licence.txt Driver File Contents (z43936Lb.exe)

I.R.I.S. licentieovereenkomst

Lees de algemene voorwaarden van deze licentieovereenkomst grondig door vooraleer u dit I.R.I.S. pakket opent en/of installeert. Door het product te openen of te installeren, geeft u aan dat u akkoord gaat met de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, open en/of installeer dit pakket dan niet en stuur het per kerende terug naar uw leverancier, met inbegrip van alle andere elementen die deel uitmaken van dit product zoals hardware en/of gedrukt materiaal.

Algemene voorwaarden 

Dit wettelijke document is een overeenkomst tussen degene die een licentie rechtmatig heeft aangekocht, hierna de “licentiehouder” genoemd, en Image Recognition Integrated Systems N.V., hierna “I.R.I.S.” genoemd. De algemene voorwaarden worden hieronder uitvoerig beschreven voor “I.R.I.S. producten”, d.w.z. I.R.I.S. software of I.R.I.S. hardware, of beide door bundeling in één pakket.

1. Deze overeenkomst is van toepassing op het I.R.I.S.-product en de bijbehorende documentatie.

2. I.R.I.S. verleent de licentiehouder een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, over de hele wereld geldende licentie voor één (1) gebruiker om het I.R.I.S. product te installeren op één enkele pc en om het I.R.I.S. product en één kopie van de bijbehorende gebruikersdocumentatie in de bijbehorende gebruikershandleiding en “on line” hulp en Acrobat-bestanden te gebruiken. Als er extra programmeerplaatsen nodig zijn, dan dient de licentiehouder contact op te nemen met I.R.I.S. voor het berekenen van een verminderde licentieprijs. De onder deze overeenkomst verleende licentie is alleen van toepassing op de opgegeven versie van het ingesloten I.R.I.S. product. Als het I.R.I.S. product een upgrade of een zogenaamde “cross-grade” is, vormen het I.R.I.S. product en het product dat werd geüpgraded en “gecrossgraded” één enkel exemplaar van het I.R.I.S. product voor dit doel, en mogen de nieuwe versie en het nieuwe product dat werd geüpgraded/“gecrossgraded” niet door twee personen tegelijk worden gebruikt.
 
3. De licentieovereenkomst is de volledige en enige overeenkomst tussen I.R.I.S. en de licentiehouder met betrekking tot het I.R.I.S. product en de I.R.I.S. documentatie. Ze vervangt alle vorige overeenkomsten of communicaties, zowel schriftelijke als mondelinge.
 
4. Het auteursrecht op het I.R.I.S. product en de I.R.I.S. documentatie en alle overige intellectuele rechten van I.R.I.S. blijven haar exclusieve eigendom. I.R.I.S. zal in geen geval verplicht zijn haar broncode bekend te maken. Als tegenprestatie voor de betaling van de in de productprijs inbegrepen licentievergoeding, verleent I.R.I.S. alleen aan de licentiehouder, volgens de algemene voorwaarden van deze overeenkomst, het recht om het I.R.I.S. product en de I.R.I.S. documentatie te gebruiken.
 
5. Het in licentie gegeven I.R.I.S. product mag alleen en uitsluitend gebruikt worden samen met de specifieke I.R.I.S. software waarmee het geleverd werd of waarvoor het werd ontwikkeld. In geen geval zal de licentiehouder het recht hebben om een product afkomstig van, verspreid of vervaardigd door I.R.I.S. direct of indirect te gebruiken met andere software dan de in licentie gegeven software. Zonder afbreuk te doen aan artikel 6 als de licentiehouder niet aan deze bepaling voldoet, zal I.R.I.S. bovendien in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eender welke slechte werking van haar product, noch voor directe of indirecte, bijkomende schade of gevolgschade veroorzaakt door het gebruik van een computerprogramma van derden, en I.R.I.S. kan in dat geval op geen enkele manier gehouden zijn garantie te verlenen m.b.t. haar product of haar in licentie gegeven computerprogramma.
 
6. De licentiehouder zal zich onthouden van het reproduceren, langs elektronische weg doorsturen, kopiëren, vertalen, wijzigen of uitvoeren van “reverse-engineering” van om het even welk onderdeel van het I.R.I.S. product of de I.R.I.S. documentatie, behalve voor zover de elektronische overdracht van het I.R.I.S. product naar het geheugen van een hostcomputer nodig is voor het normale gebruik van het I.R.I.S. product. De licentiehouder kan aansprakelijk gesteld worden voor elke inbreuk op intellectuele rechten veroorzaakt of mogelijk gemaakt doordat zich niet houdt aan de voorwaarden van deze overeenkomst.
 
7. Het I.R.I.S. product en de I.R.I.S. documentatie worden in licentie gegeven aan de licentiehouder en mogen, noch geheel, noch gedeeltelijk aan iemand anders worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van I.R.I.S.
 
8. Deze licentie blijft van kracht totdat ze vervalt. De licentie vervalt automatisch zonder kennisgeving van I.R.I.S. als de licentiehouder een inbreuk pleegt op één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst. Bij het vervallen van de licentie dient de licentiehouder alle exemplaren van het I.R.I.S. product en de I.R.I.S. documentatie te vernietigen ofwel kan hij, als alternatief, deze naar I.R.I.S. sturen of nog aan de klantendienst van I.R.I.S. een vernietigingsbrief vragen.
 
