removdrv.txt Driver File Contents (Turbo_Memory.zip)

************************************************************
************************************************************
îñîê æä îôøè àú ääìéê ìäñøä éãðéú ùì úåëðú îðäì ääú÷ï ùì Intel(R) Matrix Storage Manager åìäâãøä îçãù ùì úöåøú äîòøëú ìùéîåù áîðäì ääú÷ï äî÷åøé ùì îòøëú ääôòìä, ìùí ðéäåì á÷øé àçñåï.

ìäùìîú äìéê æä, äãôñ úçéìä îñîê æä ìòéåï. ìàçø îëï, äùìí àú çì÷ 1, ëãé ì÷áåò àú îöá á÷ø ä- SATA. 
áäúàí ìîöá ùð÷áò áçì÷ 1, äùìí àú çì÷ 2à àå àú 2á.

àæäøä: äâãøä îçãù ùì úöåøú äîòøëú òìåìä ìâøåí ìàéáåã ðúåðéí áàîöòé àçñåï RAID ùáùéîåù äîòøëú. äñøú îðäì ääú÷ï ùì Intel Matrix Storage Manager îëåðï äàúçåì àå îàîöòé äàçñåï RAID äîùîù ìàúçåì, òùåéä ìãøåù äú÷ðä îçãù ùì îòøëú ääôòìä. ëãé ìùîåø òì ùìîåú äðúåðéí, âáä àú ëì äðúåðéí ìôðé ùúîùéê. 

************************************************************
* çì÷ 1: ÷áéòú îöá äîòøëú
************************************************************

äùìáéí ìäñøú úåëðä æå îùúðéí áäúàí ìîöá äôòåìä ùì äîòøëú, RAID àå AHCI.
îòøëåú ðééãåú àéðï úåîëåú á- RAID.

÷áò àú îöá äîòøëú òì-éãé æéäåé àåôï äöâú á÷ø ä- ATA äèåøé á- Device Manager (îðäì ääú÷ðéí), òì-éãé äùìîú äùìáéí ìäìï:

1. îäúôøéè Start (äúçìä):
  1à. òáåø Windows* 2000, áçø Settings (äâãøåú) åìàçø îëï áçø Control Panel (ìåç äá÷øä).
  1á. òáåø Windows* XP àå îòøëåú äôòìä îú÷ãîú éåúø, áçø Control Panel (ìåç äá÷øä).

2. ôúç àú äééùåîåï 'System' (îòøëú) (ééúëï ùúöèøê ìáçåø úçéìä 'Switch to Classic View' (òáåø ìúöåâä ÷ìàñéú)).

3. áçø àú äëøèéñééä 'Hardware' (çåîøä). 

4. áçø áìçöï 'Device Manager' (îðäì ääú÷ðéí).

5. áîðäì ääú÷ðéí, çôù òøê áùí 'SCSI and RAID Controllers' (á÷øé SCSI å- RAID).
  àí òøê æä ÷ééí, äøçá àåúå åçôù àçã îäá÷øéí äáàéí. àí òøê æä àéðå ÷ééí, äîùê ìùìá 6:
  
  - 'Intel(R) 82801HEM SATA RAID Controller'
   àí äá÷ø ìòéì ÷ééí, äîòøëú äéà îòøëú ICH8ME áîöá RAID. äîùê ìùìá 2à ìäìï.

  - 'Intel(R) 82801HR/HH/Ho SATA RAID Controller'
   àí äá÷ø ìòéì ÷ééí, äîòøëú äéà îòøëú ICH8R áîöá RAID. äîùê ìùìá 2à ìäìï.

  - 'Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller'
   àí äá÷ø ìòéì ÷ééí, äîòøëú äéà îòøëú 631xESB/632xESB áîöá RAID. äîùê ìùìá 2à ìäìï.

  - 'Intel(R) 82801FR SATA RAID Controller' 
   àí äá÷ø ìòéì ÷ééí, äîòøëú äéà îòøëú ICH6R áîöá RAID. äîùê ìùìá 2à ìäìï.

  - 'Intel(R) 82801GHM SATA RAID Controller' 
   àí äá÷ø ìòéì ÷ééí, äîòøëú äéà îòøëú ICH7MR/DH áîöá RAID. äîùê ìùìá 2à ìäìï.
  
  - 'Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller'  
   àí äá÷ø ìòéì ÷ééí, äîòøëú äéà îòøëú ICH7R/DH áîöá RAID. äîùê ìùìá 2à ìäìï.

