License.txt Driver File Contents (epson323657eu.exe)

SEIKO EPSON CORPORATION
LISENSAVTALE FOR PROGRAMVARE

VIKTIG! LES NØYE GJENNOM DENNE LISENSAVTALEN FOR PROGRAMVARE. Programvareproduktet, skriftmateriale, skrifttyper og/eller data, inkludert eventuelt forklarende skriftlig materiale som følger med ("programvaren"), skal bare installeres eller brukes av lisenstakeren ("deg") under den forutsetning at du sier deg enig med SEIKO EPSON CORPORATION ("EPSON") i vilkårene som er angitt i denne avtalen. Ved å installere eller bruke programvaren godtar du alle betingelsene og vilkårene i denne avtalen. Du bør lese denne avtalen nøye før du installerer eller bruker programvaren. Hvis du ikke godtar betingelsene og vilkårene i denne avtalen, kan du ikke installere eller bruke programvaren.

1. Lisens. EPSON og selskapets underleverandører gir deg en personlig, ikke-eksklusiv, avgiftsfri, ikke-overførbar, begrenset lisens til å installere og bruke programvaren på én enkelt vilkårlig datamaskin eller datamaskiner som du skal bruke direkte eller via nettverk. Du kan gi andre brukere av datamaskinene i nettverket tillatelse til å bruke programvaren, forutsatt at du (a) sikrer at alle slike brukere godtar og binder seg til betingelsene og vilkårene i denne avtalen, (b) sikrer at alle slike brukere bruker programvaren bare sammen med datamaskinene og i sammenheng med nettverket som disse er en del av, og (c) holder EPSON og selskapets underleverandører skadesløse for eventuelle skader, tap, kostnader, utgifter og erstatninger som EPSON eller selskapets underleverandører kan pådra seg som følge av at nevnte brukere ikke overholder betingelsene og vilkårene i denne avtalen. Du kan også ta kopier av programvaren når dette kreves for sikkerhetskopierings- og arkiveringsformål, forutsatt at merknad om opphavsrett blir gjengitt i sin helhet på sikkerhetskopien. Begrepet "programvare" skal omfatte programvarekomponenter, medier, alle kopier du har tatt, og eventuelle oppgraderinger, endrede versjoner, oppdateringer, tillegg og kopier av programvaren som EPSON eller selskapets underleverandører har gitt deg lisens til. EPSON og selskapets underleverandører forbeholder seg alle rettigheter som ikke er gitt i denne avtalen.

2. Andre rettigheter og begrensninger. Du samtykker i at du ikke skal endre, tilpasse eller oversette programvaren. Du samtykker også i at du ikke skal forsøke å dekonstruere, dekompilere, demontere eller på annen måte prøve å finne frem til kildekoden til programvaren. Du kan ikke dele programvaren med andre eller leie ut, lease, behefte, viderelisensiere eller låne den ut til andre. Likevel kan du overføre alle dine rettigheter til bruk av programvaren til en annen person eller juridisk enhet, forutsatt at du overfører denne avtalen, programvaren, inkludert alle kopier, oppdateringer og tidligere versjoner, til personen eller enheten, og at du ikke beholder noe eksemplar; heller ikke eksemplarer som er lagret på en datamaskin. I noen stater eller rettskretser tillates ikke begrensninger på overføring av programvaren, og det kan dermed være at disse begrensningene ikke gjelder for deg.

3. Eierskap. Interesser, eierrettigheter og åndsverksrettigheter til programvaren og kopier av den forblir hos EPSON eller selskapets underleverandører. Eierrettigheter til programvaren overføres ikke til deg, og denne lisensen innebærer ikke salg av noen form for rettigheter til programvaren. Programvaren er beskyttet av japansk lov om opphavsrett og internasjonale avtaler om opphavsrett i tillegg til andre lover og avtaler om åndsverksrettigheter. Bortsett fra de tilfellene som tillates i denne avtalen, kan du ikke kopiere programvaren. Du godtar også å ikke fjerne eller endre noen merknader om opphavsrett eller andre eierrettigheter på noe eksemplar av programvaren.

4. Beskyttelse og sikkerhet. Du samtykker i at du gjør ditt ytterste og tar alle rimelige forholdsregler for å sikre programvaren og sørge for at uautoriserte personer ikke får adgang til den, og at det ikke lages kopier av programvaren eller at den blir offentliggjort, utstilt eller distribuert uten at det foreligger tillatelse. Du erkjenner at programvaren inneholder verdifull, konfidensiell informasjon og forretningshemmeligheter, og at bruk og kopiering uten tillatelse er til skade for EPSON og selskapets underleverandører, og at du har plikt til å holde slik verdifull og konfidensiell informasjon hemmelig.

5. Begrenset garanti. I tilfelle du mottok programvaren på medier fra EPSON eller en forhandler, garanterer EPSON at mediene som programvaren er lagret på, vil være uten produksjons- og materiellfeil under normal bruk i en periode på 90 dager fra datoen da programvaren ble levert til deg. Hvis mediene returneres til EPSON eller til forhandleren som skaffet mediene, innen 90 dager etter at programvaren ble levert til deg, og hvis EPSON avgjør at mediene er defekte, under forutsetning av at mediene ikke er blitt misbrukt, skadet med hensikt eller brukt på feil måte eller med defekt utstyr, vil EPSON erstatte mediene når du returnerer programvaren til EPSON, inkludert alle kopier av hele eller deler av programvaren. ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER PÅ MEDIENE, HERUNDER OGSÅ UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR BESTEMTE FORMÅL, ER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DEN UTTRYKTE GARANTIEN SOM ER ANGITT OVENFOR.

