license.txt Driver File Contents (intel_g33_vga_764_mb.zip)

INTEL PROGRAMVARELICENSAFTALE (alfa / beta, virksomhedsbrug) 

VIGTIGT - LÆS AFTALEN IGENNEM, FØR PROGRAMMET KOPIERES, INSTALLERES ELLER TAGES I BRUG. 

Programmet eller tilhørende materiale (under ét kaldet "programmet") må ikke tages i brug eller indlæses, før du har læst nedenstående vilkår og betingelser nøje igennem. Indlæsning eller ibrugtagning af programmet betragtes som din accept af aftalevilkårene. Såfremt du ikke kan acceptere disse vilkår, må du ikke installere eller bruge programmet.

Dette program indeholder foreløbig "alfa" eller "beta" kode, som muligvis ikke fungerer, som det skal, og som Intel Corporation ("Intel") muligvis vil ændre grundlæggende i forbindelse med udviklingen af en "endelig" version af programmet. Intel giver ingen garanti for, at der nogensinde vil blive produceret eller udgivet en "endelig" version af programmet.

LICENSAFTALE. Brug af dette program er ifølge licensaftalen kun tilladt sammen med komponentprodukter fra Intel. Brug af programmet sammen med komponentprodukter, der ikke er fra Intel, er ikke tilladt i henhold til nærværende licensaftale. Programmet må kopieres over på virksomhedens computere og benyttes til virksomhedens brug. Der må fremstilles et rimeligt antal sikkerhedskopier af programmet på følgende betingelser: 
1. Programmet må ikke kopieres, ændres, udlejes, sælges, distribueres eller overdrages hverken helt eller delvist på nogen anden måde end angivet i nærværende aftale, ligesom uautoriseret kopiering af programmet heller ikke er tilladt.
2. Reverse engineering, dekompilering og disassemblering af programmet er ikke tilladt. 
3. Der må ikke overdrages en underlicens af programmet.
4. Programmet kan indeholde software eller anden ejendom tilhørende tredjepartsleverandører, hvoraf nogle kan være identificeret i, og licenseret i henhold til, enhver vedlagt "license.txt"-fil eller anden tekst eller fil. 

EJENDOMS- OG OPHAVSRETTIGHEDER. Ejendomsretten til alle kopier af programmet tilhører Intel eller Intels underleverandører. Programmet er omfattet af lovgivningen om ophavsret i USA og andre lande samt af internationale traktater og aftaler om copyright. Oplysningerne om ophavsret og copyright må under ingen omstændigheder fjernes fra programmet. Intel forbeholder sig ret til, når som helst og uden forudgående varsel, at foretage ændringer i programmet eller de elementer, der refereres til i programmet. Intel er dog ikke forpligtet til at yde support på eller at opdatere programmet. Medmindre det er udtrykkeligt anført, overdrager Intel ingen udtrykkelige eller stiltiende rettigheder i henhold til Intels patenter, ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder. Programmet må kun overdrages, hvis modtageren accepterer aftalen i dens fulde omfang, og hvis du ikke beholder kopier af programmet.

BEGRÆNSET MEDIEGARANTI. Hvis programmet er leveret af Intel på et fysisk medium, garanterer Intel, at mediet er uden væsentlige fejl og mangler i en periode på halvfems (90) dage efter leveringen fra Intel. Hvis en sådan fejl eller mangel bliver fundet, skal mediet returneres til Intel, der kan vælge at ombytte mediet eller at levere en anden kopi af programmet.

INGEN ANDRE GARANTIER. BORTSET FRA DE VILKÅR OG BETINGELSER, DER ER ANFØRT OVENFOR, LEVERES PROGRAMMET "SOM DET FOREFINDES" UDEN YDERLIGERE UDTRYKKELIG ELLER INDIREKTE GARANTI AF NOGEN ART, HERUNDER GARANTI FOR PROGRAMMETS HANDELSMÆSSIGE KVALITET, GARANTI FOR AT PROGRAMMET IKKE KRÆNKER ANDRE RETTIGHEDER, ELLER AT DET KAN BENYTTES TIL BESTEMTE FORMÅL. Intel yder ingen garanti for og påtager sig intet ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af oplysninger, tekst, grafik, links eller andre elementer i programmet.

ANSVARSBEGRÆNSNING. INTEL OG INTELS LEVERANDØRER KAN PÅ INGEN MÅDE TILPLIGTES AT BETALE NOGEN FORM FOR ERSTATNING (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ERSTATNING FOR DRIFTSTAB, FORSTYRRELSE AF VIRKSOMHED ELLER TAB AF OPLYSNINGER) I HENHOLD TIL KRAV, DER FREMSÆTTES SOM FØLGE AF BRUGEN AF PROGRAMMET ELLER DETS MANGLENDE BRUGBARHED, OGSÅ SELV OM INTEL MÅTTE VÆRE INFORMERET OM RISIKOEN FOR, AT SÅDANNE PROBLEMER KAN OPSTÅ. I ØVRIGT GÆLDER DE PRÆCEPTIVE REGLER I DEN DANSKE LOVGIVNING PÅ DETTE OMRÅDE. DU KAN OGSÅ HAVE ANDRE JURIDISKE RETTIGHEDER, SOM VARIERER FRA JURISDIKTION TIL JURISDIKTION. 

AFTALENS OPHØR. Intel kan til enhver tid opsige nærværende aftale, hvis de aftalte vilkår og betingelser ikke overholdes. Hvis aftalen opsiges, skal programmet destrueres med det samme, medmindre alle kopier af programmet returneres til Intel.
 
GÆLDENDE LOVGIVNING. Krav, der rejses i henhold til denne aftale, behandles i overensstemmelse med den gældende lovgivning i Californien, med undtagelse af principperne for international privatret og FN-konventionen om aftaler vedrørende salg af varer. Programmet må ikke eksporteres i modstrid med gældende eksportlovgivning og -regulativer. Intel er ikke bundet af andre aftaler, medmindre de er skriftlige og underskrevet af en tegningsberettiget repræsentant for Intel.

BEGRÆNSEDE RETTIGHEDER FOR AMERIKANSKE MYNDIGHEDER. Programmet leveres med begrænsede rettigheder. Amerikanske offentlige myndigheders brug, mangfoldiggørelse eller offentliggørelse er underlagt de begrænsninger, der er anført i FAR52.227-14 og DFAR252.227-7013 et seq. eller senere. Offentlige myndigheders brug af programmet medfører samtidig anerkendelse af Intels ejendomsrettigheder til programmet. Kontraktsparten eller producenten er Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.
SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00

SPROG. OVERSÆTTELSER. I tilfælde af, at den engelsksprogede udgave af denne Aftale ledsages af en anden udgave, der er oversat til et andet sprog, leveres denne oversatte udgave kun af praktisk hensyn, og den engelsksprogede udgave har fortrinsret.
INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Alpha / Beta, Organizational Use)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

The Software contains pre-release "alpha" or "beta" code, which may not be fully functional and which Intel Corporation ("Intel") may substantially modify in producing any "final" version of the Software. Intel can provide no assurance that it will ever produce or make generally available a "final" version of this Software.

LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. You may copy the Software onto your organization's computers for your organization's use, and you may make a reasonable number of back-up copies of the Software, subject to these conditions: 
1. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software, except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.
2. You may not reverse engineer, decompile or disassemble the Software. 
3. You may not sublicense the Software.
4. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed "license.txt" file or other text or file. 

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of (90) ninety days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software, as Intel may select.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.
 
APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements, unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.
SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 2.17