0x041f.ini Driver File Contents (vw7_usb3.zip)

ÿþ[0x041f]

1100=Kur Ba_latma Hatas1

1101=%s

1102=%1 Kur, program1n kurulum i_lemi s1ras1nda size yol gösterecek olan %2'1 haz1rl1yor. Lütfen bekleyin.

1103=0_letim Sistemi Sürümünü Denetleme

1104=Windows(R) Installer Sürümünü Denetleme

1105=Windows Installer Yap1land1rma

1106=%s Yap1land1rma

1107=Kur, sisteminizdeki Windows Installer program1n1 yap1land1rmay1 tamamlad1. Yüklemeye devam edilebilmesi için sistemin yeniden ba_lat1lmas1 gerekir. Sistem önyüklemesi için Yeniden Ba_lat'1 t1klat1n.

1108=%s

1125=Kurulum Dilini Seç

1126=Bu yükleme dilini a_a1daki seçenekler aras1ndan seçin.

1127=Yükleme program1, Windows Installer hizmeti yap1land1rmas1n1 tamamlamak için sisteminizi yeniden ba_latmak zorunda. ^imdi yeniden ba_latmak için Evet'i, yeniden ba_latmay1 daha sonra yapmay1 dü_ünüyorsan1z Hay1r'1 t1klat1n.

1128=Bu kurulum '%s' için bir sürüm yükseltme i_lemi gerçekle_tirecek. Devam etmek istiyor musunuz?

1129=Bu makinede '%s' programinin daha yeni bir sürümü zaten yüklü. Kurulum devam edemiyor.

1130=Tamam

1131=0ptal

1132=Parola:

1133=Yükle

1134=0l&eri >

1150=Kur, Windows'un uyumsuz bir sürümünü alg1lad1. Tamam'1 t1klat1n ve kurulum program1n1 Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 veya daha üstü i_letim sisteminde yeniden ba_lat1n.

1151=Geçici konuma yazma hatas1

1152=Geçici konuma %s açma hatas1

1153=Kurulum ba_latma dosyas1 okuma hatas1

1154=%s içinde yükleyici bulunamad1

1155=%s dosyas1 bulunamad1

1156=Windows Installer'da iç hata

1158=Dizeler doldurulurken hata olu_tu. Setup.ini dosyas1ndaki tüm dizelerin geçerli olduunu dorulay1n.

1200=Yeniden Ba_lat

1201=Kur, %s içinde %lu KB'lik bo_ disk alan1na gereksinim duyar. Kullan1labilir disk alan1 elde ettikten sonra yeniden deneyin.

1202=Makinenin tüm kullan1c1lar1 için bu yüklemeyi tamamlayacak yeterli ayr1cal1a sahip deilsiniz. Oturumu yönetici olarak yeniden aç1n ve bu yüklemeyi yeniden deneyin

1203=Komut sat1r1 parametreleri:

1204=/L Dil Kimlii

1205=/S Ba_lang1ç ileti_im kutusunu gizleyin. Sessiz mod için bunu kullan1n: /S /v/qn.

1206=/V MsiExec.exe parametreleri

1207=Windows(R) Installer %s bulundu. Bu, Windows(R) Installer'1n daha eski bir sürümü. Devam etmek için Tamam'1 t1klat1n.

1208=Sistemde %s ile ilgili ANSI kod sayfas1 yüklü olmad11ndan kurulum program1 seçilen dilde çal1_t1r1lam1yor. Kurulum program1n1 çal1_t1r1n ve ba_ka bir dil seçin.

1210=Kurulum, Microsoft .NET Framework sürüm 2.0'1 yüklemek için Windows Installer sürüm %s veya üstüne gereksinim duymaktad1r. Lütfen Windows Installer sürüm %s veya üstünü yükleyin ve yeniden deneyin.

1603=Windows Yükleyicisi altyap1s1n1 yüklerken hata olu_tu. Dei_tirilmesi gereken bir dosya kullan1mda olabilir. Tüm uygulamalar1 kapat1p yeniden deneyin.

