License.txt Driver File Contents (epson323657eu.exe)

SEIKO EPSON CORPORATION
MJUKVARULICENSAVTAL

VIKTIGT! LÄS NOGA IGENOM DETTA MJUKVARULICENSAVTAL. Dataprogrammet, typsnittsprogram, typsnitt och/eller data, inbegripet tillhörande förklarande skriftligt material ("Mjukvaran"), får endast installeras och användas av Licenstagaren ("du") under förutsättning att du godkänner de villkor och förutsättningar som SEIKO EPSON CORPORATION ("EPSON") stipulerar i detta Avtal. Genom att installera eller använda Mjukvaran, anger du samtidigt att du godkänner alla de villkor och förutsättningar som stipuleras i detta Avtal. Du bör läsa igenom detta Avtal noggrant innan du installerar eller använder Mjukvaran. Om du ej godkänner de villkor och förutsättningar som stipuleras i detta Avtal, får du ej installera eller använda denna Mjukvara.

1. Licens. EPSON och dess leverantörer ger dig en personlig, icke-exklusiv, royalty-fri, ej underlicensierbar, begränsad licens att installera och använda Mjukvaran på valfri enskild dator eller valfria datorer som du avser använda direkt eller via nätverk. Du får tillåta andra användare av de datorer som är anslutna till nätverket att använda denna Mjukvara under förutsättning att du (a) säkerställer att samtliga sådana användare godkänner och förbinder sig att följa de i detta Avtal stipulerade villkoren och förutsättningarna, (b) säkerställer att samtliga sådana användare endast använder denna Mjukvara i förbindelse med dessa datorer och i förbindelse med det nätverk av vilket de utgör en del, och (c) håller hela EPSON och dess leverantörer skadeslöst beträffande alla eventuella skador, förluster, kostnader, utgifter och förpliktelser som EPSON eller dess leverantörer kan ådra sig som en följd av att sådana användare ej efterlever eller fullgör villkoren och förutsättningarna i detta Avtal. Du äger också rätt att i säkerhetskopieringssyfte eller för arkiveringsändamål efter behov göra kopior av Mjukvaran, förutsatt att uppgiften rörande upphovsmannarätten återges i helhet på säkerhetskopian. Termen "Mjukvara" skall innefatta mjukvarukomponenterna, media, alla kopior som du gjort, samt alla eventuella uppgraderingar, modifierade versioner, uppdateringar och kopior av Mjukvaran som licensierats till dig av EPSON eller dess leverantörer. EPSON förbehåller sig rätten till samtliga rättigheter som ej beviljas i detta Avtal.

2. Övriga rättigheter och begränsningar. Du avtalar om att ej modifiera, anpassa eller översätta denna Mjukvara. Du avtalar också om att ej försöka bakåtutveckla, dekompilera, disassemblera eller på annat sätt försöka komma åt Mjukvarans källkod. Du tillåts ej dela med dig av, hyra ut, leasa, inteckna, underlicensiera eller låna ut Mjukvaran. Du tillåts dock att överföra samtliga dina rättigheter att använda Mjukvaran till en annan person eller juridisk enhet förutsatt att du överför detta Avtal, Mjukvaran, inkluderande samtliga kopior, uppdateringar och tidigare versioner, till sådan person eller enhet, samt att du ej behåller några kopior, inkluderande kopior lagrade på en dator. Dock tillåter inte vissa stater eller jurisdiktioner begränsning eller inskränkning vid överlåtande av Mjukvaran, varför ovanstående begränsningar kanske ej är tillämpliga i ditt fall.

3. Äganderätt. Titel, äganderättsrättigheter och rättigheter beträffande immateriell egendom i och för Mjukvaran och eventuella kopior av denna, skall fortsatt tillhöra EPSON eller dess leverantörer. Det sker inget överlåtande till dig av någon titel eller äganderätt av Mjukvaran, och detta Avtal skall ej tolkas som en försäljning av några rättigheter i Mjukvaran. Mjukvaran skyddas av japansk upphovsrättslagstiftning och internationella upphovsrättsfördrag, liksom av andra upphovsrättslagar och fördrag. Med undantag av vad som i annat fall anges i detta Avtal, äger du ej rätt att kopiera Mjukvaran. Du avtalar också om att ej avlägsna några uppgifter om upphovsrätten eller andra äganderättsmeddelanden på några kopior av Mjukvaran.

