KMDP1029.ini Driver File Contents (PR_NetworkTool_DirectPrinting_20100505.exe)

[Message]
NotAdmin=Nelze instalovat a odinstalovat, protože uživatel nebyl ovìøen jako správce nebo nemá odpovídající oprávnìní.
OldKMDP=V systému byla nalezena stávající verze aplikace Network Tool for Direct Printing. Stávající verze musí být pøed instalací nové verze aplikace Network Tool for Direct Printing odebrána. Klepnutím na tlaèítko OK odeberete stávající verzi aplikace Network Tool for Direct Printing.
StopInst=Instalaèní služba byla pøedèasnì ukonèena.
RunExe=Nìkteré soubory, které je zapotøebí aktualizovat, jsou právì používány. Pøed spuštìním této instalace ukonèete program.
DelOld=Odebrání starších verzí této aplikace...
WinServ=Aplikace není urèena k provozu na serveru. Budete-li pokraèovat v instalaci, není zaruèeno, že bude fungovat správnì. Chcete pokraèovat v instalaci?
Lang=Jazyk
SelectedLang=Czeski
TargetFolder=Cílová složka
ProgFolder=Programová složka
ABORT_COMCTL32_MSG=Proces instalace byl ukonèen, protože ve vašem systému je nainstalován zastaralý COMCTL32.DLL.Doporuèujeme, abyste nainstalovali nejnovìjší produkty Microsoft, jako je Internet Explorer 5.0 nebo novìjší verze.
UninstErr=Nelze zjistit informace o staré verzi. Odinstalujte a znovu nainstalujte.
ThisOS_StopInst=Aplikace není urèena k provozu v tomto prostøedí.Instalace je zrušena.
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.74