License.txt Driver File Contents (epson323657eu.exe)

SEIKO EPSON CORPORATION
OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

TÄRKEÄÄ! TUTUSTU HUOLELLISESTI TÄHÄN OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEEN. Tämän tietokoneohjelmistotuotteen, fonttiohjelmiston, kirjasinleikkaukset ja/tai tiedot, mukaan lukien kaikki ohessa toimitettu tukimateriaali (jäljempänä "ohjelmisto"), saa asentaa ja näitä saa käyttää ainoastaan käyttöoikeuden haltija (jäljempänä "asiakas"), edellyttäen että asiakas sitoutuu noudattamaan SEIKO EPSON CORPORATIONin (jäljempänä "EPSON") asettamia, tässä sopimuksessa mainittuja ehtoja. Ohjelmiston asentaminen merkitsee, että käyttäjä hyväksyy kaikki sopimuksessa mainitut ehdot. Asiakkaan tulee tutustua tähän sopimukseen huolellisesti ennen ohjelmiston asentamista tai käyttöä. Mikäli käyttäjä ei hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, hänellä ei ole lupaa ohjelmiston asentamiseen.

1. Käyttöoikeus. EPSON toimittajineen myöntää asiakkaalle henkilökohtaisen ja yleisen, tekijänpalkkiottoman, rajoitetun käyttöoikeuden asentaa ja käyttää ohjelmistoa valitsemassaan tietokoneessa tai suoraan tai verkon kautta käytettävissä tietokoneissa. Käyttäjällä ei ole lupaa myöntää ohjelmistoon alikäyttöoikeuksia. Asiakas voi myös sallia muiden verkkoon kytkettyjen tietokoneiden käyttäjien käyttää ohjelmistoa sillä ehdolla, että asiakas (a) varmistaa, että kaikki tällaiset käyttäjät hyväksyvät tämän sopimuksen ehdot, (b) varmistaa, että kaikki käyttäjät käyttävät ohjelmistoa ainoastaan verkkoon kytketyissä tietokoneissa ja verkon osana, ja (c) suojaa ja puolustaa EPSONia ja sen tavarantoimittajia kaikkia vahinkoja, menetyksiä, kustannuksia, kuluja ja vastuita vastaan, jos ne johtuvat siitä, että käyttäjät eivät ole noudattaneet tämän sopimuksen ehtoja. Asiakkaalla on niin ikään oikeus tehdä ohjelmistosta varmuus- ja arkistokopioita tarvittavassa määrin edellyttäen, että tekijänoikeusmerkintä siirtyy kokonaisuudessaan myös tehtävään varmuuskopioon. "Ohjelmisto" käsittää ohjelmiston komponentit, tietovälineet, kaikki asiakkaan tekemät kopiot ja mahdolliset päivitykset, muutetut versiot, päivitykset, lisäykset ja kopiot, joiden käyttöoikeuden EPSON toimittajineen on myöntänyt asiakkaalle. EPSON toimittajineen pidättää kaikki oikeudet, joita tässä nimenomaisesti ei ole myönnetty.

2.Muut oikeudet ja oikeuksien rajoitukset. Asiakas sitoutuu olemaan muuttamatta, sovittamatta ja kääntämättä ohjelmistoa. Niin ikään asiakas sitoutuu olemaan perusteellisesti tutkimatta ohjelmiston valmistustapaa eikä yritä selvittää ohjelmiston lähdekoodia. Ohjelmistoa ei saa jakaa, vuokrata, liisata, kiinnittää tai lainata eikä siihen saa myöntää alikäyttöoikeuksia. Asiakkaalla on kuitenkin oikeus siirtää kaikki oikeutensa ohjelmiston käyttöön toiselle henkilölle tai juridiselle henkilölle sillä edellytyksellä, että asiakas siirtää kyseiselle henkilölle tai oikeussubjektille tämän sopimuksen, ohjelmiston mukaan lukien kaikki kopiot, päivitykset ja aikaisemmat versiot eikä säilytä itsellään siitä kopioita mukaan lukien tietokoneelle tallennetut kopiot. Eräät valtiot ja lainkäyttöalueet eivät kuitenkaan salli ohjelmiston siirtämisen rajoituksia, joten edellä mainitut rajoitukset eivät välttämättä koske kaikkia asiakkaita.

3. Omistusoikeus. Ohjelmiston ja sen kaikkien kopioiden omistusoikeus sekä ohjelmistoon liittyvän aineettoman omaisuuden oikeudet säilyvät EPSONilla ja tämän toimittajilla. Ohjelmiston omistusoikeudet eivät siirry asiakkaalle eikä tämän käyttöoikeustodistuksen sisältöä voida tulkita ohjelmiston oikeuksien myymiseksi. Tämä ohjelmisto on suojattu Japanin tekijänoikeuslaeilla ja kansainvälisillä sopimuksilla sekä muilla aineetonta omaisuutta koskevilla laeilla ja sopimuksilla. Asiakas ei saa valmistaa ohjelmistosta kopioita muutoin kuin tässä sopimuksessa esitetyllä tavalla. Asiakas sitoutuu niin ikään olemaan poistamatta tai muuttamatta mitään ohjelman tekijän- tai omistusoikeusmerkintöjä.

