0x041b.ini Driver File Contents (Bluetooth_Broadcom_6.5.0.131_W7x64_A.zip)

[0x041b]
TITLE=Zvolte nastavenie jazka
DESCRIPTION=Z doleuvedených možností vyberte jazyk pre túto inštaláciu.
REBOOTMESSAGE=Inštalaèný program musí reštartovať operaèný systém, aby mohol dokonèiť konfiguráciu služby Windows Installer. Po klepnutí na tlaèidlo Áno reštart prebehne okamžite. Ak chcete, aby reštart prebehol neskôr, klepnite na tlaèidlo Nie.
ONUPGRADE=Touto inštaláciou sa aktualizuje '%s'. Chcete pokraèovať?
LATERVERSIONINSTALLED=V poèítaèi je už nainštalovaná novejšia verzia aplikácie '%s'. Inštalácia nemôže pokraèovať.
OK=OK
Cancel=Zruš
1100=Inicializacná chyba inštalácie
1101=%s
1102=%s  Inštalátor pripravuje %s, ktorý vás prevedie zvyškom inštalácie programu. Cakajte, prosím.
1103=Kontroluje sa verzia operacného systému
1104=Kontroluje sa verzia programu Windows(R) Installer
1105=Konfiguruje sa program Windows Installer
1106=Konfiguruje sa program %s
1107=Inštalátor dokoncil konfiguráciu programu Windows Installer pre váš systém. Systém sa musí reštartovat, aby bolo možné pokracovat v inštalácii. Kliknite na Restart a reštartujte systém.
1108=%s
1150=Inštalátor zistil nekompatibilnú verziu Windows. Kliknite prosím na OK a znovu spustite inštalátor v systéme Windows 95, Windows NT 4.0 SP6, alebo na neskoršej verzii.
1151=Chyba zápisu na docasné miesto
1152=Chyba pri extrahovaní %s do docasného miesta
1153=Chyba cítania inicializacného súboru inštalátoru
1154=Inštalátor sa nenašiel v %s
1155=Súbor %s sa nenašiel
1156=Vnútorná chyba v programe Windows Installer
1158=Chyba pri plnení reťazcov. Skontrolujte, èi všetky reťazce v súboru Setup.ini sú platné.
1200=Reštart
1603=Chyba pri inštalácii Inštalaèného nástroja Windows. Súbor, ktorý je treba nahradiť, môže byť používaný. Ukonèite všetky aplikácie a skúste to znovu
1201=Inštalátor potrebuje %lu kB volného priestoru v %s. Uvolnite prosím nejaký priestor a skúste znova
1202=Nemáte dostatocné privilégiá na dokoncenie tejto inštalácie pre všetkých užívatelov tohoto pocítaca. Prihláste sa ako administrátor a potom opät skúste túto inštaláciu
1203=Parametre príkazového riadku:
1204=/L ID jazyka
1205=/S Skrytý iniciaèný dialóg. Pre režim bez zásahu užívate¾a použite: /S /v/qn.
1206=/V parametre pre MsiExec.exe
1207=Program Windows(R) Installer %s sa našiel. Toto je staršia verzia programu Windows(R) Installer. Kliknite na OK, ak chcete pokracovat.
1208=Kódová stránka ANSI pre %s nie je nainštalovaná v systéme a program inštalácie preto nemôže bežať vo zvolenom jazyke. Spusťte inštalaèný program a zvo¾te iný jazyk. 
1604=Tento inštalátor neobsahuje jadro programu Windows Installer (%s), ktoré je potrebné na spustenie inštalácie v tomto operacnom systéme.
1607=Nie je možné nainštalovať %s Scripting Runtime.
1608=Nebolo možné vytvoriť inštanciu programu InstallDriver. Návratový kód: %d
1609=Zadajte cestu, kam chcete balík inštalácie uložiť.
1611=Súbor %s sa nepodarilo extrahovať.
1612=Extrahujú sa súbory.
1613=Naèíta sa súbor %s.
1614=Pri naèítaní súboru %s došlo k chybe. Èo chcete urobiť?
1615=hod
1616=min
1617=s
1618=MB
1619=KB
1620=/s
1621=Zlyhal podpis súboru %s.
1622=Zostávajúci èas:
1623=Naèítalo sa %d KB z %d KB pri 
1624=Pripravuje sa inštalácia...
1625=Spustenie Pomocníka pre túto inštaláciu.
1626=Pomocník
1627=Nie je možné uložiť súbor: %s
1628=Zlyhalo dokonèenie inštalácie založené na skriptoch.
1629=Neplatný príkazový riadok.
1630=/UA<url to InstMsiA.exe>
1631=/UW<url to InstMsiW.exe>
1632=/UM<url to msi package>
1633=/US<url to IsScript.msi>
1634=Chyba inicializácie inštalaèného programu, zlyhalo klonovanie procesu.
1635=Súbor %s už existuje. Chcete ho nahradiť
1636=/P režim hesla
1637=/A inštalácia pre správcu
1638=/J režim reklám
1639=/X režim odinštalácie
1640=/F režim opráv
1641=/B inštaláciu ukladať do miestnej mezipamäte
1642=Overenie podpisu nebolo úspešné. Musíte mať prehliadaè Internet Explorer 3.02 alebo vyšší s aktualizáciou zabezpeèovacej technológie Authenticode.
1643=Inštalácia potrebuje novšiu verziu súboru WinInet.dll. Asi budete musieť nainštalovať aplikáciu Internet Explorer 3.02 alebo novšiu.
1644=Nemáte dostatocné privilégiá na dokoncenie tejto inštalácie pre všetkých užívatelov tohoto pocítaca. Prihláste sa ako administrátor a potom opät skúste túto inštaláciu
1645=Chyba pri inštalácii Microsoft(R) .NET Framework. Vrátený kód: %d
1646=%s môže tiež používať Microsoft (R) .NET %s Framework. Chcete aplikáciu nainštalovať?
1648=Inštalátor zistil nekompatibilnú verziu Windows. Kliknite prosím na OK a znovu spustite inštalátor v systéme Windows 95, Windows NT 4.0 SP3, alebo na neskoršej verzii.
1649=%s môže niekedy použiť Visual J# Redistributable Package. Chcete ho teraz nainštalovať?
1650= (Nainštaluje sa tiež .NET 1.1 Framework.)
1651=Inštalaèný program rozpoznal nekompatibilnú verziu systému Windows. Klepnite na tlaèidlo OK a pred opätovným spustením inštalácie skontrolujte, èi je na cie¾ovom poèítaèi spustený systém Windows 2000 s aktualizáciou Service Pack 3 (alebo novšou).
1652=%s žiada pred inštaláciou tejto aplikácie na vašom poèítaèi inštalovať nasledujúce súèasti. Klepnutím na tlaèidlo OK spustíte inštaláciu týchto požiadaviek:
1653=Prebieha inštalácia %s
1654=Chcete zrušiť inštalaèný program po dokonèení inštalácie %s?
1655=Súbory pre požiadavku inštalácie %s nie je možné nájsť. Inštalácia bude ukonèená. Príèinou je pravdepodobne zlyhanie alebo zrušenie preberania.
1656=Zdá sa, že inštalácia %s sa nepodarila. Má sa v inštalácii pokraèovať?
1657=Úspešne
1658=Inštalácia
1659=Èaká na odbavenie
1660=Nainštalovanie
1661=Stav
1662=Požiadavka
1663=Nepodarilo sa
1664=Extrahovanie
1665=Preberanie

[Languages]
0x0404=Èínština (tradièná)
0x0804=Èínština (zjednodušená)

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.04