilo

2144=}elite nadaljevati s tem namestitvenim programom?

2146=Izvora in pristnosti tega uporabniakega programa ni mogo
e preveriti. %s  Nadaljujete lahko le v primeru, 
e zaupate proizvajalcu in ste prepri
ani, da uporabniaki program po izdelavi ni bil spremenjen.

2147=&Ne zaupam temu namestitvenemu programu

2148=&Zavedam se tveganja in ~elim nadaljevati

2151=Izvora in pristnosti tega uporabniakega programa ni mogo
e preveriti, ker nima podpisa proizvajalca.  Nadaljujete lahko le v primeru, 
e zaupate proizvajalcu in ste prepri
ani, da uporabniaki program po izdelavi ni bil spremenjen.

2152=Izvor in integritete te aplikacije ni mogo
e preveriti.  Potrdilo, uporabljeno za prijavo te programske opreme je ~e poteklo ali je neveljavno oz. nezanesljivo.   Nadaljevati smete samo v primeru, 
e lahko zalo~nika identificirate kot nekoga, ki mu lahko zaupate in ste prepri
ani, da se aplikacija ni spremenila odkar je bila izdana.

2153=Ta programska oprema je pokvarjena ali pa je bila spremenjena po izdelavi. Ne bi smeli nadaljevati s to namestitvijo.

2154=Ta namestitev je bila ustvarjena z BETA RAZLIICO %s

2155=Ta namestitev je bila ustvarjena z OCENJEVALNO RAZLIICO %s

2156=Prosimo, vnesite geslo[Languages]

0x0401=Arabic

0x0402=Bolgarski

0x0403=Katalonski

0x0404=Kitajski (tradicionalni)

0x0405=eaki

0x0406=Danski

0x0407=Nemaki

0x0408=Graki

0x0409=Angleaki

0x040a=`panski

0x040b=Finski

0x040c=Francoski (standardni)

0x040d=Hebrew

0x040e=Mad~arski

0x0410=Italijanski

0x0411=Japonski

0x0412=Korejski

0x0413=Nizozemski

0x0414=Norveaki

0x0415=Poljski

0x0416=Portugalski (brazilski)

0x0418=Romunski

0x0419=Ruski

0x041a=Hrvaaki

0x041b=Slovaaki

0x041d=`vedski

0x041e=Thai

0x041f=Turaki

0x0421=Indonezijski

0x0424=Slovenski

0x042d=Baskovski

0x0804=Kitajski (poenostavljeni)

0x0816=Portugalski (standardni)

0x0c0c=Francoski (kanadski)

0x0c1a=Srbski (cirilica)

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.44