POSViewer.txt Driver File Contents (Pillar_HipegH_v340B079_101206_.zip)

[MAIN_MENU_FILE]
MAIN_MENU_FILE			= ¬¶¬Ñ¬Û¬Ý(&F)
ID_FILE_SAVE			= ¬³¬à¬ç¬â¬Ñ¬ß¬Ú¬ä¬î(&S)
ID_FILE_PRINT			= ±…Ž„Š”(&P)...
ID_FILE_PRINT_PREVIEW		= ¬±¬â¬Ö¬Õ¬Ó¬Ñ¬â¬Ú¬ä¬Ö¬Ý¬î¬ß¬í¬Û ¬á¬â¬à¬ã¬Þ¬à¬ä¬â(&V)
ID_FILE_PRINT_SETUP		= ¬µ¬ã¬ä¬Ñ¬ß¬à¬Ó¬Ü¬Ú ¬á¬Ö¬é¬Ñ¬ä¬Ú(&R)...
PRINT_TYPE_SELECTION		= ¬£¬í¬Ò¬à¬â ¬ä¬Ú¬á¬Ñ ¬á¬Ö¬é¬Ñ¬ä¬Ú
ID_APP_EXIT			= ¬£¬í¬ç¬à¬Õ(&X)

ID_PRINT_TYPE_POS_DATA		= ¬±¬Ö¬é¬Ñ¬ä¬î ¬â¬Ö¬Ø¬Ú¬Þ¬Ñ POS ¬Õ¬Ñ¬ß¬ß¬í¬ç
ID_PRINT_TYPE_DVR_DATA		= ¬±¬Ö¬é¬Ñ¬ä¬î ¬â¬Ö¬Ø¬Ú¬Þ¬Ñ DVR ¬Õ¬Ñ¬ß¬ß¬í¬ç


[MAIN_MENU_VIEW]
MAIN_MENU_VIEW			= ¬¯¬Ñ¬Ò¬Ý¬ð¬Õ¬Ö¬ß¬Ú¬Ö(&V)
TOOLBARS_DOCKING_WINDOWS	= ¬±¬Ñ¬ß¬Ö¬Ý¬î ¬å¬á¬â¬Ñ¬Ó¬Ý¬Ö¬ß¬Ú¬ñ(&T)
ID_VIEW_STATUS_BAR		= ¬³¬ä¬â¬à¬Ü¬Ñ ¬ã¬à¬ã¬ä¬à¬ñ¬ß¬Ú¬ñ(&S)
ID_VIEW_ALWAYS_ON_TOP		= ¬£¬ã¬Ö¬Ô¬Õ¬Ñ c¬Ó¬Ö¬â¬ç¬å(&A)


[MAIN_MENU_HELP]
MAIN_MENU_HELP			= ¬³¬á¬â¬Ñ¬Ó¬Ü¬Ñ(&H)
ID_APP_ABOUT			= ¬° ¬á¬â¬à¬Ô¬â¬Ñ¬Þ¬Þ¬Ö POS ¬á¬â¬à¬ã¬Þ¬à¬ä¬â¬Ñ(&A)...


[SEARCH_VIEW]
SEARCH_VIEW_CAPTION		= ¬±¬à¬Ú¬ã¬Ü
NETWORK_CONFIG_CAPTION		= ¬¬¬à¬ß¬æ¬Ú¬Ô¬å¬â¬Ñ¬è¬Ú¬ñ ¬ã¬Ö¬ä¬Ú
POS_AGENT_CONFIG_CAPTION	= ¬¬¬à¬ß¬æ¬Ú¬Ô¬å¬â¬Ñ¬è¬Ú¬ñ POS ¬Ñ¬Ô¬Ö¬ß¬ä¬Ñ
AGENT_IP_ADRESS			= IP ¬Ñ¬Õ¬â¬Ö¬ã
AGENT_PORT			= ±ˆ‰Š
BTN_CONNECT			= ¬±¬à¬Õ¬Ü¬Ý¬ð¬é¬Ú¬ä¬î
BTN_DISCONNECT			= ¬°¬ä¬Ü¬Ý¬ð¬é¬Ú¬ä¬î
BTN_CONNECTING			= ¬±¬à¬Õ¬Ü¬Ý¬ð¬é¬Ö¬ß¬Ú¬Ö...

