0x040d.ini Driver File Contents (vw7_usb3.zip)

ÿþ[0x040d]

1100=éÒÙÐê Ðê×ÕÜ éÜ êÕÛàÙê ÔÔêçàÔ

1101=%s

1102=êÕÛàÙê ÔÔêçàÔ éÜ %1 ÞÛÙàÔ Ðê %2, éÙà×Ô ÐêÛÝ ÑêÔÜÙÚ ÔÔêçàÔ éÜ ÔêÕÛàÙê. àÐ ÜÔÞêÙß.

1103=ÑÓÙçê Òèáê ÞâèÛê ÔÔäâÜÔ

1104=ÑÓçê Òèáê ÔÔêçàÔ éÜ Windows(R) 

1105=ÔÒÓèê êÕÛàÙê ÔÔêçàÔ éÜ Windows

1106=ÔÒÓèê %s

1107=êÕÛàÙê ÔÔêçàÔ áÙÙÞÔ ÜÔÒÓÙè Ðê Windows Installer ÑÞâèÛê éÜÛÝ. Ùé ÜÔäâÙÜ Ðê ÔÞâèÛê Þ×Óé ÛÓÙ ÜÔÞéÙÚ ÑÔêçàÔ. Ü×æÕ âÜ 'ÔäâÜÔ Þ×Óé' ÛÓÙ ÜÐê×Ü Ðê ÔÞâèÛê Þ×Óé.

1108=%s

1125=Ñ×Ùèê éäê ÔÔêçàÔ

1126=Ñ×èÕ Ðê ÔéäÔ âÑÕè ÔêçàÔ ÖÕ ÞÔÐäéèÕÙÕê ÜÞØÔ.

1127=êÕÛàÙê ÔÔêçàÔ ×ÙÙÑ ÜÔäâÙÜ Ðê ÔÞâèÛê Þ×Óé ÛÓÙ ÜÔÞéÙÚ ÑÔÒÓèê éÙèÕê Windows Installer. Ü×æÕ âÜ 'Ûß' ÛÓÙ ÜÔäâÙÜ Þ×Óé âÛéÙÕ, ÐÕ âÜ 'ÜÐ' ÐÝ ÑÛÕÕàêÛÝ ÜÔäâÙÜ Þ×Óé ÞÐÕ×è ÙÕêè.

1128=ÔêçàÔ ÖÕ êÑæâ éÓèÕÒ éÜ '%s'. ÔÐÝ ÑèæÕàÛÝ ÜÔÞéÙÚ? 

1129=ÒèáÔ ×ÓéÔ ÙÕêè éÜ '%s' ÞÕêçàê ÑÞ×éÑ. ÜÐ àÙêß ÜÔÞéÙÚ ÑÔêçàÔ.

1130=ÐÙéÕè

1131=ÑÙØÕÜ

1132=áÙáÞÔ:

1133=ÔêçàÔ

1134=&ÔÑÐ >

1150=êÕÛàÙê ÔÔêçàÔ ÒÙÜêÔ ÒèáÔ ÜÐ êÕÐÞê éÜ Windows. Ü×æÕ âÜ 'ÐÙéÕè' ÕÕÓÐÕ éÑÞâèÛê ÔÙâÓ ÞÕêçàê ÞâèÛê ÔÔäâÜÔ Windows 95 (ÐÕ ÒèáÔ ÞÐÕ×èê ÙÕêè), ÐÕ Windows NT 4.0 ×ÑÙÜê éÙèÕê 6 (ÐÕ ÒèáÔ ÞÐÕ×èê ÙÕêè), ÜäàÙ éêäâÙÜÕ Ðê ÔÔêçàÔ Þ×Óé.

1151=éÒÙÐÔ ÑÛêÙÑÔ ÜÞÙçÕÝ ÔÖÞàÙ

1152=éÒÙÐÔ ÑéÜÙäê %s ÜÞÙçÕÝ ÔÖÞàÙ

1153=éÒÙÐÔ ÑçèÙÐê çÕÑå ÔÐê×ÕÜ éÜ êÕÛàÙê ÔÔêçàÔ

1154=ÜÐ àÞæÐÔ êÕÛàÙê ÔêçàÔ ÑêÕÚ %s

1155=ÔçÕÑå %s ÜÐ àÞæÐ. 

