DMLang.ini Driver File Contents (7cdm110401.exe)

; Language:Chinese

[Main]
Version			=004

[IDR_MAINFRAME]
IDM_MENU_POPUPFILE			=É豸(&D)
IDM_MENU_POPUPVIEW			=ÊÓͼ(&V)
IDM_MENU_POPUPHELP			=°ïÖú(&H)
IDM_SEARCH			=ËÑË÷(&S)
IDM_SWITCHVIEW			=Çл»ÊÓͼ(&S)
IDM_REFRESH			=Ë¢ÐÂ(&R)   F5
ID_APP_EXIT			=Í˳ö(&X)
IDM_HELP			=°ïÖú(&H)   F1
ID_APP_ABOUT			=¹ØÓÚ(&A)...

[IDD_ABOUT]
ID_FONT			=ËÎÌå,-12,0,0,0,0,0,0,0,134,0,0,0,0
ID_TITLE			=¹ØÓÚDevice Monitor,0,0,225,64
IDC_LABEL_DLGABOUTICON			=,10,9,20,18
IDC_LABEL_APPNAME			=Device Monitor,40,9,90,9
IDC_LABEL_VERSION			=°æ±¾,40,18,100,9
IDC_LABEL_COMPANY			="(C) Panasonic System Networks Co., Ltd. 2005-2010",40,28,180,15
IDOK			=È·¶¨,165,46,50,14

[IDD_DEVICEMONITOR_FORM]
ID_FONT			=ËÎÌå,-12,0,0,0,0,0,0,0,134,0,0,0,0
ID_TITLE			= ,0,0,330,267
IDC_TABCT_DETAIL			= ,1,1,320,230
IDC_CHBOX_NEXTTIME			=Ï´ÎÏÔʾ´ËÉ豸(&N) ,5,235,120,9
IDC_BUTTN_URL			=±à¼­URL(&E)...,110,249,40,14
IDC_BUTTN_SEARCH			=ËÑË÷(&S),155,249,40,14
IDC_BUTTN_REFRESH			=Ë¢ÐÂ(&R),200,249,40,14
IDC_BUTTN_SWITCHVIEW			=»ù±¾ÐÅÏ¢(&I),245,249,75,14
IDC_BUTTN_JSU			=Job Status(&J),3,249,60,14

IDC_TABCT_DETAIL1			=״̬
IDC_TABCT_DETAIL2			=É豸
IDC_TABCT_DETAIL3			=ÍøÂç
IDC_TABCT_DETAIL4			=Á´½Ó

ACCEL_IDC_BUTTN_SEARCH			=ALT,S
ACCEL_IDC_BUTTN_SWITCHVIEW			=ALT,I
ACCEL_IDC_BUTTN_REFRESH			=ALT,R
ACCEL_IDC_CHBOX_NEXTTIME			=ALT,N
ACCEL_IDC_BUTTN_URL			=ALT,E
ACCEL_IDC_BUTTN_JSU			=ALT,J

[IDD_DEVICEMONITOR_FORM_SMALL]
ID_FONT			=ËÎÌå,-12,0,0,0,0,0,0,0,134,0,0,0,0
ID_TITLE			= ,0,0,330,189
IDC_TABCT_DETAIL			= ,1,1,320,152
IDC_CHBOX_NEXTTIME			=Ï´ÎÏÔʾ´ËÉ豸(&N) ,5,157,120,9
IDC_BUTTN_URL			=±à¼­URL(&E)...,110,170,40,14
IDC_BUTTN_SEARCH			=ËÑË÷(&S),155,170,40,14
IDC_BUTTN_REFRESH			=Ë¢ÐÂ(&R),200,170,40,14
IDC_BUTTN_SWITCHVIEW			=¸ß¼¶ÐÅÏ¢(&I),245,170,75,14
IDC_BUTTN_JSU			=Job Status(&J),3,170,60,14

ACCEL_IDC_BUTTN_SEARCH			=ALT,S
ACCEL_IDC_BUTTN_SWITCHVIEW			=ALT,I
ACCEL_IDC_BUTTN_REFRESH			=ALT,R
ACCEL_IDC_CHBOX_NEXTTIME			=ALT,N
ACCEL_IDC_BUTTN_URL			=ALT,E
ACCEL_IDC_BUTTN_JSU			=ALT,J

