license.txt Driver File Contents (intel_g33_vga_764_mb.zip)

INTELOVA LICENÈNA POGODBA ZA PROGRAMSKO OPREMO (alfa/beta, uporaba v organizaciji)

POMEMBNO – PREBERITE ŠE PRED KOPIRANJEM, NAMEŠÈANJEM IN UPORABO. 

Te programske opreme in z njo povezanih gradiv (z eno besedo: „program“) ne uporabljajte, dokler pozorno ne preberete spodnjih doloèil in pogojev. Èe program naložite ali ga uporabite, s tem dejanjem izražate, da soglašate z doloèili pogodbe. Èe ne želite na ta naèin soglašati, programa ne namestite in ga ne uporabljajte.

Program vsebuje kodo „alfa“ ali „beta“, to je razlièica pred izdajo izdelka. Kot taka morda nima vseh funkcij in jo lahko družba Intel Corporation (v nadaljevanju „Intel“) v postopku ustvarjanja morebitne „konène“ razlièice še bistveno spremeni. Intel ne zagotavlja, da bo „konèno“ razlièico tega programa kdaj tudi ustvaril ali dal v širšo uporabo.

LICENCA. Ta program je licenciran samo za uporabo v povezavi z Intelovimi komponentami. Pogodba vam ne daje licence za uporabo tega programa v povezavi s komponentami, ki jih ni izdelal Intel. Program smete kopirati v raèunalnike svoje organizacije za uporabo v tej organizaciji. Prav tako smete ustvariti razumno število varnostnih kopij programa, in sicer pod naslednjimi pogoji: 
1. Nobenega dela programa ni dovoljeno kopirati, spreminjati, dajati v najem, prodajati, distribuirati ali prenašati, razen kot je doloèeno v tej pogodbi. Strinjate se, da boste prepreèevali nepooblašèeno kopiranje tega programa.
2. Obratni inženiring, povratno prevajanje in povratno zbiranje programa so prepovedani. 
3. Vi sami za program ne morete podeljevati licence drugim.
4. Program morda vsebuje programsko opremo ali drugo lastnino tretjih dobaviteljev. Ta je lahko navedena in ustrezno licencirana v skladu s priloženo datoteko „license.txt“ ali kakim drugim besedilom ali datoteko. 

LASTNIŠTVO PROGRAMA IN AVTORSKE PRAVICE. Lastniška pravica do vseh kopij programa ostane Intelu oziroma dobaviteljem. Program je zašèiten z avtorskim pravom in zakoni ZDA ter drugih držav, kot tudi z doloèili mednarodnih sporazumov. Iz programa ni dovoljeno odstraniti obvestil o avtorskih pravicah. Intel lahko kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila spremeni program ali njegove elemente, vendar ni obvezan nuditi podporo in posodobitve za program. Èe ni izrecno doloèeno drugaèe, Intel ne daje nobenih izrecnih ali naznaèenih pravic za Intelove patente, avtorske pravice, blagovne znamke ali druge pravice intelektualne lastnine. Program smete prenesti na drugo osebo le, èe se prejemnik strinja, da ga v celoti zavezujejo ti pogoji, in èe sami ne obdržite nobene kopije programa.

OMEJENO JAMSTVO ZA MEDIJ. Èe je Intel program dostavil na fiziènem mediju, Intel za obdobje devetdeset (90) dni po dostavi jamèi, da medij nima stvarnih fiziènih napak. Èe odkrijete napako, medij vrnite Intelu, da vam ga bo zamenjal oziroma dostavil program v drugaèni obliki, po presoji Intela.

IZKLJUÈITEV DRUGIH GARANCIJ. RAZEN KOT JE DOLOÈENO ZGORAJ, JE PROGRAM DOSTAVLJEN, „KAKRŠEN JE“, BREZ VSAKEGA IZRECNEGA ALI NAZNAÈENEGA JAMSTVA, VKLJUÈNO Z JAMSTVI PRODAJALCA ZA PRIMERNOST ZA PRODAJO, NEKRŠENJE PRAVIC ALI PRIMERNOST ZA DOLOÈEN NAMEN. Intel ne jamèi, da so katerekoli informacije, besedilo, slike, povezave ali drugi elementi v programu toèni ali popolni, niti za to ne prevzema odgovornosti.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI. INTEL IN NJEGOVI DOBAVITELJI V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO (KAR VELJA MED DRUGIM ZA IZPAD DOBIÈKA, PREKINITEV POSLOVANJA IN IZGUBO INFORMACIJ), KI BI NASTALA ZARADI UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI ZA UPORABO PROGRAMA, TUDI ÈE JE BIL INTEL O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE OBVEŠÈEN. POD PRISTOJNOSTMI NEKATERIH SODNIH OBLASTI JE PREPOVEDANO IZKLJUÈEVATI ALI OMEJEVATI ODGOVORNOST ZA NAZNAÈENA JAMSTVA OZIROMA ZA POSLEDIÈNO ALI NAKLJUÈNO ŠKODO, ZATO ZGORAJ NAVEDENE OMEJITVE ZA VAS MORDA NE VELJAJO. MORDA IMATE TUDI DRUGE ZAKONSKE PRAVICE, KI SE MED POSAMEZNIMI SODNIMI OBLASTMI RAZLIKUJEJO. 

PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE. Èe prekršite pravila pogodbe, Intel lahko pogodbo kadarkoli prekine. Po prekinitvi boste nemudoma unièili program oziroma vrnili vse kopije programa Intelu.
 
VELJAVNA ZAKONODAJA. Zahtevke, ki bi izšli iz te pogodbe, urejajo zakoni Kalifornije, pri èemer so izkljuèena naèela o koliziji zakonov in konvencija Združenih narodov o pogodbah za prodajo blaga. Programa ne smete izvažati, èe bi bili pri tem kršeni veljavni zakoni in predpisi v zvezi z izvozom. Intel nima obveznosti iz nobenih drugih pogodb, razen èe so pogodbe pisne in jih podpiše pooblašèen Intelov zastopnik.

VLADNO OMEJENE PRAVICE. Program je dan v uporabo z „OMEJENIMI PRAVICAMI“. Vladna uporaba, podvajanje ali razkrivanje so omejeni s predpisi FAR52.227-14 in DFAR252.227-7013 in nasl. oziroma njihovimi nasledniki. Èe program uporablja vlada, to pomeni, da hkrati priznava Intelove lastniške pravice. Izvajalec oziroma izdelovalec je družba Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, ZDA.
SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00

JEZIK, PREVODI. Èe angleško razlièico te pogodbe spremlja druga razlièica, prevedena v nek drug jezik, služi prevedena razlièica le za lažje razumevanje, veljavna pa je angleška razlièica.

INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Alpha / Beta, Organizational Use)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

The Software contains pre-release "alpha" or "beta" code, which may not be fully functional and which Intel Corporation ("Intel") may substantially modify in producing any "final" version of the Software. Intel can provide no assurance that it will ever produce or make generally available a "final" version of this Software.

LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. You may copy the Software onto your organization's computers for your organization's use, and you may make a reasonable number of back-up copies of the Software, subject to these conditions: 
1. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software, except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.
2. You may not reverse engineer, decompile or disassemble the Software. 
3. You may not sublicense the Software.
4. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed "license.txt" file or other text or file. 

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of (90) ninety days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software, as Intel may select.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.
 
APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements, unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.
SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.85