1156=éÒÙÐÔ äàÙÞÙê ÑéÙèÕê ÔêçàÔ éÜ Windows

1158=éÒÙÐÔ ÑÐÛÜÕá Þ×èÕÖÕê. ÕÓÐÕ éÛÜ ÔÞ×èÕÖÕê ÑçÕÑå Setup.ini ×ÕçÙÕê.

1200=ÔäâÜÔ Þ×Óé

1201=ÜêÕÛàÙê ÔÔêçàÔ ÓèÕé éØ× äàÕÙ éÜ %lu ç"Ñ ÑÛÕàß %s. àÐ ÜäàÕê ÞçÕÝ ÕÜàáÕê éÕÑ

1202=ÐÙß ÜÛÝ ÔèéÐÕê ÞáäÙçÕê ÜÔéÜÞê ÔêçàÔ ÖÕ âÑÕè ÛÜ ÔÞéêÞéÙÝ ÑÞ×éÑ. Ôê×ÑèÕ ÛÞàÔÜß Õ×ÖèÕ âÜ ÔÔêçàÔ

1203=äèÞØèÙÝ ÜéÕèê ÔäçÕÓÔ:

1204= /L ÖÙÔÕÙ éäÔ

1205= /S Ôáêèê ÓÕ-éÙ× ÔÐê×ÕÜ. âÑÕè ÞæÑ éçØ æÙÙàÕ: /S /v/qn.

1206= /V äèÞØèÙÝ ÐÜ MsiExec.exe

1207=àÞæÐ Windows(R) Installer %s. ÖÕÔÙ ÒèáÔ ÙéàÔ ÙÕêè éÜ Windows(R) Installer. Ü×æÕ âÜ 'ÐÙéÕè' ÛÓÙ ÜÔÞéÙÚ. 

1208=Óã ÔçÕÓ ANSI âÑÕè %s ÐÙàÕ ÞÕêçß ÑÞâèÛê, ÕÜäÙÛÚ êÕÛàÙê ÔÔêçàÔ ÐÙàÔ ÙÛÕÜÔ ÜäâÕÜ ÑéäÔ éàÑ×èÔ. ÔèÙæÕ Ðê êÕÛàÙê ÔÔêçàÔ ÕÑ×èÕ éäÔ Ð×èê.

1210=êÕÛàÙê ÔÔêçàÔ ÓÕèéê Windows Installer ÑÒèáÔ %s ÕÞâÜÔ ÛÓÙ ÜÔêçÙß Ðê Microsoft .NET Framework ÒèáÔ 2.0. ÔêçÙàÕ Ðê Windows Installer ÒèáÔ %s ÕÞâÜÔ ÕàáÕ éÕÑ.

1603=éÒÙÐÔ ÑÔêçàê ÞàÕâ Windows Installer.  ÙêÛß éçÕÑå ÔÓèÕé Ô×ÜäÔ àÞæÐ ÑéÙÞÕé. áÒèÕ Ðê ÛÜ ÔÙÙéÕÞÙÝ ÕàáÕ éÕÑ.

1604=êÕÛàÙê ÔêçàÔ ÖÕ ÐÙàÔ ÛÕÜÜê Ðê ÞàÕâ Windows Installer (%s) ÔÓèÕé ÜÔèæê ÔÔêçàÔ ÑÞâèÛê ÔäâÜÔ ÖÕ.

1607=Unable to install %s Scripting Runtime. 

1608=ÜÐ àÙêß ÜÙæÕè ÞÕäâ éÜ InstallDriver, çÕÓ Ô×Öè: %d

1609=àÐ ÜæÙÙß ÞÙçÕÝ ÜéÞÙèê ÞÐèÖ ÔÔêçàÔ.

1611=ÜÐ àÙêß ÜéÜÕã Ðê ÔçÕÑå %s . 

1612=ÔçÑæÙÝ àéÜäÙÝ.

