09TPM/x64/program files/Infineon/Security Platform Software/CS/Readme.txt Driver File Contents (TPM.zip)

Driver Package File Name: TPM.zip
File Size: 62.7 MB

--------------------------------------------------------------------------------
		Infineon TPM Professional Package 3.7
        		Poznámky k verzi
--------------------------------------------------------------------------------


Obsah:

1. Vítejte

2. Instalace

3. Aplikace Infineon Security Platform
 3.1 Nástroj nastavení platformy Security Platform
 3.2 Prùvodce rychlou inicializací platformy Security Platform
 3.3 Prùvodce inicializací platformy Security Platform
 3.4 Prùvodce inicializací uživatele platformy Security Platform
 3.5 Prùvodce migrací platformy Security Platform
 3.6 Prùvodce zálohováním platformy Security Platform
 3.7 Prùvodce obnovením hesla platformy Security Platform 	
 3.8 Prùvodce importem platformy PKCS #12 Security Platform 	
 3.9 Prohlížeè certifikátu a výbìr certifikátu platformy Security Platform 	
 3.10 Oznamovací ikona na hlavním panelu Security Platform
 3.11 Služby integrace platformy Security Platform
 3.12 Služby platformy Security Platform

4. V pøípadì dotazù

5. Informace o vydání
 5.1 Hlavní nové funkce
 5.2 O tomto vydání
 5.3 Softwarové a hardwarové požadavky na platformu
 5.4 Informace o verzi
 5.5 Aktualizace firmwaru èipu Trusted Platform Module
 5.6 Známé chyby a omezení

================================================================================

1. Vítejte

Vítejte v aplikaci Infineon Security Platform 3.7
Aplikace Infineon Security Platform Software vyžaduje použití èipu Trusted Platform Module.
Aplikace Infineon Security Platform je øešení pro zabezpeèení poèítaèù kompatibilní se skupinou TCG.

Další informace o skupinì TCG (Trusted Computing Group):
https://www.trustedcomputinggroup.org

2. Instalace

Instalace aplikace Infineon Security Platform – pomocí souboru „Setup.exe“ se instaluje:

- Nápovìda platformy Security Platform
- Nástroj nastavení platformy Security Platform
- Prùvodce rychlou inicializací platformy Security Platform
- Prùvodce inicializací platformy Security Platform
- Prùvodce inicializací uživatele platformy Security Platform
- Prùvodce migrací platformy Security Platform
- Prùvodce zálohováním platformy Security Platform
- Prùvodce obnovením hesla platformy Security Platform
- Prùvodce importem platformy PKCS #12 Security Platform
- Prohlížeè certifikátu a výbìr certifikátu platformy Security Platform
- Oznamovací ikona na hlavním panelu Security Platform
- Služby integrace platformy Security Platform
  * Integrace aplikace Microsoft® Outlook®
  * Integrace aplikací Mozilla Firefox a Thunderbird
  * Integrace systému souborù EFS
  * Jednotka Personal Secure Drive
  * Správa zásad
- Služby platformy Security Platform
  * Poskytovatel služeb TSS (aplikaèní balík TCG)
  * Služba jádra TSS
  * Knihovna ovladaèe zaøízení TSS

Poznámky:
K instalaci této aplikace je nutné mít práva správce.
V systémech, kde je vypnutá podpora èipu a rozhraní Physical Presence Interface, lze zapnout èip Trusted Platform Module pomocí volby „Pøíprava registrace èipu TPM“. Pak bude možné provést pozdìji inicializaci platformy bez nutnosti restartovat poèítaè.

Bezobslužná instalace:
Bezobslužnou instalaci lze provést vyvoláním souboru setup.exe s následujícími parametry pøíkazového øádku:
- Instalace pro všechny uživatele:   setup.exe /s /v"/qn"

Aktualizace:
Aktualizace ze starších verzí produktu je popsána v souboru ReadmeUpgrade.txt.


3. Aplikace Infineon Security Platform

3.1 Nástroj nastavení platformy Security Platform

Pomocí Nástroje nastavení platformy Security Platform lze získat rùzné informace o èipu Trusted Platform Module daného systému. Rovnìž lze provádìt rùzné úlohy správy. Tato komponenta je navržena jako aplet ovládacího panelu. Poskytuje centrální pøístupový bod pro správu platformy Infineon Security Platform.


