License.txt Driver File Contents (epson323657eu.exe)

SEIKO EPSON CORPORATION
CONTRACT DE LICENÞÃ

IMPORTANT! CITIÞI CU ATENÞIE CONTRACTUL DE LICENÞÃ PENTRU PROGRAME. Produsul program de calculator, fiºiere cu fonturi, caractere ºi-sau date, inclusiv orice materiale explicative scrise însoþitoare ("Programul") trebuie sã fie instalat sau utilizat de Licenþiat (dumneavoastrã) cu condiþia sã acceptaþi termenii ºi condiþiile SEIKO EPSON CORPORATION ("EPSON") prevãzute în prezentul contract. Prin instalarea sau utilizarea programului, vã angajaþi sã respectaþi toþi termenii ºi condiþiile prevãzute în prezentul contract. Vã rugãm sã citiþi cu atenþie prezentul Contract înainte de a instala sau utiliza Programul. Dacã nu sunteþi de acord cu termenii ºi condiþiile prezentului Contract, nu este permis sã instalaþi sau sã utilizaþi Programul.

1. Licenþa. EPSON ºi furnizorii sãi vã garanteazã dumneavoastrã personal, neexclusiv, gratuit ºi limitat, permiþând instalarea ºi utilizarea Programului pe un singur calculator independent sau calculatoare pe care intenþionaþi sã le folosiþi direct sau prin reþea. Puteþi permite altor utilizatori conectaþi la reþea sã foloseascã Programul, cu condiþia ca (a) dumneavoastrã sã vã asiguraþi cã toþi aceºti utilizatori acceptã termenii ºi condiþiile din prezentul contract, (b) vã asiguraþi cã toþi utilizatorii folosesc Programul numai pe acele calculatoare care sunt conectate la reþeaua din care fac parte ºi (c) sã garantaþi EPSON ºi furnizorilor sãi împotriva oricãror daune, pierderi, costuri, cheltuieli ºi responsabilitãþi care ar putea apãrea ca o consecinþã a nerespectãrii aplicãrii termenilor ºi condiþiilor prezentului Contract. De asemenea, puteþi face copii de siguranþã sau de arhivare ale Programului, cu condiþia ca notificarea pentru drepturile de autor sã fie reprodusã în întregime pe copia de siguranþã. Termenul "Program" va include componentele programului, suportul media, toate copiile efectuate de dumneavoastrã ºi orice versiuni modificate, versiuni noi, actualizãri, adãugiri ºi copii ale Programului licenþiat dumneavoastrã de EPSON sau furnizorii acestuia. EPSON ºi furnizorii acestuia îºi rezervã toate drepturile care nu sunt oferite prin prezentul contract.

2 Alte drepturi ºi limitãri Vã angajaþi sã nu modificaþi, adaptaþi sau traduceþi Programul. De asemenea, vã angajaþi sã nu folosiþi procedee de inginerie inversã, decompilare, dezasamblare sau alte metode pentru a descoperi codul sursã al Programului. Nu puteþi partaja, închiria, greva, sublicenþia sau împrumuta Programul. Totuºi, puteþi transfera toate drepturile dumneavoastrã de utilizare ale Programului cãtre o terþã persoanã sau entitate juridicã cu condiþia ca sã transferaþi ºi prezentul Contract, Programul inclusiv toate copiile efectuate, actualizãri ºi versiuni anterioare, acestei persoane sau entitãþi juridice, ºi cu condiþia sã nu pãstraþi nici o copie, inclusiv copiile pãstrate pe calculator. Totuºi, în anumite state sau jurisdicþii, nu este permisã restricþia sau limitarea transferului de Programe, deci limitãrile de mai sus pot sã nu fie valabile pentru dumneavoastrã.

3.Drepturi de proprietate. Titlul, drepturile de proprietate ºi drepturile de proprietate intelectualã din ºi asupra Programului ºi a oricãrei copii a acestuia rãmân la dispoziþia EPSON sau a furnizorilor acestuia. Nu se face nici un transfer cãtre dumneavoastrã a vreunui titlu sau drept de proprietate asupra Programului ºi prezenta Licenþã nu va fi consideratã ca fiind o vânzare a oricãror drepturi asupra Programului. Programul este protejat în conformitate cu legislaþia japonezã ºi legile internaþionale pentru drepturile de autor, la fel ca ºi de alte legi ºi tratate referitoare la proprietatea intelectualã. Cu excepþia cazului în care în prezentul Contract este specificat contrariul, nu puteþi face copii ale Programului. De asemenea, vã angajaþi sã nu eliminaþi sau sã modificaþi nici una din notificãrile ale drepturilor de proprietate sau alte notificãri incluse în orice copii ale Programului.

