ServerSetup.txt Driver File Contents (Pillar_HipegH_v340B079_101206_.zip)

ÿþ;0000000000000000000000000000000000000000000000

;

;	Setup Server Application String INI file

;

;	DATE	: 2007 / 11 / 22

;	AUTHOR	: level83@comartsystem.com

;			 

;0000000000000000000000000000000000000000000000;000000000000000000 Setup Start 000000000000000000000;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[Setup]

BTN:GeneralSetup		= |Ǽ

BTN:UserSetup			= ¬À©ÆÇ ­¬¹

BTN:VideoSetup			= D¾µ$Æ

BTN:AudioSetup			= $Ƶ$Æ

BTN:SensorSetup			= <ÁÁ

BTN:MotionSetup			= ÀÆÁÉÇ ¬ÀÉ

BTN:ColorOSDSetup		= ÉÀÁÀ && OSD

BTN:ColorSetup			= ÉÀÁÀ

BTN:OSDSetup			= OSD

BTN:PANTILTSetup		= ,ÓøÒ¸Ò

BTN:POSSetup			= ìÓ¤Â

BTN:ScheduleSetup		= |ÇÈ

BTN:SystemSetup			= ܤÂ\Ñ

BTN:IPCamSetup			= IP tÎTº|·

BTN:SetupYes			= UÖxÇ

BTN:SetupNo			= èÍÁ;000000000000000000 Setup End 0000000000000000000000;000000000000000000 General Start 00000000000000000000;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[General]

STC:SystemInfo			= ܤÂ\Ñ Èô¼

STC:BoardInfo			= DVR ô¼Ü´ Èô¼STC:DisplaySetup		= µ¤ÂÕ¸tÇ $ÁÈ

CHK:UseMonitor			= ¨ºÈ²0Ñ ¬À©Æ

STC:DisplayType			= µ¤ÂÕ¸tÇ )¼ÝÂ

RDO:OverlayDisplayType1		= $Ƽ¸tÇ ¬À©Æ

RDO:OverlayDisplayType3		= $Ƽ¸tÇ ¬À©Æ HÅhÕSTC:SupportVGA			= uǤÂÕ¸¤Â VGA

CHK:SupportExpress		= PCI-EXPRESS D¾µ$Æ tÎÜ´ ÀÉÐÆSTC:DivisionModeAtStartUp	= ÜÂÇ ½`Õ ¨ºÜ´ ÀÉÈ

CHK:StartDivisionMode		= ÜÂÇ ½`Õ ¨ºÜ´ ¬À©Æ

RDO:Division 1			= 1½`Õ

RDO:Division 4			= 4½`Õ

RDO:Division 6			= 6½`Õ

RDO:Division 7			= 7½`Õ

RDO:Division 8			= 8½`Õ

RDO:Division 9			= 9½`Õ

RDO:Division 10			= 10½`Õ

RDO:Division 13			= 13½`Õ

RDO:Division 16			= 16½`ÕSTC:OtherSetup			= 0®ÀÐ $ÁÈ

STC:DefaultPrint		= 0®ø¼ $ÁÈ Õ°¹¸ÒSTC:Language			= \ÔܸŴÅSTC:AutoSwitching		= ÇÙ³ Ḏ ÈXÖ

CHK:StartAutoSwitching		= ÜÂÇÜ ÇÙ³ Ḏ ÈXÖ ¬À©Æ

STC:AutoSwitchingTime		= ÇÙ³ Ḏ ÈXÖ Ü¬(Í)STC:CaptureFolder		= D¾¸Òõ¹ Ó|Ç È¥Ç

BTN:FolderSelect		= ...