3.2 Prùvodce rychlou inicializací platformy Security Platform

Prùvodce rychlou inicializací platformy Infineon Security Platform je urèen pro vìtšinu uživatelù k rychlému provedení inicializace platformy Security Platform a uživatele s výchozím nastavením. Tyto operace jsou nutné k zapnutí funkcí platformy Infineon Security Platform a poskytují základ pro všechny další aktivity na platformì Infineon Security Platform.


3.3 Prùvodce inicializací platformy Security Platform

Prùvodce inicializací platformy Infineon Security Platform je urèen pro zkušené uživatele k inicializaci platformy Security Platform a konfiguraci funkcí platformy Security Platform (zálohování vèetnì nouzového obnovení, obnovení hesla, rozšíøené ovìøení). Tyto operace jsou nutné k zapnutí funkcí platformy Infineon Security Platform a poskytují základ pro všechny další aktivity na platformì Infineon Security Platform.


3.4 Prùvodce inicializací uživatele platformy Security Platform

Prùvodce inicializací uživatele platformy Infineon Security Platform je urèen pro zkušené uživatele k inicializaci uživatelù platformy Security Platform a konfiguraci funkcí urèitého uživatele (zabezpeèení e-mailu, šifrování souborù a složek pomocí systému souborù EFS a jednotky PSD, rozšíøené ovìøení). Tohoto prùvodce je nutné spustit pro každého uživatele poèítaèe, který chce používat individuálnì nastavené funkce platformy Security Platform (tzn. který bude uživatelem platformy Infineon Security Platform).


3.5 Prùvodce migrací platformy Security Platform

Prùvodce migrací platformy Infineon Security Platform slouží k bezpeènému pøenášení klíèù a certifikátù platformy Infineon Security Platform urèitého uživatele z jedné platformy Infineon Security Platform do druhé.


3.6 Prùvodce zálohováním platformy Security Platform

Prùvodce zálohováním platformy Infineon Security Platform slouží k provádìní operací zálohování nebo obnovení dat vztahujících se k platformì Security Platform. Tyto operace jsou nezbytné k ochranì dat proti náhodné ztrátì v pøípadì nouze.


3.7 Prùvodce obnovením hesla platformy Security Platform 	

Prùvodce obnovením hesla platformy Infineon Security Platform se používá k obnovení základních uživatelských hesel. Obnovení základního uživatelského hesla zahrnuje kroky správy a kroky uživatele. Prùvodce obnovením hesla obsahuje obojí.


3.8 Prùvodce importem platformy PKCS #12 Security Platform 	

Prùvodce importem platformy Infineon Security Platform PKCS #12 se používá k importu souborù Personal Information Exchange do platformy Security Platform.


3.9 Prohlížeè certifikátu a výbìr certifikátu platformy Security Platform 	

Aplikace Prohlížeè certifikátu a Výbìr certifikátu platformy Infineon Security Platform slouží ke správì certifikátù.


3.10 Oznamovací ikona na hlavním panelu Security Platform

Oznamovací ikona na hlavním panelu je vstupním bodem pro úlohy správy platformy Security Platform, který je závislý na stavu. Pomocí této ikony lze získat pøístup k nabídce oznámení na hlavním panelu. Kromì toho usnadòují práci s informacemi závislými na stavu také bublinové nápovìdy a tipy nástrojù.


3.11 Služby integrace platformy Security Platform

Služby integrace platformy Security Platform umožòují standardním aplikacím použití funkcí èipu Trusted Platform Module. To je možné u aplikací podporujících rozhraní Microsoft Crypto-API nebo PKCS #11 Crypto-API. 

K dispozici jsou následující komponenty integraèní služby:
- Infineon TPM Platform Cryptographic Provider (CSP platformy)
- Infineon TPM Cryptographic Provider (CSP uživatele, bez podpory standardu AES)
- Infineon TPM Strong Cryptographic Provider (Strong CSP uživatele, bez podpory standardu AES)
- Infineon TPM RSA and AES Cryptographic Provider (CSP uživatele, vèetnì podpory standardu AES. Není k dispozici v operaèním systému Windows 2000.)
- Infineon TPM PKCS #11 Provider (rovnìž zvaný „TPM Cryptoki Token“)
- Infineon TPM Key Storage Provider (KSP)


3.12 Služby platformy Security Platform

Služby platformy Security Platform poskytují aplikaèní balík odpovídající skupinì Trusted Computing Group (TCG).

