removdrv.txt Driver File Contents (Turbo_Memory.zip)

************************************************************
************************************************************
V tomto dokumentu jsou uvedeny pokyny pro ruèní odebrání 
softwaru ovladaèe Intel(R) Matrix Storage Manager a zmìnu 
konfigurace poèítaèe na používání nativního ovladaèe 
operaèního systému pro správu øadièe pamìťových zaøízení.

Chcete-li tuto operaci provést, nejdøíve vytisknìte tento 
dokument pro referenci. Potom podle pokynù v Èásti 1 urèete 
režim øadièe SATA. 

V závislosti na režimu urèeném v Èásti 1 proveïte pokyny v 
Èásti 2A nebo 2B.

UPOZORNÌNÍ: Zmìna konfigurace poèítaèe mùže mít za následek 
ztrátu dat na svazcích RAID, které systém právì používá. 
Aby bylo možné odebrat ovladaè Intel Matrix Storage Manager 
ze spouštìcí jednotky nebo spouštìcího svazku RAID, bude 
pravdìpodobnì tøeba znovu nainstalovat celý operaèní systém. 
Než budete pokraèovat, zazálohujte veškerá data, aby byla 
zachována jejich integrita. 

************************************************************
* Èást 1: Urèení režimu poèítaèe
************************************************************

Pokyny pro odebrání tohoto softwaru se liší podle toho, zda 
poèítaè bìží v režimu RAID nebo AHCI. Mobilní poèítaèe 
nepodporují svazky typu RAID.

Režim poèítaèe lze urèit podle oznaèení sériového øadièe ATA 
ve Správci zaøízení podle následujícího postupu:

1. V nabídce Start:
  1a. V operaèním systému Windows* 2000 vyberte pøíkaz 
  Nastavení a dále položku Ovládací panely.
  1b. V operaèním systému Windows* XP nebo novìjším vyberte 
  pøíkaz Ovládací panely.

2. Otevøete aplet 'Systém' (pravdìpodobnì bude nejprve tøeba 
  klepnout na pøíkaz 'Pøepnout do klasického zobrazení').

3. Klepnìte na kartu 'Hardware'. 

4. Klepnìte na tlaèítko 'Správce zaøízení'.

5. V nástroji Správce zaøízení vyhledejte položku s 
  oznaèením 'Øadièe SCSI a RAID'. Pokud je tato položka k 
  dispozici, rozbalte ji a vyhledejte nìkterý z následujících 
  øadièù. Pokud tato položka není k dispozici, pokraèujte 
  krokem 6: 

  - 'Intel(R) 82801HEM SATA RAID Controller'
   Je-li uveden tento øadiè, jedná se o systém ICH8ME
   v režimu RAID. Pokraèujte podle pokynù v Èásti 2A níže.

  - 'Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA RAID Controller'
   Je-li uveden tento øadiè, jedná se o systém ICH8R
   v režimu RAID. Pokraèujte podle pokynù v Èásti 2A níže.

  - 'Intel(R) 631xESB/632xESB SATA RAID Controller'
   Je-li uveden tento øadiè, jedná se o systém 631xESB/632xESB
   v režimu RAID. Pokraèujte podle pokynù v Èásti 2A níže.

  - 'Intel(R) 82801GHM SATA RAID Controller'
   Je-li uveden tento øadiè, jedná se o systém 82801GHM
   v režimu RAID. Pokraèujte podle pokynù v Èásti 2A níže.
  
  - 'Intel(R) 82801GR/GH SATA RAID Controller'
   Je-li uveden tento øadiè, jedná se o systém ICH7R/DH v 
   režimu RAID. Pokraèujte podle pokynù v Èásti 2A níže.
  
  - 'Intel(R) 82801FR SATA RAID Controller'
   Je-li uveden tento øadiè, jedná se o systém ICH6R v 
   režimu RAID. Pokraèujte podle pokynù v Èásti 2A níže.

  - Není-li uveden žádný z øadièù výše, systém nebìží v 
   režimu RAID. Pokraèujte krokem 6 níže.

6. V nástroji Správce zaøízení vyhledejte položku s 
  oznaèením 'Øadièe IDE ATA/ATAPI'. Pokud je tato položka 
  k dispozici, rozbalte ji a vyhledejte nìkterý z 
  následujících øadièù:

  - 'Intel(R) 82801HBM SATA AHCI Controller'
   Je-li uveden tento øadiè, jedná se o systém ICH8M
   v režimu AHCI. Pokraèujte podle pokynù v Èásti 2A níže.

  - 'Intel(R) 82801HEM SATA AHCI Controller'
   Je-li uveden tento øadiè, jedná se o systém ICH8ME
   v režimu AHCI. Pokraèujte podle pokynù v Èásti 2A níže.

  - 'Intel(R) 82801HR/HH/HO SATA AHCI Controller'
   Je-li uveden tento øadiè, jedná se o systém ICH8R
   v režimu AHCI. Pokraèujte podle pokynù v Èásti 2A níže.

  - 'Intel(R) 631xESB/632xESB SATA AHCI Controller'
   Je-li uveden tento øadiè, jedná se o systém 631xESB/632xESB
   v režimu AHCI. Pokraèujte podle pokynù v Èásti 2B níže.  

  - 'Intel(R) 82801GBM SATA AHCI Controller'
   Je-li uveden tento øadiè, jedná se o systém ICH7M v
   režimu AHCI. Pokraèujte podle pokynù v Èásti 2B níže.
 
  - 'Intel(R) 82801GR/GH SATA AHCI Controller'
   Je-li uveden tento øadiè, jedná se o systém ICH7R/DH v
   režimu AHCI. Pokraèujte podle pokynù v Èásti 2B níže.