9. I.R.I.S. garandeert niet dat het I.R.I.S. product zonder onderbrekingen zal werken of dat het volledig vrij zal zijn van fouten, noch dat alle ontdekte fouten gecorrigeerd zullen worden. Alle I.R.I.S. producten en documentatie worden “als zodanig” geleverd, zonder expliciete noch impliciete garantie. Meer in het bijzonder garandeert I.R.I.S. niet de verhandelbaarheid ervan of geschiktheid voor een bepaald doel. In geen enkel geval zal I.R.I.S. aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade, noch voor bijkomende schade of gevolgschade, veroorzaakt door het I.R.I.S. product of de I.R.I.S. documentatie.
 
10. I.R.I.S. kan geüpgradede versies van het I.R.I.S. product en de I.R.I.S. documentatie aanmaken. I.R.I.S. zal zulke updates beschikbaar maken voor licentiehouders die de updatevergoeding hebben betaald.

11. In geen geval zullen I.R.I.S. en haar OCR-technologieën (“optical character recognition” – optische karakterherkenning) verantwoordelijk gesteld kunnen worden door gebruikers voor het onwettige gebruik van I.R.I.S. technologie dat het reproduceren, via elektronische weg overdragen, kopiëren, vertalen of wijzigen van een deel van de documentatie of informatie tot gevolg heeft, zonder de passende toestemming van de officiële eigenaar van het auteursrecht van deze documentatie of informatie.

12. De licentie is alleen geldig voor het gebruik door eindgebruikers. De licentie is niet geldig voor gebruik als “runtime-licentie” van een I.R.I.S. onderdeel, dat geïntegreerd is in een toepassing van derden. Er is een uitzondering mogelijk op artikel 12 als in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, ondertekend door de licentiehouder en I.R.I.S., de licentie uitdrukkelijk verkocht werd als een onderdeel van de betreffende toepassing van derden die I.R.I.S. technologie integreert, en daarom zijn alle voorwaarden van de licentie toepasselijk op zowel de gebruikslicentie van de eindgebruiker als op de licentie tot geïntegreerd gebruik.

13. Ingeval een klacht wordt ingediend in een rechtbank met de passende rechtsbevoegdheid waarbij aangevoerd wordt dat het product van I.R.I.S., de bijbehorende documentatie, haar handelsmerken, haar auteursrechten en haar handelsbenamingen die gebruikt worden in het bestek van de onder deze voorwaarden toegekende licentie, rechtstreeks inbreuk pleegt (plegen) op een auteursrecht of handelsgeheim van een derde (“aanklacht wegens inbreuk”), zal I.R.I.S. de licentiehouder schadeloos stellen, verdedigen en vrijwaren tegen zulke aanklacht wegens inbreuk, inclusief alle kosten, schade, boetes en uitgaven, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, die uiteindelijk resulteren uit of opgelegd worden in processen toe te schrijven aan zulke vorderingen, op voorwaarde dat
(a) de licentiehouder I.R.I.S. prompt schriftelijk op de hoogte brengt van het bestaan van zulke aanklacht wegens inbreuk wanneer de licentiehouder zich ervan bewust wordt; (b) I.R.I.S. de leiding krijgt over de verdediging in zulke aanklacht wegens inbreuk en alle erop betrekking hebbende onderhandelingen i.v.m. de schikking; en 
(c) de licentiehouder alle redelijke bijstand en samenwerking bij zulke verdediging verleent. In geval van een vordering wegens inbreuk waarvoor I.R.I.S. verplicht is de licentiehouder schadeloos te stellen, kan I.R.I.S. - volledig naar eigen goeddunken - (i) een licentie verkrijgen die licentiehouder toestaat het I.R.I.S. product verder te gebruiken, of (ii) het I.R.I.S. product vervangen of wijzigen zodat het geen inbreuk meer vormt en wel zodanig dat de goede werking van het I.R.I.S. product niet in het gedrang komt. Wat voorafgaat, geeft de enige verantwoordelijkheid weer van I.R.I.S. t.a.v. de licentiehouder in het geval van welke vordering ook van derden wegens inbreuk, en men komt overeen dat I.R.I.S. geen enkele verantwoordelijkheid of welke verplichting dan ook zal hebben in verband met om het even welke octrooivorderingen van derden. In elk geval zal het jaarlijkse maximumbedrag van de schadeloosstelling het bedrag van de licentievergoeding dat ontvangen werd door I.R.I.S. van de licentiehouder in overeenstemming met deze overeenkomst niet overschrijden.

14. Deze I.R.I.S. licentie is volledig van kracht voor zowel I.R.I.S. producten als voor hardware van derden. Ze verleent dezelfde rechten en legt dezelfde verplichtingen op aan beide partijen - zowel aan I.R.I.S. als aan de licentiehouder. Artikel 13 is geldig voor hardware, ongeacht diens fabrikant.

15. Niettegenstaande wat voorafgaat, zal I.R.I.S. niet aansprakelijk zijn voor vorderingen die uitsluitend ontstaan als resultaat van de wijzigingen aangebracht door de licentiehouder aan het I.R.I.S. product. In geval van vorderingen die volgen uit het gecombineerde gebruik van een I.R.I.S. product met de oplossing van de licentiehouder, zal de aansprakelijkheid gedeeld worden door zowel I.R.I.S. als de licentiehouder indien het niet mogelijk is duidelijk te identificeren of de werkelijke oorzaak van het probleem waarvoor zulke vorderingen werden ingediend, komen van de kant van I.R.I.S. of van de kant van de licentiehouder.

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.46