BTN:DefaultFolder		= 0®ø¼¬<Ç\¸

;000000000000000000 General End 000000000000000000000;000000000000000000 User Start 0000000000000000000000;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[User]

STC:LoginOption				= \¸ø­xÇ 5ÆXÁ $ÁÈ

CHK:AutoProgramStart			= Çij°Æ ÜÂÇÜ Õ\¸ø­¨· ÇÙ³ äÂÕ

STC:startnEndOption			= Õ\¸ø­¨· ÜÂÇ È̸ 5ÆXÁSTC:AutoLoginIDPassword			= ÇÙ³ \¸ø­xÇ ¬À©ÆÇ / TÅ8Ö $ÁÈ

STC:AutoLoginID				= DÅtǵ

STC:AutoLoginPassword			= TÅ8ÖCHK:AutoLogin				= Õ\¸ø­¨· ÜÂÇÜÂ ÇÙ³ \¸ø­xÇ

CHK:AutoLoginSetup			= $ÁÈ Õ\¸ø­¨· äÂÕÜ ÇÙ³<Ç\¸ \¸ø­xÇ

CHK:EndLoginWindow			= Õ\¸ø­¨· È̸Ü (Ó¤ÂÌÆÜ´ Ç%¸=Ì D·°Æ0®

CHK:StartAutoLock			= Õ\¸ø­¨· ÜÂÇÜ  Ç@® 0®¥² Ù³ÇSTC:Permission				= ­\Õ $ÁÈSTC:UserList				= ¬À©ÆÇ ©º]¸

BTN:Add					= ͬ

BTN:Delete				= ­ÀÈ

BTN:Modify				= ÂÈSTC:ApplicationSetup			= QÇ©Æ Õ\¸ø­¨·

STC:AuthorizedApp			= ÈÕ©Æ´ ­\Õ

STC:NotAuthorizedApp			= ­\Õ ÆÅLÇSTC:PermissionSetup			= $ÁÈ Èü­ ­\Õ

STC:AuthorizedSetup			= ÈÕ©Æ´ ­\Õ

STC:NotAuthorizedSetup			= ­\Õ ÆÅLÇSTC:PermissionCameraSetup		= (Â@® tÎTº|·

STC:HiddenCamera			= (¨¬ÈÉ tÎTº|·

STC:DisplayCamera			= ô¼ìÅÈÉ tÎTº|·;000000000000000000 User End 00000000000000000000000;000000000000000000 Video Start 0000000000000000000000;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[Video]

BTN:ApplySameValueAllCamera		= È tÎTº|· Ù³|Ç $ÁÈ

BTN:ApplyDefaultValuetoAll		= È tÎTº|· 0®ø¼ $ÁÈ

STC:VideoCaptureControl			= ÆÁÀ Í%¸ pÈÈ

CHK:USECamera				= tÎTº|· ¬À©Æ ìŽ

STC:VideoGroupingInformation		= ðÅ°¬ ø­ù¸ Èô¼STC:CameraLocation			= tÎTº|· $ÁXÎ ¥ÇÁSTC:NotifyLossDetectionSetup		= tÎTº|· LossÜÂ Í%¸ <ÁÁ ÀÉÈSTC:CameraCaptureFrame			= ÆÁÀ Í%¸ ÂSTC:VideoType				= D¾µ$Æ ÈX¹

RDO:PALType				= PAL

RDO:NTSCType				= NTSCSTC:Codec				= TÏq³

STC:Resolution				= tÕÁÀij

STC:ImageQuality			= TÖÈÉ

STC:ImageLow				= È

STC:ImageMiddle				= É

STC:ImageHigh				= à¬STC:RecordingFrame			= ðÅÁ y±TÖ Õ¸ÇSTC:EventFrame				= tǤ¼¸Ò Õ¸Ç $ÁÈ

STC:PreFrame				= tÇÈ Õ¸ÇSTC:PostFrame				= tÇÄÖ Õ¸Ç

RDO:UnitFrame				= Õ¸Ç è²Ç

RDO:UnitTime(Sec)			= ܬ è²ÇSTC:AudioLinkChannel			= ðÅ°¬ $Ƶ$ÆSTC:CameraRotation			= ÆÁÀ ÖÈ

STC:WaterMark				= ÌÆ0ÑȹlÐ

CHK:UseWaterMark			= ÌÆ0ÑȹlÐ ¬À©Æ;000000000000000000 Video End 00000000000000000000000;000000000000000000 Audio Start 0000000000000000000000;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[Audio]

