license.txt Driver File Contents (VGA_Intel_XP_z614105189.zip)

ÿþUMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA FIRMY INTEL (OEM/IHV/ISV dla dystrybutorów i u|ytkowników indywidualnych)WA{NE - PRZECZYTA PRZED ROZPOCZCIEM KOPIOWANIA, INSTALACJI LUB U{YTKOWANIA 

Nie nale|y u|ywa ani Badowa niniejszego oprogramowania i |adnych powizanych z nim materiaBów (okre[lanych zbiorowo jako Oprogramowanie") przed dokBadnym zapoznaniem si z warunkami i postanowieniami zawartymi w dalszej cz[ci dokumentu. ZaBadowanie lub rozpoczcie u|ywania Oprogramowania jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszej Umowy. W przypadku niezaakceptowania przedstawionych ni|ej warunków nie nale|y instalowa ani wykorzystywa Oprogramowania.Nale|y równie| zwróci uwag na nastpujce kwestie:

* Je[li Licencjobiorca jest producentem sprztu oryginalnego (OEM), niezale|nym dostawc sprztu (IHV) lub niezale|nym dostawc oprogramowania (ISV), wówczas zastosowanie ma caBa niniejsza UMOWA LICENCYJNA;

* Je[li Licencjobiorca jest u|ytkownikiem koDcowym, wówczas zastosowanie ma tylko Dokument A" UMOWY LICENCYJNEJ OPROGRAMOWANIA FIRMY INTEL.Dotyczy OEM, IHV i ISV:LICENCJA. Licencji na u|ytkowanie niniejszego Oprogramowania udziela si jedynie w poBczeniu z innymi produktami firmy Intel. Niniejsza Umowa nie obejmuje u|ywania Oprogramowania w poBczeniu z produktami firm innych ni| Intel. Z zastrze|eniem warunków niniejszej Umowy, firma Intel przyznaje Licencjobiorcy niewyBczn, niezbywaln, ogólno[wiatow, w peBni opBacon licencj, nie naruszajc praw autorskich firmy Intel i uprawniajc do:

	a) u|ywania, modyfikacji i kopiowania Oprogramowania wewntrznie dla potrzeb tworzenia i konserwacji oprogramowania; oraz

	b) modyfikacji, kopiowania i dystrybucji Oprogramowania, w tym produktów pochodnych wzgldem niego, w[ród u|ytkowników koDcowych, jednak jedynie na mocy Umowy licencyjnej, której postanowienia s co najmniej tak restrykcyjne, jak postanowienia Umowy licencyjnej oprogramowania firmy Intel (koDcowej, dla u|ytkownika indywidualnego), zaBczonej do niniejszego dokumentu jako Dokument A"; oraz

	c) modyfikacji, kopiowania i dystrybucji dokumentacji dla u|ytkownika koDcowego, która mo|e by doBczona do Oprogramowania, jednak jedynie wraz z Oprogramowaniem.Je[li Licencjobiorca nie jest koDcowym producentem lub dostawc systemów, bdz programów komputerowych zawierajcych Oprogramowanie, zezwala si na przekazanie kopii Oprogramowania, w tym produktów pochodnych wzgldem niego (obejmujcych powizan dokumentacj dla u|ytkownika koDcowego), odbiorcy w celu wykorzystania tej|e kopii zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, o ile odbiorca ten zgodzi si w peBni zaakceptowa te warunki. W innych przypadkach Licencjobiorca nie mo|e odstpowa, udziela podlicencji, oddawa w leasing ani w |aden inny sposób przekazywa lub udostpnia Oprogramowania osobom trzecim. Licencjobiorca nie mo|e dekompilowa (ang. reverse-compile), deasemblowa lub w |aden inny sposób odtwarza kodu zródBowego (ang. reverse-engineer) Oprogramowania.Poza uprawnieniami wyraznie okre[lonymi w niniejszej Umowie, Licencjobiorcy nie s przyznawane |adne licencje ani prawa bezpo[rednio, przez domniemanie, zacht, zaprzeczenie lub w inny sposób. Firma Intel zastrzega sobie prawo do dokonywania audytów odpowiednich dokumentów Licencjobiorcy lub zlecania wykonania takiego audytu dokumentów niezale|nemu rewidentowi w celu sprawdzenia, czy respektowane s warunki i postanowienia niniejszej Umowy.POUFNOZ. Je[li konsultant lub poddostawca ( Dostawca") bdcy stron trzeci ma wykona na rzecz Licencjobiorcy prac, która wymaga dostpu do Oprogramowania lub jego wykorzystania, Licencjobiorca musi uzyska od Dostawcy podpisan umow o poufno[ci, zawierajc warunki i zobowizania dotyczce dostpu lub wykorzystania Oprogramowania nie mniej restrykcyjne ni| okre[lone w niniejszej Umowie, z wyBczeniem wszelkich praw dotyczcych dystrybucji oraz u|ywania Oprogramowania w jakichkolwiek innych celach.

