KMDP1055.ini Driver File Contents (PR_NetworkTool_DirectPrinting_20100505.exe)

[Message]
NotAdmin=Kullanýcýnýn kimliði Yönetici olarak doðrulanmadýðýndan veya kullanýcý eþdeðer ayrýcalýklara sahip  olmadýðýndan yükleme ve yüklemeyi kaldýrma gerçekleþtirilemiyor.
OldKMDP=Sisteminizde KM-NET for Direct Printing uygulamasýna ait bir sürümün var olduðu algýlandý. KM-NET for Direct Printing uygulamasýnýn yeni sürümü yüklenmeden önce, var olan sürümün kaldýrýlmasý gereklidir. KM-NET for Direct Printing uygulamasýnýn var olan sürümünü kaldýrmak için Tamam'ý týklatýn.
StopInst=Yükleyici erken durduruldu.
RunExe=Güncelleþtirilmesi gereken bazý dosyalar su anda kullanýmda. Bu kurulumu çalýþtýrmadan önce programdan çýkýn.
DelOld=Bu uygulamanýn eski sürümleri kaldýrýlýyor...
WinServ=Bu uygulama, bir sunucuda çalýþacak þekilde tasarlanmamýþtýr. Yüklemeye devam ederseniz doðru çalýþacaðý garanti edilemez. Yüklemeye devam etmek ister misiniz?
Lang=Dil
SelectedLang=Tükç
TargetFolder=Hedef Klasör
ProgFolder=Program Klasörü
ABORT_COMCTL32_MSG=Yükleme süreci sisteminizde eski bir COMCTL32.DLL yüklü olduðundan sonlandýrýldý.DLL dosyasýný güncellemek için, Internet Explorer 5.0 (veya daha yenisinin) yüklenmesi önerilir.
UninstErr=Eski sürümün bilgileri alýnamýyor. Lütfen yazýlýmý kaldýrdýktan sonra yeniden yükleyin.
ThisOS_StopInst=Bu uygulama, bu ortamda çalýþacak þekilde tasarlanmamýþtýr. Yükleme iptal edildi.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 1.00