1604=Bu kurulum türü, ilgili yüklümeyi bu i_letim sisteminde çal1_t1rmak için gerekli olan (%s) Windows Installer altyap1s1na sahip deil.

1607=%s Scripting Runtime yüklenemiyor.

1608=InstallDriver örnei olu_turulam1yor, döndürülen kod: %d

1609=Lütfen yükleme paketinin kaydedilecei bir konum seçin.

1611=%s dosyas1 ay1klanam1yor.

1612=Dosyalar ay1klan1yor.

1613=%s dosyas1 yükleniyor.

1614=%s dosyas1 yüklenirken hata olu_tu. Ne yapmak istiyorsunuz?

1615=sa

1616=dk

1617=sn

1618=MB

1619=KB

1620=/sn

1621=%s dosyas1n1n imzas1 dorulanamad1.

1622=Tahmini kalan süre:

1623=%d %s of %d %s downloaded at %01d.%01d %s%s

1624=Yüklemeye Haz1rlan1l1yor...

1625=Bu yükleme için yard1m al1n.

1626=Yard1m

1627=Bu dosya kaydedilemiyor: %s

1628=Komut dosyas1n1 temel alan yükleme tamamlanamad1.

1629=Geçersiz komut sat1r1.

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=Kurulum Ba_latma Hatas1, süreç kopyalanamad1.

1635=%s dosyas1 zaten var. Ba_ka bir dosyayla dei_tirmek ister misiniz?

1642=0mza dorulanamad1. Authenticode güncelle_tirmesi içeren Internet Explorer 3.02 veya daha sonraki bir sürüm gereklidir.

1643=Kur, WinInet.dll dosyas1n1n daha yeni bir sürümünü gerektiriyor. Internet Explorer 3.02 veya daha sonraki bir sürümünü yüklemeniz gerekebilir.

1644=Makinenin tüm kullan1c1lar1 için bu yüklemeyi tamamlayacak yeterli ayr1cal1a sahip deilsiniz. Oturumu yönetici olarak yeniden aç1n ve bu yüklemeyi yeniden deneyin

1645=Microsoft(R) .NET Framework yüklemesinde hata. Dönü_ Kodu: %d

1646=%s istee bal1 olarak Microsoft (R) .NET %s Framework kullan1yor. ^imdi yüklemek istiyor musunuz?

1648=Kur, Windows'un uyumsuz bir sürümünü alg1lad1. Tamam'1 t1klat1n ve kurulum program1n1 Windows 95, Windows NT 4.0 SP3 veya daha üstü i_letim sisteminde yeniden ba_lat1n.

1649=%s, Visual J# Redistributable Package ürününü istege bagli olarak kullanir. Bu ürünü simdi yüklemek ister misiniz? 

1650= (Bu islem ayrica .NET Framework'u da yükler.)

1651=Kurulum program1 uyumsuz bir Windows sürümü alg1lad1. Lütfen Tamam 1 t1klat1n ve yüklemeyi yeniden ba_latmadan önce hedef sistemde Windows 2000 Service Pack 3 (veya sonraki sürüm) çal1_t1r1ld11n1 dorulay1n

1652=%s, a_a1daki öelerin bilgisayar1n1za yüklenmesini gerektiriyor. Bu gereksinimleri yüklemeye ba_lamak için Yükle yi t1klayn.

1653=%s yükleniyor

1654=%s yüklemeyi tamamlad11nda kurulumu iptal etmek ister misiniz?

1655=%s yükleme gereksinimine ait dosyalar bulunamad1. Yükleme _imdi duracak. Bunun nedeni olas1l1kla ba_ar1s1z olan veya iptal edilen bir kar_1dan yüklemedir.

1656=%s yüklemesi ba_ar1s1z oldu. Yüklemeye devam etmek istiyor musunuz?

1657=Ba_ar1l1

1658=Yükleniyor

1659=Beklemede

1660=Yüklendi

1661=Durum

1662=Gereksinim

1663=Ba_ar1s1z

1664=Ay1klan1yor

1665=Kar_1dan Yükleniyor

1666=Atland1

1667=%s yüklemesi ba_ar1s1z oldu. Kurulum _imdi ç1kacak.