STC:AudioSetup				= $Ƶ$Æ $ÁÈ

BTN:ApplySameValueAll			= ¨ºà´ Ḏ Ù³|Ǭ<Ç\¸ $ÁÈ

CHK:UseRecordAudio			= $Ƶ$Æ y±TÖ ¬À©Æ

STC:AudioSensitivity			= ü»¬Ä³ $ÁÈ

STC:AudioBITRATE			= LÇÈÉ

STC:ApplyAfterSetup			= $ÁÈ È̸ÄÖ È©Æ

STC:AudioLocation			= $Ƶ$Æ $ÁXÎ ¥ÇÁ

STC:AudioTest				= $Ƶ$Æ LѤ¸Ò

STC:NotifyAudioDetectionSetup		= $Ƶ$Æ ¬ÀÉÜ ðÅ°¬ $ÁÈ

STC:DetectConnectionCamera		= $Ƶ$Æ ¬ÀÉÜ y±TÖ tÎTº|·

STC:DetectConnectionSensor		= $Ƶ$Æ ¬ÀÉÜ Í%¸ <ÁÁ

STC:Volume	=	 ü¼h¹ pÈÈ

BTN:Test				= LѤ¸Ò

;000000000000000000 Audio End 00000000000000000000000;000000000000000000 Sensor Start 0000000000000000000000;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[Sensor]

STC:SensorSetup				= <ÁÁ $ÁÈSTC:SensorInput				= Ç%¸ <ÁÁ ÁÝÐ

							

STC:SensorLocation			= ÁÝÐ <ÁÁ ÇXÎSTC:NotifySensorDetectionSetup		= ÁÝÐ <ÁÁ ¬ÀÉÜ ðÅ°¬ $ÁÈ

STC:DetectConnectionCamera		= <ÁÁ ¬ÀÉÜ y±TÖ tÎTº|·

STC:DetectConnectionSensor		= <ÁÁ ¬ÀÉÜ Í%¸ <ÁÁSTC:SenSensorSetupMaster = ȹ¤Â0Ñ

STC:SenSensorSetupSlave = ¬Â¸tÇ¾

;000000000000000000 Sensor End 00000000000000000000000;000000000000000000 Motion Start 0000000000000000000000;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[Motion]

BTN:ApplySameValueAllCamera		= È tÎTº|· Ù³|Ç $ÁÈ	

STC:MotionDetectionSetup		= ÀÆÁÉÇ ¬ÀÉ $ÁÈSTC:MotionAreaType			= ÀÆÁÉÇ ÆíÅ $ÁÈ )¼ÝÂ	

RDO:Rectangle				= ÁɬÀ¬Ö

RDO:Polygon				= 䲬Ö	STC:MotionDetectionAreaSetup		= ÀÆÁÉÇ ¬ÀÉ ÆíÅ $ÁÈ

RDO:InsertEntireZone			= È´Ì ÆíÅ $ÁÈ	

RDO:InsertSpecificZone			= ½½ ÆíÅ $ÁÈ

RDO:ClearSpecificZone			= ½½ ÆíÅ ­ÀÈ

RDO:ClearEntireZone			= È´Ì ÆíÅ ­ÀÈ	STC:MotionDetectTest			= LѤ¸Ò

BTN:MotionDetectTest			= LѤ¸ÒSTC:SesitivitySetup			= ÀÆÁÉÇ ü»¬Ä³ $ÁÈ

STC:Sensitivity				= ü»¬Ä³

STC:SensitivityLow			= È

STC:SensitivityHigh			= à¬STC:NightMotionSensitivitySetup		= °tÇ¸Ò ¨ºXÁ ÀÆÁÉÇ ü»¬Ä³ $ÁÈ

CHK:EnableNightMotion			= °tÇ¸Ò ¨ºXÁ ¬À©Æ

STC:NightMotionStartTime		= ÜÂÇ Ü¬	

STC:NightMotionEndTime			= ]° ܬ

STC:NightMotionSensitivity		= ü»¬Ä³

STC:NightMotionSensitivityLow		= È

STC:NightMotionSensitivityHigh		= à¬STC:MD Setup of main screen		= üÈ TÖtº ÀÆÁÉÇ ¬ÀÉ $ÁÈ

STC:MD Show the Moving parts		= üÈ TÖtº ÀÆÁÉÇ ¬ÀÉ \ÔÜÂSTC:NotifyMotionDetectionSetup		= ÀÆÁÉÇ ¬ÀÉÜ ðÅ°¬ $ÁÈ

