0x0415.ini Driver File Contents (vw7_usb3.zip)

ÿþ[0x0415]

1100=BBd inicjowania Instalatora

1101=%s

1102=Program instalacyjny %1 przygotowuje Kreatora instalacji %2, który pomo|e zainstalowa program. Prosz czeka.

1103=Sprawdzanie wersji systemu operacyjnego

1104=Sprawdzanie wersji Instalatora Windows(R)

1105=Konfigurowanie Instalatora Windows

1106=Konfigurowanie Kreatora %s

1107=Instalator zakoDczyB konfiguracj Instalatora Windows w systemie. Aby kontynuowa instalacj, system musi zosta ponownie uruchomiony. Kliknij przycisk Uruchom ponownie, aby ponownie uruchomi system.

1108=%s

1125=Wybierz jzyk instalacji

1126=Wybierz jzyk dla tej instalacji spo[ród dostpnych poni|ej.

1127=Instalator musi ponownie uruchomi system, aby zakoDczy konfiguracj usBugi Windows Installer. Kliknij "Tak", aby uruchomi teraz lub "Nie", je|eli planujesz uruchomienie pózniej.

1128=Ten instalator dokona uaktualnienia '%s'. Czy chcesz kontynuowa?

1129=W tym komputerze zainstalowano ju| pózniejsz wersj '%s'. Instalator nie mo|e.

1130=OK

1131=Anuluj

1132=HasBo:

1133=Instaluj

1134=&Dalej >

1150=Instalator wykryB niezgodn wersj systemu Windows. Kliknij przycisk OK i ponownie uruchom Instalatora, w systemie Windows 95, Windows NT 4.0 SP6 lub nowszym

1151=BBd zapisu do lokalizacji tymczasowej

1152=BBd wyodrbniania %s do lokalizacji tymczasowej

1153=BBd odczytu pliku inicjujcego Instalatora

1154=W pliku %s nie znaleziono Instalatora

1155=Nie znaleziono pliku %s

1156=BBd wewntrzny Instalatora Windows

1158=BBd powielania cigów. Sprawdz, czy wszystkie cigi w pliku Setup.ini s prawidBowe.

1200=Uruchom ponownie

1201=Instalator wymaga %lu KB wolnego miejsca na dysku %s. Zwolnij troch miejsca i spróbuj ponownie.

1202=Nie posiadasz wystarczajcych uprawnieD, aby dokona tej instalacji dla wszystkich u|ytkowników tego komputera. Zaloguj si jako administrator i ponów prób instalacji

1203=Parametry wiersza poleceD:

1204=/L identyfikator jzyka

1205=/S Skryj dialog inicjalizacji. Do trybu dyskretnego u|yj: /S /v/qn.

1206=/V parametry dla MsiExec.exe

1207=Znaleziony zostaB Windows(R) Installer %s. Jest to starsza wersja programu. Kliknij OK, aby kontynuowa.

1208=Strona kodowa ANSI dla %s nie jest zainstalowana i dlatego nie mo|na uruchomi instalacji w wybranym jzyku. Uruchom program instalacyjny i wybierz inny jzyk.

1210=Do zainstalowania Microsoft .NET Framework w wersji 2.0, instalator wymaga instalatora Windows w wersji %s lub pózniejszej. Prosz zainstalowa instalatora Windows w wersji %s lub pózniejszej i spróbowa ponownie.

1603=BBd instalacji mechanizmu instalatora Windows. Plik, który ma by zastpiony, mo|e by ju| u|ywany. Zamknij wszystkie aplikacje i ponów prób.

1604=Ta konfiguracja nie obejmuje moduBu Windows Installer (%s), wymaganego do uruchomienia instalacji w tym systemie operacyjnym.

1607=Nie mo|na zainstalowa programu %s Scripting Runtime.

1608=Nie mo|na utworzy wersji programu InstallDriver, kod powrotu: %d

1609=Podaj lokalizacj, w której ma zosta zapisany pakiet instalacyjny.

1611=Nie mo|na wyodrbni pliku %s.

1612=Wyodrbnianie plików.

1613=Pobieranie pliku %s.

1614=Podczas pobierania pliku %s wystpiB bBd. Co chcesz zrobi?

1615=godz.

1616=min

1617=sek.

1618=MB

1619=KB

1620=/sek.

1621=Weryfikacja podpisu pliku %s nie powiodBa si.

1622=PozostaBy czas w przybli|eniu:

1623=%d %s of %d %s downloaded at %01d.%01d %s%s

1624=Przygotowanie do instalacji...

1625=Uzyskaj pomoc na temat tej instalacji.

1626=Pomoc

1627=Nie mo|na zapisa pliku: %s

1628=Instalacja oparta na skrypcie zakoDczyBa si niepowodzeniem.

1629=NieprawidBowy wiersz poleceD.

1630=/UA<url to InstMsiA.exe>

1631=/UW<url to InstMsiW.exe>

1632=/UM<url to msi package>

1633=/US<url to IsScript.msi>

1634=BBd inicjalizacji instalacji; klonowanie procesu zakoDczyBo si niepowodzeniem.

