license.txt Driver File Contents (intel_g33_vga_764_mb.zip)

SOFTVÉROVÁ LICENÈNÁ ZMLUVA SPOLOÈNOSTI INTEL (Alfa / Beta, použitie v organizáciách)

DÔLEŽITÉ – PREÈÍTAŤ PRED KOPÍROVANÍM, INŠTALÁCIOU ALEBO POUŽÍVANÍM. 

Tento Softvér ani žiadne sprievodné materiály (spolu „Softvér“) nepoužívajte ani nezavádzajte, kým si pozorne nepreèítate nasledujúce podmienky a požiadavky. Zavedením alebo používaním Softvéru sa zaväzujete rešpektovať pravidlá tejto zmluvy. Ak si neželáte takýto záväzok, neinštalujte ani nepoužívajte tento Softvér.

Softvér obsahuje kód predbežnej verzie „alfa“ alebo „beta“, ktorý nemusí byť plne funkèný a ktorý môže spoloènosť Intel Corporation (ïalej len „Intel“) výrazne pozmeniť pri výrobe „koneènej“ verzie Softvéru.  Spoloènosť Intel nemôže poskytnúť žiadnu záruku, že niekedy vyrobí alebo poskytne všeobecne dostupnú „koneènú“ verziu tohto Softvéru.

LICENCIA. Tento Softvér má licenciu iba na používanie v spojení s komponentmi znaèky Intel. Používanie tohto Softvéru v spojení z komponentmi inými ako sú produkty znaèky Intel nie je pod¾a tohto dokumentu licencované. Softvér môžete skopírovať do poèítaèov vo svojej organizácii pre použitie v danej organizácii a môžete tiež vytvoriť primerané množstvo záložných kópií Softvéru na základe týchto podmienok: 
1. Nesmiete kopírovať, upravovať, prenajímať, predávať, distribuovať ani prenášať žiadnu súèasť Softvéru, okrem prípadov uvedených v tejto zmluve a zaväzujete sa zabrániť neoprávnenému kopírovaniu tohto Softvéru.
2. Softvér nesmiete spätne upravovať, dekompilovať ani rozde¾ovať. 
3. Na Softvér nesmiete poskytovať sublicencie.	
4. Softvér môže obsahovať programy alebo iné vlastníctvo dodávate¾ov tretích strán, prièom niektorí z nich môžu byť identifikovaní a licencovaní v súlade s priloženým súborom „license.txt“ alebo pod¾a iného textu alebo súboru. 

VLASTNÍCTVO SOFTVÉRU A AUTORSKÉ PRÁVA. Nárok na všetky kópie Softvéru zostáva spoloènosti Intel alebo jej dodávate¾om. Softvér podlieha autorským právam a je chránený zákonmi Spojených štátov amerických a iných krajín, ako aj ustanoveniami medzinárodných zmlúv. Zo Softvéru nesmiete odstrániť žiadne upozornenie o autorských právach. Spoloènosť Intel môže vykonať zmeny Softvéru alebo položiek, ktoré sú odkazované v tomto dokumente, a to kedyko¾vek bez predošlého upozornenia, ale nie je povinná vykonávať podporu ani aktualizácie Softvéru. Okrem vyslovene uvedených prípadov neposkytuje spoloènosť Intel žiadne výslovné alebo odvodené práva na základe patentových práv, autorských práv, práv týkajúcich sa ochranných znaèiek alebo iných práv duševného vlastníctva spoloènosti Intel. Softvér môžete prenášať, iba ak sa príjemca zaväzuje byť plne viazaný týmito podmienkami, a ak si neponecháte žiadne kópie Softvéru.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA MÉDIUM. Ak spoloènosť Intel dodala Softvér na fyzickom médiu, spoloènosť Intel zaruèuje, že médium nemá žiadne fyzické poruchy po dobu 90 (deväťdesiat) dní po doruèení od spoloènosti Intel. Ak sa takáto porucha vyskytne, vráťte médium spoloènosti Intel na výmenu alebo na alternatívne doruèenie Softvéru pod¾a rozhodnutia spoloènosti Intel.

