licence.txt Driver File Contents (Conexant_D400-External-USB-5_A00_R156778.exe)

ÿþLicencaOvo je lokalni ugovor izmeu vas (pojedinca ili ustanove), krajnjeg korisnika, i tvrtke BVRP Software S.A. (BVRP). Ako ne pristajete na odredbe ovog ugovora, ~urno vratite paket s diskom i pratee artikle (uklju
ujui pisane materijale i fascikle ili druge spremnike) tamo gdje ste ga nabavili da biste dobili potpuni povrat novca.LICENCA ZA SOFTVER TVRTKE BVRP SOFTWARE S.A.

1.LICENCNA PRAVA.

Licencni ugovor s tvrtkom BVRP Software ("Licenca") dopuata vam koriatenje jednog primjerka navedene verzije gore navedenog softverskog proizvoda ("SOFTVERA") na jednom ra
unalu pod uvjetom da se SOFTVER u svakom danom trenutku koristi samo na jednom ra
unalu.

Ako imate viae licenci za SOFTVER, onda u svakom trenutku mo~ete koristiti onoliko primjeraka SOFTVERA koliko imate Licenci.

SOFTVER se na ra
unalu "koristi" kada se u
ita u privremenu memoriju (tj. RAM) ili instalira u trajnu memoriju (npr. na tvrdi disk, CD-ROM ili neki drugi ureaj za pohranu) tog ra
unala, osim ato se primjerak instaliran na mre~nom poslu~itelju s isklju
ivom namjenom distribucije na druga ra
unala "ne koristi".

Ako o
ekivani broj korisnika SOFTVERA premaai broj primjenjivih Licenci, morate koristiti razuman mehanizam ili postupak koji jam
i da broj osoba koje istodobno koriste SOFTVER ne premaauje broj Licenci. 

Ako je SOFTVER trajno instaliran na tvrdom disku ili nekom drugom ureaju za pohranu na ra
unalu (osim na mre~nom poslu~itelju), a jedna osoba koristi to ra
unalo viae od 80% vremena koriatenja tog ra
unala, ta osoba SOFTVER mo~e koristiti i na prijenosnom ili kunom ra
unalu.2.AUTORSKA PRAVA.

SOFTVER je vlasniatvo tvrtke BVRP, a zaatien je zakonima o autorskim pravima Sjedinjenih Ameri
kih Dr~ava i odredbama meunarodnih ugovora. Stoga SOFTVER morate tretirati kao i bilo koji drugi materijal za koji postoje autorska prava (npr. knjigu ili glazbenu snimku) osim ato mo~ete (a) izraditi jednu kopiju SOFTVERA isklju
ivo u svrhe sigurnosnog kopiranja ili arhiviranja ili (b) prenijeti SOFTVER na jedan tvrdi disk pod uvjetom da izvornik zadr~ite isklju
ivo kao sigurnosnu kopiju ili u svrhe arhiviranja.

Pratee pisane materijale za SOFTVER ne smijete kopirati.3.OSTALA OGRANIENJA.

Ovaj je Licencni ugovor s tvrtkom BVRP dokaz da posjedujete licencu na temelju kojega mo~ete ostvarivati njime zajam
ena prava te ga morati 
uvati. SOFTVER ne mo~ete iznajmljivati, ali svoja prava zajam
ena ovim Licencnim ugovorom s tvrtkom BVRP mo~ete trajno prenijeti pod uvjetom da prenesete ovaj Licencni ugovor, SOFTVER i sve pratee pisane materijale, da ne zadr~ite nijedan primjerak i da se primatelj slo~i s odredbama ovog Ugovora.

Ne smijete vraiti obrnuti in~enjering, dekompilaciju i deasembliranje SOFTVERA. Ako je SOFTVER a~uriranje, prijenos mora obuhvaati i a~uriranje i sve prethodne verzije.OGRANIENO JAMSTVO.

BVRP jam
i (a) da e SOFTVER pouzdano funkcionirati u skladu s prateim pisanim materijalima devedeset (90) dana od izdavanja ra
una i (b) da na hardveru koji prati SOFTVER jednu (1) godinu od izdavanja ra
una nee biti kvarova izazvanih kvalitetom materijala ili obradom ako se koristi pod normalnim uvjetima.

Sva implicirana jamstva na SOFTVER i hardver ograni
ena su na devedeset (90) dana odnosno jednu (1) godinu. Neke dr~ave ne dopuataju ograni
enja trajanja impliciranog jamstva pa se navedeno ograni
enje mo~da ne odnosi na vas.KORISNIKOV LIJEK.

Jedina obveza tvrtke BVRP i vaa jedini lijek jest, po nahoenju tvrtke BVRP, (a) povrat uplaenih sredsatva ili (b) popravak odnosno zamjena SOFTVERA ili hardvera koji ne zadovoljava Ograni
eno jamstvo tvrtke BVRP i koji je tvrtki BVRP vraen s kopijom ra
una.

Ovo Ograni
eno jamstvo niatavno je ako je kvar SOFTVERA ili hardvera izazvan nezgodom, zloupotrebom ili nepravilnom upotrebom. Zamjenski SOFTVER bit e pokriven jamstvom tijekom ostatka izvornog jamstvenog roka ili trideset (30) dana, ato god bilo dulje.DRUGIH JAMSTAVA NEMA.

U pogledu SOFTVERA, prateih pisanih materijala i prateeg hardvera BVRP Software ne priznaje nikakva druga jamstva, izri
ita ili implicirana, uklju
ujui meu ostalim i implicirana jamstva prikladnosti odreenoj namjeni.

Ovo vam ograni
eno jamstvo daje odreena zakonska prava. Mo~da imate i neka druga, koja se razlikuju od dr~ave do dr~ave.NEMA ODGOVORNOSTI ZA POSLJEDINE `TETE.

Ni u kojem slu
aju BVRP i njegovi dobavlja
i nisu odgovorni za bilo kakve atete (uklju
ujui, bez ikakvih ograni
enja, atete zbog gubitka poslovne dobiti, prekida poslovanja i gubitka poslovnih informacija ili druge financijske gubitke) izazvane koriatenjem ili nemogunoau koriatenja ovog proizvoda tvrtke BVRP 
ak ako je BVRP i upozoren na mogunost nastanka takvih ateta.

Budui da neke dr~ave ne dopuataju isklju
ivanje ili ograni
enje odgovornosti za posljedi
ne ili slu
ajne atete, navedeno ograni
enje mo~da se ne odnosi na vas.OGRANIENA PRAVA VLADE SAD-A.

Na SOFTVER i dokumentaciju odnose se OGRANIENA PRAVA. Koriatenje, duplikacija ili otkrivanje od strane Vlade podlo~no je ograni
enjima propisanim podstavkom (c)(1)(ii) klauzule The Rights in Technical Data and Computer Software u DFARS 252.227-7013 odnosno podstavicma (c)(1) i (2) odjeljka Commercial Computer Software -Restricted Rights u 48 CFR 52.227-19.

Proizvoa
 je BVRP Software S.A. 1bis, rue Collange 92593, Levallois Perret Cedex, Francuska.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.07