4. Ohjelman suojaaminen. Asiakas sitoutuu parhaan kykynsä mukaan ja kohtuullisin ponnistuksin suojaamaan ohjelmistoa estääkseen sen joutumisen valtuuttamattomien henkilöiden käsiin ja varmistaakseen, että ohjelmistosta ei valmisteta luvattomia kopioita, ohjelmistoa ei julkaista ja levitetä eikä sen tietoja paljasteta. Ohjelmisto sisältää arvokasta ja luottamuksellista tietoa sekä liikesalaisuuksia. Luvaton käyttö ja kopiointi vahingoittavat EPSONia ja sen toimittajia. Asiakas on velvollinen pitämään kyseiset arvokkaat tiedot ja liikesalaisuudet luottamuksellisina.

5. Rajoitettu takuu. Mikäli asiakas on saanut ohjelmiston EPSONin tai jälleenmyyjän toimittamalla tietovälineellä, EPSON takaa, että tietoväline, jolle ohjelmisto on tallennettu, on fyysisesti virheetön ja toimii normaalisti käytettynä 90 vuorokauden ajan toimituspäivämäärästä laskien. Mikäli tietoväline palautetaan EPSONille tai jälleenmyyjälle, jolta se on peräisin, 90 vuorokauden kuluessa asiakkaalle toimituksesta, ja jos EPSON katsoo kyseisen tietovälineen vialliseksi ja toteaa, että tietovälinettä ei ole käsitelty epäasianmukaisesti tai viallisessa laitteistossa, EPSON sitoutuu korvaamaan tietovälineen asiakkaan palautettua ohjelmiston mukaan lukien kaikki sen osat ja siitä valmistetut kopiot EPSONille. KAIKKI TAKUUT, JOITA EI OLE ILMAISTU KIRJALLISESTI, MUTTA JOTKA LAIN MUKAAN OVAT VOIMASSA, MUKAAN LUKIEN OLETETUT TAKUUT, JOTKA KOSKEVAT VIRHEETTÖMYYTTÄ JA SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OVAT VOIMASSA AINOASTAAN EDELLÄ MAINITUN TAKUUKAUDEN.

Ohjelman käyttö on yksinomaan käyttäjän vastuulla. OHJELMISTO TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. EPSON TOIMITTAJINEEN EI TAKAA EIKÄ VOI TAATA OHJELMAN TOIMINTAA TAI TULOKSIA, JOITA ASIAKAS SAA OHJELMAA KÄYTTÄMÄLLÄ. EDELLÄ ILMAISTUT OIKEUDET OVAT EPSONIN JA TÄMÄN TOIMITTAJIEN TAKUUTA KOSKEVAN SOPIMUSVELVOITTEEN LAIMINLYÖNTIIN LIITTYVÄT AINOAT OIKEUDET, JOHON ASIAKAS ON OIKEUTETTU. EDELLÄ MAINITTUA RAJOITETTUA TAKUUTA LUKUUN OTTAMATTA EPSON EI TOIMITTAJINEEN ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI EPÄSUORIA TAKUITA, JOTKA KOSKEVAT OIKEUKSIEN LOUKKAAMISTA, MYYNTIKELPOISUUTTA TAI SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Eräät osavaltiot ja lainkäyttöalueet eivät salli epäsuorasti ilmaistujen takuiden poissulkemista tai ajallisia rajoituksia epäsuorasti ilmaistujen takuiden kestoon, joten edellä mainittu rajoitus ei välttämättä koske kaikkia asiakkaita. Tämän takuun nojalla asiakkaalle myönnetään tietyt lailliset oikeudet. Muut oikeudet voivat vaihdella osavaltioittain tai lainkäyttöalueittain.

EPSON TAI TÄMÄN TOIMITTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA ASIAKKAALLE SOPIMUKSEN, SOPIMUSRIKKOMUKSEN (MUKAAN LUKIEN LAIMINLYÖNTI), ANKARAN VASTUUN, TAKUUTA KOSKEVAN SOPIMUSEHDON TÄYTTÄMISEN LAIMINLYÖNNIN, VÄÄRISTELYN TAI MUUN NOJALLA MISTÄÄN SUORASTA, VÄLILLISESTÄ, SATUNNAISESTA TAI ERITYISESTÄ VAHINGOSTA MUKAAN LUKIEN MENETETTY VOITTO TAI SÄÄSTÖ, VAIKKA TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TAI KOLMANNEN OSAPUOLEN KORVAUSVAATIMUKSESTA OLISIKIN ETUKÄTEEN ILMOITETTU EPSONILLE, TÄMÄN TOIMITTAJILLE TAI EDUSTAJILLE. Eräät osavaltiot tai lainkäyttöalueet eivät kuitenkaan salli välillisten, satunnaisten tai erikoisten vahinkojen vahingonkorvausvastuun poissulkemista tai rajoittamista, joten edellä mainittu rajoitus ei välttämättä koske kaikkia asiakkaita.