1613=ÔÕèÓê ÔçÕÑå %s.

1614=ÐÙèâÔ éÒÙÐÔ ÑÔÕèÓê ÔçÕÑå %s.  ÞÔ ÑèæÕàÛÝ ÜâéÕê?

1615=éâÕê

1616=ÓçÕê

1617=éàÙÕê

1618=Þ"Ñ

1619=ç"Ñ

1620=/éàÙÙÔ

1621=ÜÐ àÙêß ÜÐÞê Ðê Ô×êÙÞÔ éÜ ÔçÕÑå %s. 

1622=ÐÕÞÓß ÔÖÞß éàÕêè: 

1623=%d %s of %d %s downloaded at %01d.%01d %s%s

1624=ÔÛàÔ ÜÔêçàÔ... 

1625=çÑÜê âÖèÔ âÑÕè ÔêçàÔ ÖÕ.

1626=âÖèÔ

1627=ÜÐ àÙêß ÜéÞÕè Ðê ÔçÕÑå: %s

1628=ÜÐ àÙêß ÜÔéÜÙÝ Ðê ÔÔêçàÔ.

1629=äçÕÓÔ ÜÐ ×ÕçÙê ÑéÕèê ÔäçÕÓÔ.

1630= /UA <url ÐÜ InstMsiA.exe>

1631= /UW <url ÐÜ InstMsiW.exe>

1632= /UM <url ÐÜ ÞÐèÖ msi>

1633= /US <url ÐÜ IsScript.msi>

1634=éÒÙÐÔ ÑÐê×ÕÜ êÕÛàÙê ÔÔêçàÔ, ÛéÜ ÑéÛäÕÜ ÔêÔÜÙÚ.

1635=ÔçÕÑå %s ÛÑè çÙÙÝ. ÔÐÝ ÑèæÕàÛÝ ÜÔ×ÜÙã ÐÕêÕ?

1642=ÜÐ àÙêß ÜÐÞê Ðê ÔáÙáÞÔ. ÓèÕé Internet Explorer ÑÒèáÔ 3.02 ÕÞâÜÔ âÝ âÓÛÕß Authenticode. 

1643=êÕÛàÙê ÔÔêçàÔ ÓÕèéê ÒèáÔ ×ÓéÔ ÙÕêè éÜ WinInet.dll. ÙêÛß éêæØèÛÕ ÜÔêçÙß Internet Explorer ÑÒèáÔ 3.02 ÕÞâÜÔ.

1644=ÐÙß ÜÛÝ ÔèéÐÕê ÞáäÙçÕê ÜÔéÜÞê ÔêçàÔ ÖÕ. Ôê×ÑèÕ ÛÞàÔÜß Õ×ÖèÕ âÜ ÔÔêçàÔ

1645=éÒÙÐÔ ÑÔêçàê Microsoft(R) .NET Framework, çÕÓ Ô×Öè: %d

1646=%s ÞéêÞé ÛÐÕäæÙÔ ÑÞÕæè Microsoft (R) .NET %s Framework.  ÔÐÝ ÑèæÕàÛÝ ÜÔêçÙß ÐÕêÕ âÛéÙÕ?

1648=êÕÛàÙê ÔÔêçàÔ ÒÙÜêÔ ÒèáÔ ÜÐ êÕÐÞê éÜ Windows. Ü×æÕ âÜ 'ÐÙéÕè' ÕÕÓÐÕ éÑÞâèÛê ÔÙâÓ ÞÕêçàê ÞâèÛê ÔÔäâÜÔ Windows 95 (ÐÕ ÒèáÔ ÞÐÕ×èê ÙÕêè), ÐÕ Windows NT 4.0 ×ÑÙÜê éÙèÕê 3 (ÐÕ ÒèáÔ ÞÐÕ×èê ÙÕêè), ÜäàÙ éêäâÙÜÕ Ðê ÔÔêçàÔ Þ×Óé.

1649=%s ÞéêÞé ÛÐÕäæÙÔ ÑÞÕæè Visual J# Redistributable Package. ÔÐÝ ÑèæÕàÛÝ ÜÔêçÙß ÐÕêÕ âÛéÙÕ? 