Aplikaèní balík TCG (TSS) je vystavìn z následujících modulù:

- Poskytovatel služeb TSS (aplikaèní balík TCG)
- Služba jádra TSS
- Knihovna ovladaèe zaøízení TSS

Aplikaèní balík TCG je nedílnou souèástí platformy kompatibilní se skupinou TCG a poskytuje funkce, jež mohou používat rozšíøené operaèní systémy a aplikace.

Doporuèení:
Informujte se u produktové podpory, zda je pro daný èip Trusted Platform Module k dispozici aktualizace firmwaru.


4. V pøípadì dotazù

S dotazy èi problémy se nejprve obraťte na svého distributora.
Další informace a podporu naleznete na stránce http://www.infineon.com/tpm/software


5. Informace o vydání

5.1 Hlavní nové funkce

Toto vydání zahrnuje tyto nové hlavní funkce:
- Podpora aktualizace Microsoft Windows Vista Service Pack 2
- Podpora systému Microsoft Windows 7
- Jazyková podpora pro èeštinu


5.2 O tomto vydání

Toto vydání obsahuje následující komponenty, jež aplikaci umožòují pøístup k èipu Trusted Platform Module (za použití rozhraní definovaných skupinou TCG, Microsoft® Crypto-API a PKCS #11):

- Nápovìda platformy Security Platform
- Nástroj nastavení platformy Security Platform
- Prùvodce rychlou inicializací platformy Security Platform
- Prùvodce inicializací platformy Security Platform
- Prùvodce inicializací uživatele platformy Security Platform
- Prùvodce migrací platformy Security Platform
- Prùvodce zálohováním platformy Security Platform
- Prùvodce obnovením hesla platformy Security Platform
- Prùvodce importem platformy PKCS #12 Security Platform
- Prohlížeè certifikátu a výbìr certifikátu platformy Security Platform
- Oznamovací ikona na hlavním panelu Security Platform
- Služby integrace platformy Security Platform
  * Integrace aplikace Microsoft® Outlook®
  * Integrace aplikací Mozilla Firefox a Thunderbird
  * Integrace systému souborù EFS (není podporována verzí systému Windows XP Home)
  * Jednotka Personal Secure Drive
  * Správa zásad
- Služby platformy Security Platform
  * Poskytovatel služeb TSS (aplikaèní balík TCG)
  * Služba jádra TSS
  * Knihovna ovladaèe zaøízení TSS


5.3 Softwarové a hardwarové požadavky na platformu

5.3.1 Hardwarové požadavky:

Poèítaè, v nìmž je možné spustit uvedené operaèní systémy, vybavený èipem Trusted Platform Module.

Pevný disk:
Standardní instalace: 120 MB; èást tohoto místa na disku bude po instalaci uvolnìna (pøibližnì 20 MB).
Jednotka PSD s výchozím nastavením: 200 MB, plus 5000 MB na systémovém oddílu (kvùli zásadì „Minimální volné místo po vytvoøení jednotky PSD“).

Pamìť:
- Verze systému Microsoft Windows XP Professional a Home 32-bit: 128 MB
- Systém Microsoft Windows XP Professional platforma x64 Edition: 256 MB
- Systém Microsoft Vista Home Basic: 512 MB
- Verze systému Microsoft Vista Home Premium, Business, Enterprise a Ultimate: 1 GB
- Verze systému Microsoft Windows 7 Home Premium, Professional, Enterprise a Ultimate: 1 GB

5.3.2 Softwarové požadavky:

Operaèní systémy (pouze 32bitová verze produktu):
- Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3
- Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 3
- Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3
- Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005 Service Pack 3
- Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
- Microsoft Windows Server 2008 Service Pack 2
- Microsoft Windows Vista Service Pack 1 (Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate)
- Microsoft Windows Vista Service Pack 2 (Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate)
- Microsoft Windows 7 (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)

Operaèní systémy (pouze 64bitová verze produktu):
- Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Service Pack 3 (AMD64)
- Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 2 (AMD64)
- Microsoft Windows Vista Service Pack 1 (Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate)
- Microsoft Windows Vista Service Pack 2 (Home Basic, Home Premium, Business, Enterprise, Ultimate)
- Microsoft Windows 7 (Home Premium, Professional, Enterprise, Ultimate)

