09TPM/Win32/program files/Infineon/Security Platform Software/CS/ReadmeUpgrade.txt Driver File Contents (TPM.zip)

Driver Package File Name: TPM.zip
File Size: 62.7 MB

--------------------------------------------------------------------------------
		Infineon TPM Professional Package 3.7

                Aktualizace ze starších verzí produktu
--------------------------------------------------------------------------------

Obsah:

1. Aktualizace z verze aplikace Infineon TPM Professional Package V1.7

1.1 Automatická aktualizace

1.2 Ruèní aktualizace pomocí aktualizaèního nástroje „SpUpgrade.exe“

2. Aktualizace ze starších verzí

================================================================================

1. Aktualizace z verze aplikace Infineon TPM Professional Package V1.7

1.1 Automatická aktualizace

Nastavení øešení Infineon Security Platform zahrnuje automatickou aktualizaci interních datových struktur. Po instalaci této verze a pøihlášení jako uživatel platformy Security Platform by mìl být systém ve stejném stavu a uživateli by mìly být k dispozici všechny funkce platformy Security Platform jako ve verzi V1.7.
Nicménì pøed aktualizací na tuto verzi je vhodné dešifrovat chránìná data, provést zálohování všech povìøení a nastavení a uložit data nouzového obnovení.

1.2 Ruèní aktualizace pomocí aktualizaèního nástroje „SpUpgrade.exe“

Jestliže nastanou nìjaké potíže s automatickou aktualizací, lze použít nástroj ruèní aktualizace „SpUpgrade.exe“, dodávaný s aplikací Security Platform Solution. Tento aktualizaèní nástroj je rovnìž možné použít pro pøípravu migrace z platformy Security Platform verze V1.7 na platformu Security Platform s aktuální verzí. Aktualizaèní nástroj je umístìn v instalaèním adresáøi aplikace Infineon TPM Professional Package.

Syntaxe:

 SpUpgrade <command> [archive_name(s)]


Pøíkazy pro pøípravu starých archivù z platformy Security Platform verze V1.7 na platformu Security Platform s aktuální verzí:


 Aktualizace záložního archivu uživatele: 
 SpUpgrade 1 SpBackupArchive.xml <DESTINATION_ARCHIVE>

 Vytvoøení záložního archivu systému se záložním archivem uživatele a nouzového obnovení:
 SpUpgrade 2 SpBackupArchive.xml <DESTINATION_ARCHIVE>

 Aktualizace tokenu nouzového obnovení:
 SpUpgrade 3 SpBackupArchive.xml <DESTINATION_ARCHIVE>

Pøíkazy pro pøípravu migrace z platformy Security Platform verze V1.7 na platformu Security Platform s aktuální verzí:

 Aktualizace archivu migrace:
 SpUpgrade 4 SpBackupArchive.xml <DESTINATION_ARCHIVE>

 Vytvoøení informací o starém cíli migrace:
 SpUpgrade 5 SpBackupArchive.xml <DESTINATION_ARCHIVE>

Pøíkazy pro ruèní aktualizaci platformy Security Platform verze V1.7 (jestliže automatická aktualizace selhala):

 Aktualizace archivu klíèe Infineon TPM Cryptoki a certifikátu uživatele:
 SpUpgrade 14 

 Aktualizace archivu poskytovatele Infineon TPM Cryptographic Provider uživatele:
 SpUpgrade 15 

 Aktualizace archivu klíèe TSS uživatele:
 SpUpgrade 17 

 Aktualizace jednotky Personal Secure Drive se zálohou:
 SpUpgrade 20

 Aktualizace jednotky Personal Secure Drive bez zálohy:
 SpUpgrade 21

 Kompletní aktualizace uživatele:
 SpUpgrade 27

 Kompletní aktualizace systému:
 SpUpgrade 28


2. Aktualizace ze starších verzí

Automatická aktualizace ze starších verzí není podporována.
Máte-li povìøení, nastavení a chránìná data vytvoøená pomocí starší verze, postupujte následovnì:
- Dešifrujte chránìná data
- Odinstalujte starou verzi øešení Security Platform
- Odstraòte interní data platformy Security Platform podle pokynù uvedených v kapitole nápovìdy „Nejèastìjší dotazy“
- Instalujte tuto verzi
- Znovu nastavte platformu Security Platform a uživatele podle potøeby.

V pøípadì jakýchkoliv dotazù týkající se aktualizace kontaktujte produktovou podporu.server: web1, load: 1.06