VYLÚÈENIE OSTATNÝCH ZÁRUK. OKREM PRÍPADOV UVEDENÝCH VYŠŠIE SA SOFTVÉR POSKYTUJE VO FORME „TAK AKO JE“, BEZ AKEJKO¼VEK VÝSLOVNEJ ALEBO ODVODENEJ ZÁRUKY AKÉHOKO¼VEK DRUHU, VRÁTANE ZÁRUK OBCHODOVATE¼NOSTI, DODRŽIAVANIA PREDPISOV ALEBO VHODNOSTI NA URÈITÝ ÚÈEL. Spoloènosť Intel nezaruèuje ani nepreberá zodpovednosť za presnosť a úplnosť akýchko¾vek informácií, textu, grafiky, liniek alebo iných položiek, ktoré sú zahrnuté v Softvéri.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI. V ŽIADNOM PRÍPADE SPOLOÈNOSŤ INTEL A JEJ DODÁVATELIA NIE SÚ ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKO¼VEK POŠKODENIA (VRÁTANE A BEZ OBMEDZENIA, UŠLÉHO ZISKU, PRERUŠENIE PODNIKANIA ALEBO STRATY INFORMÁCIÍ), KTORÉ VYVSTÁVAJÚ Z POUŽÍVANIA ALEBO Z NEMOŽNOSTI POUŽÍVAŤ SOFTVÉR, DOKONCA AJ V PRÍPADE, ŽE SPOLOÈNOSŤ INTEL BOLA UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD. NIEKTORÉ JURISDIKCIE ZAKAZUJÚ VYLÚÈENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ODVODENÉ ZÁRUKY ALEBO ZA NÁSLEDNE A NÁHODNÉ ŠKODY, TAKŽE VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIA SA NA VÁS NEMUSIA VZŤAHOVAŤ. MÔŽETE TAKTIEŽ MAŤ INÉ ZÁKONNÉ PRÁVA, KTORÉ SA LÍŠIA POD¼A JURISDIKCIE. 

VYPOVEDANIE TEJTO ZMLUVY. Spoloènosť Intel môže kedyko¾vek vypovedať túto zmluvu, ak porušíte jej podmienky. Po vypovedaní zmluvy bezodkladne znièíte Softvér alebo vrátite všetky kópie Softvéru spoloènosti Intel.
 
PRÍSLUŠNÉ ZÁKONY.	 Nároky vyvstávajúce z tejto zmluvy sa riadia zákonmi štátu Kalifornia, s vynechaním ich princípov konfliktu právnych noriem a konvenciou OSN o predajných zmluvách. Softvér nesmiete exportovať, ak to nie je v súlade s príslušnými zákonmi a nariadeniami o exporte. Spoloènosť Intel nie je zaviazaná žiadnymi inými zmluvami, pokia¾ nie sú v písomnej forme a podpísané autorizovaným predstavite¾om spoloènosti Intel.

OBMEDZENÉ PRÁVA PRE VLÁDNE INŠTITÚCIE. Softvér sa poskytuje s „OBMEDZENÝMI PRÁVAMI“. Používanie, duplikácia alebo sprístupnenie vládnymi inštitúciami podlieha obmedzeniam, ako je to uvedené v normách FAR52.227-14 a DFAR252.227-7013 et seq. alebo v predpisoch, ktoré po nich nasledovali. Používanie Softvéru vládnymi inštitúciami ustanovuje potvrdenie majetkových práv spoloènosti Intel uvedených v tomto dokumente. Zmluvná strana alebo výrobca je spoloènosť Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.
SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00

JAZYK A PREKLADY. V prípade, že anglická verzia tejto zmluvy sa dodáva spolu s ¾ubovo¾nou inou verziou preloženou do ¾ubovo¾ného cudzieho jazyka, takáto preložená verzia sa poskytuje iba pre informatívne úèely a záväzná je anglická jazyková verzia.


INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Alpha / Beta, Organizational Use)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

The Software contains pre-release "alpha" or "beta" code, which may not be fully functional and which Intel Corporation ("Intel") may substantially modify in producing any "final" version of the Software. Intel can provide no assurance that it will ever produce or make generally available a "final" version of this Software.

LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. You may copy the Software onto your organization's computers for your organization's use, and you may make a reasonable number of back-up copies of the Software, subject to these conditions: 
1. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software, except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.
2. You may not reverse engineer, decompile or disassemble the Software. 
3. You may not sublicense the Software.
4. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed "license.txt" file or other text or file. 

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of (90) ninety days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software, as Intel may select.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.
 
APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements, unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.
SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web5, load: 0.91