Microsoft Office:
- Microsoft Office 2003
- Microsoft Office 2007

E-mailoví klienti:
- Mozilla Thunderbird 2.0
- Microsoft Office Outlook 2003
- Microsoft Office Outlook 2007

Webové prohlížeèe:
- Mozilla Firefox 3.0
- Microsoft Internet Explorer 7
- Microsoft Internet Explorer 85.4 Informace o verzi	

Infineon TPM Professional Package 3.7


5.5 Aktualizace firmwaru èipu Trusted Platform Module

Po instalaci je vhodné zkontrolovat, zda je k dispozici aktualizace firmwaru na stránce http://www.infineon.com/tpm/software


5.6 Známé chyby a omezení

5.6.1 Problémy s èipem Trusted Platform Module

V pøípadì selhání aplikace využívající èip Trusted Platform Module mùže problém vyøešit obnovení èipu Trusted Platform Module.
Chcete-li obnovit èip Trusted Platform Module, vypnìte poèítaè (až po ukonèení systému) a potom jej znovu spusťte.


5.6.2 Známá chyba v online nápovìdì

Po instalaci aktualizací zabezpeèení spoleènosti Microsoft nemusí nápovìda platformy Security Platform fungovat správnì, pokud dojde k otevøení souboru .chm ze vzdáleného umístìní. Další informace jsou k dispozici ve znalostní bázi Microsoft Knowledge Base, napø. v bulletinu Microsoft Security Bulletin MS05-026 a v èlánku znalostní báze Microsoft Knowledge Base 896358.


5.6.3 Nulová podpora ukládání obsahu jednotky Personal Secure Drive na datové disky CD v systémech Windows XP, Windows Vista a Windows 7

V systémech Windows XP, Windows Vista a Windows 7 podporuje prohlížeè zápis dat pøímo na datové disky CD pomocí systémù souborù Joliet a ISO-9660.
Bìhem procesu odstraòování jednotky Personal Secure Drive není podporován výbìr takového datového disku CD k uložení obsahu jednotky Personal Secure Drive. Chcete-li obsah jednotky Personal Secure Drive uložit na datový disk CD, použijte pøímo aplikaci Windows Explorer ještì pøed odstranìním jednotky Personal Secure Drive.


5.6.4 Obnovení jednotky Personal Secure Drive a systému Windows XP 
 
Jestliže byla povolena funkce Obnova systému, je jednotka Personal Secure Drive monitorována funkcí Obnova systému jako kterákoliv jiná jednotka v poèítaèi.
Aby funkce Obnova systému pracovala s jednotkou Personal Secure Drive správnì, je tøeba vzít v úvahu následující skuteènosti:
 
a) Jednotka Personal Secure Drive o velikosti do 200 MB
Je tøeba instalovat opravu Microsoft Hotfix WindowsXP-KB888402-x86-xxx.exe (kde xxx je verze pro urèitý jazyk).
Tato oprava je k dispozici pouze pro systém Windows XP SP2 prostøednictvím podpory spoleènosti Microsoft (http://support.microsoft.com). Viz oprava KB888402.
Bez této opravy budou body obnovy systému odstranìny pøi každém naètení jednotky PSD.
 
b) Jednotka Personal Secure Drive o velikosti nad 200 MB
Jednotka Personal Secure Drive vìtší než 200 MB bude zpracovávána jako kterákoliv jiná „místní jednotka“.
Aby funkce Obnova systému pracovala správnì, je tøeba vzít v úvahu její požadavky na místo na disku:
V souladu s tìmito požadavky ponechte na jednotce Personal Secure Drive nejménì 80 MB volného místa na disku.
 
 
5.6.5 Jednotka Personal Secure Drive a služba Microsoft Volume Shadow Copy (VSS)

Jednotka aktuálnì nepodporuje službu VSS spoleènosti Microsoft, ani služby závislé na službì VSS.
Jestliže dochází k potížím se službou VSS nebo s nìkterou ze závislých služeb, zajistìte, aby pøi použití služby VSS nebyla naètena žádná jednotka Personal Secure Drive.