[IDD_TABDLG_STATUS]
ID_FONT			=ËÎÌå,-12,0,0,0,0,0,0,0,134,0,0,0,0
IDC_GROUP_DEVICE			= ,0,0,312,23
IDC_LABEL_DEVICE			= ,10,9,250,9
IDC_PICTR_DEVICE			= ,0,28,110,99
IDC_LABEL_PANEL			=<Ãæ°å>,140,23,50,8
IDC_EDITB_PANEL			= ,140,32,170,22
IDC_GROUP_STATUS			= ,135,52,177,77
IDC_LABEL_STATUS			=<״̬>,140,58,80,8
IDC_EDITB_STATUS			= ,140,67,170,11
IDC_LABEL_MESSAGE			=<ÏûÏ¢>,140,80,80,8
IDC_LABEL_REORDER			=ºÄ²ÄÖØÐÂÅÅÐò,245,80,60,9
IDC_EDITB_MESSAGE			= ,140,98,170,23
IDC_BUTTN_MESSAGE			=ÏêϸÐÅÏ¢...,200,113,70,14
IDC_BUTTN_BW			= ,275,113,15,14
IDC_BUTTN_FW			= ,295,113,15,14
IDC_GROUP_TONER			=̼·ÛÐÅÏ¢,0,134,130,78
IDC_LABEL_BLACK_TONER			= ,5,143,70,9
IDC_LABEL_BLACK_RATIO			= ,97,143,30,9
IDC_PICTR_BLACK_TONER			= ,5,152,117,6
IDC_LABEL_CYAN_TONER			= ,5,159,70,9
IDC_LABEL_CYAN_RATIO			= ,97,159,30,9
IDC_PICTR_CYAN_TONER			= ,5,169,117,6
IDC_LABEL_MAGENTA_TONER			= ,5,176,70,9
IDC_LABEL_MAGENTA_RATIO			= ,97,176,30,9
IDC_PICTR_MAGENTA_TONER			= ,5,185,117,6
IDC_LABEL_YELLOW_TONER			= ,5,192,70,9
IDC_LABEL_YELLOW_RATIO			= ,97,192,30,9
IDC_PICTR_YELLOW_TONER			= ,5,202,117,6

IDC_GROUP_TRAY			=Ö½ÕÅÐÅÏ¢,135,134,177,78
IDC_LISTC_TRAY			= ,140,143,170,64

IDC_LISTC_TRAY_TRAY_NAME			=Ö½ÅÌ,100
IDC_LISTC_TRAY_PAPER_SIZE			=³ß´ç,50
IDC_LISTC_TRAY_PAPER_TYPE			=ÀàÐÍ,80
IDC_LISTC_TRAY_REMAINING			=״̬,50

[IDD_TABDLG_STATUS_SMALL]
ID_FONT			=ËÎÌå,-12,0,0,0,0,0,0,0,134,0,0,0,0
IDC_GROUP_DEVICE			= ,0,0,312,23
IDC_LABEL_DEVICE			= ,10,9,250,9
IDC_PICTR_DEVICE			= ,0,28,110,99

IDC_LABEL_PANEL			=<Ãæ°å>,140,23,50,8
IDC_EDITB_PANEL			= ,140,32,170,22
IDC_GROUP_STATUS			= ,135,52,177,77
IDC_LABEL_STATUS			=<״̬>,140,58,80,8
IDC_EDITB_STATUS			= ,140,67,170,11
IDC_LABEL_MESSAGE			=<ÏûÏ¢>,140,80,80,8
IDC_LABEL_REORDER			=ºÄ²ÄÖØÐÂÅÅÐò,245,80,60,9
IDC_EDITB_MESSAGE			= ,140,88,170,23

IDC_BUTTN_MESSAGE			=ÏêϸÐÅÏ¢...,200,113,70,14
IDC_BUTTN_BW			= ,275,113,15,14
IDC_BUTTN_FW			= ,295,113,15,14

[IDD_TABDLG_DEVICE]
ID_FONT			=ËÎÌå,-12,0,0,0,0,0,0,0,134,0,0,0,0
IDC_GROUP_DEVICE			= ,0,0,312,23
IDC_LABEL_DEVICE			= ,10,9,250,9
IDC_LISTB_DEVICE_ITEM			= ,0,28,112,170
IDC_LISTV_DEVICE_DETAIL			= ,112,28,200,170