  - 'Intel(R) 82801FBM SATA AHCI Controller'
   Je-li uveden tento øadiè, jedná se o systém ICH6M v 
   režimu AHCI. Pokraèujte podle pokynù v Èásti 2B níže.

  - 'Intel(R) 82801FR SATA AHCI Controller'
   Je-li uveden tento øadiè, jedná se o systém ICH6R v 
   režimu AHCI. Pokraèujte podle pokynù v Èásti 2B níže.

  - Není-li uveden žádný z øadièù výše, systém se 
   nenachází v režimu AHCI. Software Intel Matrix Storage 
   Manager nepodporuje žádné jiné režimy. Pokraèujte 
   krokem 7 níže.

7. Systém pravdìpodobnì nebìží v žádném z režimù RAID nebo 
  AHCI. Pokud se domníváte, že systém bìží v režimu RAID 
  nebo AHCI a nelze najít žádný z výše uvedených ovladaèù, 
  požádejte o pomoc výrobce nebo prodejce poèítaèe. Dokud 
  neurèíte režim poèítaèe, nelze pokraèovat pokyny 
  uvedenými v následující Èásti 2.************************************************************
* Èást 2A: Poèítaè v režimu RAID
************************************************************

Pokyny v této èásti lze provádìt pouze u systému, který se 
nachází v režimu RAID. Pokud jste neprovedli kroky uvedené v
Èásti 1 a spolehlivì neurèili režim poèítaèe, neprovádìjte 
pokyny uvedené v této èásti. Než budete pokraèovat, pøeètìte
si následující upozornìní.

UPOZORNÌNÍ:
a. Pokud odstraníte svazek RAID 0, budou trvale odstranìna 
veškerá data na tomto svazku. Než budete pokraèovat, 
zálohujte veškerá dùležitá data. 

b. Pokud odstraníte svazek RAID se soubory operaèního 
systému, bude nezbytné tento operaèní systém znovu 
nainstalovat.


1. S výše uvedenými upozornìními je tøeba se seznámit a 
  porozumìt jim.

2. Restartujte poèítaè.

3. Sledujte, zda se bìhem spuštìní poèítaèe zobrazí úvodní 
  obrazovka s názvem 'Intel(R) Matrix Storage Manager 
  option ROM'. Pokud ano, pokraèujte krokem 4 níže. Pokud 
  ne, vynechejte krok 4 a pokraèujte krokem 5 níže.

4. Pokud je program Intel Matrix Storage Manager option 
  ROM nainstalován, proveïte následující kroky:

  4a. Po vyzvání bìhem spuštìní systému otevøete nastavení 
    programu Intel Matrix Storage Manager option ROM 
    stisknutím kombinace kláves Ctrl-I.
  4b. Výbìrem položky nabídky 2 v programu nastavení
    pøejdìte do nabídky ‘Delete RAID Volume’ (Odstranit 
    svazek RAID).
  4c. Pomocí kláves se šipkami nahoru a dolù vyberte 
    svazek, který chcete odstranit.
  4d. Stisknutím klávesy ‘Del’ odstraòte vybraný svazek a 
    stisknutím klávesy ‘Y’ odstranìní potvrïte. Podle 
    potøeby tento postup opakujte a odstraòte všechny 
    dostupné svazky. 
  4e. Ukonèete program nastavení.
  4f. Pøejdìte do nastavení systému BIOS (obvykle stisknutím 
    klávesy 'F2' nebo 'Delete' ihned po spuštìní poèítaèe).
  4g. Zmìòte konfiguraci IDE sériového øadièe ATA z 'RAID'
    na 'IDE'.
  4h. Uložte zmìny a ukonèete program nastavení systému BIOS.

5. Pokud není program Intel Matrix Storage Manager option ROM 
  nainstalován, proveïte následující kroky:

  5a. Pøejdìte do nastavení systému BIOS (obvykle stisknutím 
    klávesy 'F2' nebo 'Delete' ihned po spuštìní poèítaèe).
  5b. Zmìòte konfiguraci IDE sériového øadièe ATA z 'RAID'
    na 'IDE'.
  5c. Uložte zmìny a ukonèete program nastavení systému BIOS.

6. Restartujte poèítaè.************************************************************
* Èást 2B: Poèítaè v režimu AHCI
************************************************************

Pokyny v této èásti lze provádìt pouze se systémem, který se 
nachází v režimu AHCI. Pokud jste neprovedli kroky uvedené v 
Èásti 1 a spolehlivì neurèili režim poèítaèe, neprovádìjte 
pokyny uvedené v této èásti. Než budete pokraèovat, 
doporuèujeme zazálohovat veškerá dùležitá data. 

1. Restartujte poèítaè.

2. Pøejdìte do nastavení systému BIOS (obvykle stisknutím 
  klávesy 'F2' nebo 'Delete' ihned po spuštìní poèítaèe). 

3. Zmìòte konfiguraci IDE sériového øadièe ATA z 'AHCI' 
  na 'IDE'.

4. Uložte zmìny a ukonèete program nastavení systému BIOS.

5. Restartujte poèítaè. Operaèní systém provede bìžný start.


Poznámka: Pokud se pøi provádìní tìchto zmìn v systému BIOS 
setkáte s problémy, požádejte o pomoc na výrobce nebo 
prodejce základní desky.


************************************************************
Intel(R) je ochranná známka nebo registrovaná ochranná 
známka spoleènosti Intel Corporation nebo jejích poboèek v 
USA a dalších zemích.

* Ostatní názvy a znaèky mohou patøit pøíslušným vlastníkùm.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.08