License.txt Driver File Contents (epson323657eu.exe)

SEIKO EPSON CORPORATION
LICENÈNÁ ZMLUVA NA SOFTVÉR

DÔLEŽITÉ! POZORNE SI PREÈÍTAJTE TÚTO LICENÈNÚ ZMLUVU NA SOFTVÉR. Poèítaèový softvérový produkt, písma a/alebo údaje, vrátane všetkých sprievodných vysvet¾ujúcich písomných materiálov (ïalej len Softvér) môže nainštalovať len držite¾ licencie (Vy), a to pod podmienkou, že súhlasíte s podmienkami a ustanoveniami spoloènosti SEIKO EPSON CORPORATION (ïalej len EPSON) stanovenými v tejto zmluve. Inštaláciou alebo používaním Softvéru súhlasíte so všetkými podmienkami a ustanoveniami stanovenými v tejto zmluve. Túto zmluvu si pozorne preèítajte pred inštaláciou alebo zaèatím používania Softvéru. Ak nesúhlasíte s podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy, nesmiete Softvér inštalovať ani používať.

1. Licencia. Spoloènosť EPSON a jej dodávatelia vám poskytujú osobnú, neexkluzívnu, bezodplatnú, nesublicencovate¾nú licenciu na inštaláciu a používanie Softvéru, a to na ktoromko¾vek poèítaèi alebo poèítaèoch, ktoré budete používať priamo alebo prostredníctvom siete. Ïalší používatelia poèítaèov pripojených k sieti môžu používať Softvér za predpokladu, že a) zabezpeèíte, že všetci takíto používatelia súhlasia s podmienkami a ustanoveniami tejto zmluvy a sú nimi viazaní, b) zabezpeèíte, že všetci takíto používatelia používajú Softvér len spoloène s poèítaèmi a v súvislosti so sieťou, ktorej sú súèasťou, c) odškodníte a uchováte spoloènosť EPSON a jej dodávate¾ov od všetkých škôd, strát, nákladov a záväzkov, ktoré môžu spoloènosti EPSON alebo jej dodávate¾om vzniknúť ako dôsledok toho, že títo používatelia nebudú dodržiavať a vykonávať podmienky a ustanovenia tejto zmluvy. Taktiež môžete zhotovovať kópie Softvéru za úèelom zálohovania a archivácie za predpokladu, že poznámka o autorských právach sa na záložnú kópiu skopíruje ako celok. Pojem Softvér sa vzťahuje aj na softvérové súèasti, médiá, všetky kópie, ktoré si zhotovíte, na akéko¾vek inovácie, upravené verzie, aktualizácie, pridané èasti a kópie Softvéru, na ktorý vám spoloènosť EPSON alebo jej dodávatelia udelili licenciu. Spoloènosť EPSON a jej dodávatelia si vyhradzujú všetky práva neudelené v tejto zmluve.

2. Ïalšie práva a obmedzenia. Súhlasíte s tým, že Softvér nebudete upravovať, prispôsobovať ani prekladať. Zdrojový kód Softvéru nesmiete spätne rozkladať, spätne kompilovať, disasemblovať ani ho nesmiete inak skúmať. Softvér nesmiete zdie¾ať, prenajímať, zaťažovať, sublicencovať ani požièiavať. Môžete však preniesť všetky svoje práva na používanie Softvéru na inú fyzickú alebo právnickú osobu za predpokladu, že na takúto osobu prenesiete túto zmluvu, Softvér, vrátane všetkých kópií, aktualizácií a predchádzajúcich verzií, a neponecháte si žiadne kópie, vrátane kópií uložených v poèítaèi. Niektoré štáty a právne systémy však neumožòujú obmedzenie alebo limitovanie prenosu Softvéru, èiže uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

3. Vlastníctvo. Právny nárok, vlastnícke práva a práva duševného vlastníctva vo vzťahu k Softvéru a jeho kópiám zostávajú spoloènosti EPSON alebo jej dodávate¾om. Nevzniká prenos právneho nároku ani vlastníckych práv vo vzťahu k Softvéru na vás a táto licencia sa nesmie považovať za predaj žiadnych práv na Softvér. Softvér je chránený japonským zákonom o autorských právach a ustanoveniami medzinárodných dohôd o autorských právach, ako aj inými zákonmi a dohodami o duševnom vlastníctve. Softvér nesmiete kopírovať iným spôsobom, ako umožòuje táto zmluva. Taktiež súhlasíte s tým, že neodstránite ani nepozmeníte žiadne informácie o autorských právach a poznámky o vlastníctve na žiadnej z kópií Softvéru.