IDC_LISTB_DEVICE_GENERAL			=³£¹æÐÅÏ¢,0
IDC_LISTB_DEVICE_PDL			=´òÓ¡»úÓïÑÔÐÅÏ¢,0
IDC_LISTB_DEVICE_COUNTER			=¼ÆÊýÆ÷ÐÅÏ¢,0
IDC_LISTB_DEVICE_CONSUMABLE			=ºÄ²ÄÐÅÏ¢,0
IDC_LISTB_DEVICE_TONERCAP			=Ä«·ÛÁ¿ÐÅÏ¢,0
IDC_LISTB_DEVICE_PRNDETAIL			=´òÓ¡»úÐÅÏ¢,0
IDC_LISTB_DEVICE_COLORCALIB			=ÑÕɫУ׼ÐÅÏ¢,0
IDC_LISTB_DEVICE_IMAGEAREA			=ͼƬÇøÓòÐÅÏ¢,0
IDC_LISTB_DEVICE_FINISHER			=ÕûÀíÆ÷ÐÅÏ¢,0
IDC_LISTB_DEVICE_SCANNER			=ɨÃèÒÇÐÅÏ¢,0
IDC_LISTB_DEVICE_FAX			=´«Õæ»úÐÅÏ¢,0

IDC_LISTV_DEVICE_DETAIL_ITEM			=ÏîÄ¿,125
IDC_LISTV_DEVICE_DETAIL_VAL			=Öµ,160

[IDD_TABDLG_NETWORK]
ID_FONT			=ËÎÌå,-12,0,0,0,0,0,0,0,134,0,0,0,0
IDC_GROUP_DEVICE			= ,0,0,312,23
IDC_LABEL_DEVICE			= ,10,9,250,9
IDC_LISTB_NETWORK_ITEM			= ,0,28,112,170
IDC_LISTB_NETWORK_DETAIL			= ,112,28,200,170

IDC_LISTB_NETWORK_GENERAL			=³£¹æÐÅÏ¢,0
IDC_LISTB_NETWORK_TCPIP			=TCP/IPÐÅÏ¢,0
IDC_LISTB_NETWORK_NETWARE			=NetWareÐÅÏ¢,0
IDC_LISTB_NETWORK_SMB			=SMB(NetBIOS)ÐÅÏ¢,0
IDC_LISTB_NETWORK_APPLETALK			=AppleTalkÐÅÏ¢,0
IDC_LISTB_NETWORK_RENDEZVOUS			=BonjourÐÅÏ¢,0

IDC_LISTB_NETWORK_DETAIL_ITEM			=ÏîÄ¿,125
IDC_LISTB_NETWORK_DETAIL_VAL			=Öµ,160

[IDD_TABDLG_URL]
ID_FONT			=ËÎÌå,-12,0,0,0,0,0,0,0,134,0,0,0,0
IDC_GROUP_DEVICE			= ,0,0,312,23
IDC_LABEL_DEVICE			= ,10,9,250,9
IDC_RICHE_URL			= ,0,28,312,170

[IDD_EDITURL]
ID_FONT			=ËÎÌå,-12,0,0,0,0,0,0,0,134,0,0,0,0
ID_TITLE			=Edit URL,0,0,240,64
IDC_GROUP_URL_LINK			=±à¼­URL,5,5,230,22
IDC_RADIO_ENABLE			=ÆôÓÃ(&E),10,14,70,9
IDC_RADIO_DISENABLE			=½ûÓÃ(&D),120,14,70,9
IDC_LABEL_URL			=URL(&U),10,32,15,9
IDC_EDITB_URL			= ,35,32,200,11
IDOK			=È·¶¨,65,46,50,14
IDCANCEL			=È¡Ïû,125,46,50,14

