licence.txt Driver File Contents (Conexant_D400-External-USB-5_A00_R156778.exe)

Licensaftale

Denne licensaftale er en aftale mellem slutbrugeren (en enkeltperson, et firma 
eller en institution) og BVRP Software S.A. (BVRP). Hvis kunden ikke accepterer 
betingelserne i denne licensaftale, skal kunden straks returnere pakken med 
disken og evt. tilbehør (inklusive skriftlige materialer, ringbind og andre 
genstande) til forhandleren og få pengene tilbage.

BVRP SOFTWARE S.A. - SOFTWARELICENS
1. LICENS.
Denne BVRP-softwarelicensaftale ("licens") giver kunden ret til at bruge en kopi 
af den anførte version af ovennævnte softwareprodukt ("SOFTWARE") på en enkelt 
computer, forudsat at SOFTWAREN kun benyttes på én computer ad gangen.
Hvis kunden har flere licenser til SOFTWAREN, har kunden ret til at benytte lige 
så mange softwarekopier, som kunden har licenser.
SOFTWAREN betragtes som værende "i brug" på en computer, når den er indlæst i 
computerens arbejdshukommelse (dvs. RAM) eller er installeret på f.eks. 
harddisken, en CD-ROM eller et andet lagringsmedie, som hører til den pågældende 
computer. En softwarekopi, der er installeret på en netværksserver, betragtes 
dog ikke som værende "i brug", hvis den kun benyttes til at distribuere 
SOFTWAREN til andre computere. 
Hvis det forventede antal brugere af SOFTWAREN overstiger antallet af licenser, 
skal kunden sørge for, at antallet af personer, der bruger SOFTWAREN samtidig, 
på intet tidspunkt overstiger antallet af licenser. 
Hvis SOFTWAREN er installeret på harddisken eller et andet lagringsmedie på en 
computer (som ikke er en netværksserver), og én person benytter den pågældende 
computer i mere end 80% af den tid, som computeren er i brug, har den pågældende 
person også ret til at bruge SOFTWAREN på en bærbar computer eller en computer i 
hjemmet.

2. OPHAVSRET.
SOFTWAREN tilhører BVRP og er beskyttet af amerikanske og internationale 
bestemmelser om ophavsret. SOFTWAREN skal derfor behandles som alle andre 
materialer, der er beskyttet af ophavsret (f.eks. bøger og musikoptagelser), 
bortset fra at kunden har ret til enten at (a) fremstille en sikkerhedskopi af 
SOFTWAREN eller en kopi til arkivering eller (b) overføre SOFTWAREN til en 
harddisk, under forudsætning af at originalen udelukkende opbevares som 
sikkerhedskopi eller som arkiveksemplar.
Kunden må ikke kopiere de skriftlige materialer, der følger med SOFTWAREN.

3. ANDRE BEGRÆNSNINGER.
Denne BVRP-licensaftale dokumenterer, at kunden må benytte SOFTWAREN som 
beskrevet i licensaftalen. Kunden skal derfor opbevare en kopi af licensaftalen. 
Kunden må ikke udleje eller lease SOFTWAREN, men kunden har ret til at overdrage 
rettighederne permanent i henhold til denne BVRP-licensaftale, under 
forudsætning af at kunden overdrager denne licensaftale, SOFTWAREN og alt 
tilhørende skriftligt materiale, ikke gemmer nogen kopier heraf, og under 
forudsætning af at modtageren accepterer betingelserne i denne aftale.
Kunden må ikke konstruktionsmæssigt ændre eller dekompilere SOFTWAREN. Hvis 
SOFTWAREN er en opdatering, skal en evt. overdragelse omfatte opdateringen samt 
alle tidligere versioner.

BEGRÆNSET GARANTI.
BVRP garanterer, at (a) SOFTWAREN fungerer i overensstemmelse med 
specifikationerne i det medfølgende skriftlige materiale i halvfems (90) dage 
fra modtagelsen, og at (b) evt. hardware, som følger med SOFTWAREN, er fri for 
materiale- og produktionsfejl ved normal brug og vedligeholdelse i en periode på 
et (1) år fra modtagelsen.
Evt. stiltiende garantier på SOFTWARE og hardware er begrænset til henholdsvis 
halvfems (90) dage og et (1) år. I visse lande er sådanne begrænsninger af 
stiltiende garantier ulovlige.

KUNDENS RETSKRAV.
BVRPs eneste forpligtelse og kundens eneste retskrav er, at BVRP - efter eget 
skøn - skal (a) refundere købprisen eller (b) reparere eller bytte SOFTWARE 
eller hardware, som ikke lever op til BVRPs begrænsede garanti, hvis produktet 
returneres til BVRP sammen med en kopi af kvitteringen.
Denne begrænsede garanti dækker ikke, hvis fejl ved SOFTWARE eller hardware 
skyldes hændeligt uheld eller forkert brug. Ved bytning af SOFTWARE er den nye 
SOFTWARE omfattet af den originale garanti i den resterende periode eller i 
tredive (30) dage.

INGEN ANDRE GARANTIER.
BVRP Software yder ingen andre udtrykkelige eller stiltiende garantier, 
inklusive - men ikke begrænset til - stiltiende garantier for produktet som 
almindelig god handelsvare og for dets egnethed til bestemte formål, for så vidt 
angår SOFTWAREN, medfølgende skriftlige materialer og evt. medfølgende hardware.
Denne begrænsede garanti giver kunden specifikke juridiske rettigheder. Kunden 
kan evt. have flere rettigheder i henhold til den lokale lovgivning.

INTET ANSVAR FOR EVT. TAB SOM FØLGE AF BRUG AF SOFTWAREN.
BVRP eller dets underleverandører er under ingen omstændigheder ansvarlig for 
evt. tab af nogen art (inklusive - men ikke begrænset til - tab af fortjeneste, 
tab som følge af afbrudt virksomhed, tab af forretningsdata eller andre 
økonomiske tab), som skyldes brug af dette BVRP-produkt, eller som skyldes, at 
BRVP-produktet ikke fungerer korrekt, selvom BVRP er blevet underrettet om 
sådanne tab.
I visse lande er en sådan ansvarsfraskrivelse for tab, der skyldes brug af 
produktet, ikke lovlig.

BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER FOR AMERIKANSKE OFFENTLIGE MYNDIGHEDER.
SOFTWARE og dokumentation leveres med BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER. Offentlige 
myndigheders brug, kopiering og offentliggørelse af produktet er underlagt 
begrænsninger i henhold til stk. (c)(1)(ii) i afsnittet "The Rights in Technical 
Data and Computer Software" i DFARS 252.227-7013 eller stk. (c)(1) og (2) i 
afsnittet "Commercial Computer Software - Restricted Rights" i 48 CFR 52.227-19.
Producent: BVRP Software S.A. 1bis, rue Collange, F-92593 Levallois Perret Cedex 
Frankrig.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.36