KMDP1045.ini Driver File Contents (PR_NetworkTool_DirectPrinting_20100505.exe)

[Message]
NotAdmin=Nie mo¿na dokonaæ instalacji lub odinstalowaæ, poniewa¿ u¿ytkownik nie uwierzytelni³ siê jako administrator lub nie ma równowa¿nych przywilejów.
OldKMDP=W systemie znaleziono starsz¹ wersjê narzêdzia Network Tool for Direct Printing. Przed zainstalowaniem nowej wersji narzêdzia Network Tool for Direct Printing nale¿y usun¹æ poprzedni¹ wersjê. Kliknij OK, aby usun¹æ starsz¹ wersjê programu.
StopInst=Instalator przedwcześnie zatrzyma³ pracê.
RunExe=Niektóre pliki, które musz¹ zostaæ zaktualizowane, s¹ aktualnie u¿ywane. Przed uruchomieniem instalacji zakoñcz dzia³anie programu.
DelOld=Trwa usuwanie starszych wersji tej aplikacji...
WinServ=Ta aplikacja nie jest przeznaczona do pracy na serwerze. W przypadku kontynuowania instalacji nie ma gwarancji prawid³owego dzia³ania. Czy kontynuowaæ instalacjê?
Lang=Jêzyk
SelectedLang=polski
TargetFolder=Folder docelowy
ProgFolder=Folder programu
ABORT_COMCTL32_MSG=Proces instalacji zosta³ przerwany z powodu nieaktualnego pliku COMCTL32.DLL w twoim systemie.Zaleca siê instalacjê najnowszych wyrobów Microsoft, takich jak Internet Explorer wersja 5.0 lub późniejsza.
UninstErr=Nie mo¿na pobraæ informacji o starszej wersji. Nale¿y ponowiæ próbê instalacji po odinstalowaniu.
ThisOS_StopInst=Ta aplikacja nie jest przeznaczona do pracy w tym środowisku. Instalacja zosta³a anulowana.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 1.01