[Message]
IDR_MAINFRAME			=Device Monitor
IDR_MSGBOXTITLE			=Device Monitor
IDS_STR_LISTITEM_MEMORYSIZE			=ÄÚ´æ´óС
IDS_STR_LISTITEM_HDDSIZE			=Ó²ÅÌ´óС
IDS_STR_LISTITEM_ADU			=×Ô¶¯Ë«Ãæµ¥Ôª
IDS_STR_LISTITEM_TECH			=¼¼Êõ
IDS_STR_LISTITEM_COLORMONO			=²ÊÉ«»òµ¥É«
IDS_STR_LISTITEM_SPEED			=´òÓ¡ËÙ¶È
IDS_STR_LISTITEM_RESO			=·Ö±æÂÊ
IDS_STR_LISTITEM_LANG			=Ãæ°åÓïÑÔ
IDS_STR_LISTITEM_INTERPRETER			=Ö§³ÖµÄ´òÓ¡»úÓïÑÔ
IDS_STR_LISTITEM_LIFECOUNT			=´òÓ¡×ÜÊý
IDS_STR_LISTITEM_POWERONCOUNT			=¿ª»úºóµÄ´òÓ¡×ÜÊý
;Color Page 			=> XML file
;Monochrome Page 			=> XML file
;Simulated Color Page			=> XML file
;Simulated Monochrome Page			=> XML file
;Controller FW			=> XML file
;Engine ROM			=> XML file
IDS_STR_LISTITEM_SERIAL			=ÐòÁкÅ
IDS_STR_LISTITEM_POWERSAVE			=½Úµçģʽ
IDS_STR_LISTITEM_POWERSAVETIME			=½Úµçʱ¼ä
IDS_STR_LISTITEM_WIDEA4			=A4¿í¶È
IDS_STR_LISTITEM_COPIES			=·ÝÊý
IDS_STR_LISTITEM_ORIENTATION			=·½Ïò
IDS_STR_LISTITEM_FORMLINES			=ÐÐ/Ò³
IDS_STR_LISTITEM_TONERSAVE			=½ÚÊ¡Ä«·Û
IDS_STR_LISTITEM_CALIBOFFSET			=Æ«ÒÆ
IDS_STR_LISTITEM_CALIBCYAN			=ÇàÉ«
IDS_STR_LISTITEM_CALIBMAGENTA			=Æ·ºìÉ«
IDS_STR_LISTITEM_CALIBYELLOW			=»ÆÉ«
IDS_STR_LISTITEM_CALIBBLACK			=ºÚÉ«
IDS_STR_LISTITEM_IMGACYAN			=ÇàÉ«£¨Æ½¾ù£©
IDS_STR_LISTITEM_IMGAMAGENTA			=Æ·ºìÉ«£¨Æ½¾ù£©
IDS_STR_LISTITEM_IMGAYELLOW			=»ÆÉ«£¨Æ½¾ù£©
IDS_STR_LISTITEM_IMGABLACK			=ºÚÉ«£¨Æ½¾ù£©
IDS_STR_LISTITEM_IMGLCYAN			=ÇàÉ«£¨×îºóÒ»Ò³£©
IDS_STR_LISTITEM_IMGLMAGENTA			=Æ·ºìÉ«£¨×îºóÒ»Ò³£©
IDS_STR_LISTITEM_IMGLYELLOW			=»ÆÉ«£¨×îºóÒ»Ò³£©
IDS_STR_LISTITEM_IMGLBLACK			=ºÚÉ«£¨×îºóÒ»Ò³£©
IDS_STR_LISTITEM_FINNAME			=ÕûÀíÆ÷Ãû³Æ
IDS_STR_LISTITEM_FINSTATUS			=״̬
IDS_STR_LISTITEM_FINSTAPLE			=×°¶©
IDS_STR_LISTITEM_FINSHIFT			=±ä¶¯·ÖÒ³»ò±ä¶¯·Ö×é
IDS_STR_LISTITEM_FINPUNCH			=´ò¿×
IDS_STR_LISTITEM_FINFOLD			=С²á×Ó
IDS_STR_LISTITEM_FINSTITCH			=С²á×Ó£¨ÆïÂí¶¤£©
IDS_STR_LISTITEM_SCNTYPE			=ɨÃèÒÇÀàÐÍ
IDS_STR_LISTITEM_SCNSTATUS			=״̬
IDS_STR_LISTITEM_SCNPAPERREMAIN			=µ±Ç°µÈ¼¶
IDS_STR_LISTITEM_SCNMAXPAPER			=×î´óÖ½Õųߴç
IDS_STR_LISTITEM_SCNDUPLEX			=Ë«ÃæÔ­¸å
IDS_STR_LISTITEM_SCNORDER			=˳Ðò
IDS_STR_LISTITEM_SCNLIFECOUNT			=×ÜÊý
IDS_STR_LISTITEM_SCNPOWERONCOUNT			=¿ª»úºóµÄ×ÜÊý
IDS_STR_LISTITEM_SCNMAXRESO			=·Ö±æÂÊ
IDS_STR_LISTITEM_SCNCOLSP			=ÑÕɫģʽ
IDS_STR_LISTITEM_SCNIMGFORMAT			=Êä³öͼƬ¸ñʽ
IDS_STR_LISTITEM_SCNSPEED			=ɨÃèËÙ¶È
IDS_STR_LISTITEM_FAXTYPE			=´«ÕæÀàÐÍ
IDS_STR_LISTITEM_FAXRECVRESO			=·Ö±æÂÊ(RCV)
IDS_STR_LISTITEM_FAXRECVSIZE			=Ö½Õųߴç(RCV)
;IDS_STR_LISTITEM_FAXRECVCOMP			= -> deleted.
IDS_STR_LISTITEM_FAXRECVSPEED			=´«ÊäËÙ¶È(RCV)
IDS_STR_LISTITEM_FAXSENDRESO			=·Ö±æÂÊ(XMT)
IDS_STR_LISTITEM_FAXSENDSIZE			=Ö½Õųߴç(XMT)
;IDS_STR_LISTITEM_FAXSENDCOMP			= -> deleted.
IDS_STR_LISTITEM_FAXSENDSPEED			=´«ÊäËÙ¶È(XMT)
IDS_STR_LISTITEM_FAXNUMBER			=IDºÅ»òµç×ÓÓʼþµØÖ·
IDS_STR_LISTITEM_FAXSCOMPMONO 			=±àÂë(XMT) £¨µ¥É«£©
IDS_STR_LISTITEM_FAXSCOMPGRAY 			=±àÂë(XMT)£¨»Ò¶È£©
IDS_STR_LISTITEM_FAXSCOMPCOLOR 			=±àÂë(XMT)£¨²ÊÉ«£©
IDS_STR_LISTITEM_FAXRCOMPMONO 			=±àÂë(RCV)£¨µ¥É«£©
IDS_STR_LISTITEM_FAXRCOMPGRAY 			=±àÂë(RCV)£¨»Ò¶È£©
IDS_STR_LISTITEM_FAXRCOMPCOLOR			=±àÂë(RCV)£¨²ÊÉ«£©