1650= (ÐäéèÕê ÖÕ êêçÙß ÒÝ Ðê .NET Framework.)

1651=êÕÛàÙê ÔÔêçàÔ ÒÙÜêÔ ÒèáÔ ÜÐ êÕÐÞê éÜ Windows. Ü×æÕ âÜ 'ÐÙéÕè' ÕÕÓÐÕ éÑÞâèÛê ÔÙâÓ ÞÕêçàê ÞâèÛê ÔÔäâÜÔ Windows 2000 âÝ ×ÑÙÜê éÙèÕê 3 (ÐÕ ÒèáÔ ÞÐÕ×èê ÙÕêè) ÜäàÙ éêäâÙÜÕ Ðê ÔÔêçàÔ Þ×Óé.

1652=%s ÓÕèé éÔäèÙØÙÝ ÔÑÐÙÝ ÙÕêçàÕ âÜ ÔÞ×éÑ éÜÚ. Ü×å âÜ "Ôêçß" ÛÓÙ ÜÔê×ÙÜ ÑÔêçàê ÓèÙéÕê ÐÜÕ.

1653=Ôêçàê %s

1654=ÔÐÝ ÑèæÕàÛÝ ÜÑØÜ Ðê ÔÔêçàÔ ÜÐ×è ÔéÜÞê ÔÔêçàÔ éÜ %s? 

1655=ÔçÕÑå âÑÕè ÓèÙéê ÔÔêçàÔ %s ÜÐ àÞæÐ. ÔÔêçàÔ êÕäáç Ûâê. çèÕÑ ÜÕÕÓÐÙ éÔÑâÙÔ àÕÑâê ÞÛéÜ, ÐÕ ÞÔÕèÓÔ éÑÕØÜÔ.

1656=àèÐÔ éÔêçàê %s àÛéÜÔ. ÔÐÝ ÑèæÕàÛÝ ÜÔÞéÙÚ ÑÔêçàÔ? 

1657=ÔæÜÙ×

1658=ÔêçàÔ ÞêÑæâê

1659=ÞÞêÙß

1660=ÞÕêçß

1661=ÞæÑ

1662=ÓèÙéÔ

1663=àÛéÜ

1664=éÜÙäÔ

1665=ÔÕèÓÔ

1666=ÓÙÜÕÒ

1667=Ôêçàê %s àÛéÜÔ. êÕÛàÙê ÔÔêçàÔ êÙáÒè Ûâê.

1668=Ôêçàê %s ÓÕèéê ÔäâÜÔ Þ×Óé éÜ ÔÞ×éÑ. Ü×æÕ âÜ 'Ûß' ÛÓÙ ÜÔäâÙÜ Þ×Óé âÛéÙÕ, ÐÕ ÐÜ 'ÜÐ' ÐÝ ÑÛÕÕàêÛÝ ÜÔäâÙÜ Þ×Óé ÞÐÕ×è ÙÕêè.

1669=ÔäâÕÜÔ %1 ÞéêÞéê ÑÞÕæè %2. ÔÐÝ ÑèæÕàÛÝ ÜÔêçÙß ÐÕêÕ âÛéÙÕ?

1670=ÜÐ àÙêß ÜØâÕß Ðê ÔÞÕÓÕÜ %s, çÕÓ éÒÙÐÔ: %d

1671=ÔÕèÓê çÕÑå %2 ÞêÕÚ %3: %1

1700=ÐÙèâÔ éÒÙÐÔ ÑÐê×ÕÜ ÞàÕâ InstallScript

1701=ÜÐ àÙêß ÜéÜÕã Ðê çÕÑæÙ ÔêÞÙÛÔ éÜ ÞàÕâ InstallScript ÜÞÙçÕÝ ÖÞàÙ

1702=ÔêçàÔ ÖÕ ÞÐäéèê ÜÛÝ ÜÔêçÙß ÞÕäâÙÝ ÞèÕÑÙÝ éÜ ÔÞÕæè. Ñ×èÕ Ðê ÔÞÕäâ éÑèæÕàÛÝ ÜÔêçÙß, ÕÜ×æÕ âÜ ÔÜ×æß 'ÔÑÐ' ÛÓÙ ÜÔÞéÙÚ:

