License.txt Driver File Contents (epson323657eu.exe)

SEIKO EPSON CORPORATION
SZOFTVER-LICENCSZERZÕDÉS

FONTOS! OLVASSA EL FIGYELMESEN A SZOFTVER-LICENCSZERZÕDÉST. A számítógépes szoftverterméket, a betûkészleteket, betûtípusokat és/vagy adatokat, beleértve az írott magyarázó anyagokat is (a "Szoftvert"), csak a Licenctulajdonos ("Ön") telepítheti vagy használhatja azzal a feltétellel, hogy elfogadja a SEIKO EPSON CORPORATION ("EPSON") jelen Szerzõdésben foglalt feltételeit. A Szoftver telepítésével és használatával elfogadja a Szerzõdésben foglalt összes feltételt. A Szoftver telepítése és használata elõtt olvassa el figyelmesen a Szerzõdést. Ha nem fogadja el a Szerzõdés feltételeit, nem jogosult a Szoftver telepítésére és használatára.

1. Licenc. Az EPSON és szállítói személyes, nem kizárólagos, szerzõi díj nélküli, tovább nem licencelhetõ, korlátozott licencet biztosítanak a Szoftver telepítésére és használatára egyetlen számítógépen vagy olyan számítógépeken, amelyeket közvetlenül vagy hálózaton keresztül kíván használni. A hálózathoz csatlakoztatott számítógépek más felhasználói számára is biztosíthatja a Szoftver használatát, amennyiben (a) gondoskodik róla, hogy az ilyen felhasználók elfogadják és betartják a Szerzõdés feltételeit, (b) biztosítja, hogy az ilyen felhasználók csak a számítógépekkel és a saját hálózatukkal kapcsolatosan használják a Szoftvert, és (c) vállalja, hogy az EPSON-t és beszállítóit megvédi és kártalanítja minden olyan kárral, veszteséggel, költséggel és felelõsséggel szemben, amely annak következtében áll elõ, hogy az ilyen felhasználók nem ismerik vagy nem tartják be a Szerzõdés feltételeit. A Szoftverrõl biztonsági mentés és archiválás céljára másolatot is készíthet, amennyiben a biztonsági másolaton a szerzõi jogra utaló megjegyzés teljes egészében megjelenik. A "Szoftver" kifejezés magában foglalja az EPSON vagy szállítói által licencelt Szoftver szoftverösszetevõit, adathordozóit, a Licenctulajdonos által készített másolatait, frissítéseit, módosított verzióit, bõvítéseit és kiegészítéseit. Az EPSON és szállítói fenntartják az itt nem átruházott jogokat.

2. Egyéb jogok és korlátozások. A Licenctulajdonos elfogadja, hogy a Szoftvert nem módosítja, nem dolgozza át és nem fordítja le. Elfogadja, hogy visszafejtéssel, visszafordítással vagy egyéb módon nem próbálja a Szoftver forráskódját megfejteni. A Szoftvert nem oszthatja meg, nem adhatja bérbe, nem terhelheti meg jelzáloggal, nem licencelheti tovább, nem lízingelheti és nem adhatja kölcsön. A Szoftver használati jogait azonban átruházhatja más természetes vagy jogi személyre, amennyiben arra a természetes vagy jogi személyre átruházza a jelen Szerzõdést, a Szoftvert, annak minden példányát, frissítését és korábbi verzióit is, és nem õriz meg egy másolatot sem, beleértve a számítógépen tárolt másolatokat is. Egyes államok vagy joghatóságok azonban nem teszik lehetõvé a Szoftver átruházásának fenti korlátozását; ebben az esetben ezek a korlátozások nem érvényesek.

3.Tulajdonjogok. A Szoftverre, illetve a Szoftver másolataira vonatkozó tulajdonjogot és szellemi tulajdonjogokat az EPSON és szállítói megtartják. A Szoftverre vonatkozó semmilyen tulajdonjog nem száll át, és a jelen Licenc nem értelmezhetõ a Szoftverrel kapcsolatos bármilyen jog eladásaként. A Szoftver a japán szerzõi jogi törvény és a nemzetközi szerzõi jogi egyezmények, valamint a szellemi tulajdonjogra vonatkozó egyéb törvények és egyezmények hatálya alá esik. A jelen Szerzõdésben foglalt kivételektõl eltekintve a Szoftverrõl másolatot készíteni tilos. A Licenctulajdonos elfogadja, hogy a Szoftver másolatairól a szerzõi jogra vagy egyéb tulajdonjogokra vonatkozó megjegyzéseket eltávolítani vagy módosítani nem szabad.