W innym przypadku ujawnianie istnienia lub warunków niniejszej Umowy, jak równie| wykorzystywanie nazwy Intel we wszelkich publikacjach, reklamach lub innych ogBoszeniach, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Intel jest zabronione. Licencjobiorca nie otrzymuje |adnych praw do u|ywania znaków towarowych lub logo firmy Intel.WAASNOZ OPROGRAMOWANIA I PRAWA AUTORSKIE. Prawo wBasno[ci wszystkich kopii Oprogramowania nale|y do firmy Intel lub jej dostawców. Oprogramowanie jest chronione przez prawo autorskie oraz prawo Stanów Zjednoczonych i innych krajów, jak równie| przez postanowienia umów midzynarodowych. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawie autorskim z Oprogramowania jest zabronione. Firma Intel mo|e w ka|dej chwili i bez powiadomienia wprowadza zmiany w Oprogramowaniu lub produktach z nim zwizanych. Nie jest jednak zobowizana do udzielania wsparcia lub aktualizacji Oprogramowania. O ile w wyrazny sposób nie postanowiono inaczej, firma Intel nie przyznaje |adnych praw, wyraznych ani domniemanych, dotyczcych patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw wBasno[ci intelektualnej. Przekazanie Oprogramowania mo|e nastpi tylko po wcze[niejszym caBkowitym zaakceptowaniu warunków niniejszej Umowy przez odbiorc, pod warunkiem, |e Licencjobiorca nie zachowa |adnej kopii Oprogramowania.OGRANICZONA GWARANCJA NA NOZNIKI. W przypadku dostarczania Oprogramowania przez firm Intel na no[nikach fizycznych, firma Intel udziela gwarancji, |e no[niki te bd wolne od wad materiaBowych i fizycznych przez okres dziewidziesiciu (90) dni od dnia dostarczenia przez firm Intel. W przypadku wykrycia wady no[nik nale|y zwróci do firmy Intel w celu jego wymiany lub dostarczenia Oprogramowania w inny sposób wybrany przez firm Intel.WYACZENIE INNYCH GWARANCJI. WYJWSZY POWY{SZE POSTANOWIENIA, OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST TAKIE, JAKIE JEST", Z WYACZENIEM WSZELKICH WYRAyNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK TYPU, W TYM RKOJMI, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOZCI DO KONKRETNEGO CELU. Firma Intel nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialno[ci za prawidBowo[ lub kompletno[ jakichkolwiek informacji, tekstów, grafik, Bczy i innych elementów wchodzcych w skBad Oprogramowania.OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOZCI. W {ADNYM PRZYPADKU FIRMA INTEL ORAZ JEJ DOSTAWCY NIE S ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY (W TYM, CHO BEZ OGRANICZENIA, STRATY ZYSKÓW, NIEPLANOWANE PRZERWY W DZIAAALNOZCI LUB UTRAT DANYCH) WYNIKAJCE Z WYKORZYSTYWANIA LUB NIEMO{LIWOZCI WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JEZLI FIRMA INTEL ZOSTAAA POINFORMOWANA O MO{LIWOZCI WYSTPIENIA TAKICH SZKÓD. USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW ZABRANIAJ WYACZANIA LUB OGRANICZANIA ODPOWIEDZIALNOZCI Z TYTUAU DOMNIEMANYCH GWARANCJI ORAZ ZA SZKODY WTÓRNE LUB UBOCZNE, DLATEGO W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH POWY{SZE OGRANICZENIE MO{E NIE MIE ZASTOSOWANIA. W ZALE{NOZCI OD PRAW OBOWIZUJCYCH W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH LICENCJOBIORCA MO{E RÓWNIE{ POSIADA INNE UPRAWNIENIA. ROZWIZANIE NINIEJSZEJ UMOWY. Firma Intel mo|e wypowiedzie niniejsz Umow w ka|dej chwili, je[li Licencjobiorca naruszy jej warunki. Po rozwizaniu Umowy Licencjobiorca zobowizany jest do niezwBocznego zniszczenia Oprogramowania lub zwrotu wszystkich jego kopii firmie Intel.