1703=&Ôêçàê ÞÕäâ ×Óé

1704=&ê×ÖÕçÔ ÐÕ éÓèÕÒ éÜ ÞÕäâ çÙÙÝ

1705=ÑèÙèê Þ×ÓÜ

1706=ÖÙÔÕÙ ÞÕäâ

1707=éÝ ÞÕæè

1708=ÞÙçÕÝ

1710=ÔêçàÔ ÖÕ ÞÐäéèê ÜÛÝ Üêçß ÞÕäâÙÝ ÞèÕÑÙÝ éÜ ÔÞÕæè. Ñ×èÕ ÐäéèÕê ÜÞØÔ ÛÓÙ ÜæÙÙß ÐÙÚ êÙçÕß ÖÔ ÙÕ×Ü, ÕÜ×æÕ âÜ 'ÔÑÐ' ÛÓÙ ÜÔÞéÙÚ.

1711=êÙçÕß &ÛÜ ÔÞÕäâÙÝ ÔçÙÙÞÙÝ

1712=&êÙçÕß ÞÕäâ çÙÙÝ

1713=âÑÕè ÔêçàÔ ÖÕ àÓèéê ÒèáÔ 4.5 ÕÞâÜÔ éÜ Windows Installer. ÔÔêçàÔ êáêÙÙÝ Ûâê.

1714=ÞÑØÜ Ó×ÙáÔ

1804=Choose Setup Language

1812=Ñ×è Ñéäê ÔÔêçàÔ ÞêÕÚ ÔÐäéèÕÙÕê ÜÔÜß.

1813=&ÐÙéÕè

1815=Ðéã InstallShield

1822=ÑÙØÕÜ

1834=&ÔÑÐ >

1835=< &×ÖèÔ

1837=ÔÐÝ ÑèæÕàÚ ÜÔêçÙß Ðê %s?

1838=ÔÐÞÙàÕê ÐÕÞêÔ

1839=ÖÔÕê Ô×ÑèÔ éäÙê×Ô êÕÛàÔ ÖÕ ÐÕÞêÔ âÜ ÙÓÙ %s.

1840=ÐÖÔèÔ: %s ÞÐéèê éêÕÛàÔ ÖÕ ÑØÕ×Ô ÜéÙÞÕé. ÔÞéÚ èç ÐÝ ÐêÔ áÕÞÚ âÜ ÛÚ é-%s ÞáÕÒÜê ÜØâÕß ÖÐê.

1841=&áÞÕÚ êÞÙÓ âÜ êÕÛàÔ éäÕê×Ô â"Ù %s.

1842=êÕÛàÔ ÖÕ ÜÐ éÕàêÔ ÞÐÖ äÕê×Ô âÜ ÙÓÙ %s. ÛÓÙ ÜÔêçÙß Ðê %s, Ü×å âÜ 'ÐÙéÕè'.

1854=InstallShield

1865=ÞÛÙß Ðê ÔÔêçàÔ

1866=ÔÞêß âÓ éÐéã InstallShield ÙÛÙß Ðê ÔÔêçàÔ.

1872=áÙÕÝ

1873=éÙâÕè ÔâÑèÔ: 

1874=ÔâèÛê ÔÖÞß éàÕêè:

1880=/s

1887=%s - Ðéã InstallShield

1888=æÐ ÞÔÔêçàÔ

1889=ÔÐÝ ÐêÔ ÑØÕ× éÑèæÕàÚ ÜÑØÜ Ðê ÔÔêçàÔ?

1901=&Ôêçß ÞÕäâ ×Óé éÜ ÙÙéÕÝ ÖÔ.

1903=ÔêÒÜÕ ÞÕäâÙÝ çÙÙÞÙÝ ÔÞÕêçàÙÝ ÛÑè

1904=Ñ×è ÑÞÕäâ ÔÙÙéÕÝ ÔÞêÐÙÝ Üê×Öç ÐÕ ÜâÓÛß.