1668=%s yüklemesi yeniden ba_latma gerektiriyor. ^imdi yeniden ba_latmak için Evet'i, daha sonra yeniden ba_latmay1 planl1yorsan1z Hay1r'1 t1klat1n.

1669=%1 istee bal1 olarak %2 kullan1yor. Bunu _imdi yüklemek ister misiniz?

1670=%s modülü yüklenemiyor, Hata Kodu: %d

1671=Dosyalar 0ndiriliyor: %2 / %3: %1

1700=InstallScript altyap1s1 ba_lat1l1rken bir hata olu_tu

1701=InstallScript altyap1s1 destek dosyalar1 geçici konuma ay1klanam1yor

1702=Bu yükleme i_lemi, ürünün birden çok örneini yüklemenize olanak tan1r. Yüklemek istediiniz örnei seçin ve devam etmek için 0leri yi t1klay1n:

1703=&Yeni örnek kur

1704=&Varolan örnein bak1m1n1 yap ya da örnei yükselt

1705=Varsay1lan

1706=Örnek Tan1t1c1s1

1707=Ürün Ad1

1708=Konum

1710=Bu yükleme i_lemi, ürünün birden çok örneine yamalar1 kurman1za olanak tan1r. Bu yamay1 nas1l uygulamak istediiniz belirtmek için a_a1da bir seçenek belirleyin ve devam etmek için 0leri'yi t1klay1n.

1711=Varolan tüm örneklere y&ama uygula

1712=Varolan örnee yama &uygula

1713=Bu yükleme i_lemi, Windows Installer sürüm 4.5 ya da sonraki sürümünü gerektirir. Kurulum _imdi ç1kacak.

1714=Dosyalar Ay1klan1yor

1715=Sürümü

1804=Kurulum Dilini Seçin

1812=A_a1dan yükleme s1ras1nda kullanmak istediiniz dili seçin.

1813=&Tamam

1815=InstallShield Wizard

1822=0ptal

1834=0&leri >

1835=< &Geri

1837=%s program1n1 yüklemek istiyor musunuz?

1838=Özgünlük Doruland1

1839=Bu yaz1l1m yay1nc1s1n1n kimlii %s taraf1ndan doruland1.

1840=Dikkat: %s, bu yaz1l1m1n güvenli olduunu onayl1yor. %s taraf1ndan yap1lan bu beyana güveniyorsan1z devam edin.

1841=%s &taraf1ndan yay1nlanan yaz1l1mlara her zaman güven.

1842=Bu ürün %s taraf1ndan yay1nland11ndan beri dei_iklie uramam1_. %s program1n1 yüklemek için 0leri'yi t1klat1n.

1854=InstallShield

1865=Kur Haz1rlan1yor

1866=InstallShield Sihirbaz1 kurulum program1n1 haz1rlarken lütfen bekleyin.

1872=Son

1873=Aktar1m h1z1: 

1874=Tahmini kalan süre:

1880=/sn

1887=%s - InstallShield Wizard

1888=Kur'dan Ç1k

1889=Kurulumu iptal etmek istediinizden emin misiniz?

1901=&Bu ürünün yeni bir kopyas1n1 yükle

1903=Uygun Ürünler Alg1land1

1904=Güncelle_tirmek istediiniz ürünü seçin.

1905=Kur, bilgisayar1n1zda bu ürün güncelle_tirmesi için uygun ürünler alg1lad1.

1906=&A_a1da seçili olan ürünü güncelle_tir

1907=Kur, bu uygulaman1n sisteminizde zaten yüklü olan bir veya birkaç örneini alg1lad1. Varolan örnei koruyabilir veya güncelle_tirebilir ya da tamamen yeni bir örnek yükleyebilirsiniz.

1908=&Korumak veya güncelle_tirmek istediiniz uygulama örneini a_a1da seçin:

1909=Görünen Ad

1910=Yükleme Konumu

2001=%s Kur, kurulum süresince size yard1mc1 olacak InstallShield Sihirbaz1'n1 haz1rl1yor. Lütfen bekleyin.