 

ROZSTRZYGAJCE PRAWO. Do roszczeD wynikajcych z postanowieD niniejszej Umowy stosuje si prawo stanu Kalifornia. Nie dotyczy to okre[lonych w tym prawie zasad odno[nie konfliktu praw oraz Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów sprzeda|y towarów. Eksport Oprogramowania naruszajcy obowizujce prawa i przepisy eksportowe jest zabroniony. Firma Intel nie jest zwizana |adnymi innymi umowami, chyba |e umowy te sporzdzone s w formie pisemnej i podpisane przez upowa|nionego przedstawiciela firmy Intel.OGRANICZONE PRAWA RZDOWE. Oprogramowanie jest chronione OGRANICZONYMI PRAWAMI". Wykorzystywanie, powielanie lub udostpnianie Oprogramowania przez Rzd podlega ograniczeniom okre[lonym w dokumentach FAR52.227-14, DFAR252.227-7013 i nastpnych lub w dokumentach je zastpujcych. Wykorzystanie Oprogramowania przez Rzd stanowi uznanie niniejszych praw wBasno[ci firmy Intel. Dostawc lub Producentem jest firma Intel Corporation z siedzib pod adresem 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.

DOKUMENT A"

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA FIRMY INTEL (koDcowa, dla u|ytkownika indywidualnego)WA{NE - PRZECZYTA PRZED ROZPOCZCIEM KOPIOWANIA, INSTALACJI LUB U{YTKOWANIA 

Nie nale|y u|ywa ani Badowa niniejszego oprogramowania i |adnych powizanych z nim materiaBów (okre[lanych zbiorowo jako Oprogramowanie") przed dokBadnym zapoznaniem si z warunkami i postanowieniami zawartymi w dalszej cz[ci dokumentu. ZaBadowanie lub rozpoczcie u|ywania Oprogramowania jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków niniejszej Umowy. W przypadku niezaakceptowania przedstawionych ni|ej warunków nie nale|y instalowa ani wykorzystywa Oprogramowania.LICENCJA. Oprogramowanie mo|na skopiowa na pojedynczy komputer i u|ywa dla celów osobistych, niekomercyjnych. Mo|na sporzdzi pojedyncz kopi zapasow, pod poni|szymi warunkami: 

1. Licencji na niniejsze Oprogramowanie udziela si jedynie w poBczeniu z produktami firmy Intel. Niniejsza Umowa nie udziela licencji na u|ywanie Oprogramowania w poBczeniu z produktami firm innych ni| Intel.

2. Kopiowanie, modyfikowanie, wypo|yczanie, sprzeda|, dystrybucja lub przekazywanie dowolnej cz[ci niniejszego Oprogramowania, z wyjtkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej Umowie, jest zabronione. Licencjobiorca zgadza si zapobiega kopiowaniu Oprogramowania bez upowa|nienia.

3. Licencjobiorca nie mo|e odtwarza kodu zródBowego, dekompilowa ani deasemblowa Oprogramowania.

4. Nie mo|na udziela podlicencji ani zezwala na równoczesne wykorzystywanie Oprogramowania przez wicej ni| jednego u|ytkownika.

