licenseCSY.txt Driver File Contents (VGA_AMD_8.713.3.3000_W7x64_A.zip)

ÿþProhláaení k programu Správce instalace Catalyst o ochran soukromíSpole
nost Advanced Micro Devices, Inc. (dále jen AMD) se zavazuje chránit vaae soukromí. Toho prohláaení o ochran soukromí se vztahuje na údaje shromá~dné spole
ností AMD pYi pou~ívání slu~by stahování v aplikaci Správce instalace Catalyst (dále jen  aplikace ). Nevztahuje se na údaje shromá~dné prostYednictvím jiných online nebo offline servero, produkto nebo slu~eb spole
nosti AMD.Shroma~ování a pou~ití informacíAplikace od vás nevy~aduje ani neshroma~uje osobní informace. Aplikace bhem jejího pou~ívání shroma~uje ur
ité anonymní informace o vaaem po
íta
i a jeho konfiguraci, napYíklad mo~nostech vaaeho softwaru a verzích nainstalovaného softwaru. Tyto informace nebudou odeslány spole
nosti AMD, ale budou porovnávány s informacemi na serverech spole
nosti AMD nebo jejích zástupco, aby bylo mo~no ur
it, zda jsou k dispozici informace o novjaích verzích softwaru nebo hardwaru, a [na vaai ~ádost] stáhnout a nainstalovat informace o daném softwaru a/nebo hardwaru do vaaeho po
íta
e. Aplikace mo~e obsahovat odkazy na webové stránky a slu~by. Doporu
ujeme vám, abyste si pYe
etli prohláaení o ochran soukromí na tchto serverech a slu~bách, které se rozhodnete navatívit, abyste vdli, jak mohou shroma~ovat, pou~ívat a sdílet vaae osobní informace. Spole
nost AMD není odpovdná za postupy, které v oblasti prohláaení o ochran soukromí pou~ívají servery nebo slu~by Yízené jinými spole
nostmi nebo organizacemi.Kontaktní informace

Spole
nost AMD vítá vaae pYipomínky týkající se prohláaení o ochran soukromí. Máte-li njaké otázky nebo se domníváte, ~e toto prohláaení nedodr~ujeme, poalete nám e-mail na adresu privacy@amd.com nebo b~nou poatovní zásilku na adresu:Privacy Officer   Advanced Micro Devices, Inc.

One Commerce Valley Drive East

Markham, Ontario

Canada, L3T 7X6Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.45