1635=Plik %s ju| istnieje. Chcesz go zastpi?

1642=Nie mo|na zweryfikowa podpisu. Potrzebna jest wersja 3.02 lub nowsza programu Internet Explorer z aktualizacj funkcji uwierzytelniania Authenticode.

1643=Instalacja wymaga nowszej wersji pliku WinInet.dll. Mo|e zaistnie potrzeba zainstalowania programu Internet Explorer 3.02 lub jego nowszej wersji.

1644=Nie posiadasz wystarczajcych uprawnieD, aby dokona tej instalacji dla wszystkich u|ytkowników tego komputera. Zaloguj si jako administrator i ponów prób instalacji

1645=BBd instalacji programu Microsoft(R) .NET Framework. Kod zwrotny: %d

1646=%s opcjonalnie korzysta z programu Microsoft (R) .NET %s Framework. Czy chcesz teraz przeprowadzi jego instalacj?

1648=Instalator wykryB niezgodn wersj systemu Windows. Kliknij przycisk OK i ponownie uruchom Instalatora, w systemie Windows 95, Windows NT 4.0 SP3 lub nowszym

1649=%s opcjonalnie korzysta z Visual J# Redistributable Package. Czy chciaBby[ go teraz zainstalowa? 

1650= (To tak|e zainstaluje .NET Framework.)

1651=Program instalacyjny wykryB niekompatybiln wersj systemu Windows. Prosz klikn przycisk OK i potwierdzi, |e docelowy system posiada system Windows 2000 z pakietem serwisowym Service Pack 3 (lub pózniejszym), przed ponownym uruchomieniem instalacji

1652=%s wymaga zainstalowania w systemie nastpujcych skBadników. Aby rozpocz instalowanie tych skBadników, kliknij przycisk Install (Instaluj).

1653=Instalowanie %s

1654=Czy chcesz anulowa instalacj po zakoDczeniu instalacji %s?

1655=Nie mo|na znalez plików dla elementu instalacyjnego %s. Instalacja zostanie teraz zakoDczona. Spowodowane jest to najprawdopodobniej nieudanym lub anulowanym pobieraniem.

1656=Instalacja %s nie powiodBa si. Czy chcesz kontynuowa instalacj?

1657=UkoDczono pomy[lnie

1658=Instalacja

1659=Oczekuje

1660=Zainstalowano

1661=Stan

1662=Element

1663=Nieudane

1664=Rozpakowywanie

1665=Pobieranie

1666=Pominito

1667=Instalacja %s nie powiodBa si. Program instalacyjny zakoDczy teraz swoje dziaBanie.

1668=Instalacja programu %s wymaga ponownego uruchomienia. Kliknij przycisk Tak, |eby ponownie uruchomi teraz lub przycisk Nie, je|eli planujesz pózniej ponownie uruchomi komputer.

1669=SkBadnik %1 opcjonalnie wykorzystuje skBadnik %2. Czy chcesz go teraz zainstalowa?

1670=Nie mo|na zaBadowa moduBu %s, kod bBdu: %d

1671=Pobieranie pliku %2 z %3: %1

1700=Podczas inicjalizowania mechanizmu programu InstallScript wystpiB bBd

1701=Nie mo|na wypakowa plików wspomagajcych mechanizm programu InstallScript do lokalizacji tymczasowej

1702=Instalator umo|liwia zainstalowanie ró|nych wersji tego samego produktu. Wybierz wersj, któr chcesz zainstalowa i kliknij przycisk Next (Dalej):

1703=&Zainstaluj now wersj

1704=&Napraw lub uaktualnij istniejc wersj

1705=Domy[lnie

1706=Identyfikator wersji

1707=Nazwa produktu

1708=Lokalizacja

1710=Instalator umo|liwia zainstalowanie poprawek do ró|nych wersji tego samego produktu. Wybierz, w jaki sposób chcesz zainstalowa poprawk, a nastpnie kliknij przycisk Next (Dalej).

1711=Zainstaluj poprawki dla &wszystkich istniejcych wersji

1712=&Zainstaluj poprawk dla istniejcej wersji

1713=Ta instalacja wymaga programu Windows Installer w wersji 4.5 lub nowszej. Teraz instalator zakoDczy prac.

1714=Dekompresowanie

1715=Wersji

1804=Wybierz jzyk instalacji

1812=Wybierz jeden z poni|szych jzyków instalacji.

1813=&OK

1815=InstallShield Wizard

1822=Anuluj

1834=&Dalej >

1835=< &Wstecz

1837=Czy chcesz zainstalowa program %s?

1838=Autentyczno[ potwierdzona

1839=To|samo[ producenta oprogramowania zostaBa sprawdzona przez firm %s.

1840=Uwaga: Firma %s potwierdza, |e oprogramowanie jest bezpieczne. Je[li ufasz potwierdzeniu firmy %s, kontynuuj.

1841=&Zawsze ufaj oprogramowaniu firmy %s.

1842=W tym oprogramowaniu nie wprowadzano zmian od publikacji przez firm %s. Aby zainstalowa program %s, kliknij przycisk Dalej.

