VGA_ATI_8.632.0.0000_Win7x64/Config/licenseKOR.txt Driver File Contents (VGA_ATI_8.632.0.0000_W7x64_A.zip)

Driver Package File Name: VGA_ATI_8.632.0.0000_W7x64_A.zip
File Size: 114.6 MB

ÿþCatalyst $ÁXÎ ­¬¹Ç ¬xÇ Èô¼ ô¼8Ö )¼hÎ Advanced Micro Devices, Inc.("AMD")² ବXÇ ¬xÇ Èô¼|¹ ô¼8ÖXÕ0® ÇtÕ \Í ÁXÇ x±%¸DÇ ä²XÕଠǵÂȲä². ø¼ ¬xÇ Èô¼ ô¼8Ö )¼hÎ@Ç AMD¬ Catalyst $ÁXÎ ­¬¹Ç ä²´Æ\¸Ü´ ÁD¾¤Â("QÇ©Æ Õ\¸ø­¨·")|¹ ¬À©ÆXÕìÅ ÂÑÉXÕ² p³tÇ0ÑÐÅ È©Æ)´È²ä². ä²x¹ (Æ|·xÇ/$ÆÕ|·xÇ AMD ¬ÀtǸÒ, ÈÔ ¶² ÁD¾¤Â|¹ µÑtÕ ÂÑÉ´² p³tÇ0ÑÐŲ È©Æ´ÀÉ JŵÂȲä².Èô¼XÇ ÂÑÉ ¼ ¬À©ÆtÇ QÇ©Æ Õ\¸ø­¨·ÐÅÁ² ¬À©ÆÇ\¸½0Ñ ´Å¤µ ¬xÇ Èô¼Ä³ Æ­ÌXÕp¬° ÂÑÉXÕÀÉ JŵÂȲä². QÇ©Æ Õ\¸ø­¨· ¬À©Æ Ü ¬À©ÆÇXÇ ôÎèÔ0Ñ ¼ ø­ l­1ÁÐÅ ³\Õ ¹ÒÈ uǺ Èô¼(Æ: XÕÜ´èÆ´Å 0®¥², $ÁXδ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¼È)² ÂÑÉXÕ¬ )´È²ä². tÇ Èô¼|¹ AMD\¸ ô¼´°Àɲ JÅÀÉ̹, AMD ¶² ø­ ³Õ¬ÀXÇ Á¼ÐŠDz Èô¼@Æ D¾P­XÕìÅ T³ ÈÀ\¸´Æ ¼ÈXÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å° XÕÜ´èÆ´Å Èô¼¬ DzÀÉ UÖxÇXÕଠ[¬À©ÆÇ Æ­Ì ÜÂ] tÕù² ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¼/¶² XÕÜ´èÆ´Å Èô¼|¹ ôÎèÔ0ÑÐÅ ä²´Æ\¸Ü´XÕìÅ $ÁXÎiÕȲä².QÇ©Æ Õ\¸ø­¨·@Ç ùÆ ¬ÀtÇ¸Ò ¼ ÁD¾¤Â Á¹lÐ|¹ ìÓhÕ`Õ  ǵÂȲä². ¬À©ÆDz ÇàÂtÇ  ÁÝÐXÕìÅ )¼8»XÕ² ¬ÀtÇ¸Ò ¼ ÁD¾¤ÂXÇ ¬xÇ Èô¼ ô¼8Ö )¼hÎDÇ UÖxÇXÕìÅ ¬xÇ Èô¼ ÂÑÉ, ¬À©Æ ¼ õ¬ Ç )¼ÝÂDÇ tÇtÕXÕ² ¬tÇ ÈµÂȲä². AMD² ä²x¹ Ö¬À° 0®­ÐÅÁ ­¬¹XÕ² ¬ÀtÇ¸Ò ¼ ÁD¾¤ÂXÇ ¬xÇ Èô¼ ô¼8Ö )¼hÎÐÅ ³tÕ EÌÇÀÉÀÉ JŵÂȲä².ðÅ}·Ì Èô¼

AMD² ø¼ ¬xÇ Èô¼ ô¼8Ö )¼hÎÐÅ ³\Õ XǬ¬DÇ XÖÆiÕȲä². ­®\Õ ¬ÀmÕtÇ Çp¬° AMD¬ tÇ )¼hÎDÇ ÉÂXÕÀÉ JŲä²à¬ Óè²XÕä ½¬°Æ, privacy@amd.comtÇ° DÅ· üÈÁ\¸ ðÅ}· üÈíÂÜÂ$Æ.Privacy Officer - Advanced Micro Devices, Inc.

One Commerce Valley Drive East

Markham, Ontario

Canada, L3T 7X6 

server: web1, load: 1.15