5.6.6 Èasová prodleva pøi ovìøování uživatele pro pøipojení klienta WLAN

K navázání pøipojení klienta WLAN je nezbytné provést ovìøení. Zobrazí se ovìøení uživatele platformy Security Platform. Proveïte ovìøení do 30 sekund.
V opaèném pøípadì mùže být pøipojení klienta WLAN neúspìšné. Chcete-li povolit pøipojení klienta WLAN po èasové prodlevì, kliknìte v místní nabídce pøipojení WLAN na možnost „Opravit“. V takovém pøípadì není nutné se odhlásit, pøihlásit a znovu provést ovìøení.


5.6.7 Možné problémy s ovìøením uživatele v režimu „Spustit jako“

Za urèitých okolností bude místo oèekávaného dialogového okna ovìøení uživatele oznámena vnitøní chyba. Tato chyba mùže nastat pøi naplnìní všech následujících podmínek:
- Program vyžadující ovìøení uživatele (napø. prùvodce inicializací uživatele) byl spuštìn v režimu „Spustit jako“.
- Je instalována konkrétní verze aplikace „PGP“, napø. 9.04.
- V aktuální relaci pøihlášení nebylo provedeno pøedchozí ovìøení uživatele.


5.6.8 Chování slovníkového útoku po aktualizaci z verze V2.0

V systémech s èipem Infineon Trusted Platform Module 1.2, jež byly aktualizovány z aplikace Infineon Security Platform Software V2.0, musí být chování slovníkového útoku explicitnì inicializováno obnovením úrovnì ochrany. Spusťte prùvodce inicializací platformy Security Platform SpTPMWz.exe s parametrem pøíkazového øádku -resetattack nebo /resetattack. V opaèném pøípadì se nebude chování slovníkového útoku shodovat s popisem v online nápovìdì. Napøíklad Platforma Security Platform nebude doèasnì vypnuta po nìkolika chybných pokusech o ovìøení.


5.6.9 Zmìna systémového èasu mùže zpùsobit neoèekávané chování

Posun systémového èasu dozadu mùže zpùsobit neoèekávané chování aplikace Infineon Security Platform. Po restartování 
systému se toto chování napraví.


5.6.10 Prùvodce inicializací uživatele platformy Security Platform mùže selhat

Za urèitých okolností se pøi první inicializaci uživatele platformy Security Platform objeví bìhem konfigurace funkce EFS/PSD chybová zpráva („Vyskytla se interní chyba. Vyskytla se neoèekávaná chyba.“).
Tento problém vyøešíte tak, že opìt otevøete prùvodce inicializací uživatele a znovu provedete konfiguraci funkci EFS/PSD s novì vytvoøeným certifikátem nebo použijete èi vytvoøíte jiný uživatelský úèet.


5.6.11 Opakované nouzové obnovení z urèitého záložního archivu má následující omezení

Uživatele, kteøí nebyli vybráni k obnovení bìhem nouzového obnovení, a uživatele, kteøí byli vybráni, ale nedokonèili proces obnovení, nebude možné vybrat bìhem následujících operací obnovení. Toto pravidlo lze obejít vytvoøením kopie záložního archivu.


5.6.12 Režim opravy nastavení pod omezeným úètem správy v systému Windows Vista

Uživatelé s omezeným úètem správy v systému Windows Vista obdrží pøi pokusu o opravení aplikace Infineon Security Platform Solution prostøednictvím ovládacího panelu chybovou zprávu s hlášením „Instalace aplikace Security Platform vyžaduje oprávnìní správce“ a nastavení bude pøerušeno. Spusťte režim opravy nastavení kliknutím na položku setup.exe v obrazu CD disku.


5.6.13 Aktualizace operaèního systému na systém Windows Vista

Pokud máte v poèítaèi nainstalovanou nižší verzi aplikace Infineon TPM Professional Package než V3.0, není možné operaèní systém pøímo aktualizovat na systém Windows Vista. Nejprve je tøeba aktualizovat aplikaci Infineon TPM Professional Package na tuto verzi a teprve potom aktualizovat operaèní systém na systém Windows Vista.


