license.txt Driver File Contents (intel_g33_vga_764_mb.zip)

INTEL LISENSAVTALE FOR PROGRAMVARE (Alfa/Beta, Organisasjonsbruk)

VIKTIG - LES DETTE FØR KOPIERING, INSTALLASJON ELLER BRUK 

Du må ikke bruke eller laste inn denne programvaren eller noe tilknyttet materiale (samlet under begrepet "Programvaren") før du har lest nøye gjennom følgende vilkår og betingelser. Ved å laste ned eller bruke programvaren, angir du at du godtar vilkårene i denne avtalen. Hvis du ikke vil godta avtalen, må du ikke installere eller bruke programvaren.

Programvaren inneholder kode av type "alfa" eller "beta" som ikke er sluppet på markedet enda. Det er ikke sikkert at den er fullt ut funksjonell, og Intel Corporation ("Intel") kan komme til å endre den betydelig i en "endelig" versjon av programvaren. Intel kan ikke garantere at de noen gang vil ferdigstille eller gjøre allment tilgjengelig noen "endelig" versjon av denne programvaren.

LISENS. Denne programvaren er bare lisensiert for bruk sammen med komponentprodukter fra Intel. Det gis ikke herunder lisens for bruk av produktet sammen med komponentprodukter fra andre produsenter enn Intel. Du kan kopiere programvaren til organisasjonens datamaskiner for bruk i organisasjonen, og du kan ta et rimelig antall sikkerhetskopier av programvaren på følgende betingelser: 
1. Du kan ikke kopiere, endre, leie ut, selge, distribuere eller overføre noen del av programvaren unntatt etter vilkårene i denne avtalen, og du samtykker i å hindre uautorisert kopiering av programvaren.
2. Du kan ikke tilbakekonstruere, dekompilere eller ta fra hverandre programvaren. 
3. Du kan ikke underlisensiere programvaren.
4. Programvaren kan inneholde programvare eller annet som tilhører tredjepartsleverandører, og dette kan være angitt i, og lisensiert i henhold til, en vedlagt fil med navnet "License.txt" eller annen tekst eller fil. 

EIENDOMSRETT TIL PROGRAMVAREN OG COPYRIGHT. Intel eller deres leverandører forblir eiere av programvaren og alle kopier av den. Det er copyright på programvaren, og den er beskyttet av opphavsrettslovgivningen i USA og andre land samt internasjonale avtaler. Du kan ikke fjerne copyright-tekst fra programvaren. Intel skal kunne gjøre endringer i programvaren eller i deler som den refererer til, når som helst og uten varsel, men er ikke forpliktet til å gi støtte for eller oppdatere programvaren. Med unntak av det som er eksplisitt angitt, gir Intel ingen uttrykte eller underforståtte rettigheter til Intels patenter, copyright, varemerker eller andre immaterielle rettigheter. Du kan bare overføre programvaren hvis mottakeren godtar å være fullstendig bundet av disse vilkårene, og hvis du ikke selv beholder noen kopier av programvaren.

BEGRENSET MEDIEGARANTI. Hvis programvaren er levert av Intel på fysiske medier, garanterer Intel at mediene er uten materielle, fysiske defekter i en periode på nitti (90) dager etter levering fra Intel. Hvis en slik defekt oppdages, skal mediene returneres til Intel for bytting eller alternativ levering av programvaren, slik Intel måtte velge.

UTELATELSE AV ANDRE GARANTIER. MED DE UNNTAK SOM ER ANGITT OVENFOR, LEVERES PROGRAMVAREN "SOM DEN ER" UTEN NOEN UTTRYKT ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI AV NOEN ART, INKLUDERT GARANTIER FOR SALGBARHET, OVERHOLDELSE ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Intel garanterer ikke og påtar seg ikke ansvar for nøyaktigheten eller fullstendigheten i noe informasjon, grafikk, koblinger eller andre elementer som innbefattes i programvaren.

BEGRENSNING AV ERSTATNINGSANSVAR. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL INTEL ELLER DERES LEVERANDØRER VÆRE ERSTATNINGSPLIKTIGE FOR EVENTUELLE SKADER (HERUNDER UTEN BEGRENSNINGER, TAPT FORTJENESTE, AVBRUDD AV FORRETNINGSDRIFT ELLER TAPT INFORMASJON) SOM RESULTAT AV BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PROGRAMVAREN, SELV OM INTEL ER BLITT ADVART OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. I ENKELTE JURISDIKSJONER ER DET IKKE TILLATT Å UTELATE ELLER BEGRENSE ERSTATNINGSANSVAR FOR IMPLISITTE GARANTIER ELLER TILFELDIGE SKADER, SÅ DET ER IKKE SIKKERT AT DENNE BEGRENSNINGEN GJELDER FOR DEG. DU KAN OGSÅ HA ANDRE JURIDISKE RETTIGHETER SOM VARIERER FRA JURISDIKSJON TIL JURISDIKSJON. 

OPPHØR AV AVTALEN. Intel kan bringe denne avtalen til opphør når som helst hvis du bryter vilkårene i den. Ved opphør av avtalen må du umiddelbart ødelegge programvaren eller returnere alle kopier av programvaren til Intel.
 
GJELDENDE LOVER. Krav som oppstår på grunnlag av denne avtalen, skal styres av lovgivningen i staten California, med unntak av dens prinsipper om lovkonflikter og FN-konvensjonen om kontrakter for salg av varer. Du kan ikke eksportere programvaren på en måte som medfører brudd på gjeldende lover og forordninger om eksport. Intel er ikke bundet av andre avtaler med mindre de er skriftlige og underskrevet av en autorisert representant for Intel.

BESKYTTEDE RETTIGHETER FOR STATEN. Programvaren er gitt "BEGRENSEDE RETTIGHETER". Bruk, kopiering eller avsløring fra statens side er underlagt begrensninger som angitt i FAR52.227-14 og DFAR252.227-7013 et seq. eller deres etterfølgere. Statens bruk av programvaren utgjør en anerkjennelse av Intels rettigheter som eier av den. Leverandør eller produsent er Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.
SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00

SPRÅK; OVERSETTELSER. Hvis den engelske språkversjonen av denne avtalen ledsages av en annen versjon oversatt til noe annet språk, er slik oversatt versjon kun besørget av bekvemmelighetshensyn, og den engelske versjonen skal ha fortrinnsrett.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Alpha / Beta, Organizational Use)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

The Software contains pre-release "alpha" or "beta" code, which may not be fully functional and which Intel Corporation ("Intel") may substantially modify in producing any "final" version of the Software. Intel can provide no assurance that it will ever produce or make generally available a "final" version of this Software.

LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. You may copy the Software onto your organization's computers for your organization's use, and you may make a reasonable number of back-up copies of the Software, subject to these conditions: 
1. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software, except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.
2. You may not reverse engineer, decompile or disassemble the Software. 
3. You may not sublicense the Software.
4. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed "license.txt" file or other text or file. 

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of (90) ninety days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software, as Intel may select.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.
 
APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements, unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.
SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.73