eulaPLK.txt Driver File Contents (8741XP32.zip)

ÿþUmowa licencyjna dla u|ytkownika koDcowegoPRZED U{YCIEM OPROGRAMOWANIA UWA{NIE PRZECZYTAJ NINIEJSZ UMOW. U{YCIE OPROGRAMOWANIA OZNACZA ZGOD NA WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI. 1. Licencja. Oprogramowanie zaBczone do niniejszej licencji (zwane dalej Oprogramowaniem ), zapisane na dowolnym no[niku, jest przedmiotem licencji udzielonej u|ytkownikowi przez Advanced Micro Devices, Inc. ( AMD ). Oprogramowanie mo|e by u|ywane jedynie razem ze sprztem AMD zakupionym razem z Oprogramowaniem ( Sprzt AMD ). U|ytkownik jest wBa[cicielem no[nika, na którym zapisano Oprogramowanie, a firma AMD oraz jej ewentualni licencjodawcy (zwani Bcznie dalej AMD ) zachowuj prawo do Oprogramowania i zwizanej z nim dokumentacji. U|ytkownik mo|e:

a) u|ywa Oprogramowania na pojedynczym komputerze wyBcznie razem ze Sprztem AMD;

b) utworzy jedn kopi Oprogramowania w postaci dostpnej dla komputera wyBcznie w celach bezpieczeDstwa. Na takiej kopii nale|y umie[ci o[wiadczenie o prawach autorskich AMD oraz inne opisy praw do Oprogramowania, które znajdowaBy si na oryginalnym egzemplarzu Oprogramowania;

c) przekaza wszystkie swoje prawa licencyjne do Oprogramowania, z zastrze|eniem, |e nale|y wówczas przekaza równie|: egzemplarz niniejszej Licencji, kopi zapasow Oprogramowania, sprzt AMD i jego dokumentacj, oraz pod warunkiem, |e strona otrzymujca licencj zapozna si i wyrazi zgod na warunki niniejszej Licencji. Po takim przekazaniu Licencji niniejsza umowa licencyjna z U|ytkownikiem zostaje rozwizana.2. Ograniczenia. Oprogramowanie zawiera sekrety handlowe oraz materiaBy bdce przedmiotem prawa autorskiego, patentowego i innych. W celu ich zabezpieczenia, z wyjtkiem przypadków przewidzianych w odrbnych przepisach, u|ytkownik nie mo|e:

a) dekompilowa, odtwarza, dezasemblowa czy w inny sposób przetwarza Oprogramowania na zrozumiaB posta;

b) modyfikowa, udostpnia w sieciach, dzier|awi, po|ycza, rozpowszechnia czy te| tworzy dzieBa pochodne oparte na caBo[ci bdz cz[ci Oprogramowania;