1905=ÔÔêçàÔ ÒÙÜêÔ ÞÕäâ Ð×Ó ÐÕ ÙÕêè éÜ ÙÙéÕÝ ÖÔ éÛÑè ÞÕêçàÙÝ ÑÞâèÛê éÜÚ.

1906=&ê×Öç ÐÕ âÓÛß Ðê ÞÕäâ ÔÙÙéÕÝ éàÑ×è ÜÔÜß:

1907=Setup has detected one or more instances of this application already installed on your system. You can maintain or update an existing instance or install a completely new instance.

1908=Select the instance of the application you want to &maintain or update below:

1909=éÝ ÜêæÕÒÔ

1910=ÞÙçÕÝ ÔÔêçàÔ

2001=%sÔÔêçàÔ ÞÛÙàÔ Ðê Ðéã InstallShield, éÙà×Ô ÐÕêÚ ÑÔÞéÚ êÔÜÙÚ ÔÔêçàÔ. àÐ ÜÔÞêÙß.

2002=çÕÓ éÒÙÐÔ:

2003=äèØÙ éÒÙÐÔ:

2004=×ÜÔ éÒÙÐÔ (%s) ÑÞÔÜÚ ÔÔêçàÔ.

2005=ÕÓÐ éáÙÙÞê ÛÜ ÔêçàÔ çÕÓÞê ÕéáÒèê Ðê ÔÙÙéÕÞÙÝ ÔÐ×èÙÝ. ÐÝ ÔéÒÙÐÔ ×ÕÖèê éàÙê, æÕè çéè âÝ Ôáäç éÜÚ: %s.

2006=&äèØÙÝ

2007=&ÓÕ×

2008=ÐÙß ÓÙ ÖÙÛèÕß ÛÓÙ ÜÐê×Ü Ðê ÔÔêçàÔ. äàÔ Üä×Õê %ld çÙÜÕÑÙÙØ ÑÛÕàß %s éÜÚ ÜäàÙ ê×ÙÜê ÔÔêçàÔ.

2009=ÞéêÞé ÑâÜ ÔèéÐÕê ÞàÔÜ ÔêçÙß ÙÙéÕÝ ÖÔ. ×ÙÙÑÕê ÜÔÙÕê ÜÚ ÔèéÐÕê ÓÕÞÕê ÛÓÙ ÜâÓÛß ÐÕ ÜÔáÙè ÐÕêÕ.

2010=Another instance of this setup is already running. Please wait for the other instance to finish and then try again. 

2143=ÐÖÔèê ÐÑØ×Ô

2144=ÔÐÝ ÑèæÕàÚ ÜÑæâ ÔêçàÔ ÖÕ?

2146=ÜÐ àÙêß ÔÙÔ ÜÐÞê Ðê ÞçÕè ÔÙÙéÕÝ ÔÖÔ ÕÐê ÐÞÙàÕêÕ. ÔÞéÚ ÑÔêçàÔ èç ÐÝ ÐêÔ ÞáÕÒÜ ÜÖÔÕê Ðê Ô×ÑèÔ éäÙê×Ô Ðê ÔêÕÛàÔ Û×ÑèÔ éÔÙÐ ÐÞÙàÔ ÞÑ×ÙàêÚ, ÕÐÝ ÐêÔ ÑØÕ× éÙÙéÕÝ ÖÔ ÜÐ éÕàÔ ÞÐÖ ÙæÐ ÜéÕç.

