DLG.ini Driver File Contents (Conexant_D400-External-USB-5_A00_R156778.exe)

[CONFIG]
IconInTraybar=0
Title= µÃǨ¾ºÊÒÂÃкº´Ô¨ÔµÍÅ
Alert= µÃǨ¾ºÊÒÂÃкº´Ô¨ÔµÍÅ (PBX): â»Ã´µÃǨÊͺÇèÒä´éµèÍÊÒÂâ·ÃÈѾ·ì¨Ò¡à¤Ã×èͧ¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¡ÑºâÁà´çÁÃкºÍйÒÅçÍ¡ÁҵðҹËÃ×Íâ·ÃÊÒÃàÃÕºÃéÍÂáÅéÇ
DisplayAbout=0
MinimizeAllWindows=1
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web2, load: 0.62