4. Skydd och säkerhet. Du avtalar om att göra ditt bästa och vidtaga alla rimliga åtgärder för att skydda Mjukvaran för att säkerställa att inga obehöriga personer har tillgång till den samt att ingen obehörig kopiering, publicering, distribuering eller inget yppande av något av Mjukvaran förekommer. Du tillstår att Mjukvaran innehåller värdefull, konfidentiell information liksom affärshemligheter, att obehörigt användande och obehörig kopiering är till men för EPSON och dess leverantörer, samt att du har en konfidentialitetsskyldighet beträffande sådan värdefull information och sådana affärshemligheter.

5. Begränsad garanti. För det fall du erhållit Mjukvaran på media från EPSON eller en återförsäljare, garanterar EPSON att det media på vilket Mjukvaran finns lagrad, är fritt från defekter beträffande utförande och material vid normalt användande under en tidsrymd av 90 dagar, räknat från leveransdatumet till dig. Om mediet returneras till EPSON, eller den återförsäljare från vilken mediet erhölls, inom 90 dagar räknat från leveransdatumet till dig, och om EPSON bedömer att mediet är defekt samt att det levererade mediet ej har utsatts för felaktig användning, missbruk, ogiltig tillämpning eller använts i defekt utrustning, kommer EPSON att byta ut mediet vid returneringen av Mjukvaran till EPSON, inklusive samtliga kopior av eventuella delar därav. ALLA KONKLUDENTA GARANTIER FÖR MEDIET; INKLUSIVE KONKLUDENTA GARANTIER RÖRANDE SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT SYFTE, BEGRÄNSAS TILL GILTIGHETSTIDEN FÖR DEN UTTRYCKLIGA GARANTI SOM ANGES OVAN.

Du godkänner och samtycker till att användandet av Mjukvaran uteslutande sker på din egen risk. MJUKVARAN TILLHANDAHÅLLES I "BEFINTLIGT SKICK" UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. EPSON OCH DESS LEVERANTÖRER GARANTERAR EJ, OCH KAN EJ GARANTERA, KVALITETEN HOS DE RESULTAT DU KAN ERHÅLLA GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMMET. DET OVAN NÄMNDA UTGÖR DE ENDA OCH UTESLUTANDE GOTTGÖRELSERNA FÖR EPSON OCH DESS LEVERANTÖRERS EVENTUELLA BROTT MOT GARANTIUTFÄSTELSERNA. MED UNDANTAG AV DEN FÖREGÅENDE NÄMNDA BEGRÄNSADE GARANTIN, UTFÄSTER EPSON ELLER DESS LEVERANTÖRER INGA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, BETRÄFFANDE ICKE-INTRÅNG, SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT SPECIELLT SYFTE. Vissa stater eller jurisdiktioner tillåter ej exkludering av konkludenta garantier eller begränsningar beträffande hur länge en konkludent garanti kan gälla, varför ovanstående begränsningar kanske ej är tillämpliga i ditt fall. Denna garanti ger er specifika juridiska rättigheter. Ni kan omfattas av andra rättigheter vilka kan variera från stat till stat eller från domsaga till domsaga.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER EPSON ELLER DESS LEVERANTÖRER ATT KUNNA HÅLLAS ANSVARIGA GENTEMOT DIG, VARE SIG DETTA EMANERAR FRÅN AVTALET, GENOM KRÄNKNINGAR (INKLUSIVE FÖRSUMLIGHET), STRIKT ANSVAR, ÖVERTRÄDELSE ELLER GARANTI, ORIKTIG FRAMSTÄLLNING ELLER PÅ ANNAT SÄTT, FÖR ALLA EVENTUELLA DIREKTA, INDIREKTA, ÅTFÖLJANDE ELLER SPECIELLA SKADOR, INKLUDERANDE EVENTUELLA BORTFALL/FÖRLUSTER AV VINST ELLER BESPARINGAR, ÄVEN FÖR DET FALL EPSON, DESS LEVERANTÖRER ELLER REPRESENTANTER HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN AV SÅDANA SKADOR, EJ HELLER FÖR NÅGRA ANSPRÅK RIKTADE AV TREDJE PART. Dock tillåter inte vissa stater eller jurisdiktioner exkludering eller begränsning av åtföljande, indirekta eller speciella skador, varför ovanstående begränsningar kanske ej är tillämpliga i ditt fall.