SEARCH_CONDITION_CAPTION	= ¬¶¬Ú¬Ý¬î¬ä¬â¬í ¬á¬à¬Ú¬ã¬Ü¬Ñ
ITEM_NAME_CAPTION		= ¬ª¬Þ¬ñ ¬ä¬à¬Ó¬Ñ¬â¬Ñ
ITEM_NAME			= ¬ª¬Þ¬ñ ¬ä¬à¬Ó¬Ñ¬â¬Ñ
ITEM_NAME_FILTER		= ¬¶¬Ú¬Ý¬î¬ä¬â
ITEM_QTY_CAPTION		= ¬¬¬à¬Ý-¬Ó¬à ¬ä¬à¬Ó¬Ñ¬â¬Ñ
ITEM_QTY_MIN			= ¬Þ¬Ú¬ß
ITEM_QTY_MAX			= ¬Þ¬Ñ¬Ü¬ã
ITEM_QTY_FILTER			= ¬¶¬Ú¬Ý¬î¬ä¬â
ITEM_VALUE_CAPTION		= ¬¸¬Ö¬ß¬Ñ ¬ä¬à¬Ó¬Ñ¬â¬Ñ
ITEM_VALUE_MIN			= ¬Þ¬Ú¬ß
ITEM_VALUE_MAX			= ¬Þ¬Ñ¬Ü¬ã
ITEM_VALUE_FILTER		= ¬¶¬Ú¬Ý¬î¬ä¬â
ITEM_TIME_CAPTION		= ¬£¬â¬Ö¬Þ¬ñ
ITEM_TIME_FROM			= ¬³
ITEM_TIME_TO			= ´ˆ
ITEM_TIME_FILTER		= ¬¶¬Ú¬Ý¬î¬ä¬â
DVR_NAME_CAPTION		= ¬ª¬Þ¬ñ DVR
DVR_NAME			= ¬ª¬Þ¬ñ DVR
DVR_NAME_FILTER			= ¬¶¬Ú¬Ý¬î¬ä¬â
CHANNEL_CAPTION			= ¬¬¬Ñ¬ß¬Ñ¬Ý
CHANNEL_FILTER			= ¬¶¬Ú¬Ý¬î¬ä¬â
CHANNEL_ALL			= ¬£¬ã¬Ö ¬Ü¬Ñ¬ß¬Ñ¬Ý¬í
FILTER_ALL			= ¬£¬ã¬Ö ¬Õ¬Ñ¬ß¬ß¬í¬Ö
FILTER_SPECIFIC			= ¬¥¬à¬á.¬å¬ã¬Ý¬à¬Ó¬Ú¬ñ

COMBO_NOT_USE_ORDER		= ¬¯¬Ö ¬Ú¬ã¬á.¬ã¬à¬â¬ä¬Ú¬â¬à¬Ó¬Ü¬å
COMBO_ASCENDING_ORDER		= ¬±¬à ¬Ó¬à¬Ù¬â¬Ñ¬ã¬ä¬Ñ¬ß¬Ú¬ð
COMBO_DESCENDING_ORDER		= ¬±¬à ¬å¬Ò¬í¬Ó¬Ñ¬ß¬Ú¬ð

BTN_QUERY			= ¬£¬í¬á¬à¬Ý¬ß¬Ú¬ä¬î


[DVR_ACCOUNT_VIEW]
DVR_ACCOUNT_VIEW_CAPTION	= ¬±¬â¬Ñ¬Ó¬Ñ ¬Õ¬à¬ã¬ä¬å¬á¬Ñ
DVR_ACCOUNT_CONFIG_CAPTION	= ¬¬¬à¬ß¬æ¬Ú¬Ô¬å¬â¬Ñ¬è¬Ú¬ñ ¬á¬â¬Ñ¬Ó ¬á¬à¬Ý¬î¬Ù¬à¬Ó¬Ñ¬ä¬Ö¬Ý¬ñ
COMMAND_PORT			= ¬±¬à¬â¬ä ¬å¬á¬â¬Ñ¬Ó¬Ý¬Ö¬ß¬Ú¬ñ
STREAM_PORT			= ±ˆ‰Š ‡ˆŠˆ†„
USER_ID				= ID ¬á¬à¬Ý¬î¬Ù¬à¬Ó¬Ñ¬ä¬Ö¬Ý¬ñ
USER_PASSWORD			= ¬±¬Ñ¬â¬à¬Ý¬î