4. Protecþie ºi securitate. Vã angajaþi sã faceþi tot ceea ce este posibil ºi sã luaþi mãsurile necesare pentru a proteja Programul pentru a vã asigura cã nici o persoanã neautorizatã nu are acces la acesta ºi cã nici o copie, dezvãluire, publicare sau distribuþie neautorizatã a oricãrei porþiuni a acestui Program nu are loc. Recunoaºteþi cã Programul conþine informaþii de valoare, confidenþiale ºi secrete industriale, a cãror utilizare sau copiere neautorizatã sunt periculoase pentru EPSON ºi furnizorii sãi, ºi cã aveþi o obligaþie de confidenþialitate faþã de aceste informaþii de valoare ºi secrete industriale.

5. Condiþii de garanþie. În cazul în care aþi obþinut Programul de la EPSON sau un dealer al acestuia, EPSON vã garanteazã cã suportul media pe care este înregistrat Programul nu va avea defecþiuni de fabricaþie ºi materiale în condiþii normale de utilizare timp de 90 de zile de la data livrãrii cãtre dumneavoastrã. În cazul în care suportul media a fost returnat la EPSON sau dealerului de la care suportul media a fost primit în interval de 90 de zile de la data livrãrii cãtre dumneavoastrã, ºi dacã EPSON gãseºte suportul media ca fiind defect ºi cu condiþia ca suportul sã nu fi fost utilizat incorect, abuzat, folosit greºit sau pe un echipament defect, EPSON va înlocui suportul media, dupã ce dumneavoastrã aþi returnat EPSON Programul, inclusiv toate copiile ºi porþiuni ale acestora. TOATE CERERILE DE GARANÞIE REFERITOARE LA SUPORTURILE MEDIA, INCLUSIV CERERILE DE GARANÞIE PENTRU CALITATEA MÃRFURILOR PENTRU UN ANUMIT SCOP, SUNT LIMITATE LA DURATA GARANÞIEI EXPRESE STABILITE MAI SUS.

Vã angajaþi ºi recunoaºteþi cã utilizaþi Programul pe propria dumneavoastrã rãspundere. PROGRAMUL ESTE FURNIZAT "AªA CUM ESTE" ªI FÃRÃ ALTE GARANÞII DE ORICE TIP. EPSON ªI FURNIZORII SÃI NU GARANTEAZÃ ªI NU POT GARANTA PERFORMANÞELE SAU REZULTATELE PE CARE LE VEÞI OBÞINE UTILIZÂND PROGRAMUL. MAI JOS SUNT STABILITE DESPÃGUBIRILE EXCLUSIVE PENTRU EPSON ªI FURNIZORII ACESTUIA ÎN CAZUL ÎNCÃLCÃRII CONDIÞIILOR DE GARANÞIE. CU EXCEPÞIA CAZULUI DE GARANÞIE LIMITATÃ DE MAI SUS, EPSON ªI FURNIZORII SÃI NU OFERÃ NICI O GARANÞIE, EXPRESÃ SAU TACITÃ, PENTRU CALITATE SATISFÃCÃTOARE SAU ÎN FORMÃ PENTRU NICI UN ALT SCOP. În anumite state sau jurisdicþii nu este permisã excluderea garanþiilor sau limitãrilor tacite referitoare la cât de mult poate dura garanþia tacitã, ºi deci limitãrile de mai sus pot sã nu fie valabile pentru dumneavoastrã. Aceastã garanþie vã oferã anumite drepturi legale. Puteþi avea ºi alte drepturi care pot diferi în funcþie de statul în care vã aflaþi sau de jurisdicþia respectivã.