4. Védelem és adatbiztonság. A Licenctulajdonos elfogadja, hogy a Szoftver védelmét szolgáló minden észszerû lépést megtesz annak érdekében, hogy jogosulatlan személy a Szoftverhez ne férjen hozzá, és a Szoftver jogosulatlan másolása, közzététele vagy terjesztése ne történhessen meg. Tudomásul veszi, hogy a Szoftver értékes, bizalmas információkat és kereskedelmi titkokat tartalmaz, amelyeknek jogosulatlan használata és másolása az EPSON és szállítói számára kárt okoz, és a Licenctulajdonosnak titoktartási kötelezettsége van az ilyen értékes információkra és kereskedelmi titkokra vonatkozóan.

5. Korlátozott garancia. Abban az esetben, ha a Szoftvert az EPSON cégtõl vagy egy forgalmazótól származó adathordozón kapta meg, az EPSON az átvételtõl számítva 90 nap garanciát vállal arra, hogy rendeltetésszerû használat mellett a Szoftvert tartalmazó adathordozó mentes az anyag- és gyártási hibáktól. Amennyiben az adathordozót az átvételtõl számított 90 napon belül visszajuttatja az EPSON céghez vagy ahhoz a forgalmazóhoz, akitõl az adathordozót vásárolta, és amennyiben az EPSON megállapítja, hogy az adathordozó hibás és használata rendeltetésszerû volt, az EPSON a Szoftver, valamint a Szoftver minden részének és másolatának kézhezvételét követõen az adathordozót kicseréli. AZ ADATHORDOZÓRA VONATKOZÓ ÖSSZES JÁRULÉKOS GARANCIA -- BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ÉRTÉKESÍTHETÕSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ JÁRULÉKOS GARANCIÁKAT IS -- CSAK A JÓTÁLLÁS IDÕTARTAMÁRA VONATKOZIK.

A Licenctulajdonos tudomásul veszi, hogy a Szoftvert saját felelõsségére használja. A SZOFTVERRE SEMMILYEN GARANCIA NEM VONATKOZIK. AZ EPSON ÉS SZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK ÉS NEM VÁLLALHATNAK SEMMILYEN GARANCIÁT SEM A SZOFTVER TELJESÍTMÉNYÉRE, SEM A HASZNÁLAT SORÁN KAPOTT EREDMÉNYEKRE VONATKOZÓAN. AZ EPSON ÉS SZÁLLÍTÓI GARANCIÁLIS KÖTELEZETTSÉGEINEK MEGSZEGÉSÉRE AZ ALÁBBIAKON KÍVÜL SEMMILYEN JOGORVOSLATI LEHETÕSÉG NEM VONATKOZIK. AZ ALÁBBI KORLÁTOZOTT GARANCIA KIVÉTELÉVEL AZ EPSON ÉS SZÁLLÍTÓI NEM VÁLLALNAK SEMMILYEN -- SE KIFEJEZETT, SE JÁRULÉKOS -- GARANCIÁT A JOGOK MEG NEM SÉRTÉSÉRE, AZ ÉRTÉKESÍTHETÕSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VALÓ FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓAN. Egyes államok vagy joghatóságok azonban nem teszik lehetõvé a járulékos garanciák kizárását vagy a járulékos garancia idõtartamának korlátozását; ebben az esetben a fenti korlátozások nem érvényesek. Ez a jótállás meghatározott jogokat biztosít. A Licenctulajdonos az adott állam vagy joghatóság törvényeitõl függõen más jogokkal is rendelkezhet.

AZ EPSON VAGY SZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETÕK FELELÕSSÉ AKÁR SZERZÕDÉSEN, VÉTKESSÉGEN (PÉLDÁUL GONDATLANSÁGON), SZOROS FELELÕSSÉGEN, JOGSÉRTÉSEN VAGY GARANCIÁN ALAPULÓ BÁRMILYEN KÖZVETLEN, VÉLETLENSZERÛ, SZÁRMAZÉKOS VAGY SPECIÁLIS KÁRÉRT, ÍGY AZ ELMARADT NYERESÉGÉRT VAGY MEGTAKARÍTÁSÉRT, MÉG AKKOR SEM, HA AZ EPSON VAGY SZÁLLÍTÓI ÉRTESÜLTEK EZEN KÁROK ESHETÕSÉGÉRÕL, ILLETVE NEM TEHETÕK FELELÕSSÉ HARMADIK FÉL ÁLTAL TÁMASZTOTT KÁRTÉRÍTÉSI IGÉNYÉRT. Egyes államok vagy joghatóságok azonban nem teszik lehetõvé a véletlenszerû, származékos vagy speciális károk kizárását vagy korlátozását, ebben az esetben a fenti korlátozások nem érvényesek.

