License.txt Driver File Contents (epson323657eu.exe)

SEIKO EPSON CORPORATION
PROGRAMMATÛRAS LICENCES LÎGUMS

SVARÎGI! IZLASIET RÛPÎGI ÐO PROGRAMMATÛRAS LICENCES LÎGUMU. Datora programmproduktu, fontu programmatûru, burtveidolus un/vai datus, to skaitâ jebkâdus pievienotus paskaidrojoðus rakstiskus materiâlus (turpmâk "Programmatûra"), licences turçtâjs (turpmâk "jûs") drîkst instalçt vai izmantot saskaòâ ar nosacîjumiem, uz kâdiem esat vienojies ar korporâciju SEIKO EPSON CORPORATION (turpmâk "EPSON") par ðajâ Lîgumâ minçtajiem noteikumiem un nosacîjumiem. Instalçjot vai lietojot Programmatûru, jûs apliecinât, ka piekrîtat visiem ðajâ Lîgumâ minçtajiem noteikumiem un nosacîjumiem. Pirms Programmatûras instalçðanas vai lietoðanas jums rûpîgi jâizlasa ðis Lîgums. Jûs nedrîkstat instalçt vai lietot Programmatûru, ja nepiekrîtat ðî Lîguma noteikumiem un nosacîjumiem.

1. Licence. EPSON un tâs piegâdâtâji jums pieðíir personisku, ierobeþotu licenci bez autoratlîdzîbas maksas un bez tiesîbâm pieðíirt apakðlicences, kas paredzçta Programmatûras instalçðanai un lietoðanai jebkurâ atseviðíâ datorâ vai datoros, ko plânojat izmantot tieði vai caur tîklu. Jûs drîkstat atïaut citiem tîklam pievienoto datoru lietotâjiem lietot Programmatûru, ar noteikumu, ka a) nodroðinâsit to, ka visi ðie lietotâji piekrît ðî Lîguma noteikumiem un nosacîjumiem un ievçro; b) nodroðinâsit to, ka visi ðie lietotâji Programmatûru lieto tikai saistîbâ ar datoriem un tîklu, kurâ ðie datori ietilpst; c) pilnîbâ nodroðinâsit EPSON un tâ piegâdâtâju aizsardzîbu pret jebkâdâm pretenzijâm par zaudçjumu atlîdzîbu, zaudçjumiem, izmaksâm, izdevumiem un saistîbâm, kas EPSON un tâs piegâdâtâjiem var rasties gadîjumâ, ja ðie lietotâji neievçro un nepilda ðî Lîguma noteikumus un nosacîjumus. Jûs drîkstat arî izgatavot Programmatûras kopijas, cik tas ir nepiecieðams dublçðanas un arhivçðanas nolûkâ, ar noteikumu, ka dublçjumkopijai tiek pievienota pilnîga autortiesîbu izklâsta kopija. Termins "Programmatûra" ietver programmatûras komponentus, datu nesçjus, visas jûsu izgatavotâs kopijas un jebkâdus EPSON un tâs piegâdâtâju jums licencçtâs Programmatûras jauninâjumus, modificçtâs versijas, atjauninâjumus, papildinâjumus un kopijas. EPSON un tâs piegâdâtâji patur visas tiesîbas, kas nav pieðíirtas ar ðo Lîgumu.

2. Citas tiesîbas un ierobeþojumi. Jûs piekrîtat, ka nemodificçsit, nepielâgosit vai netulkosit Programmatûru. Jûs arî piekrîtat, ka nemçìinâsit reversçt, dekompilçt, dekonstruçt vai citâ veidâ atklât Programmatûras pirmkodu. Jûs nedrîkstat Programmatûru lietot kopîgi, to îrçt, nomât, aizdot vai pieðíirt tâs apakðlicences. Tomçr jûs drîkstat visas savas Programmatûras lietoðanas tiesîbas nodot citai fiziskai vai juridiskai personai ar noteikumu, ka ðai fiziskajai vai juridiskajai personai nodosit ðo Lîgumu, Programmatûru, tai skaitâ visas kopijas, atjauninâjumus un iepriekðçjâs versijas, un nepaturçsit nevienu kopiju, tai skaitâ datorâ saglabâtas kopijas. Tomçr daþâs valstîs vai jurisdikcijâs nav atïauts aizliegt vai ierobeþot Programmatûras nodoðanu, un tâdçjâdi iepriekð minçtie ierobeþojumi, iespçjams, uz jums neattiecas.

3. Îpaðumtiesîbas. EPSON un tâs piegâdâtâji patur îpaðumtiesîbas, îpaðumu un intelektuâlâ îpaðuma tiesîbas saistîbâ ar Programmatûru un jebkâdâm tâs kopijâm. Jums netiek nodotas nekâdas îpaðumtiesîbas vai îpaðuma daïa attiecîbâ uz Programmatûru, un ðî Licence nevar tikt interpretçta kâ jebkâdu Programmatûras tiesîbu pârdoðana. Programmatûru aizsargâ Japânas autortiesîbu likums un starptautiskie autortiesîbu lîgumi, kâ arî citi intelektuâlâ îpaðuma aizsardzîbas likumi un lîgumi. Jûs nedrîkstat kopçt Programmatûru citâdi kâ tikai veidâ, kas noteikts ar ðo Lîgumu. Jûs arî piekrîtat nevienâ Programmatûras kopijâ nenoòemt vai nemainît autortiesîbu un citus îpaðumtiesîbu izklâstus.

