eulaNOR.txt Driver File Contents (8741XP32.zip)

ÿþLisensavtaleVENNLIGST LES DENNE LISENSAVTALEN FØR DU BRUKER PROGRAMMET. VED Å INSTALLERE ELLER BRUKE PROGRAMVAREN, SAMTYKKER DU I VILKÅRENE I DENNE LISENSAVTALEN. 1. Lisens. Programvaren som følger med denne Lisensavtalen (heretter "Programvaren"), uansett hva slags media den er distribuert på, lisensieres til deg av Advanced Micro Devices, Inc. ("AMD")kun til bruk sammen med maskinvareprodukter fra AMD maskinvare som er kjøpt sammen med Programvaren ("AMD-maskinvare"). Du er eier av mediet som Programvaren er innspilt på, men AMD og AMDs lisensgivere (samlet kalt "AMD") har eiendomsretten til Programvaren og tilhørende dokumentasjon. Du har rett til å:

a) bruke Programvaren kun sammen med AMD-maskinvare på én enkelt datamaskin.

b) lage én kopi av Programvaren i maskinlesbar form kun til bruk som sikkerhetskopi. På alle slike kopier må du inkludere AMDs opphavsrettserklæring og alt annet opphavsrettsbeskyttet materiale som fantes på originalkopien av Programvaren.

c) overføre alle dine lisensrettigheter i forbindelse med Programvaren, såfremt du også overfører en kopi av denne Lisensavtalen, sikkerhetskopien av Programvaren, AMD-maskinvaren og tilhørende dokumentasjon, og såfremt den andre parten leser og samtykker i denne Lisensavtalen. Ved slik overføring utgår din lisens.2. Begrensninger. Programvaren inneholder opphavsrettsbeskyttet og patentert materiale, forretningshemmeligheter samt annet beskyttet materiale. For å beskytte dette, har du ikke rett til å gjøre følgende, unntatt i den grad det er tillatt i gjeldende lov:

a) dekompilere, ta fra hverandre programkoden (reverse engineering), demontere eller på annen måte redusere Programvaren til lesbar form.

b) endre, gjøre tilgjengelig i nettverk, leie ut, låne ut, låne, distribuere eller lage annet materiale som helt eller delvis er basert på Programvaren, eller