IDS_STR_LISTITEM_MACADDRESS			=MACµØÖ·
IDS_STR_LISTITEM_OPETIME			=²Ù×÷ʱ¼ä
IDS_STR_LISTITEM_INUCAST			=ÒѽÓÊÕµÄÊý¾Ý°ü(Ucast)
IDS_STR_LISTITEM_INNUCAST			=ÒѽÓÊÕµÄÊý¾Ý°ü(Nucast)
IDS_STR_LISTITEM_INERROS			=ÒѽÓÊյĴíÎóÊý¾Ý°ü
IDS_STR_LISTITEM_OUTUCAST			=ÒÑ·¢Ë͵ÄÊý¾Ý°ü(Ucast)
IDS_STR_LISTITEM_OUTNUCAST			=ÒÑ·¢Ë͵ÄÊý¾Ý°ü(Nucast)
IDS_STR_LISTITEM_OUTERRORS			=ÒÑ·¢Ë͵ĴíÎóÊý¾Ý°ü
IDS_STR_LISTITEM_IPIN			=ÒѽÓÊÕµÄIPÊý¾Ý°ü
IDS_STR_LISTITEM_IPOUT			=ÒÑ·¢Ë͵ÄIPÊý¾Ý°ü
IDS_STR_LISTITEM_SNMPIN			=ÒѽÓÊÕµÄSNMPÊý¾Ý°ü
IDS_STR_LISTITEM_SNMPOUT			=ÒÑ·¢Ë͵ÄSNMPÊý¾Ý°ü
IDS_STR_LISTITEM_TCPIN			=ÒѽÓÊÕµÄTCPÊý¾Ý¶Î
IDS_STR_LISTITEM_TCPOUT			=ÒÑ·¢Ë͵ÄTCPÊý¾Ý¶Î
IDS_STR_LISTITEM_UDPIN			=ÒѽÓÊÕµÄUDPÊý¾Ý±¨
IDS_STR_LISTITEM_UDPOUT			=ÒÑ·¢Ë͵ÄUDPÊý¾Ý±¨
IDS_STR_LISTITEM_ICMPINMSG			=ÒѽÓÊÕµÄICMPÏûÏ¢
IDS_STR_LISTITEM_ICMPINERRORS			=ÒѽÓÊÕµÄICMP´íÎó
IDS_STR_LISTITEM_ICMPOUTMSG			=ÒÑ·¢Ë͵ÄICMPÏûÏ¢
IDS_STR_LISTITEM_ICMPOUTERRORS			=ÒÑ·¢Ë͵ÄICMP´íÎó
IDS_STR_LISTITEM_ICMPDESTERRORS			=ICMPµØַδµ½´ïÏûÏ¢