1854=InstallShield

1865=Trwa przygotowanie instalacji

1866=Poczekaj, a| Kreator InstallShield przygotuje instalacj.

1872=ZakoDcz

1873=Szybko[ transmisji: 

1874=Szacowany pozostaBy czas:

1880=/s

1887=%s - InstallShield Wizard

1888=ZakoDczenie instalacji

1889=Cze na pewno chcesz anulowa instalacj?

1901=&Zainstaluj now kopi produktu

1903=Wykryto odpowiedni(e) produkt(y)

1904=Zaznacz produkt, który chcesz aktualizowa.

1905=Instalator wykryB na komputerze nastpujce produkty kwalifikujce si do tej aktualizacji:

1906=&Aktualizuj produkt zaznaczony poni|ej

1907=Instalator wykryB co najmniej jedno wystpienie tej aplikacji zainstalowane ju| w tym systemie. Mo|esz zachowa istniejce wystpienie lub zaktualizowa je albo zainstalowa zupeBnie nowe wystpienie.

1908=Poni|ej &wybierz wystpienie aplikacji, które chcesz zachowa lub zaktualizowa:

1909=Nazwa wy[wietlana

1910=Miejsce instalacji

2001=Instalator programu %s przygotowuje Kreatora InstallShield, który przeprowadzi Ci przez pozostaB cz[ procesu instalacji. Czekaj.

2002=Kod bBdu:

2003=Informacje o bBdzie:

2004=WystpiB bBd (%s) podczas uruchamiania Instalatora.

2005=Sprawdz, czy wcze[niejsze procesy instalacji zostaBy zakoDczone oraz czy zostaBy zamknite inne aplikacje. Je[li nie mo|na usun bBdu, skontaktuj si ze sprzedawc: %s.

2006=&SzczegóBy

2007=&Raport

2008=Za maBo miejsca na dysku, aby uruchomi Instalatora. Zwolnij co najmniej %ld KB na dysku %s przed uruchomieniem Instalatora.

2009=Ta aplikacja zostaBa zainstalowana przez u|ytkownika z uprawnieniami administratora. U|ytkownik, który chce j modyfikowa lub odinstalowa, musi mie podobne uprawnienia.

2010=Uruchomiona jest jeszcze jedna wersja tego programu instalacyjnego. Zaczekaj do zakonczenia instalacji lub odwo3aj j1 przed ponownym uruchomieniem programu instalacyjnego. 

2143=Ostrze|enie dotyczce bezpieczeDstwa

2144=Czy chcesz, aby Instalator kontynuowaB prac?

2146=Nie mo|na sprawdzi pochodzenia i integralno[ci aplikacji. %s  Kontynuuj, tylko je[li producentowi mo|na ufa i jest pewno[, |e w aplikacji nie wprowadzano zmian od czasu jej publikacji.

2147=&Nie ufam temu Instalatorowi

2148=&Rozumiem zagro|enie dla bezpieczeDstwa i chc kontynuowa

2151=Nie mo|na sprawdzi pochodzenia i integralno[ci aplikacji, poniewa| nie zostaBa podpisana przez producenta.  Kontynuuj, tylko je[li producentowi mo|na ufa i jest pewno[, |e w aplikacji nie wprowadzano zmian od czasu jej publikacji.

2152=Nie mo|na sprawdzi pochodzenia i integralno[ci aplikacji. Certyfikat u|yty do podpisania oprogramowania jest niewa|ny lub nie mo|na mu ufa.  Kontynuuj, tylko je[li producentowi mo|na ufa i jest pewno[, |e w aplikacji nie wprowadzano zmian od czasu jej publikacji.

2153=Oprogramowanie jest uszkodzone lub wprowadzano w nim zmiany od czasu publikacji. Przerwij instalacj.

2154=T aktualizacj utworzono przy u|yciu WERSJI BETA programu %s

2155=Ten Instalator utworzono przy u|yciu WERSJI PRÓBNEJ programu %s

2156=Wprowadz hasBo[Languages]

0x0401=Arabic

0x0402=BuBgarski

0x0403=kataloDski

0x0404=chiDski (tradycyjny)

0x0405=czeski

0x0406=duDski

0x0407=niemiecki

0x0408=grecki

0x0409=angielski

0x040a=hiszpaDski

0x040b=fiDski

0x040c=francuski (standardowy)

0x040d=Hebrew

0x040e=wgierski

0x0410=wBoski

0x0411=japoDski

0x0412=koreaDski

0x0413=niderlandzki

0x0414=norweski

0x0415=polski

0x0416=portugalski (brazylijski)

0x0418=RumuDski

0x0419=rosyjski

0x041a=chorwacki

0x041b=sBowacki

0x041d=szwedzki

0x041e=tajski

0x041f=turecki

0x0421=indonezyjski

0x0424=sBoweDski

0x042d=baskijski

0x0804=chiDski (uproszczony)

0x0816=portugalski (standardowy)

0x0c0c=francuski (kanadyjski)

0x0c1a=Serbski (Cyrylica)

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.70