4. Ochrana a zabezpeèenie. Súhlasíte s tým, že vynaložíte èo najväèšie úsilie a podniknete všetky primerané kroky na ochranu Softvéru tak, aby sa zaruèilo, že k nemu nebudú mať prístup neoprávnené osoby, a že sa nevykoná žiadna neoprávnená kópia, publikovanie, zverejnenie ani distribúcia softvéru. Uznávate, že Softvér obsahuje cenné a dôverné informácie a obchodné tajomstvá, ktorých neoprávnené používanie alebo kopírovanie je škodlivé pre spoloènosť EPSON a jej dodávate¾ov, a že máte záväzok zachovávania dôvernosti vo vzťahu k takýmto cenným informáciám a obchodným tajomstvám.

5. Obmedzená záruka. Ak ste Softvér získali na médiu od spoloènosti EPSON alebo predajcu, spoloènosť EPSON zaruèuje, že na médiu, na ktorom je Softvér zaznamenaný, sa nevyskytnú chyby vo výrobe a na materiáloch za normálneho používania poèas 90 dní od dátumu dodania. Ak sa médium vráti spoloènosti EPSON alebo predajcovi, od ktorého bolo získané, do 90 dní od dátumu dodania, a ak spoloènosť EPSON urèí, že médium je chybné, za predpokladu, že médium nebolo vystavené zlému zaobchádzaniu, neoprávnenému alebo nesprávnemu používaniu alebo používaniu v poškodenom zariadení, spoloènosť EPSON vymení médium na základe vrátenia softvéru, vrátane všetkých kópií alebo jeho èastí, spoloènosti EPSON. VŠETKY IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY NA MÉDIUM, VRÁTANE IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATE¼NOSTI A VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚÈEL, SÚ OBMEDZENÉ TRVANÍM VÝSLOVNEJ ZÁRUKY UVEDENEJ VYŠŠIE.

Uznávate a súhlasíte s tým, že Softvér používate na vlastné riziko. SOFTVÉR JE POSKYTOVANÝ "TAK AKO JE", BEZ ZÁRUKY AKÉHOKO¼VEK DRUHU. SPOLOÈNOSŤ EPSON ANI JEJ DODÁVATELIA NERUÈIA A NEMÔŽU RUÈIŤ ZA VÝKON ALEBO VÝSLEDKY, KTORÉ MÔŽETE DOSIAHNUŤ POUŽÍVANÍM SOFTVÉRU. VYŠŠIE UVEDENÉ PREDSTAVUJE VÝHRADNÉ A VÝLUÈNÉ NÁPRAVY ZA PORUŠENIE ZÁRUKY ZO STRANY SPOLOÈNOSTI EPSON A JEJ DODÁVATE¼OV. OKREM UVEDENEJ OBMEDZENEJ ZÁRUKY NEPOSKYTUJE SPOLOÈNOSŤ EPSON ANI JEJ DODÁVATELIA ŽIADNU ZÁRUKU, VÝSLOVNÚ ANI IMPLIKOVANÚ, VO VZŤAHU K DODRŽIAVANIU PREDPISOV, OBCHODOVATE¼NOSTI ALEBO VHODNOSTI NA AKÝKO¼VEK KONKRÉTNY ÚÈEL. Niektoré štáty a právne systémy neumožòujú vylúèenie implicitných záruk alebo obmedzenie trvania implicitnej záruky, èiže uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať. Táto záruka vám poskytuje urèité zákonné práva. Môžete mať ïalšie práva, ktoré sa líšia v závislosti od jednotlivých štátov alebo právnych systémov.

SPOLOÈNOSŤ EPSON ANI JEJ DODÁVATELIA NIE SÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ, ÈI UŽ TÁTO ZODPOVEDNOSŤ MÁ VYPLÝVAŤ ZO ZMLUVY, PORUŠENIA PRÁVA (VRÁTANE ZANEDBANIA), VYMEDZENEJ ZODPOVEDNOSTI, PORUŠENIA ZÁRUKY, NESPRÁVNEJ INTERPRETÁCIE ALEBO INÉHO, ZA ŽIADNE PRIAME, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ ANI ZVLÁŠTNE ŠKODY, VRÁTANE STRATY ZISKU ALEBO ÚSPOR, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOÈNOSŤ EPSON, JEJ DODÁVATELIA ALEBO ZÁSTUPCOVIA BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD, ANI ZA ŽIADNY NÁROK TRETEJ STRANY. Niektoré štáty a právne systémy však neumožòujú vylúèenie alebo obmedzenie náhodných, následných alebo zvláštnych škôd, èiže uvedené obmedzenia sa na vás nemusia vzťahovať.