c) przesyBa elektronicznie Oprogramowania z jednego komputera do drugiego poprzez sie lub inny sposób, z wyjtkiem przypadków uwzgldnionych w niniejszej Umowie.3. Rozwizanie umowy. Niniejsza umowa obowizuje do czasu jej rozwizania. Niniejsz umow mo|na rozwiza w dowolnym momencie poprzez zniszczenie no[nika Oprogramowania, zwizanej z nim dokumentacji i wszystkich jego kopii. Niniejsza licencja zostaje natychmiast rozwizana bez powiadomienia ze strony AMD, je[li U|ytkownik naruszy jedno z jej postanowieD. Po rozwizaniu umowy nale|y zniszczy no[nik Oprogramowania, zwizan z nim dokumentacj i wszystkie jego kopie.4. U|ytkownicy rzdowi. W przypadku nabycia Oprogramowania w imieniu organu bdz agencji Rzdu Stanów Zjednoczonych, zastosowanie maj poni|sze postanowienia. Rzd Stanów Zjednoczonych uznaje, |e Oprogramowanie i dokumentacja zostaBy stworzone na wBasny koszt producenta i |e zostaj one udostpnione z OGRANICZONYMI PRAWAMI . U|ycie, kopiowanie i oraz ujawnianie programu przez Rzd jest ograniczone postanowieniami w DFARS 227.7202-1(a) oraz 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (pazdziernik 1988), FAR 12.212(a)(1995), FAR 52.227-19, (czerwiec 1987) lub FAR 52.227-14(ALT III) (czerwiec 1987), z ewentualnymi zmianami. W przypadku, gdy niniejsza Licencja bdz jej cz[ oka|e si by niezgodna z postanowieniami Ograniczonych Praw, obowizywa bd prawa podstawowe.5. Unikalno[ licencji. W ramach niniejszej Licencji firma AMD nie udziela bezpo[redniego bdz dorozumianego prawa czy licencji w stosunku do zastrze|onej informacji czy patentu, prawa autorskiego, sekretu handlowego, czy te| innego prawa wBasno[ci intelektualnej bdcych w posiadaniu czy zarzdzanego przez AMD, z wyjtkiem praw udzielonych w niniejszej Licencji.6. Dodatkowe Licencje. DYSTRYBUCJA CZY U{YWANIE OPROGRAMOWANIA W SYSTEMIE OPERACYJNYM MO{E WYMAGA POSIADANIA DODATKOWYCH LICENCJI UDZIELANYCH PRZEZ SPRZEDAWC SYSTEMU OPERACYJNEGO. 7. Brak gwarancji na Oprogramowanie. U|ytkownik wyraznie o[wiadcza, |e bdzie u|ywa Oprogramowania na wBasne ryzyko. Oprogramowanie i powizana z nim dokumentacja s dostarczane jako takie , bez jakiejkolwiek gwarancji. AMD NIE UDZIELA {ADNEJ GWARANCJI CZY RKOJMI, ACZNIE Z RKOJMI ZDATNOZCI DO OBROTU RYNKOWEGO CZY PRZYDATNOZCI DO OKREZLONEGO CELU. AMD NIE GWARANTUJE, {E FUNKCJE OPROGRAMOWANIA BD SPEANIAAY WYMOGI U{YTKOWNIKA, LUB {E OPROGRAMOWANIE BDZIE DZIAAA BEZ PRZESZKÓD CZY BADÓW, LUB TE{, {E EWENTUALNE BADY W OPROGRAMOWANIU ZOSTAN POPRAWIONE. CAAA ODPOWIEDZIALNOZ ZA REZULTATY I POPRAWNE DZIAAANIE PROGRAMU SPOCZYWA NA U{YTKOWNIKU. PONADTO AMD NIE GWARANTUJE ANI NIE CZYNI OZWIADCZEC DOTYCZCYCH U{YTKU CZY SKUTKÓW U{YWANIA OPROGRAMOWANIA CZY POWIZANEJ Z NIM DOKUMENTACJI, ANI ICH POPRAWNOZCI, DOKAADNOZCI, RZETELNOZCI, AKTUALNOZCI I IM PODOBNYCH. {ADNA PISEMNA CZY USTNA INFORMACJA CZY TE{ PORADA UDZIELONA PRZEZ AMD LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA AMD NIE BDZIE STANOWI GWARANCJI CZY ROZSZERZA NINIEJSZEJ GWARANCJI. W PRZYPADKU STWIERDZENIA BADU W OPROGRAMOWANIU, U{YTKOWNIK (A NIE AMD CZY AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL FIRMY AMD) PONOSI CAAY KOSZT POTRZEBNEGO SERWISU, NAPRAWY CZY WPROWADZENIA POPRAWEK. OPROGRAMOWANIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO ZASTOSOWAC MEDYCZNYCH, RATOWANIA CZY PODTRZYMYWANIA {YCIA. NIEKTÓRE PRAWODAWSTWA NIE ZEZWALAJ NA WYACZENIE RKOJMI, WIC W TAKIM WYPADKU POWY{SZE WYACZENIA NIE BD MIAAY ZASTOSOWANIA. 