Du erkjenner og godtar at bruken av programvaren skjer på egen risiko. PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER" OG UTEN GARANTI AV NOE SLAG. EPSON OG SELSKAPETS UNDERLEVERANDØRER VERKEN STILLER ELLER KAN STILLE GARANTIER OM YTELSE ELLER RESULTATER DU KAN OPPNÅ VED HJELP AV PROGRAMVAREN. DET OVENNEVNTE BESKRIVER DE ENESTE RETTSMIDLER I TILFELLE EPSONS OG DERES UNDERLEVERANDØRERS BRUDD PÅ GARANTIEN. UTOVER DEN BEGRENSEDE GARANTIEN SOM ER ANGITT OVENFOR, GIR EPSON OG SELSKAPETS UNDERLEVERANDØRER INGEN GARANTIER, UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE, FOR AT PROGRAMVAREN IKKE KRENKER LOVER OG BESTEMMELSER, ELLER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR NOE BESTEMT FORMÅL. Noen stater og rettskretser tillater ikke utelukkelse av underforståtte garantier eller begrensninger på hvor lenge en underforstått garanti kan vare, og det kan derfor være at begrensningene ovenfor ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter. Du kan også ha andre rettigheter som kan variere fra stat til stat og fra rettskrets til rettskrets.

IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHET VIL EPSON ELLER SELSKAPETS UNDERLEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIGE OVERFOR DEG, VERKEN UNDER KONTRAKTSANSVAR, ERSTATNINGSANSVAR (HERUNDER UAKTSOMHET), DIREKTE ERSTATNINGSANSVAR, AVTALEBRUDD ELLER GARANTI, FEILINFORMASJON ELLER ANNET, FOR EVENTUELL DIREKTE SKADE, FØLGESKADE, TILFELDIGE ELLER SPESIELLE SKADER, HERUNDER TAP AV FORTJENESTE ELLER OPPSPARTE PENGER, SELV OM EPSON ELLER SELSKAPETS UNDERLEVERANDØRER ELLER REPRESENTANTER ER BLITT GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETENE FOR SLIKE SKADER, ELLER FOR NOE KRAV FRA TREDJEPART. Noen stater eller rettskretser tillater ikke utelukkelse eller begrensning av ansvar for tilfeldige skader, følgeskader eller spesielle skader. Det kan derfor være at begrensningene ovenfor ikke gjelder for deg.

6. Opphør. Uten at det påvirker andre rettigheter EPSON har, opphører denne avtalen automatisk dersom du ikke følger vilkårene i den. Du kan også bringe avtalen til opphør ved å avinstallere og tilintetgjøre programvaren og alle kopier av den.

7. Begrensninger på eksport. Du samtykker i at du ikke kan overføre, eksportere eller videreeksportere programvaren, data eller informasjon du har fått fra EPSON, eller bruke programvaren uten nødvendig lisens i samsvar med japanske lover, restriksjoner og forskrifter eller lovene i den rettskretsen der programvaren ble anskaffet.

8. Gjeldende rett og generelle bestemmelser. Denne avtalen skal tolkes i samsvar med gjeldende rett i Japan uten hensyn til motstridende lovgivning. Denne avtalen representerer den fullstendige avtalen mellom partene når det gjelder programvaren, og erstatter alle kjøpsordrer, kommunikasjoner, annonser eller fremstillinger i forbindelse med programvaren. Denne avtalen er bindende for og tilgodeser avtalepartnerne og deres respektive etterfølgere, assignatarer og lovlige representanter. Hvis noen bestemmelse i denne avtalen kjennes ugyldig eller ikke kan håndheves, påvirker ikke dette gyldigheten av resten av avtalen, som fortsatt skal være gyldig og håndheves etter vilkårene i den. Denne avtalen kan bare endres skriftlig ved underskrift av en autorisert representant for EPSON.

9. Sluttbrukere i offentlig tjeneste i USA. Hvis du anskaffer programvaren på vegne av en enhet eller etat underlagt USAs myndigheter, gjelder bestemmelsene nedenfor. Myndighetene samtykker i følgende: (i) hvis programvaren leveres til Department of Defense (DoD), klassifiseres programvaren som "Commercial Computer Software", og myndighetene anskaffer bare "restricted rights" for programvaren og tilhørende dokumentasjon slik dette er definert i Clause 252.227-7013(c)(1) av DFARS, (ii) dersom programvaren leveres til andre enheter eller etater under USAs myndigheter enn DoD, gjelder myndighetenes rettigheter til programvaren og tilhørende dokumentasjon slik det er angitt i Clause 52.227-19(c)(2) i FAR eller for NASA, i Clause 18-52.227-86(d) i NASA-tillegget til FAR.

10. Internett-tilkobling. Programvaren kan ha mulighet for å koble til Internett for å sende data og/eller informasjon til og fra datamaskinen om EPSON-maskinvaren og/eller -programvaren du bruker ("EPSON-produkter"), inkludert, men ikke begrenset til, modellinformasjon om EPSON-produkter, hvilket land/område du bor i, statusen til EPSON-produkter, osv. EPSON kan endre punktene for slike data og/eller slik informasjon uten at du på forhånd samtykker til dette. EPSON henter ikke inn personlig, identifiserbar informasjon uten ditt samtykke. EPSON kan imidlertid bruke ikke-personlig, identifiserbar informasjon for statistiske formål for å bedre servicenivået vi tilbyr brukerne. Hvis du godtar å installere programvaren, vil alle overføringer til eller fra Internett være i samsvar med EPSONs personvernpolitikk på det aktuelle tidspunktet, som du finner på EPSONs nettsted.EPSON EULA NO 05/01/2008 


Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 2.53