6. Uppsägning. Utan att vara till förfång för några andra rättigheter som EPSON besitter, skall detta Avtal automatiskt upphöra för det fall du ej lever upp till villkoren i detta. Du har också möjlighet att när som helst säga upp detta Avtal genom att avinstallera och förstöra Mjukvaran tillsammans med samtliga kopior av denna.

7. Exportrestriktion. Du avtalar om att ej överlåta, exportera eller reexportera Mjukvaran, eventuell data eller information som du erhållit från EPSON, eller att använda Mjukvaran utan giltig licens enligt japansk lagstiftning, restriktioner och regler, eller enligt lagarna i den jurisdiktion i vilken Mjukvaran erhölls.

8. Tillämplig lagstiftning och Allmänna bestämmelser. För styrning och uttolkning av detta Avtal skall japansk lag tillämpas, utan beaktande av ev. motstridande lagstiftning. Detta Avtal utgör den kompletta överenskommelsen mellan parterna med avseende på Mjukvaran, och ersätter utfästelser beträffande Mjukvaran gjorda i eventuell(a) köporder, kommunikation, annonsering eller andra framställningar. Detta Avtal skall vara bindande för, och gälla till förmån för, parterna i detta och deras respektive efterföljare, övertagare och juridiska ombud. Om någon bestämmelse i detta Avtal skulle befinnas ogiltig eller ej verkställbar, skall detta ej påverka giltigheten av jämvikten i Avtalet, vilket fortsatt skall vara giltigt och verkställbart i enlighet med dess villkor. Detta Avtal får endast ändras skriftligen och undertecknas av en behörig tjänsteman på EPSON.

9. Slutanvändare inom U.S. Government. Om du införskaffar denna Mjukvara på uppdrag av en enhet eller instans inom United States Government, gäller följande bestämmelser: Staten avtalar att: (i) om Mjukvaran levereras till Department of Defense (DoD), klassas Mjukvaran som "Commercial Computer Software" och Staten förvärvar endast "restricted rights" till Mjukvaran och dess dokumentation enligt definitionen av denna term i Moment 252.227-7013(c)(1) i DFARS; och (ii) om Mjukvaran levereras till annan enhet eller instans inom United States Government än DoD, kommer Statens rättigheter beträffande Mjukvaran och dess dokumentation att bli de i Moment 52.227-19(c)(2) i FAR definierade, eller, beträffande NASA, de i Moment 18-52.227-86(d) i NASA-bilagan till FAR.

10. Internetanslutning. Det kan vara möjligt för Mjukvaran att ansluta till Internet och skicka data och/eller information till eller från din dator beträffande EPSON-hårdvara och/eller mjukvara som du använder ("EPSON-produkter") inkluderande, men ej begränsat till, modellinformation rörande EPSON-produkter, det land/den region du bor i, betingelser för EPSON-produkter, osv.. EPSON kan komma att ändra posterna för sådana data/sådan information utan föregående godkännande därför. EPSON samlar ej in någon personligt identifierbar information utan ditt tillstånd. EPSON kan dock använda sig av ej personligt identifierbar information för statistiska ändamål i syfte att förbättra den service vi tillhandahåller för våra kunder. Om du samtycker till att installera Mjukvaran, kommer all överföring till eller från Internet att ske i enlighet med EPSONs för tillfället gällande Sekretesspolicy, vilken finns angiven på EPSONs webbplats.EPSON EULA SV 05/01/2008 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.25