6. Ukonèenie. Bez toho, aby boli dotknuté akéko¾vek ïalšie práva spoloènosti EPSON, platnosť tejto zmluvy sa automaticky skonèí v prípade, že nebudete postupovať v súlade s jej podmienkami. Túto zmluvu môžete taktiež kedyko¾vek ukonèiť odinštalovaním a znièením Softvéru a všetkých jeho kópií.

7. Obmedzenie exportu. Súhlasíte s tým, že nebudete prenášať, exportovať ani reexportovať Softvér, ani žiadne údaje alebo informácie, ktoré ste získali od spoloènosti EPSON, ani používať Softvér bez platnej licencie na základe japonského práva, obmedzení a právnych predpisov, alebo na základe zákonov v pôsobnosti právneho systému, v ktorom ste Softvér získali.

8. Rozhodujúci právny systém a všeobecné ustanovenia. Táto zmluva sa riadi a interpretuje na základe zákonov Japonska bez oh¾adu na pravidlá kolízie zákonov. Táto zmluva je celou zmluvou medzi zmluvnými stranami vo vzťahu k Softvéru a nahrádza akúko¾vek nákupnú objednávku, oznámenie, reklamu alebo vyhlásenie týkajúce sa Softvéru. Táto zmluva je záväzná a úèinná pre jej strany a ich nástupcov, nadobúdate¾ov a právnych zástupcov. Ak sa zistí, že akéko¾vek ustanovenie tejto zmluvy je neplatné alebo nevykonate¾né, neovplyvní to platnosť zvyšku zmluvy, ktorá zostane platná a vykonate¾ná pod¾a jej podmienok. Túto zmluvu môže upraviť len autorizovaný predstavite¾ spoloènosti EPSON písomnou formou.

9. Koncoví používatelia vo vzťahu k vláde USA. Ak ste Softvér získali v mene organizaènej jednotky alebo agentúry vlády USA, platia nasledujúce ustanovenia. Vláda súhlasí, že: i) ak je Softvér dodaný na ministerstvo obrany, Softvér je oznaèený ako "Komerèný poèítaèový softvér" a vláda získava len "obmedzené práva" na softvér a dokumentáciu k nemu tak, ako je tento pojem definovaný v paragrafe 252.227-7013(c)(1) dodatku DFARS a ii) ak je Softvér dodaný inej organizaènej jednotke alebo agentúre vlády USA ako ministerstvu obrany, práva vlády na Softvér a dokumentáciu k nemu sú urèené paragrafom 52.227-19(c)(2) smernice FAR alebo v prípade NASA paragrafom 18-52.227-86(d) dodatku NASA k smernici FAR.

10. Pripojenie na Internet. Softvér môže mať schopnosť pripojiť sa na Internet a prenášať údaje a/alebo informácie z alebo do poèítaèa, ktoré sa týkajú hardvéru od spoloènosti EPSON a/alebo používaného softvéru (produkty od spoloènosti EPSON), vrátane, nie však výluène, informácií o modeli produktov od spoloènosti EPSON, krajiny/regiónu, kde žijete, stavu produktov od spoloènosti EPSON a pod. Spoloènosť EPSON môže pozmeniť takéto údaje a/alebo informácie bez vášho predchádzajúceho súhlasu. Spoloènosť EPSON bez vášho povolenia nezbiera žiadne údaje, ktoré by mohli identifikovať vašu totožnosť. Spoloènosť EPSON však môže použiť informácie, ktoré neidentifikujú vašu totožnosť, na štatistické úèely, na zlepšenie úrovne služieb poskytovaných používate¾om. Ak súhlasíte s inštaláciou Softvéru, všetky internetové prenosy budú v súlade s práve aktuálnymi zásadami používania osobných údajov spoloènosti EPSON, ktoré sa nachádzajú na webovej lokalite spoloènosti EPSON.EPSON EULA SK 05/01/2008 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.94