2147=ÐàÙ &ÜÐ áÕÞÚ âÜ ÔêçàÔ ÖÕ

2148=ÐàÙ &ÞÑÙß Ðê áÙÛÕàÙ ÔÐÑØ×Ô ÕÞâÕàÙÙß ÜÔÞéÙÚ

2151=ÜÐ àÙêß ÔÙÔ ÜÐÞê Ðê ÞçÕè ÔÙÙéÕÝ ÔÖÔ ÕÐê ÐÞÙàÕêÕ ÞäàÙ éÔÕÐ ÜÐ à×êÝ âÜ ÙÓÙ Ô×ÑèÔ éäÙê×Ô ÐÕêÕ. ÔÞéÚ ÑÔêçàÔ èç ÐÝ ÐêÔ ÞáÕÒÜ ÜÖÔÕê Ðê Ô×ÑèÔ éäÙê×Ô Ðê ÔêÕÛàÔ Û×ÑèÔ éÔÙÐ ÐÞÙàÔ ÞÑ×ÙàêÚ, ÕÐÝ ÐêÔ ÑØÕ× éÙÙéÕÝ ÖÔ ÜÐ éÕàÔ ÞÐÖ ÙæÐ ÜéÕç.

2152=ÜÐ àÙêß ÔÙÔ ÜÐÞê Ðê ÞçÕè ÔÙÙéÕÝ ÔÖÔ ÕÐê ÐÞÙàÕêÕ. äÒ êÕçäÔ éÜ ÔêâÕÓÔ éÑÔ àâéÔ éÙÞÕé ÜæÕèÚ ×êÙÞê ÔêÕÛàÔ, ÐÕ éÔÙÐ ÜÐ-×ÕçÙê ÐÕ ÜÐ-ÐÞÙàÔ. ÔÞéÚ ÑÔêçàÔ èç ÐÝ ÐêÔ ÞáÕÒÜ ÜÖÔÕê Ðê Ô×ÑèÔ éäÙê×Ô Ðê ÔêÕÛàÔ Û×ÑèÔ éÔÙÐ ÐÞÙàÔ ÞÑ×ÙàêÚ, ÕÐÝ ÐêÔ ÑØÕ× éÙÙéÕÝ ÖÔ ÜÐ éÕàÔ ÞÐÖ ÙæÐ ÜéÕç.

2153=êÕÛàÔ ÖÕ äÒÕÞÔ ÐÕ éàâéÔ ÑÔ éÙàÕÙ ÞÐÖ ÙæÐÔ ÜéÕç. ÐÜ êÞéÙÚ ÑÔêçàÔ ÖÕ.

2154=ÔêçàÔ ÖÕ ÑÕæâÔ ÑâÖèê Òèáê ÑêÐ éÜ %s

2155=ÔêçàÔ ÖÕ ÑÕæâÔ ÑâÖèê Òèáê ÔâèÛÔ éÜ %s

2156=àÐ ÜÔÖÙß áÙáÞÔ[Languages]

0x0401=âèÑÙê

0x0402=ÑÕÜÒèÙê

0x0403=çØÐÜàÙê

0x0404=áÙàÙê (ÞáÕèêÙê)

0x0405=æ'ÛÙê

0x0406=ÓàÙê

0x0407=ÒèÞàÙê

0x0408=ÙÕÕàÙê

0x0409=ÐàÒÜÙê

0x040a=áäèÓÙê

0x040b=äÙàÙê

0x040c=æèäêÙê (êçàÙê)

0x040d=âÑèÙê

0x040e=ÔÕàÒèÙê

0x0410=ÐÙØÜçÙê

0x0411=ÙäàÙê

0x0412=çÕèÙÐàÙê

0x0413=ÔÕÜàÓÙê

0x0414=àÕèÕÕÒÙê

0x0415=äÕÜàÙê

0x0416=äÕèØÕÒÖÙê (ÑèÖÙÜ)

0x0418=èÕÞàÙê

0x0419=èÕáÙê

0x041a=çèÕÐØÙê

0x041b=áÜÕÑçÙê

0x041d=éÕÕÓÙê

0x041e=êÐÙÜàÓÙê

0x041f=ØÕèçÙê

0x0421=ÐÙàÓÕàÖÙê

0x0424=áÜÕÑàÙê

0x042d=ÑÐáçÙê

0x0804=áÙàÙê (äéÕØÔ)

0x0816=äÕèØÕÒÖÙê (êçàÙê)

0x0c0c=æèäêÙê (çàÓÙê)

0x0c1a=áèÑÙê (çÙèÙÜÙê)

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.56