c) overføre Programvaren elektronisk fra én datamaskin til en annen over et nettverk eller på annen måte overføre Programvaren, unntatt i den grad det er tillatt i henhold til denne Lisensavtalen.3. Opphør. Denne Lisensavtalen gjelder til den heves. Du kan heve denne Lisensavtalen på et hvilket som helst tidspunkt ved å ødelegge Programvaren, tilhørende dokumentasjon samt alle kopier av disse. Denne Lisensavtalen heves umiddelbart uten varsel fra AMD dersom du bryter en av bestemmelsene i denne Lisensavtalen. Ved heving må du ødelegge Programvaren, tilhørende dokumentasjon samt alle kopier av disse.4. Sluttbrukere som representerer myndighetene. Hvis du anskaffer denne Programvaren på vegne av en enhet tilknyttet amerikanske myndigheter, gjelder følgende bestemmelser. Myndighetene samtykker i at Programvaren og dokumentasjonen er utviklet ved hjelp av private midler og har "BEGRENSEDE RETTIGHETER". Bruk, duplisering eller offentliggjøring fra myndighetenes side er underlagt begrensningene angitt i følgende bestemmelser DFARS 227.7202-1(a) og 227.7202-3(a) (1995), DFARS 252.227-7013(c)(1)(ii) (okt 1988), FAR 12.212(a)(1995), FAR 52.227-19 (juni 1987) eller FAR 52.227-14(ALT III) (juni 1987), med tillegg. Dersom denne Lisensavtalen eller noen del av den anses for å være i konflikt med minimumsrettighetene som er nedfelt i bestemmelsene om begrensede rettigheter, skal minimumsrettighetene være gjeldende.5. Ingen annen lisens. Ingen annen rettighet eller lisens, verken uttrykkelig eller stilltiende, gis av AMD i henhold til denne Lisensavtalen når det gjelder opphavsrettsbeskyttet informasjon eller patenter, opphavsrettigheter, forretningshemmeligheter eller andre immaterielle rettigheter som eies eller kontrolleres av AMD, unntatt i den grad det er uttrykkelig tillatt i henhold til denne Lisensavtalen.6. Andre lisenser. DISTRIBUSJON ELLER BRUK AV PROGRAMVAREN MED ET OPERATIVSYSTEM KAN KREVE ANDRE LISENSER FRA LEVERANDØREN AV OPERATIVSYSTEMET. 7. Garantifraskrivelse i forbindelse med Programvaren. Du samtykker uttrykkelig i at du selv bærer den hele og fulle risiko i forbindelse med bruken av Programvaren. Programvaren og all tilhørende dokumentasjon leveres "SOM DEN ER" uten noen form for garanti, og AMD FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, STILLTIENDE GARANTIER OM SALGBARHET OG ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL. AMD GARANTERER IKKE AT FUNKSJONENE I PROGRAMVAREN VIL OPPFYLLE DINE KRAV ELLER AT BRUKEN AV PROGRAMVAREN VIL FOREGÅ UTEN AVBRUDD ELLER FEIL ELLER AT MANGLER I PROGRAMVAREN VIL BLI UTBEDRET. DU BÆRER SELV DEN FULLE RISIKO I FORBINDELSE MED RESULTATENE AV OG YTELSEN TIL PROGRAMVAREN. AMD GIR HELLER IKKE NOEN GARANTIER ELLER UTTALELSER OM BRUKEN ELLER RESULTATET AV BRUKEN AV PROGRAMVAREN ELLER TILHØRENDE DOKUMENTASJON NÅR DET GJELDER RIKTIGHET, NØYAKTIGHET, PÅLITELIGHET, AKTUALITET ELLER ANNET. INGEN MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMASJON ELLER RÅD SOM ER GITT AV AMD ELLER AUTORISERTE REPRESENTANTER FOR AMD SKAL UTGJØRE NOEN GARANTI ELLER PÅ ANNEN MÅTE ØKE OMFANGET AV DENNE GARANTIEN. DERSOM PROGRAMVAREN SKULLE VISE SEG Å HA MANGLER SKAL DU (OG IKKE AMD ELLER AUTORISERTE REPRESENTANTER FOR AMD) PÅTA DEG ALLE KOSTNADER I FORBINDELSE MED ALT NØDVENDIG VEDLIKEHOLD, ALLE REPARASJONER OG ALL UTBEDRING. PROGRAMVAREN ER IKKE BEREGNET FOR BRUK TIL MEDISINSKE, LIVREDDENDE ELLER LIVSOPPHOLDENE BRUKSOMRÅDER. ENKELTE RETTSKRETSER TILLATER IKKE FRASKRIVELSE AV STILLTIENDE GARANTIER, SÅ DET KAN HENDE AT OVENNEVNTE BEGRENSNING IKKE GJELDER FOR DEG. 8. Ansvarsbegrensning. VERKEN AMD ELLER STYREMEDLEMMER, LEDELSE, ANSATTE ELLER AGENTER FOR AMD SKAL, UNDER NOEN OMSTENDIGHET, INKLUDERT UAKTSOMHET, HOLDES ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR TILFELDIGE, INDIREKTE ELLER SPESIELLE SKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT SKADESERSTATNING FOR TAP AV FORTJENESTE, DRIFTSAVBRUDD, TAP AV INFORMASJON ELLER LIGNENDE) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV, MISBRUK AV ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN ELLER TILHØRENDE DOKUMENTASJON, BRUDD ELLER MISLIGHOLD, INKLUDERT SLIKE SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV KRENKELSE ELLER PÅSTÅTT KRENKELSE AV PATENTER, VAREMERKER, OPPHAVSRETTIGHETER ELLER ANDRE IMMATERIELLE RETTIGHETER, SELV OM AMD ELLER AUTORISERTE REPRESENTANTER FOR AMD HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. ETTERSOM ENKELTE RETTSKRETSER IKKE TILLATER BEGRENSNING ELLER FRASKRIVELSE AV ANSVAR FOR TILFELDIG SKADE ELLER FØLGESKADE, KAN DET HENDE AT OVENNEVNTE BEGRENSNING ELLER FRASKRIVELSE IKKE GJELDER FOR DEG. AMD skal ikke holdes ansvarlig for 1) tap av, eller skade på, dine arkiver eller data eller 2) eventuelle erstatningskrav fra din side som er basert på krav fra tredjepart. AMDs totale ansvar overfor deg for alle skader, tap og grunnlag for søksmål (både kontraksmessig, i forbindelse med subjektivt ansvar (også uaktsomhet) eller annet) skal ikke under noen omstendighet overstige beløpet du betalte for Programvaren.9. Lovvalg og ugyldighet. Denne Lisensavtalen skal styres og tolkes i samsvar med gjeldende lov i provinsen Ontario i Canada uten hensyn til lovkonfliktprinsippene i denne. FN-konvensjonen som omhandler ettigheter og plikter i forbindelse med internasjonalt varesalg (The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) skal ikke gjelde for denne Lisensavtalen. Hver part hertil henvises til domsmyndighetene i staten og til føderale rettsinnstanser i Santa Clara County og Northern District of California i den hensikt å gjennomføre rettslig skritt som måtte oppstå ut i fra, eller i relasjon til denne Lisensavtalen eller tilsvarende.  Hver part avstår fra alle innvendinger denne måtte ha til å bestride slikt forum.  10. Hele avtalen. Denne Lisensavtalen utgjør hele avtalen mellom partene når det gjelder bruk av Programvaren samt tilhørende dokumentasjon og erstatter alle tidligere eller samtidige utsagn eller avtaler, skriftlig eller muntlige, med tilsvarende innhold. Ingen endringer i eller modifiseringer av denne Lisensavtalen skal være bindende med mindre de er i skriftlig form og undertegnet av en behørig autorisert representant fra AMD.Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 1.89