6. Megszûnés. A szerzõdés bármely pontjának megszegése a szerzõdés automatikus megszûnését vonja maga után, anélkül, hogy ez az EPSON bármely jogának megszûnését eredményezné. A Szerzõdés a Szoftver és minden másolatának eltávolításával és megsemmisítésével is felbontható.

7. Exportkorlátozás. A Licenctulajdonos elfogadja, hogy a Szoftvert és az EPSON cégtõl kapott semmilyen adatot vagy információt nem ad át, nem exportál és nem exportál újra, és nem használja a Szoftvert a japán törvényeknek, korlátozásoknak és elõírásoknak, illetve a Szoftver vásárlási helye szerinti joghatóságnak megfelelõ licenc nélkül.

8. Irányadó törvények és általános rendelkezések. A jelen Szerzõdés értelmezésében a japán törvények az irányadóak, tekintet nélkül a jogszabályok közötti eltérésekre. A jelen Szerzõdés a felek közötti teljes szerzõdés a Szoftverre vonatkozóan, és hatályon kívül helyez a Szoftverrel kapcsolatos minden megrendelést, közlést vagy hirdetést. A jelen Szerzõdés kötelezõ és jogerõs a felekre, valamint jogutódjaikra, meghatalmazottaikra és jogi képviselõire nézve. Amennyiben a benne foglalt valamely intézkedés érvénytelen vagy végrehajthatatlan, ez nem érinti a Szerzõdés többi részét, amely feltételeinek megfelelõen érvényes és végrehajtható marad. A jelen Szerzõdés csak az EPSON meghatalmazott képviselõjének aláírásával, írásban módosítható.

9. Az Egyesült Államok kormányának végfelhasználói. Amennyiben a Szoftvert az Amerikai Egyesült Államok kormányának valamely egysége vagy hivatala megbízásából vásárolja meg, a következõ rendelkezések érvényesek. A kormány elfogadja a következõ feltételeket: (i) amennyiben a Szoftvert a Nemzetvédelmi Minisztérium kapja, az "kereskedelmi számítógépes szoftvernek" minõsül, és a kormány csak "korlátozott jogokat" szerez a Szoftverre és annak dokumentációjára vonatkozóan, a DFARS (a nemzetvédelmi szövetségi közbeszerzési rendelkezések) 252.227-7013(c)(1) pontjában meghatározottak értelmében; és (ii) amennyiben a Szoftvert az Amerikai Egyesült Államok kormányának bármely, a Nemzetvédelmi Minisztériumon kívüli részlege vagy hivatala kapja, a kormány a Szoftverre és annak dokumentációjára vonatkozóan a FAR (szövetségi közbeszerzési rendelkezések) 52.227-19(c)(2) pontjában, illetve a NASA esetében a FAR NASA-mellékletének 18-52.227-86(d) pontjában meghatározott jogokat kapja.

10. Internet kapcsolat. A Szoftver az Ön számítógépére vagy számítógépérõl történõ adat- és/vagy információátvitel céljából csatlakozhat az Internethez, hogy az Ön által használt EPSON hardver és/vagy szoftver elemek ("EPSON Termékek") mûködéséhez szükséges EPSON termék-információkat, az EPSON termékek használata szerinti országgal/régióval és a használat módjával kapcsolatos információkat, és egyéb, itt fel nem sorolt adatokat közvetítse. Az EPSON elõzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztathatja ezen adatok és/vagy információk elemeit. Az EPSON nem gyûjt személyes, érzékeny vagy különleges adatokat az Ön engedélye nélkül. Az EPSON mindazonáltal használhat nem személyes adatokat statisztikai adatgyûjtési célokra, hogy azokat felhasználva növelje a felhasználók számára nyújtott szolgáltatások színvonalát. Ha beleegyezik a Szoftver telepítésébe, akkor a szoftver által eszközölt valamennyi, Internetre vagy Internetrõl történt adatátvitel összhangban lesz az EPSON weblapján található aktuális EPSON Adatvédelmi Irányelvekkel.EPSON EULA HU 05/01/2008
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.78