5.6.14 Zásady se po aktualizaci nezobrazují správnì

Jestliže provedete aktualizaci z operaèního systému, který nepodporuje zásady skupiny (napø. Windows Media Center, Windows XP Home), na operaèní systém, jenž zásady skupiny podporuje (e.g. Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business), nebudou se zásady zobrazovat správnì. Tento problém vyøešíte tak, že aplikaci Infineon TPM Professional Package odinstalujete a znovu nainstalujete po aktualizaci operaèního systému.


5.6.15 Po aktualizaci operaèního systému již nejsou registrovány služby integrace platformy Security Platform

V nìkterých scénáøích aktualizace operaèního systému již nemusí být registrovány nìkteré èásti služeb integrace platformy Security Platform (napø. po aktualizaci z verze Windows Vista Home Basic 64-bit Edition na verzi Windows Vista Ultimate 64-bit Edition). V dùsledku toho již nemusí nìkteré funkce, napø. šifrování souborù a složek pomocí systému souborù EFS a jednotky PSD, fungovat správnì. Tento problém vyøešíte spuštìním režimu opravy nastavení kliknutím na položku setup.exe v obrazu CD disku.


5.6.16 Instalace a odinstalace požadovaného softwaru

Aplikace Infineon Security Platform vyžaduje urèitý požadovaný software (napø. Microsoft Visual Studio C++ 2005 SP1 Redistributable Package). Nastavení instaluje veškerý požadovaný software, který dosud není v poèítaèi instalován. Jestliže se pokusíte instalovat tento požadovaný software bez práv správce, instalace nemusí být úspìšná a mohou se zobrazit nicneøíkající chybové zprávy. Dokud bude aplikace Infineon Security Platform instalována, neprovádìjte odinstalaci tohoto požadovaného softwaru. V opaèném pøípadì nemusí být možné aplikaci Infineon Security Platform používat nebo odinstalovat. Jestliže se instalace nezdaøí, požadovaný software nebude automaticky odinstalován.


5.6.17 Instalace v nedoporuèených operaèních systémech

Aplikaci Infineon Security Platform není vhodné instalovat v nìkterých operaèních systémech (napø. Windows 2000 s aktualizací Service Pack 4 nebo Windows XP bez aktualizace Service Pack 2 a vyšší), neboť byla optimalizována pro novìjší verze operaèních systémù. 
Na zaèátku instalace se zobrazí odpovídající zpráva. Pokud je pøed zahájením hlavního nastavení nutné instalovat požadovaný software (viz kapitola „Instalace a odinstalace požadovaného softwaru“), zobrazí se toto varování až po instalaci takového softwaru.

5.6.18 Funkènost rozhraní PKCS#11 po aktualizaci

Po aktualizaci aplikace Security Platform Solution nemusí aplikace používající øešení Security Platform prostøednictvím rozhraní PKCS#11 fungovat správnì, protože knihovna DLL rozhraní PKCS#11 (ifxtpmck.dll) je nyní umístìna v instalaèním adresáøi aplikace Security Platform Solution. V pøedchozích verzích produktu byla umístìna v adresáøi system32. Aplikace je nutné pøekonfigurovat, aby naèítaly soubor ifxtpmck.dll z nového umístìní. 

5.6.19 Kompatibilita s funkcí RSA SecurID Software Token

Aplikace Infineon TPM Professional Package je kompatibilní s verzí šifry RSA SecurID Software Token 3.05 a nižší.

5.6.20 Pøipojení VPN spoleènosti Microsoft pøi použití metody EAP-TLS s certifikáty

V pøípadì, že se pro certifikát VPN použije poskytovatel Infineon TPM Cryptographic Provider, Infineon TPM Strong Cryptographic Provider nebo Infineon TPM RSA and AES Cryptographic Provider, musí být tento certifikát vyžádán bez bezpeèné ochrany soukromého klíèe.
Jestliže byl certifikát vyžádán se silnou ochranou soukromého klíèe a s poskytovatelem Infineon TPM Cryptographic Provider a pozdìji bude tento certifikát vybrán v pøipojení VPN, toto pøipojení VPN se nezdaøí. Správce pøipojení pomocí vzdáleného pøístupu spoleènosti Microsoft zavìsí a aplikace VPN nebude odpovídat. Tento problém vyøešíte tak, že se odhlásíte a znovu pøihlásíte a k pøipojení VPN vyberete certifikát bez bezpeèné ochrany soukromého klíèe.

server: web2, load: 1.08