2002=Hata Kodu:

2003=Hata Bilgileri:

2004=Kur çal1_t1r1l1rken bir hata (%s) olu_tu.

2005=Lütfen önceden ba_latm1_ olduunuz bir kurulum varsa tamamlad11n1zdan ve dier programlar1 kapatt11n1zdan emin olun. Hatay1 gideremezseniz, lütfen sat1c1n1za ba_vurun: %s.

2006=&Ayr1nt1

2007=&Rapor

2008=Kurulumu ba_latmak için yeterli disk alan1 yok. Lütfen kurulumu ba_latmadan önce %ld KB yer aç1n (%s sürücünüzde).

2009=Bu uygulamay1 yönetici haklar1na sahip olan bir kullan1c1 yükledi. Dei_tirmek veya kald1rmak için ayn1 ayr1cal1klara sahip olman1z gerekir.

2010=Bu kurulumun ba_ka bir sürümü zaten çal1_1yor. Bu kurulumu yeniden çal1_t1rmadan önce tamamlanmas1n1 bekleyin veya i_lemi iptal edin. 

2143=Güvenlik Uyar1s1

2144=Kuruluma devam etmek istiyor musunuz?

2146=Bu uygulaman1n kayna1 ve güvenilirlii dorulanam1yor. %s  Yaln1zca, yay1nc1y1 tan1yor ve güveniyorsan1z ve bu uygulaman1n ilk yay1nlanmas1ndan sonra dei_tirilmediinden eminseniz devam edin.

2147=Bu &kur program1na güvenmiyorum

2148=&Güvenlik riskinin fark1nday1m ve devam etmek istiyorum

2151=Bu uygulama yay1nc1s1 taraf1ndan imzalanmad11ndan, kayna1 ve güvenilirlii dorulanam1yor.  Yaln1zca, yay1nc1y1 tan1yor ve güveniyorsan1z ve bu uygulaman1n ilk yay1nlanmas1ndan sonra dei_tirilmediinden eminseniz devam edin.

2152=Bu uygulaman1n kayna1 ve bütünlüü dorulanamad1. Yaz1l1m1 imzalamak için kullan1lan sertifikan1n kullan1m süresi dolmu_ veya geçerli veya güvenilir deil.  Yaln1zca yay1nc1y1 güvenilir biri olarak tan1yorsan1z ve bu uygulaman1n yay1nland1ktan sonra dei_tirilmediinden eminseniz devam etmelisiniz.

2153=Yaz1l1m bozuk veya ilk yay1nlanmas1ndan sonra dei_tirilmi_. Bu kuruluma devam etmemelisiniz.

2154=Bu kurulum %s BETA SÜRÜMÜ ile olu_turuldu

2155=Bu kurulum %s DEERLEND0RME SÜRÜMÜ ile olu_turuldu

2156=Lütfen parolay1 girin[Languages]

0x0401=Arabic

0x0402=Bulgarca

0x0403=Katalanca

0x0404=Çince (Geleneksel)

0x0405=Çekçe

0x0406=Danca

0x0407=Almanca

0x0408=Yunanca

0x0409=0ngilizce

0x040a=0spanyolca

0x040b=Fince

0x040c=Frans1zca (Standart)

0x040d=Hebrew

0x040e=Macarca

0x0410=0talyanca

0x0411=Japonca

0x0412=Kore Dili

0x0413=Hollanda Dili

0x0414=Norveç Dili

0x0415=Lehçe

0x0416=Portekizce (Brezilya)

0x0418=Rumence

0x0419=Rusça

0x041a=H1rvatça

0x041b=Slovakça

0x041d=0sveç Dili

0x041e=Tay Dili

0x041f=Türkçe

0x0421=Endonezya Dili

0x0424=Slovence

0x042d=Bask Dili

0x0804=Çince (Basitle_tirilmi_)

0x0816=Portekizce (Standart)

0x0c0c=Frans1zca (Kanada)

0x0c1a=S1rpça (Kril)

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.36