ÎN NICI UN CAZ EPSON SAU FURNIZORII SÃI NU VOR FI RESPONSABILI FAÞÃ DE DUMNEAVOASTRÃ, CONTRACTUAL SAU NECONTRACTUAL (INCLUSIV DIN NEGLIJENÞÃ), PRIN RESPONSABILITATE STRICTÃ, PRIN ÎNCÃLCARE SAU GARANÞIE, NEREPREZENTARE SAU ÎN ALT FEL, PENTRU NICI UN FEL DE DAUNE, CONEXE, ACCIDENTALE SAU SPECIALE, INCLUSIV PENTRU ORICE PIERDERI DE PROFITURI SAU DE ECONOMII, CHIAR ÎN CAZUL ÎN CARE EPSON SAU FURNIZORII ACESTUIA AU FOST AVIZAÞI DE POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR DAUNE, SAU PENTRU ORICE PLÂNGERE FÃCUTÃ DE ORICE TERÞ. Totuºi, în anumite state sau jurisdicþii, nu este permisã excluderea sau limitarea daunelor accidentale, conexe sau speciale, deci limitãrile de mai sus pot sã nu fie valabile pentru dumneavoastrã.

6. Rezilierea. Fãrã a aduce prejudicii oricãror drepturi ale EPSON, acest contract va fi reziliat automat în cazul în care dumneavoastrã nu respectaþi aceºti termeni. De asemenea, dumneavoastrã puteþi rezilia contractul în orice moment prin dezinstalarea ºi distrugerea Programului ºi a tuturor copiilor acestuia.

7. Restricþii la export. Vã angajaþi sã nu transferaþi, exportaþi sau reexportaþi Programul ºi orice date sau informaþii pe care le-aþi obþinut de la EPSON sau sã utilizaþi programul fãrã licenþã în conformitate cu legislaþia, restricþiile ºi regulamentele din Japonia, sau în conformitate cu legile din jurisdicþia în care a fost obþinut programul.

8. Legea aplicabilã ºi prevederi generale. Prezentul Contract este guvernat ºi va fi interpretat în conformitate cu legile din Japonia fãrã a þine seamã de conflictele dintre legi. Prezentul contract este întregul contract încheiat între pãrþi cu privire la Program ºi are prioritate în faþa oricãrei comenzi de cumpãrare, oricãrei comunicãri, publicitate sau reprezentare referitoare la Program. Acest contract este obligatoriu, ºi este în vigoare în beneficiul pãrþilor ºi a succesorilor acestora, cesionarilor ºi reprezentanþilor lor legali. Dacã oricare din prevederile din prezentul contract este nulã sau neaplicabilã, aceasta nu va afecta întregul contract, care va rãmâne valabil ºi aplicabil în conformitate cu clauzele sale. Prezentul contract poate fi modificat numai în scris ºi semnat de un reprezentant autorizat al EPSON.

9. Utilizatorii finali ai guvernului SUA. În cazul în care aþi cumpãrat acest Program pentru o unitate sau o agenþie a Guvernului Statelor Unite, urmãtoarele clauze se aplicã. Guvernul se angajeazã: (i) dacã Programul este furnizat cãtre Departamentul de Apãrare (DoD), Programul este clasificat ca "Program comercial pentru calculatoare" ºi Guvernul achiziþioneazã exclusiv "drepturi limitate" asupra Programului ºi documentaþiei sale aºa cum este definit acest termen în Clauza 252.227-7013(c)(1) a DFARS; ºi (ii) dacã Programul este furnizat unei unitãþi sau unei agenþii a Guvernului Statelor Unite alta decât DoD, drepturile Guvernului asupra Programului ºi a documentaþiei vor fi definite în conformitate cu Clauza 52.227-19(c)(2) a FAR sau, în cazul NASA, în conformitate cu Clauza 18-52.227-86(d) din suplimentul NASA la FAR.

10. Conexiune la Internet. Programul poate avea capacitatea de a se conecta la internet pentru a transmite date ºi/sau informaþii de la ºi spre calculator referitoare la aparatura ºi/sau programele EPSON pe care le folosiþi ("Produse EPSON") incluzând, dar fãrã a se limita la, informaþii despre modelul Produselor EPSON, þara/regiunea în care locuiþi, condiþia Produselor EPSON, etc. EPSON poate modifica elemente precum datele ºi/sau informaþiile fãrã acordul dumneavoastrã prealabil. EPSON nu colecteazã nici o informaþie personalã identificabilã fãrã a avea permisiune. Totuºi, EPSON poate folosi informaþii personale neidentificabile în scopuri statistice pentru a îmbunãtãþii nivelul serviciilor furnizate utilizatorilor. Dacã sunteþi de acord sã instalaþi Programul, orice transmisii din ºi spre internet se vor face în conformitate cu Politica actualã de confidenþialitate de pe situl EPSON.EPSON EULA RO 05/01/2008 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 1.50