licence.txt Driver File Contents (CONEXANT_MULTI-DEVICE_A04_R237627.exe)

Licence

Toto je ujednání mezi vámi (fyzickou osobou nebo subjektem), koneèným uživatelem, a spoleèností BVRP Software S.A. (BVRP). Jestliže nesouhlasíte s podmínkami této smlouvy, neprodlenì vraťte balíèek s diskem a doprovodnými materiály (vèetnì tištìných materiálù, poøadaèù nebo jiných obalù) na místo, kde jste jej získali. Peníze vám budou vráceny v plné výši.

LICENCE TÝKAJÍCÍ SE SOFTWARU SPOLEÈNOSTI BVRP SOFTWARE S.A.
1. UDÌLENÍ LICENCE
Tato licenèní smlouva týkající se softwaru spoleènosti BVRP ("Licence") vám dovoluje používat jednu kopii urèené verze výše uvedeného softwaru ("SOFTWARE") na jakémkoliv poèítaèi za pøedpokladu, že SOFTWARE je v kterékoliv chvíli používán pouze na jednom poèítaèi.
Jestliže vlastníte více licencí k SOFTWARU, mùžete v kterékoliv chvíli používat tolik kopií SOFTWARU, kolik Licencí vlastníte.
SOFTWARE je na poèítaèi "používán", jestliže je zaveden do doèasné pamìti (tj. do pamìti RAM) nebo je instalován v trvalé pamìti (napøíklad na pevném disku, na disku CD-ROM nebo na jiném zaøízení pro uložení dat) daného poèítaèe. Kopie instalovaná na síťovém serveru výhradnì pro úèel poskytování ostatním poèítaèùm však "není používána".
Jestliže pøedpokládaný poèet uživatelù SOFTWARU pøekraèuje poèet použitelných Licencí, musíte na místì vytvoøit dostateèný mechanismus nebo postup, jímž zajistíte, že poèet osob, které používají SOFTWARE souèasnì, nepøekroèí poèet Licencí. 
Jestliže je SOFTWARE trvale instalován na pevném disku poèítaèe nebo na jiném zaøízení poèítaèe (jiného než síťového serveru), které se používá pro uložení dat, a tento poèítaè po více než 80 % doby, po kterou je používán, používá pouze jedna osoba, mùže tato osoba použít SOFTWARE na pøenosném nebo domácím poèítaèi.

2. AUTORSKÁ PRÁVA
SOFTWARE je vlastnictvím spoleènosti BVRP a je chránìn zákony Spojených státù o autorských právech a ustanoveními mezinárodních dohod. Musíte tedy se SOFTWAREM jednat jako s jakýmkoliv jiným materiálem chránìným autorskými právy (jako napøíklad s knihou nebo s hudební nahrávkou). Mùžete však buïto (a) vytvoøit kopii SOFTWARU výhradnì pro úèely zálohování nebo archivování, nebo (b) pøenést SOFTWARE na jeden pevný disk za pøedpokladu, že originál udržujete výhradnì pro úèely zálohování nebo pro archivování.
Nesmíte vytváøet kopie doprovodných tištìných materiálù k SOFTWARU.

3. DALŠÍ OMEZENÍ
Tato Licenèní smlouva spoleènosti BVRP je vaším dokladem o licenci, slouží k uplatnìní práv v ní udìlených a musíte si ji ponechat. SOFTWARE nesmíte pùjèit nebo pronajmout, ale mùžete trvale pøevést práva vyplývající z této Licenèní smlouvy za pøedpokladu, že jste pøevedli tuto Licenèní smlouvu, SOFTWARE a ostatní doprovodný tištìný materiál, že jste si neponechali žádnou kopii, a dále za pøedpokladu, že pøíjemce souhlasí s podmínkami této smlouvy.
Nesmíte provádìt žádné zpìtné inženýrství SOFTWARU, nesmíte SOFTWARE zpìtnì pøekládat nebo analyzovat použité algoritmy. Jestliže se jedná o aktualizaci SOFTWARU, musí každý pøenos zahrnovat aktualizaci a všechny døívìjší verze.

OMEZENÁ ZÁRUKA
Spoleènost BVRP zaruèuje, že (a) SOFTWARE bude plnì fungovat podle doprovodných tištìných materiálù po dobu devadesáti (90) dnù od data obdržení a že (b) jakýkoliv hardware pøiložený k SOFTWARU bude za normálního používání a obsluhy bez vad na materiálu a zpracování po dobu jednoho (1) roku od data obdržení.
Jakékoliv pøedpokládané záruky jsou omezeny na devadesát (90) dnù pro SOFTWARE a na jeden (1) rok pro hardware. Nìkteré státy nedovolují omezit trvání jakékoliv pøedpokládané záruky, je tedy možné, že se na vás výše uvedená omezení nebudou vztahovat.

OPRAVNÉ PROSTØEDKY ZÁKAZNÍKA
Veškerá odpovìdnost spoleènosti BVRP a veškeré vaše výhradní opravné prostøedky závisí na úvaze spoleènosti BVRP a jsou tyto: (a) vrácení zaplacené ceny nebo (b) oprava nebo výmìna SOFTWARU nebo hardwaru, který nesplòuje podmínky Omezené záruky spoleènosti BVRP a je vrácen spoleènosti BVRP s kopií dokladu o koupi.
Tato omezená záruka neplatí pro závady na SOFTWARU nebo na hardwaru v dùsledku nehody, hrubého zacházení nebo nesprávného použití. Na jakýkoliv vymìnìný SOFTWARE je poskytována záruka po zbytek pùvodní záruèní doby, nebo po dobu tøiceti (30) dnù, podle toho, co trvá déle.

ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY
Pokud se týèe SOFTWARU, doprovodných tištìných materiálù a jakéhokoliv pøiloženého hardwaru, odmítá spoleènost BVRP Software všechny další záruky, vyjádøené nebo pøedpokládané, vèetnì, avšak nikoliv pouze, pøedpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti k urèitému úèelu.
Tato omezená záruka vám dává urèitá zákonná práva. Mùžete mít další práva, která se v rùzných státech liší.

ŽÁDNÁ ODPOVÌDNOST ZA NÁSLEDNÉ ŠKODY
Spoleènost BVRP nebo její dodavatelé nebudou v žádném pøípadì odpovìdni za jakékoliv škody (vèetnì, bez omezení, ušlého zisku, pøerušení práce, ztráty obchodních informací nebo jiných finanèních ztrát) vyplývající z použití tohoto výrobku nebo z nezpùsobilosti použít tento výrobek spoleènosti BVRP i pøesto, že spoleènost BVRP byla na možnost takových škod upozornìna.
Vzhledem k tomu, že nìkteré státy nedovolují výjimky z následných nebo náhodných škod nebo nedovolují jejich omezení, nemusí se výše uvedená omezení na vás vztahovat.

OMEZENÁ PRÁVA PRO VLÁDU SPOJENÝCH STÁTÙ
SOFTWARE a dokumentace jsou poskytovány s OMEZENÝMI PRÁVY. Použití, duplikace nebo zveøejnìní vládou Spojených státù podléhá omezením, která jsou uvedena v odstavci (c)(1)(ii) klauzule 252.227-7013 The Rights in Technical Data and Computer Software v naøízení DFARS nebo v odstavcích (c)(1) a (2) sekce 52.227-19 Commercial Computer Software - Restricted Rights ve sbírce 48 CFR.
Výrobcem je spoleènost BVRP Software S.A. 1bis, rue Collange 92593 Levallois Perret Cedex Francie.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.63