4. Aizsardzîba un droðîba. Jûs piekrîtat pielikt visas pûles un darît visu iespçjamo, lai Programmatûru aizsargâtu pret neatïautu personu piekïuvi un lai nekas no Programmatûras netiktu neatïauti kopçts, publicçts, izpausts vai izplatîts. Jûs apzinâties, ka Programmatûra satur vçrtîgu, konfidenciâlu informâciju un komercnoslçpumus, kuru neatïauta izmantoðana un kopçðana kaitç EPSON un tâs piegâdâtâjiem, un ka jums ir konfidencialitâtes saistîbas attiecîbâ uz ðâdu vçrtîgu informâciju un komercnoslçpumiem.

5. Ierobeþotâ garantija. Ja Programmatûru no EPSON vai tirgotâja esat ieguvis datu nesçjâ, EPSON garantç, ka datu nesçjâ, kurâ Programmatûra ierakstîta, parastas lietoðanas apstâkïos 90 dienu laikâ kopð datuma, kad tas ir piegâdâts jums, neizpaudîsies nekâdi raþoðanas un materiâla defekti. Ja datu nesçjs 90 dienu laikâ kopð tâ piegâdes jums tiek nogâdâts atpakaï EPSON vai tirgotâjam, no kura tas tika iegûts, un EPSON konstatç, ka datu nesçjs ir bojâts un ka tas nav bijis izmantots ïaunprâtîgi, nepareizi, apzinâti sabojâts vai lietots bojâtâ aparatûrâ, EPSON nomainîs ðo datu nesçju, kad nogâdâsit atpakaï EPSON Programmatûru, tai skaitâ visas jebkâdu tâs daïu kopijas. VISAS NETIEÐÂS GARANTIJAS PAR DATU NESÇJU, TAI SKAITÂ NETIEÐÂS GARANTIJAS PAR PIEMÇROTÎBU PÂRDOÐANAI UN ATBILSTÎBU NOTEIKTAM MÇRÍIM, IR IEROBEÞOTAS AR IEPRIEKÐ MINÇTO NORÂDÎTO GARANTIJAS LAIKU.

Jûs apzinâties un piekrîtat tam, ka par Programmatûras lietoðanas risku atbildat tikai jûs pats. PROGRAMMATÛRA TIEK NODROÐINÂTA, KÂDA TÂ IR, UN BEZ NEKÂDÂM GARANTIJÂM. EPSON UN TÂS PIEGÂDÂTÂJI NEGARANTÇ UN NEVAR GARANTÇT VEIKTSPÇJU VAI REZULTÂTUS, KO, IESPÇJAMS, GAIDÂT, LIETOJOT ÐO PROGRAMMATÛRU. IEPRIEKÐ MINÇTAIS NOSAKA VIENÎGO UN IZÒÇMUMA KOMPENSÂCIJU PAR EPSON UN TÂS PIEGÂDÂTÂJU GARANTIJAS NEIZPILDI. IZÒEMOT IEPRIEKÐ MINÇTO IEROBEÞOTO GARANTIJU, EPSON UN TÂS PIEGÂDÂTÂJI NESNIEDZ NEKÂDAS TIEÐAS VAI NETIEÐAS GARANTIJAS, KAS ATTIECAS UZ TIESÎBU IEVÇROÐANU, PIEMÇROTÎBU PÂRDOÐANAI VAI ATBILSTÎBU NOTEIKTAM MÇRÍIM. Daþâs valstîs vai jurisdikcijâs nav atïauti netieðu garantiju izòçmumi vai ierobeþojumi par netieðas garantijas ilgumu, tâdçjâdi iepriekð minçtie ierobeþojumi, iespçjams, uz jums neattiecas. Ðî garantija jums nodroðina noteiktas tiesîbas. Jums var bût arî citas tiesîbas, kas daþâdâs valstîs vai jurisdikcijâs ir atðíirîgas.

EPSON VAI TÂS PIEGÂDÂTÂJI NEKÂD GADÎJUM NEUZÒEMAS ATBILDÎBU, JA TAS IZRIET NO LÎGUMA NOSACÎJUMIEM  PAR CIVILTIESÎBU PÂRKÂPUMIEM (IESKAITOT NOLAIDÎBU), NEPÂRPROTAMAS ATBILDÎBAS IESTÂÐANOS, NEATBILSTÎBU GARANTIJAI, NEPAREIZI SNIEGTU INFORMÂCIJU, VAI CIT GADÎJUM  PAR JEBKÂDIEM TIEÐIEM, IZRIETOÐIEM, NEJAUÐIEM VAI TÎÐIEM ZAUDÇJUMIEM, TO SKAIT JEBKÂDU NEIEGÛTO PEÏÒU VAI ZAUDÇTIEM IETAUPÎJUMIEM, ARÎ JA EPSON VAI TÂS PÂRSTÂVIS IR NORÂDÎJIS PAR ÐÂDU ZAUDÇJUMU IESPÇJU, VAI JEBKÂDÂM TREÐO PERSONU PRETENZIJÂM. Tomçr daþâs valstîs vai jurisdikcijâs nav atïauts izslçgt vai ierobeþot nejauðus, izrietoðus vai tîðus zaudçjumus, un tâdçjâdi iepriekð minçtie ierobeþojumi, iespçjams, uz jums neattiecas.