  - 'Intel(R) 82801FR SATA RAID Controller'  
   àí äá÷ø ìòéì ÷ééí, äîòøëú äéà îòøëú ICH6R áîöá RAID. äîùê ìùìá 2à ìäìï.

  - àí àó àçã îäá÷øéí ìòéì àéðå îåôéò, äîòøëú àéðä ôåòìú áîöá RAID. äîùê ìùìá 6 ìäìï.

6. áîðäì ääú÷ðéí, çôù òøê áùí 'IDE ATA/ATAPI controllers' (á÷øé IDE ATA/ATAPI).
  àí òøê æä ÷ééí, äøçá àåúå åçôù àçã îäá÷øéí äáàéí:

  - 'Intel(R) 82801HBM SATA AHCI Controller'
   àí äá÷ø ìòéì ÷ééí, äîòøëú äéà îòøëú ICH8M áîöá AHCI. äîùê ìùìá 2á ìäìï.

  - 'Intel(R) 82801HEM SATA AHCI Controller'
   àí äá÷ø ìòéì ÷ééí, äîòøëú äéà îòøëú ICH8ME áîöá AHCI. äîùê ìùìá 2á ìäìï.


  - 'Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA AHCI Controller'
   àí äá÷ø ìòéì ÷ééí, äîòøëú äéà îòøëú ICH8R áîöá AHCI. äîùê ìùìá 2á ìäìï.

  - 'Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller'
   àí äá÷ø ìòéì ÷ééí, äîòøëú äéà îòøëú 631xESB/632xESB áîöá AHCI. äîùê ìùìá 2á ìäìï.

  - 'Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller'
   àí äá÷ø ìòéì ÷ééí, äîòøëú äéà îòøëú ICH7M áîöá AHCI. äîùê ìùìá 2á ìäìï.

  - 'Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller' 
   àí äá÷ø ìòéì ÷ééí, äîòøëú äéà îòøëú ICH7R/DH áîöá AHCI. äîùê ìùìá 2á ìäìï.

  - 'Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller'
   àí äá÷ø ìòéì ÷ééí, äîòøëú äéà îòøëú ICH6M áîöá AHCI. äîùê ìùìá 2á ìäìï.

  - 'Intel(R) 82801FR SATA AHCI Controller'
   àí äá÷ø ìòéì ÷ééí, äîòøëú äéà îòøëú ICH6R áîöá AHCI. äîùê ìùìá 2á ìäìï.

  - àí àó àçã îäá÷øéí ìòéì àéðå îåôéò, äîòøëú àéðä áîöá AHCI. àéï òåã îöáéí äðúîëéí òì-éãé úåëðú Intel Matrix Storage Manager. äîùê ìùìá 7 ìäìï.

7. ðøàä ùäîòøëú àéðä ôåòìú áîöá RAID àå AHCI. àí àúä ñáåø ùäîòøëú ôåòìú áîöá RAID àå AHCI åàéðê øåàä àó àçã îäá÷øéí äøùåîéí ìòéì, ôðä ìéöøï äîòøëú àå ìî÷åí äøëéùä ì÷áìú òæøä. ìà úåëì ìäîùéê ìùìá 2 ìäìï, òã ì÷áéòú îöá äîòøëú.************************************************************
* çì÷ 2à: îòøëú áîöá RAID
************************************************************

ðéúï ìáöò àú ääìéê ùáñòéó æä ø÷ áîòøëú äðîöàú áîöá RAID. àì úîùéê áäìéê æä, àìà àí ëï äùìîú àú äùìáéí ùáçì÷ 1 ìòéì ì÷áéòú îöá äôòåìä ùì îòøëú æå. ìôðé ùúîùéê, ä÷ôã ì÷øåà àú äàæäøåú ìäìï.

àæäøåú:
à. àí àîöòé àçñåï RAID 0 ðîç÷, ëì äðúåðéí áàîöòé àçñåï æä ðîç÷éí ìöîéúåú. âáä àú ëì äðúåðéí ä÷øéèééí, ìôðé ùúîùéê. 

á. àí àîöòé àçñåï RAID äîëéì îòøëú äôòìä ðîç÷, éäéä öåøê ìäú÷éï îçãù àú îòøëú ääôòìä.


1. ä÷ôã ì÷øåà åìäáéï àú äàæäøåú äøùåîåú ìòéì.