5. W skBad Oprogramowania mo|e wchodzi program lub inny produkt bdcy wBasno[ci dostawców bdcych stron trzeci. Niektóre z takich produktów mog by zidentyfikowane i licencjonowane zgodnie z warunkami zawartymi w zaBczonym pliku license.txt" lub ewentualnie innym pliku lub tek[cie. WAASNOZ OPROGRAMOWANIA I PRAWA AUTORSKIE. Prawo wBasno[ci wszystkich kopii Oprogramowania nale|y do firmy Intel lub jej dostawców. Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim oraz prawem Stanów Zjednoczonych i innych krajów, jak równie| przez postanowienia umów midzynarodowych. Usuwanie jakichkolwiek informacji o prawie autorskim z Oprogramowania jest zabronione. Firma Intel mo|e w ka|dej chwili, bez powiadomienia, wprowadza zmiany w Oprogramowaniu lub produktach z nim zwizanych. Nie jest jednak zobowizana do udzielania wsparcia lub aktualizacji Oprogramowania. O ile w wyrazny sposób nie postanowiono inaczej, firma Intel nie przyznaje |adnych praw, wyraznych ani domniemanych, dotyczcych patentów, praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw wBasno[ci intelektualnej. Przekazanie Oprogramowania mo|e nastpi tylko po wcze[niejszym caBkowitym zaakceptowaniu warunków niniejszej Umowy przez odbiorc, pod warunkiem, |e Licencjobiorca nie zachowa |adnej kopii Oprogramowania.OGRANICZONA GWARANCJA W ZAKRESIE NOZNIKÓW. W przypadku dostarczania Oprogramowania przez firm Intel na no[nikach fizycznych, firma Intel udziela gwarancji, |e no[niki te bd wolne od wad materiaBowych i fizycznych przez okres dziewidziesiciu dni (90) od dnia dostarczenia przez firm Intel. W przypadku wykrycia wady nale|y zwróci no[nik do firmy Intel w celu jego wymiany lub dostarczenia Oprogramowania w inny sposób wybrany przez firm Intel.WYACZENIE INNYCH GWARANCJI. WYJWSZY POWY{SZE POSTANOWIENIA, OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST TAKIE, JAKIE JEST", Z WYACZENIEM WSZELKICH WYRAyNYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK TYPU, W TYM RKOJMI, NIENARUSZANIA PRAW I PRZYDATNOZCI DO KONKRETNEGO CELU. Firma Intel nie gwarantuje i nie ponosi odpowiedzialno[ci za prawidBowo[ lub kompletno[ jakichkolwiek informacji, tekstów, grafik, Bczy i innych elementów wchodzcych w skBad Oprogramowania.OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOZCI. W {ADNYM PRZYPADKU FIRMA INTEL ORAZ JEJ DOSTAWCY NIE S ODPOWIEDZIALNI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY (W TYM, CHO BEZ OGRANICZENIA, STRATY ZYSKÓW, NIEPLANOWANE PRZERWY W DZIAAALNOZCI LUB UTRAT DANYCH) WYNIKAJCE Z WYKORZYSTYWANIA LUB NIEMO{LIWOZCI WYKORZYSTANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JEZLI FIRMA INTEL ZOSTAAA POINFORMOWANA O MO{LIWOZCI WYSTPIENIA TAKICH SZKÓD. USTAWODAWSTWA NIEKTÓRYCH KRAJÓW ZABRANIAJ WYACZANIA LUB OGRANICZANIA ODPOWIEDZIALNOZCI Z TYTUAU DOMNIEMANYCH GWARANCJI ORAZ ZA SZKODY WTÓRNE LUB UBOCZNE, DLATEGO W NIEKTÓRYCH PRZYPADKACH POWY{SZE OGRANICZENIE MO{E NIE MIE ZASTOSOWANIA. W ZALE{NOZCI OD PRAW OBOWIZUJCYCH W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH LICENCJOBIORCA MO{E RÓWNIE{ POSIADA INNE UPRAWNIENIA.ROZWIZANIE NINIEJSZEJ UMOWY. Firma Intel mo|e wypowiedzie niniejsz Umow w ka|dej chwili, je[li Licencjobiorca naruszy okre[lone tu warunki. Po rozwizaniu Umowy Licencjobiorca zobowizany jest do niezwBocznego zniszczenia Oprogramowania lub zwrotu wszystkich jego kopii firmie Intel.

