EWebLang.ini Driver File Contents (7cdm110401.exe)

[Main]
Version = 00.00

[IDR_MAINFRAME]
ID_FONT					= MS Sans Serif, -12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
ID_TITLE				= Embedded Web Launcher, 0, 0, 187, 81

IDS_ABOUTBOX			= ¹ØÓÚ Embedded Web Launcher...,0,0,0,0

IDC_LIST_PRN_NAME_DE	= ÐͺÅÃû³Æ,200
IDC_LIST_PRN_NAME_LO	= λÖÃ,120
IDC_LIST_PRN_NAME_AD	= IP µØÖ·,120
IDC_LIST_PRN_NAME_ST	= ״̬, 140

ID_MAIN_OPEN			= Æô¶¯ Embedded Web (&L)
ID_MAIN_SEARCH			= ËÑË÷ (&S)
ID_MAIN_REFRESH			= ˢР(&R)   F5
ID_APP_EXIT				= Í˳ö (&x)
ID_MAIN_SETTING			= ËÑË÷ÉèÖÃ... (&E)
ID_MENU_HELP			= °ïÖú (&H)   F1
ID_APP_ABOUT			= ¹ØÓÚ... (&A)
ID_MAIN_ID_BIG_ICON		= ´óͼ±ê (&L)
ID_MAIN_ID_SMALL_ICON	= Сͼ±ê (&S)
ID_MAIN_ID_NO_ICON		= Òþ²Ø¹¤¾ßÀ¸ (&H)

ID_POPUPMENU_DEVICE		= É豸 (&D)
ID_POPUPMENU_VIEW		= ÊÓͼ (&V)
ID_POPUPMENU_HELP		= °ïÖú (&H)

ID_POPUPMENU_TOOLBAR	= ¹¤¾ßÀ¸ (&T)[IDD_SEARCHING]
ID_FONT					= MS Sans Serif, -12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
ID_TITLE				= ËÑË÷, 0, 0, 187, 81
IDC_BTN_ABORT			= È¡Ïû,69,62,50,14
IDC_PGS_SEARCH			= 11,44,167,13
IDC_STC_DLGSEARCHING	= ÕýÔÚËÑË÷É豸...,68,17,82,14
IDC_STC_SEARCH_IMG		= 8,7,49,32


[IDD_SEARCHSETTING]
ID_FONT					= MS Sans Serif, -12, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
ID_TITLE				= ËÑË÷É趨, 0, 0, 251, 210
IDOK  				= È·¶¨,140,190,50,13
IDCANCEL  			= È¡Ïû ,195,190,50,13
IDC_CHK_RANGE			= Ìí¼ÓÒÔÏ IP µØÖ· (&F),15,35,75,10
IDC_RDO_RANGE			= ·¶Î§ (&R),15,49,200,10
IDC_RDO_DIRECT			= IP µØÖ· (&I),15,80,200,10
IDC_BTN_IPADD			= Ìí¼Ó (&A),65,110,50,15
IDC_BTN_IPDEL			= ɾ³ý (&D),130,110,50,15
IDC_LAB_TIME_OUT		= ³¬Ê± (&T),15,192,40,10
IDC_LAB_SECONDS			= Ãë £¨1-60£©,92,192,38,10
IDC_STC_DLGSERCHSETTING02 	= "-",109,64,18,8
IDC_RDO_NOFILTER		= ËùÓÐÉ豸 (&L),15,15,100,10
IDC_RDO_FILTER			= Panasonic É豸 (&P),130,15,100,10
IDC_STC_DLGSERCHSETTING00 	= ËÑË÷ÀàÐÍ,5,5,240,25

IDC_IPADDRESS_START		= 30,60,75,12
IDC_IPADDRESS_END		= 130,60,75,12
IDC_IPADDRESS_DIRECT	= 30,90,75,12
IDC_EDT_TIMEOUT			= 60,190,30,12
IDC_LST_SEARCHIP		= 10,130,230,50
IDC_STC_DLGSERCHSETTING01 	= 5,35,240,150

[IDD_ABOUTBOX]
ID_FONT					= MS Sans Serif, -8 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
ID_TITLE				= ¹ØÓÚ Embedded Web Launcher, 0, 0, 212, 89
IDC_STC_APPNAME  		= Embedded Web Launcher,47,19,108,8
IDC_STC_VERSION			= °æ±¾ 1.00,47,33,80,10
IDC_STC_COMPANY	  	= "(C) Panasonic System Networks Co., Ltd. 2005",47,51,150,11
IDOK  				= OK,155,69,50,14


[Message]
IDS_STR_SEARCHRESULT	= ÕÒµ½ %d ¸öÉ豸¡£
IDS_ERROR				= ´íÎó 
IDS_WARNING				= ¾¯¸æ 
IDS_READY				= ¾ÍÐ÷ 
IDS_POWER_SAVE			= ½ÚÄÜ 
IDS_POWER_OFF			= ÎÞÏìÓ¦ 
IDS_UNKNOWN				= δ֪ 
IDS_WAIT				= ÕýÔÚÈ¡ÏûËÑË÷...
IDS_MAIN_TITLE			= Embedded Web Launcher
IDS_APP_TITLE			= Embedded Web Launcher
IDR_MAINFRAME			= Embedded Web Launcher
IDS_STATUS       = ״̬ 
IDS_VERSION				= °æ±¾ %s

ID_MAIN_OPEN			= Ϊ´ËÉ豸Æô¶¯ Embedded Web¡£
ID_APP_ABOUT      = ±íʾ³ÌÐòÐÅÏ¢,°æ±¾ºÅºÍ°æȨ¡£
ID_APP_EXIT       = Í˳ö Embedded Web Launcher¡£
ID_MAIN_SEARCH     = ËÑË÷É豸¡£
ID_MENU_HELP      = ´ò¿ª¡°°ïÖú¡±¡£
ID_MAIN_REFRESH     = ˢе±Ç°´°¿ÚµÄÄÚÈÝ¡£
ID_MAIN_SETTING     = ÉèÖÃËÑË÷Ìõ¼þ¡£
ID_MAIN_ID_BIG_ICON		= ÏÔʾʹÓôóͼ±êµÄ¹¤¾ßÀ¸¡£
ID_MAIN_ID_SMALL_ICON	= ÏÔʾʹÓÃСͼ±êµÄ¹¤¾ßÀ¸¡£
ID_MAIN_ID_NO_ICON		= Òþ²Ø¹¤¾ßÀ¸¡£

IDS_ADR_WIDE			= Ö¸¶¨µÄ IP µØÖ·³¬¹ý 255¡£
IDS_SAME_ADDRESS		= Ö¸¶¨µÄ IP µØÖ·ÒѾ­±»Ìí¼Ó¡£
IDS_ADR_TOTAL_KEY		= Ìí¼ÓµÄ IP µØÖ·³¬¹ý 255¡£
IDS_INVALID_PARAM		= Æô¶¯³ÌÐòʧ°Ü¡£

[MessageTip]
ID_MAIN_OPEN			= Æô¶¯ Embedded Web
ID_APP_ABOUT			= ¹ØÓÚ 
ID_APP_EXIT				= Í˳ö 
ID_MAIN_SEARCH     = ËÑË÷ 
ID_MENU_HELP      = °ïÖú 
ID_MAIN_REFRESH     = ˢР
ID_MAIN_SETTING     = ËÑË÷É趨 


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.79