IDS_STR_LISTITEM_PROTOCOL			=ЭÒé
IDS_STR_LISTITEM_IPADDRESS			=IPµØÖ·
IDS_STR_LISTITEM_SUBNET			=×ÓÍøÑÚÂë
IDS_STR_LISTITEM_GATEWAY			=ĬÈÏÍø¹Ø
IDS_STR_LISTITEM_DHCP			=DHCP

IDS_STR_LISTITEM_NETWARE			=NetWare
IDS_STR_LISTITEM_NWFRAME			=Ö¡ÀàÐÍ
IDS_STR_LISTITEM_NWMODE			=²Ù×÷ģʽ
IDS_STR_LISTITEM_NWBINDERY			=Binderyģʽ
IDS_STR_LISTITEM_NWPSERVER			=´òÓ¡·þÎñÆ÷Ãû³Æ
IDS_STR_LISTITEM_NWNDSTREE			=NDSÊ÷
IDS_STR_LISTITEM_NWNDSCONTEXT			=NDSÉÏÏÂÎÄ
IDS_STR_LISTITEM_NWPOLLING			=×÷ÒµÂÖѯ¼ä¸ô

IDS_STR_LISTITEM_PROTOCOLSMB			=NetBEUI
IDS_STR_LISTITEM_PROTOCOLNBOTCP 			=TCP/IPÉϵÄNetBIOS
IDS_STR_LISTITEM_COMPUTERNAME			=É豸Ãû³Æ
IDS_STR_LISTITEM_WORKGROUPNAME			=¹¤×÷×é
IDS_STR_LISTITEM_COMMENT			=×¢ÊÍ

IDS_STR_LISTITEM_ATALK			=AppleTalk
IDS_STR_LISTITEM_ATALKPRNNAME			=´òÓ¡»úÃû³Æ
IDS_STR_LISTITEM_ATALKZONENAME			=ÇøÓò

IDS_STR_LISTITEM_RENZ			=Bonjour
IDS_STR_LISTITEM_RENZNAME			=BonjourÃû³Æ
IDS_STR_LISTITEM_RENZAUTOIP			=ÍøÂçµØÖ·


IDS_STR_LISTVAL_KBYTE			=KB
IDS_STR_LISTVAL_MBYTE			=MB
IDS_STR_LISTVAL_GBYTE			=GB
IDS_STR_LISTVAL_COLOR			=²ÊÉ«
IDS_STR_LISTVAL_MONO			=µ¥É«
IDS_STR_LISTVAL_PERCENT			=%
IDS_STR_LISTVAL_SEC			=Ãë
IDS_STR_LISTVAL_SUPPORTFUNC			=ÒÑ°²×°
IDS_STR_LISTVAL_NOSUPPORTFUNC			=δ°²×°

IDS_STR_LISTVAL_HOUR			=Сʱ
IDS_STR_LISTVAL_MINUTE			=·ÖÖÓ
IDS_STR_LISTVAL_SECOND			=Ãë
IDS_STR_LISTVAL_DAY			=Ìì

IDS_STR_LISTVAL_BPS			=±ÈÌØ/Ãë
IDS_STR_LISTVAL_KBPS			=ǧ±ÈÌØ/Ãë
IDS_STR_LISTVAL_MBPS			=Õ×±ÈÌØ/Ãë

IDS_STR_LINKS_TITLE			=Ö§³ÖÐÅÏ¢
IDS_STR_LINKS_DESCRIPTION			=˵Ã÷£º
IDS_STR_LINKS_URL			=URL£º
IDS_STR_LINKS_EMAIL			=µç×ÓÓʼþ£º
IDS_STR_ERRMSG_REGISTDEVICE			=²»ÄÜÔÙ×¢²áÉ豸¡£
IDS_STR_ERRMSG_SETPURCHASEINFO			=ÎÞ·¨±£´æÉèÖá£
IDS_STR_VERSIONFORMAT			=°æ±¾%d.%02d (%d.%02d.%s)
IDS_STR_UNKNOWN			=δ֪

IDS_STR_MENUOPEN			=´ò¿ªDevice Monitor(&O)
IDS_STR_MENUEXIT			=Í˳ö(&X)
IDS_STR_MENUSWITCHSMALL			=»ù±¾ÐÅÏ¢(&I)
IDS_STR_MENUSWITCHLARGE			=¸ß¼¶ÐÅÏ¢(&I)

IDS_STR_LISTITEM_IPV6			=IPv6

; Show Status Bar Message			=

[MessageTip]
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 1.23