2. àúçì îçãù àú äîòøëú.

3. áîäìê àúçåì äîòøëú, ùéí ìá àí îåôéò îñê áùí 'Intel(R) Matrix Storage Manager option ROM'. àí ëï, äîùê áùìá 4 ìäìï. 
  àí ìà, ãìâ òì ùìá 4 åäîùê ìùìá 5 ìäìï.   

4. äùìí äìéê æä àí Intel Matrix Storage Manager option ROM îåú÷ï:

  4à. ëàùø úúá÷ù áîäìê àúçåì äîòøëú, äéëðñ ìúåëðéú ääú÷ðä ùì Intel Matrix Storage Manager option ROM òì-éãé ä÷ùä òì Ctrl-I.
  4á. áúåëðéú ääú÷ðä, áçø áàôùøåú úôøéè 2 ëãé ìäéëðñ ìúôøéè 'îçé÷ú àîöòé àçñåï RAID'.
  4â. áàîöòåú äçöéí ìîòìä åìîèä, áçø àú àîöòé äàçñåï ùáøöåðê ìîçå÷.
  4ã. ä÷ù 'Del' ëãé ìîçå÷ àú àîöòé äàçñåï äðáçø åä÷ù 'ë' ëãé ìàùø àú äîçé÷ä. çæåø òì ùìá æä ëðãøù, ëãé ìîçå÷ àú ëì àîöòé äàçñåï ä÷ééîéí. 
  4ä. öà îúåëðéú ääú÷ðä.
  4å. äéëðñ ìäâãøú ä- BIOS ùì äîòøëú (áãøê ëìì òì-éãé ä÷ùä òì 'F2' àå òì 'Delete', áòú àúçåì äîòøëú).
  4æ. ùðä àú úöåøú ä- IDE òáåø á÷ø ä- ATA äèåøé î- 'RAID' ì- 'IDE'.
  4ç. ùîåø àú äùéðåééí åöà îäâãøú ä- BIOS ùì äîòøëú.

5. äùìí äìéê æä àí Intel Matrix Storage Manager option ROM àéðå îåú÷ï:

  5à. äéëðñ ìäâãøú ä- BIOS ùì äîòøëú (áãøê ëìì òì-éãé ä÷ùä òì 'F2' àå òì 'Delete', áòú àúçåì äîòøëú).
  5á. ùðä àú úöåøú ä- IDE òáåø á÷ø ä- ATA äèåøé î- 'RAID' ì- 'IDE'.
  5â. ùîåø àú äùéðåééí åöà îäâãøú ä- BIOS ùì äîòøëú.

6. àúçì îçãù àú äîòøëú.************************************************************
* çì÷ 2á: îòøëú áîöá AHCI
************************************************************

ðéúï ìáöò àú ääìéê ùáñòéó æä ø÷ áîòøëú äðîöàú áîöá AHCI. àì úîùéê áäìéê æä, àìà àí ëï äùìîú àú äùìáéí ùáçì÷ 1 ìòéì ì÷áéòú îöá äôòåìä ùì îòøëú æå. îåîìõ ìâáåú àú ëì äðúåðéí äçùåáéí, ìôðé ùúîùéê. 

1. àúçì îçãù àú äîòøëú.

2. äéëðñ ìäâãøú ä- BIOS ùì äîòøëú (áãøê ëìì òì-éãé ä÷ùä òì 'F2' àå òì 'Delete', áòú àúçåì äîòøëú). 

3. ùðä àú úöåøú ä- IDE òáåø á÷ø ä- ATA äèåøé î- 'AHCI' ì- 'IDE'.

4. ùîåø àú äùéðåééí åöà îäâãøú ä- BIOS ùì äîòøëú.

5. àúçì îçãù àú äîòøëú. îòøëú ääôòìä àîåøä ìôòåì ëî÷åãí.


äòøä: àí úéú÷ì á÷ùééí ëìùäí áîäìê áéöåò ùéðåééí àìä á- BIOS ùì äîòøëú, ôðä àì éöøï ìåç äàí àå ìî÷åí äøëéùä ì÷áìú òæøä.


************************************************************
Intel(R) äåà ñéîï îñçøé øùåí ùì Intel Corporation àå çáøåú äáú ùìä áàøöåú äáøéú åáîãéðåú àçøåú.

* îåúâéí åùîåú àçøéí òùåééí ìäéåú øëåù ùì àçøéí.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.67