STC:DetectConnectionSensor		= ÀÆÁÉÇ ¬ÀÉÜ Í%¸ <ÁÁ $ÁÈ;000000000000000000 Motion End 00000000000000000000000;000000000000000000 Color Start 0000000000000000000000;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[Color]

STC:HardwareColorControl		= XÕÜ´èÆ´Å ÉÀÁÀ pÈÈ

STC:Brightness				= ¼0®

STC:Contrast				= ºTÅ

STC:Sharpness				=  °tÎm¸0®

STC:Hue					= ÉÀ¬

STC:SaturationU				= DÌij U

STC:SaturationV				= DÌij V

BTN:Default				= 0®ø¼¬<Ç\¸

BTN:ApplySameValueAll			= È tÎTº|· Ù³|Ç $ÁÈ

		

STC:OSDSetup				= OSD $ÁÈ			

CHK:CameraNumber			= tÎTº|· ¼8Ö

CHK:CameraLocation			= tÎTº|· $ÁXÎ ¥ÇÁ

CHK:TimeStamp				= ܬ \ÔÜÂ

CHK:RecordStatus			= y±TÖ ÁÀÜÐBTN:ColorCamNumber			= ÉÀÁÀ

BTN:ColorCamLocation			= ÉÀÁÀ

BTN:ColorTimeStamp			= ÉÀÁÀ

BTN:ColorRecordStatus			= ÉÀÁÀCHK:UseOutlineFont			= xÆý¬ Á ðÓ¸Ò ¬À©ÆSTC:TV-Out icon				= TV-Out DÅtÇXÏ

CHK:TV-Out icon				= TV-Out DÅtÇXÏ ¬À©Æ;000000000000000000 Color End 00000000000000000000000;000000000000000000 PanTilt Start 0000000000000000000000;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[PanTilt]					

STC:PainTiltSetup			= ,ÓøÒ¸Ò $ÁÈ	STC:Protocol				= Õ\¸ Ñ\Ï

STC:BaudRate				= ô¼¸Ò¸tǸÒ

STC:Comport				= ôÎìÓ¸Ò

STC:CameraAddress			=  ÎüÈÁ

STC:Speed(Horisontal)			= ,Ó ¤Â<ÕÜ´

STC:Speed(Vertical)			= øÒ¸Ò ¤Â<ÕÜ´STC:Test				= LѤ¸Ò

BTN:PTZTest				= ,ÓøÒ¸Ò LѤ¸Ò

BTN:Left				= È	

BTN:Right				= °Æ

BTN:Up					= ÁÀ

BTN:Down				= XÕBTN:MoveToAppointedPosition		= ÁÝÐ Õ¬¹KÁ ÇXÎ\¸ tÇÙ³

	

STC:PresetName				= Õ¬¹KÁ tǹ

BTN:SaveCurrentPosition			= Ö¬Ç ÇXΠȥÇ

BTN:Delete				= ­ÀÈ;000000000000000000 PanTilt End 00000000000000000000000;000000000000000000 POS Start 0000000000000000000000;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[POS]					

STC:POSSetup				= POS $ÁÈ

STC:Protocol				= Õ\¸ Ñ\ÏRDO:SERIAL				= Serial

STC:Comport				= ôÎìÓ¸Ò

STC:BaudRate				= ô¼¸Ò¸tǸÒ

STC:DataBit				= p³tÇ0ÑD¾¸Ò

STC:ParityBit				= (Ó¬¹ðÒD¾¸Ò

STC:StopBit				= ÈÀÉD¾¸ÒRDO:TCPIPSetup				= TCP/IP

STC:IPAddress				= IP üÈÁ

STC:PortNumber				= ìÓ¸Ò ¼8Ö

RDO:TCP					= TCP

RDO:UDP					= UDPSTC:AgentSetup				= AGENT $ÁÈ

BTN:AgentConnect			= AGENT ÈÁXÕ0®

BTN:AgentDisconnect			= AGENT ÈÁJ°0®

CHK:AgentAutoConnect			= Á¼ÜÂÇÜ ÇÙ³ ÈÁSTC:DVRServerSetup			= DVR Á¼ $ÁÈ

STC:DVRServerName			= DVR Á¼ tǹ;000000000000000000 POS End 00000000000000000000000;000000000000000000 Schedule Start 0000000000000000000000;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[Schedule]						