6. Lîguma lauðana. Neierobeþojot nekâdas citas EPSON piederoðâs tiesîbas, ðis Lîgums automâtiski tiek lauzts, ja nepiekrîtat tâ nosacîjumiem. Jûs arî drîkstat lauzt ðo Lîgumu jebkurâ laikâ, atinstalçjot un iznîcinot Programmatûru un visas tâs kopijas.

7. Eksporta aizliegums. Jûs piekrîtat, ka nepârsûtîsit, neeksportçsit vai atkârtoti neizvedîsit Programmatûru un jebkâdus no EPSON iegûtus datus vai informâciju, kâ arî Programmatûru neizmantosit bez atbilstoðas licences, ko aizsargâ Japânas vai jurisdikcijas, kurâ Programmatûra iegûta, likumi, aizliegumi un noteikumi.

8. Piemçrojamais likums un vispârîgâs prasîbas. Ðî Lîguma noteikumus neatkarîgi no tiesiskajâm pretrunâm nosaka un interpretç saskaòâ ar Japânas likumiem. Ðis Lîgums ir pilna apjoma lîgums par Programmatûru starp lîgumslçdzçjâm pusçm un aizstâj jebkâdus pirkuma pasûtîjumus, saziòu, reklâmas vai paziòojumus, kas attiecas uz Programmatûru. Ðis Lîgums ir saistoðs un attiecas uz lîgumslçdzçjâm pusçm un to attiecîgajiem pçcteèiem, juridiskajiem mantiniekiem un likumîgajiem pârstâvjiem. Ja kâds no ðeit minçtajiem nosacîjumiem ir zaudçjis spçku vai nav îstenojams, tas neietekmç Lîguma pârçjâs daïas derîgumu, kas joprojâm ir spçkâ un ir îstenojams saskaòâ ar tajâ minçtajiem nosacîjumiem. Ðî Lîguma nosacîjumus drîkst mainît tikai rakstiskâ veidâ, ko paraksta EPSON pilnvarots darbinieks.

9. Lietotâji ASV valdîbas uzdevumâ. Ja Programmatûru iegûstat jebkâdas ASV valdîbas struktûrvienîbas vai aìentûras vârdâ, tiek piemçrotas ðâdas prasîbas. Valdîba piekrît ðâdiem nosacîjumiem: (i) ja Programmatûra tiek piegâdâta Aizsardzîbas departamentam (Department of Defense), Programmatûra tiek klasificçta kâ "komerciâla datorprogrammatûra" un attiecîbâ uz Programmatûru un tâs dokumentâciju valdîba iegûst tikai "ierobeþotas tiesîbas", kâ tas noteikts DFARS 252.227-7013(c)(1) pantâ; (ii) ja Programmatûra tiek piegâdâta jebkâdai citai Amerikas Savienoto Valstu valdîbas struktûrvienîbai vai aìentûrai, kas nav Aizsardzîbas departaments, valdîbas tiesîbas uz Programmatûru un tâs dokumentâciju nosaka FAR 52.227-19(c)(2) pants vai NASA gadîjumâ  FAR NASA papildinâjuma 18-52.227-86(d) pants.

10. Savienojums ar internetu. Jânodroðina iespçja Programmatûru savienot ar internetu, lai uz datoru vai no tâ pârsûtîtu datus un/vai informâciju, kas attiecas uz EPSON aparatûru un/vai izmantoto programmatûru (turpmâk "EPSON produkti"), to skaitâ, bet neaprobeþojoties tikai ar EPSON produktu modeïu informâciju, valsti/reìionu, kurâ dzîvojat, EPSON produktu stâvokli u.c. EPSON drîkst mainît ðo datu sastâvu un/vai informâciju bez jûsu iepriekðçjas piekriðanas. Bez jûsu atïaujas EPSON neapkopo nekâdu personu identificçjoðu informâciju. Tomçr personu neidentificçjoðu informâciju EPSON drîkst izmantot statistikas nolûkâ, lai paaugstinâtu saviem lietotâjiem sniegto pakalpojumu lîmeni. Ja piekritîsit instalçt Programmatûru, jebkâda pârsûtîðana uz internetu vai no tâ tiks veikta saskaòâ ar EPSON tâ brîþa konfidencialitâtes politiku, kas izklâstîta EPSON interneta vietnç.EPSON EULA LV 05/01/2008 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 2.39