6. Sopimuksen purkaminen. Vaikuttamatta EPSONin muihin oikeuksiin tämä sopimus raukeaa automaattisesti mikäli asiakas rikkoo sen ehtoja. Asiakas voi niin ikään päättää sopimuksen haluamanaan ajankohtana poistamalla ohjelmiston asennuksen ja tuhoamalla ohjelmiston ja kaikki sen kopiot.

7. Vientirajoitus. Asiakas sitoutuu olemaan siirtämättä, viemättä tai jälleenviemättä ohjelmistoa tai mitään joko EPSONilta tai ohjelman kautta saamiaan tietoja ilman pätevää Japanin lain, tai hankintamaan oikeusjärjestelmän hyväksymään lupaa.

8. Sovellettava laki ja yleiset säädökset. Tähän sopimukseen sovelletaan ja sopimusta tulkitaan Japanin lainsäädännön mukaan. Sopimuksen ristiriidat lakiohjeiden kanssa jätetään huomiotta. Tämä sopimus on ohjelmistoon liittyvien osapuolten välinen koko sopimus ja se korvaa kaikki ohjelmaa koskevat ostotoimeksiannot, ilmoitukset, mainokset tai kuvaukset. Tämä sopimus sitoo molempia osapuolia ja näiden seuraajia, luovutuksensaajia ja valtuutettuja. Mikäli jokin sopimuksen säädös katsotaan epäpäteväksi tai sitä ei voida panna toimeen, tämä ei mitätöi koko sopimuksen pätevyyttä. Sopimusta sovelletaan tästä huolimatta siinä esitettyjen ehtojen mukaan. Tätä sopimusta voi muuttaa ainoastaan ESPONin kirjallisesti valtuuttama henkilö.

9. Käyttäjinä Yhdysvaltain viranomaiset. Mikäli asiakas on hankkinut ohjelmiston jonkin Yhdysvaltain valtiota edustavan yksikön tai viranomaisen puolesta, sovelletaan seuraavia säädöksiä. Yhdysvallat sitoutuu seuraavaan: (i) jos ohjelmisto toimitetaan Yhdysvaltain puolustusministeriölle (DoD), ohjelmisto luokitellaan kuuluviksi luokkaan "Commercial Computer Software" ja hallituksella on ohjelmistoon ja sen käyttöoppaisiin ainoastaan "rajoitetut oikeudet" sen mukaan, miten DFARS-määräyksen kohdassa 252.227-7013(c)(1) on määritelty, ja (ii) jos ohjelmisto toimitetaan muulle yksikölle tai viranomaiselle kuin puolustusministeriö, Yhdysvaltain hallituksen oikeudet ohjelmistoon ja sen käyttöoppaisiin luokitellaan sen mukaan, mitä FAR-säädöksen 52.227-19(c)(2) -kohdassa sanotaan, tai NASAn tapauksessa NASAn FAR-liitteen kohdan 18-52.227-86(d) perusteella.

10. Internet-yhteys. Ohjelmistolla saattaa olla Internet-yhteyden mahdollistava toiminto, joka lähettää dataa ja/tai tietoa tietokoneellesi ja tietokoneeltasi koskien käyttämääsi EPSON-laitteistoa ja/tai -ohjelmistoa ("EPSON-tuotteet") sisältäen, mutta ei tähän rajoittuen, tietoa EPSON-tuotteen mallista, asiakkaan asuinmaasta/-alueesta, EPSON-tuotteen kunnosta jne. EPSON voi muuttaa tällaisen datan ja/tai tiedon kohtia ilman asiakkaan ennakkohyväksyntää. EPSON ei kerää mitään henkilöllisyyden paljastavia tietoa ilman asiakkaan lupaa. EPSON voi kuitenkin käyttää tietoja, jotka eivät paljasta henkilöllisyyttä, tilastollisiin tarkoituksiin parantaakseen käyttäjille tarjoamansa palvelun tasoa Mikäli hyväksyt ohjelmiston asennuksen, kaikki tiedon kulku Internetiin tai Internetistä tapahtuu EPSONin www-sivulla olevan sen hetkisen EPSONin yksityisyyskäytännön mukaisesti.EPSON EULA FI 05/01/2008 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: ftp, load: 0.90