STC:RecordScheduleSetup			= y±TÖ ¤ÂÏÉ $ÁÈ

BTN:Continuous				= ðÅÁ y±TÖ

BTN:MotionDetection			= ÀÆÁÉÇ ¬ÀÉ

BTN:AudioDetection			= $Ƶ$Æ ¬ÀÉ

BTN:SensorDetection			= <ÁÁ ¬ÀÉ	

BTN:EventDetection			= tǤ¼¸Ò ¬ÀÉ

BTN:Clear				= ´°©Æ ­ÀÈ		

BTN:ApplySameValueAllCamera		= È tÎTº|· Ù³|Ç $ÁÈSTC:SystemScheduleSetup			= ܤÂ\Ñ ¤ÂÏÉ $ÁÈ

STC:UseSystemSchedule			= ܤÂ\Ñ ¤ÂÏÉ ¬À©ÆRDO:SystemReboot			= ܤÂ\Ñ ¬ÇÜÂÇ

RDO:SystemShutDown			= ܤÂ\Ñ È̸

STC:Year				= D±

STC:Month				= ÔÆ

STC:Day					= |Ç					

STC:Time				= ÜÂ

STC:Minute				= ½				;000000000000000000 Schedule End 00000000000000000000000;000000000000000000 System Start 0000000000000000000000;%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

;	KeyValue			:			Content

;0000000000000000000000000000000000000000000000

[System]					

STC:Drive				= Ü´|·tÇ¾

STC:RecoardDriveSetup			= y±TÖ Ü´|·tÇ¾ $ÁÈ

STC:OutputSensorWithHDDFull		= $ÁÈ\Õ Ü´|·tÇ¾ ©ÆÉ·tÇ ä² (Ìtº Í%¸<ÁÁ ¬Ù³

CHK:UseOverwriteWithHDDFull		= $ÁÈ\Õ Ü´|·tÇ¾ ©ÆÉ·tÇ ä² (Ìtº 0®tÈ p³tÇÀÐÐÅ n³´ÅÅ

STC:NetworkSetup			= $±¸ÒÌÆlÐ $ÁÈ	

STC:SetPort				= CMS $±¸ÒÌÆlÐ ìÓ¸Ò $ÁÈ

STC:ControlPort				= È´Å ìÓ¸Ò ¼8Ö

STC:StreamPort				= ¤Â¸Ò¼¹ ìÓ¸Ò ¼8Ö

STC:WebPort				= ùÆ ìÓ¸Ò ¼8Ö

STC:WSA_SetPort				= ¼©Æ $±¸ÒÌÆlÐ ìÓ¸Ò $ÁÈ

STC:WSA_StreamPort			= ¤Â¸Ò¼¹ ìÓ¸Ò ¼8Ö

STC:WSA_ControlPort			= È´Å ìÓ¸Ò ¼8Ö

STC:UseDDNSServer			= DDNS Á¼ ¬À©Æ

CHK:UseDDNSServer			= DDNS Á¼ ¬À©Æ Ç4»								

STC:ID					= ¬À©ÆÇ

STC:Password				= TÅ8ÖSTC:WatchDogSetting			= @ÆXÎų $ÁÈ

CHK:UseWatchDog				= @ÆXÎų ¬À©Æ Ç4»

STC:WatchDogTime			= @ÆXΠų ¬Í ܬ(Í)STC:TVOutSetup				= TV-Out $ÁÈ

STC:AutoSwitchingTime			= ÇÙ³ ÆÁÀ ÈXÖ Ü¬(Í)

CHK:DivModeTVOut			= ½`Õ ¨ºÜ´ TV-Out ¬À©Æ

CHK:DivModeOSDCamNum			= tÎTº|· ¼8Ö \ÔÜÂ

CHK:DivModeStartDivision		= ÜÂÇ ½`Õ ¨ºÜ´ ¬À©Æ

;000000000000000000 System End 00000000000000000000000

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.80