licence.txt Driver File Contents (Conexant_D400-External-USB-5_A00_R156778.exe)

ÿþLicencaAcest contract se încheie pe plan local între dvs. (ca persoan fizic sau juridic), în calitate de utilizator final, _i BVRP Software S.A. (BVRP). În cazul în care nu sunteci de acord cu termenii acestui contract, returnaci imediat pachetul cu discuri _i celelalte elemente însocitoare (inclusiv materialele scrise _i elementele de cuplare sau alte containere) la locul de unde le-aci primit pentru a vi se restitui în întregime suma achitat.BVRP SOFTWARE S.A. LICENb PENTRU SOFTWARE 

1.ACORDAREA LICENbEI.

Acest contract referitor la licenca pentru software BVRP ("Licenca") v permite folosirea unei copii a versiunii specificate a produsului software mencionat mai sus ("SOFTWARE") pe orice calculator, cu condicia ca SOFTWARE s fie utilizat tot timpul numai pe un singur calculator. 

Dac dispuneci de licence multiple pentru SOFTWARE, atunci puteci utiliza atâtea copii ale SOFTWARE câte licence decineci.

Se consider c SOFTWARE este "în funcciune" pe un calculator atunci când este încrcat în memoria temporar (de ex. RAM) sau instalat în memoria permanent (de ex. hard disc, CD ROM sau alt echipament de stocare) al calculatorului respectiv, cu excepcia situaciei când o copie instalat pe un server de recea numai în scopul distribuciei ctre celelalte calculatoare nu este "în funcciune."

În cazul în care numrul preconizat de utilizatori ai SOFTWARE dep_e_te numrul de licence aplicabile, atunci trebuie s dispuneci de un mecanism sau procedeu acceptabil care s garanteze c numrul persoanelor care utilizeaz SOFTWARE în acela_i timp nu dep_e_te numrul de licence. 

În situacia în care SOFTWARE este instalat permanent pe hard disc sau pe un alt echipament de stocare al unui calculator (cu excepcia unui server de recea) _i o persoan folose_te acel calculator mai mult de 80% din timpul cât acesta este în funcciune, atunci persoana respectiv poate folosi SOFTWARE _i pe un laptop sau pe un calculator la domiciliu.2.DREPTUL DE AUTOR.

SOFTWARE este proprietatea BVRP _i este protejat prin legile dreptului de autor ale Statelor Unite _i prin prevederile tratatelor internacionale. Ca atare, trebuie s trataci SOFTWARE ca pe orice alt material protejat de dreptul de autor (de ex. o carte sau o înregistrare muzical) cu deosebirea c puteci (a) s faceci o copie a SOFTWARE numai în scop de backup sau pentru arhivare, sau(b) s transferaci SOFTWARE pe un singur hard disc cu condicia s pstraci originalul numai în scop de backup sau în scop de arhivare. 

Nu este permis copierea materialelor scrise care însocesc SOFTWARE.3.ALTE RESTRICbII.

Prezentul contract de licenc BVRP reprezint dovada primirii de ctre dvs. a licencei de a exercita drepturile acordate în virtutea acestui contract _i trebuie pstrat. Nu este permis închirierea sau darea în leasing a SOFTWARE, îns puteci s trasferaci drepturile ce v revin în urma încheierii acestui contract de licenc în mod permanent, cu condicia s trasferaci acest contract de licenc, SOFTWARE _i toate materialele scrise însocitoare, s nu recineci nici o copie _i cu condicia ca cel ce preia contractul s fie de acord cu termenii prezentului contract.

Nu este permis folosirea procedeului de reverse engineering, decompilarea sau dezasamblarea SOFTWARE. În cazul în care SOFTWARE este o actualizare, orice transfer trebuie s includ actualizarea _i toate versiunile anterioare acesteia. GARANbIE LIMITAT.

BVRP garanteaz c (a) SOFTWARE va funcciona într-o mare msur în conformitate cu materialele scrise însocitoare pe o perioad de nouzeci (90) de zile de la data primirii; _i c (b) orice hardware care însoce_te SOFTWARE nu va prezenta defecte ale materialelor _i manoperei în condicii normale de folosire _i de service pe o perioad de un (1) an de la data primirii.

Orice alte garancii implicite referitoare la SOFTWARE _i hardware sunt limitate la nouzeci (90) de zile _i respectiv la un (1) an. Unele state nu permit limitarea duratei unei garancii implicite, a_a încât este posibil ca limitarea de mai sus s nu se aplice în cazul dvs.SOLUbII DE REMEDIERE PENTRU CLIENbI.

Unica responsabilitate a BVRP _i singura solucie de remediere oferit dvs. o constituie, la alegerea BVRP, fie (a) restituirea sumei achitate de dvs., fie (b) repararea sau înlocuirea acelui SOFTWARE sau hardware care nu corespunde Garanciei Limitate acordate de BVRP _i care este returnat la BVRP însocit de o copie a chitancei dvs.

Aceast Garancie Limitat este nul în cazul în care deteriorarea SOFTWARE _i hardware a survenit în urma unui accident, abuz sau folosire incorect a aplicaciei. Orice înlocuire a SOFTWARE este garantat pe perioada rmas din garancia inicial sau pe durata a treizeci (30) de zile, în funccie de care dintre aceste perioade este mai lung.NICI UN FEL DE ALTE GARANbII.

BVRP Software nu ofer nici un fel de alte garancii, fie ele afirmate sau implicite, incluzând, dar nefiind limitate la garanciile implicite privind vandabilitatea sau potrivirea la un anumit scop, cu referire la SOFTWARE, la materialele scrise însocitoare _i la orice hardware însocitor.

Aceast garancie limitat v confer anumite drepturi legale specifice. Este posibil s beneficiaci _i de alte drepturi, care difer de la stat la stat. NICI O RSPUNDERE PENTRU DAUNE INDIRECTE.

În nici o situacie, BVRP sau furnizorii si nu poart nici o rspundere pentru nici un fel de daune (inclusiv, fr limitare, daune pentru pierderea profiturilor din afaceri, a întreruperii afacerii, a pierderii de informacii privind afacerea, sau alte pierderi de natur pecuniar) aprute în urma folosirii sau a imposibilitcii de a folosi acest produs al BVPR, chiar dac BVPR a fost informat de posibilitatea apariciei unor asemenea daune.

Deoarece unele state nu permit excluderea sau limitarea rspunderii fac de daunele indirecte sau accidentale, este posibil ca limitarea de mai sus s nu se aplice în cazul dvs..DREPTURI RESTRICTIVE ALE GUVERNULUI SUA.

SOFTWARE _i documentacia sunt oferite cu DREPTURI RESTRICTIVE. Utilizarea, realizarea de duplicate sau dezvluirea de ctre Guvern sunt supuse restricciilor stipulate în alineatul (c)(1)(ii) din caluza privind Drepturile referitoare la Datele Tehnice _i la Software pentru Calculatoare la DFARS 252.227-7013 sau în alineatele (c)(1) _i (2) din Software Comercial pentru Calculatoate - Drepturi restrictive la 48 CFR 52.227-19, de la caz la caz. 

Productorul este BVRP Software S.A. 1bis, rue Collange 92593 Levallois Perret Cedex Franca.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.25