8. Ograniczenie odpowiedzialno[ci. W {ADNYCH OKOLICZNOZCIACH, WACZAJC W TO ZAISTNIENIE ZANIEDBANIA, FIRMA AMD, JEJ WAADZE, KIEROWNICY, PRACOWNICY CZY PRZEDSTAWICIELE NIE BD ODPOWIEDZIALNI W STOSUNKU DO U{YTKOWNIKA ZA {ADNE PRZYPADKOWE, POZREDNIE, SPECJALNE CZY WYNIKOWE SZKODY (W TYM SZKODY ZWIZANE ZE STRAT ZYSKÓW, PRZERWAMI W DZIAAALNOZCI, STRATAMI DANYCH FIRMOWYCH) WYNIKAJCE Z U{YCIA, NIEWAAZCIWEGO U{YCIA CZY NIEZDOLNOZCI DO U{YWANIA TEGO OPROGRAMOWANIA CZY POWIZANEJ Z NIM DOKUMENTACJI, NARUSZENIA BDy NIEWYKONANIA, ACZNIE ZE SKUTKAMI NARUSZENIA BDy PODEJRZENIA NARUSZENIA PRZEZ AMD PATENTU, ZNAKU HANDLOWEGO, PRAWA AUTORSKIEGO CZY INNEGO PRAWA INTELEKTUALNEGO, NAWET W PRZYPADKU POWIADOMIENIA AMD CZY AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA AMD O ISTNIENIU MO{LIWOZCI TAKIEJ SZKODY. NIEKTÓRE PRAWODAWSTWA NIE ZEZWALAJ NA OGRANICZENIE CZY WYACZENIE ODPOWIEDZIALNOZCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE CZY WYNIKOWE, WIC W TAKIM WYPADKU POWY{SZE OGRANICZENIA CZY WYACZENIA NIE BD MIAAY ZASTOSOWANIA. AMD nie bdzie odpowiedzialne za 1) utrat czy szkod w stosunku do zapisów lub danych u|ytkownika, 2) odszkodowanie za wszelkie roszczenia za szkody wnoszone przez u|ytkownika w oparciu o powództwo strony trzeciej. W |adnym wypadku Bczna kwota odpowiedzialno[ci firmy AMD za wszelkie szkody, straty czy wszczte postpowanie wynikajce z naruszenia umowy, szkody (Bcznie z zaniechaniem) czy innej przyczyny nie przekroczy sumy zapBaconej przez u|ytkownika za Oprogramowanie.9. Obowizujce prawodawstwo i rozdzielno[ postanowieD umowy. Niniejsza Umowa podlega prawodawstwu stanu Kalifornia w Stanach Zjednoczonych i bdzie mu podlega bez wzgldu na zasad konfliktu praw. Prawa i obowizki wynikajce z niniejszej Umowy nie podlegaj prawodawstwu Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczcemu kontraktów lub midzynarodowemu obrotowi towarów, zastosowanie go jest wyraznie wykluczone. Wszelkie spory i sprawy wynikBe z tej umowy dla ka|dej ze stron rozstrzygane bd przez sd stanowy oraz federalny okrgu Santa Clara oraz PóBnocnego Dystryktu stanu Kalifornia. Ka|da ze stron zrzeka si wszelkich obiekcji, które mogBaby mie do podwa|enia tego trybu rozstrzygania sporów. 

	

10. Kompletno[ Umowy. Niniejsza Umowa stanowi caBo[ porozumienia midzy stronami, dotyczcego u|ywania Oprogramowania i powizanej z nim dokumentacji oraz zastpuje wszelkie wcze[niejsze czy obecne porozumienia i umowy zarówno pisemne, jak i ustne, dotyczce przedmiotu tej umowy. {adne poprawki czy modyfikacje niniejszej Licencji nie bd miaBy mocy prawnej, je[li nie zostan one sporzdzone na pi[mie i podpisane przez wBa[ciwie uprawnionego przedstawiciela AMD.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.90