 

ROZSTRZYGAJCE PRAWO. Roszczenia wynikajce z postanowieD niniejszej Umowy bd podlega prawu stanu Kalifornia. Nie dotyczy to okre[lonych w tym prawie zasad odno[nie konfliktu praw oraz Konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie umów sprzeda|y towarów. Eksport Oprogramowania naruszajcy obowizujce prawa i przepisy eksportowe jest zabroniony. Firma Intel nie jest zwizana |adnymi innymi umowami, chyba |e umowy te sporzdzone s w formie pisemnej i podpisane przez upowa|nionego przedstawiciela firmy Intel.OGRANICZONE PRAWA RZDOWE. Oprogramowanie jest chronione OGRANICZONYMI PRAWAMI". Wykorzystywanie, powielanie lub udostpnianie Oprogramowania przez Rzd podlega ograniczeniom okre[lonym w dokumentach FAR52.227-14, DFAR252.227-7013 i nastpnych lub w dokumentach je zastpujcych. Wykorzystanie Oprogramowania przez Rzd stanowi uznanie niniejszych praw wBasno[ci firmy Intel. Dostawc lub Producentem jest firma Intel Corporation z siedzib pod adresem 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00JZYK; TAUMACZENIA. Je|eli wersji Umowy w jzyku angielskim towarzyszy tBumaczenie Umowy na inny jzyk, tBumaczenie to jest oferowane tylko jako udogodnienie, a w przypadku niezgodno[ci obowizuje wersja w jzyku angielskim.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (OEM / IHV / ISV Distribution & Single User)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.Please Also Note:

* If you are an Original Equipment Manufacturer (OEM), Independent Hardware Vendor (IHV), or Independent Software Vendor (ISV), this complete LICENSE AGREEMENT applies;

* If you are an End-User, then only Exhibit A, the INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT, applies.For OEMs, IHVs, and ISVs:LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. Subject to the terms of this Agreement, Intel grants to you a nonexclusive, nontransferable, worldwide, fully paid-up license under Intel's copyrights to:

	a) use, modify and copy Software internally for your own development and maintenance purposes; and

	b) modify, copy and distribute Software, including derivative works of the Software, to your end-users, but only under a license agreement with terms at least as restrictive as those contained in Intel's Final, Single User License Agreement, attached as Exhibit A; and

	c) modify, copy and distribute the end-user documentation which may accompany the Software, but only in association with the Software.If you are not the final manufacturer or vendor of a computer system or software program incorporating the Software, then you may transfer a copy of the Software, including derivative works of the Software (and related end-user documentation) to your recipient for use in accordance with the terms of this Agreement, provided such recipient agrees to be fully bound by the terms hereof. You shall not otherwise assign, sublicense, lease, or in any other way transfer or disclose Software to any third party. You shall not reverse- compile, disassemble or otherwise reverse-engineer the Software.Except as expressly stated in this Agreement, no license or right is granted to you directly or by implication, inducement, estoppel or otherwise. Intel shall have the right to inspect or have an independent auditor inspect your relevant records to verify your compliance with the terms and conditions of this Agreement.CONFIDENTIALITY. If you wish to have a third party consultant or subcontractor ("Contractor") perform work on your behalf which involves access to or use of Software, you shall obtain a written confidentiality agreement from the Contractor which contains terms and obligations with respect to access to or use of Software no less restrictive than those set forth in this Agreement and excluding any distribution rights, and use for any other purpose.

Otherwise, you shall not disclose the terms or existence of this Agreement or use Intel's name in any publications, advertisements, or other announcements without Intel's prior written consent. You do not have any rights to use any Intel trademarks or logos.OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

EXHIBIT "A" 

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Final, Single User)IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.LICENSE. You may copy the Software onto a single computer for your personal, noncommercial use, and you may make one back-up copy of the Software, subject to these conditions: 

1. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. 

2. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.

3. You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software. 

4. You may not sublicense or permit simultaneous use of the Software by more than one user.

5. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, any enclosed "license.txt" file or other text or file. OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks, or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of ninety (90) days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software as Intel may select.EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT, OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.

 

APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.

 

SLAOEMISV1/RBK/01-21-00Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.52