VGA_ATI_8.632.0.0000_Win7x64/Config/licenseTRK.txt Driver File Contents (VGA_ATI_8.632.0.0000_W7x64_A.zip)

Driver Package File Name: VGA_ATI_8.632.0.0000_W7x64_A.zip
File Size: 114.6 MB

ÿþCatalyst Yükleme Yöneticisi Gizlilik BildirimiAdvanced Micro Devices, Inc. ("AMD") gizlilik haklar1n1z1 korumay1 ilke edinmi_tir. Bu gizlilik bildirimi, Catalyst Yükleme Yöneticisi uygulamas1n1n 0ndirme hizmetinin ("Uygulama") kullan1lmas1 yoluyla AMD taraf1ndan toplanan veriler için geçerli olup dier çevrimiçi ya da çevrimd1_1 AMD siteleri, ürünleri veya hizmetleri ile toplanan veriler için geçerli deildir.Bilgilerin toplanmas1 ve kullan1m1Uygulama sizden herhangi bir ki_isel bilgi istemez veya almaz. Uygulamay1 kulland11n1zda donan1m1n1z1n yetenekleri ve üzerinde yüklü bulunan yaz1l1mlar1n sürümleri gibi bilgisayar1n1za ve yap1land1rmas1na ili_kin baz1 genel bilgiler toplan1r. Bu bilgiler AMD'ye gönderilmez ve donan1m ve yaz1l1mlar1n daha yeni sürümlerinin olup olmad11n1n anla_1lmas1 ve [istekte bulunman1z durumunda] söz konusu yaz1l1m ve/veya donan1m bilgilerinin bilgisayar1n1za indirilip yüklenmesi amac1yla AMD ve temsilcilerinin sunucular1ndaki bilgilerle kar_1la_t1r1l1r.Uygulamada web sitelerine ve hizmetlerine balant1lar bulunabilir. Ki_isel bilgilerinizin nas1l toplan1p kullan1ld11n1 ve payla_1ld11n1 anlaman1z için ziyaret ettiiniz sitelerdeki ve hizmetlerdeki gizlilik bildirimlerini incelemenizi öneririz. AMD, dier _irketlerin veya kurulu_lar1n kontrolündeki sitelerin ve hizmetlerin gizlilik bildirimlerinden ve uygulamalar1ndan sorumlu deildir.0leti_im Bilgileri

AMD bu gizlilik bildirimine ili_kin görü_lerinizi örenmekten memnun olacakt1r. Sorular1n1z için veya gizlilik bildirimine uymad11m1z1 dü_ünüyorsan1z privacy@amd.com adresine e-posta göndererek veya normal posta için _u adresten bize ula_abilirsiniz:Privacy Officer - Advanced Micro Devices, Inc.

One Commerce Valley Drive East

Markham, Ontario

Canada, L3T 7X6 

server: web1, load: 0.90