BTN_ADD_ACCOUNT			= ¬¥¬à¬Ò¬Ñ¬Ó¬Ú¬ä¬î
BTN_DELETE_ACCOUNT		= ¬µ¬Õ¬Ñ¬Ý¬Ú¬ä¬î
BTN_EDIT_ACCOUNT		= ¬ª¬Ù¬Þ¬Ö¬ß¬Ú¬ä¬î

MSG_ALREADY_EXIST_DVR		= "%s ¬å¬Ø¬Ö ¬ã¬å¬ë¬Ö¬ã¬ä¬Ó¬å¬Ö¬ä
MSG_Q_DELETE_ACCOUNT		= ¬£¬í ¬Õ¬Ö¬Û¬ã¬ä¬Ó¬Ú¬ä¬Ö¬Ý¬î¬ß¬à ¬Ø¬Ö¬Ý¬Ñ¬Ö¬ä¬Ö ¬å¬Õ¬Ñ¬Ý¬Ú¬ä¬î ¬Ú¬ß¬æ¬à¬â¬Þ¬Ñ¬è¬Ú¬ð ¬Õ¬Ý¬ñ "%s"?


[LOG_VIEW]
LOG_VIEW_CAPTION		= ¬¨¬å¬â¬ß¬Ñ¬Ý
TIME				= ¬£¬â¬Ö¬Þ¬ñ
LOG				= ¬¨¬å¬â¬ß¬Ñ¬Ý


[DVR_SEARCH_WND]
BTN_BACK_PLAY			= ¬°¬Ò¬â.¬á¬â¬à¬ã¬Þ¬à¬ä¬â
BTN_PLAY			= ¬±¬â¬à¬ã¬Þ¬à¬ä¬â
BTN_STOP			= ¬³¬ä¬à¬á
BTN_PREV			= ¬±¬â¬Ö¬Õ
BTN_NEXT			= ¬³¬Ý¬Ö¬Õ


[DVR_ACCOUNT_WND]
DVR_ACCOUNT_WND_CAPTION		= ¬±¬à¬Ý¬î¬Ù¬à¬Ó¬Ñ¬ä¬Ö¬Ý¬î DVR
IDC_DVR_INFO			= ¬ª¬ß¬æ¬à¬â¬Þ¬Ñ¬è¬Ú¬ñ ¬à DVR
IDC_DVR_NAME			= ¬ª¬Þ¬ñ DVR
IDC_USER_ACCOUNT_INFO		= ¬ª¬ß¬æ¬à¬â¬Þ¬Ñ¬è¬Ú¬ñ ¬à ¬á¬à¬Ý¬î¬Ù¬à¬Ó¬Ñ¬ä¬Ö¬Ý¬Ö


[ETC]
POS_INPUT_TIME			= ¬£¬â¬Ö¬Þ¬ñ ¬Ó¬Ó¬à¬Õ¬Ñ
POS_DVR_NAME			= ¬ª¬Þ¬ñ DVR
POS_CHANNEL			= ¬¬¬Ñ¬ß¬Ñ¬Ý
POS_DEVICE_ID			= ID ¬å¬ã¬ä¬â¬à¬Û¬ã¬ä¬Ó¬Ñ
POS_DEVICE_NAME			= ¬ª¬Þ¬ñ ¬å¬ã¬ä¬â¬à¬Û¬ã¬ä¬Ó¬Ñ
POS_ITEM_NAME			= ¬ª¬Þ¬ñ ¬ä¬à¬Ó¬Ñ¬â¬Ñ
POS_ITEM_VALUE			= ¬¸¬Ö¬ß¬Ñ
POS_ITEM_QTY			= ¬¬¬à¬Ý-¬Ó¬à
POS_DATA			= ´„§§’…

AGENT_CONNECTED			= ¬±¬à¬Õ¬Ü¬Ý¬ð¬é¬Ö¬ß
AGENT_DISCONNECTED		= ¬°¬ä¬Ü¬Ý¬ð¬é¬Ö¬ß
RECORD_UNIT_1			= ¬©¬Ñ¬á¬Ú¬ã¬î
RECORD_UNIT_2			= ¬©¬Ñ¬á¬Ú¬ã¬Ú

STATUS_READY			= ¬¤¬à¬ä¬à¬Ó¬à
STATUS_RECEIVING		= ¬±¬â¬Ú¬Ö¬Þ...
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 3.31