License.txt Driver File Contents (epson323657eu.exe)

SEIKO EPSON CORPORATION
SOFTWARELICENSAFTALE

VIGTIGT! LÆS DENNE LICENSAFTALE OMHYGGELIGT. Computersoftwareproduktet, fontwaren, skrifttyper og/eller data, herunder alt skriftligt forklarende materiale ("Softwaren"), der følger med, må kun installeres eller bruges af licenstageren ("Dem") på betingelse af, at De accepterer de vilkår og betingelser, der er fremsat af SEIKO EPSON CORPORATION ("EPSON") i nærværende Aftale. Når softwaren installeres eller tages i brug, accepterer De alle de vilkår og betingelser, der er angivet i nærværende Aftale. Nærværende Aftale bør læses omhyggeligt, inden De installerer eller bruger Softwaren. Såfremt De ikke kan acceptere vilkårene og betingelserne i nærværende Aftale, har De ikke ret til at installere eller bruge Softwaren.

1. Licens. EPSON og EPSONs leverandører giver Dem en personlig, ikke-eksklusiv, royalty-fri, begrænset licens, der ikke må gives videre i underlicens, til at installere og bruge Softwaren på en eller flere computere, som De har til hensigt at bruge direkte eller via et netværk. De har ret til at lade andre brugere af de computere, der har forbindelse til netværket, bruge Softwaren, forudsat at De (a) sørger for, at sådanne brugere accepterer og er underlagt vilkårene og betingelserne i nærværende Aftale, (b) sørger for, at sådanne brugere udelukkende bruger Softwaren i forbindelse med anvendelsen af computerne og i relation til det netværk, som de er en del af, og (c) yder erstatning til og holder EPSON og EPSONs leverandører skadesløse i forbindelse med alle skader, tab, omkostninger og ansvar, som EPSON eller EPSONs leverandører måtte blive påført som en konsekvens af sådanne brugeres manglende overholdelse og opfyldelse af vilkårene og betingelserne i nærværende Aftale. De har også ret til at lave kopier af Softwaren, der er nødvendige til sikkerhedskopierings- og arkiveringsformål, forudsat at meddelelsen om ophavsret gengives i sin helhed på sikkerhedskopien. Termen "Software" omfatter softwarekomponenterne, medier, alle de kopier, De har lavet, samt alle opgraderinger, ændrede versioner, opdateringer, tilføjelser og kopier af den Software, der er givet i licens til Dem af EPSON eller EPSONs leverandører. EPSON og EPSONs leverandører forbeholder sig alle rettigheder, der ikke er tildelt Dem i nærværende Aftale.

2.Yderligere rettigheder og begrænsninger. De accepterer, at De ikke må redigere, tilpasse eller oversætte Softwaren. De accepterer også, at De ikke må forsøge at foretage reverse engineering, dekompilering, disassemblering eller på anden vis forsøge at afsløre Softwarens kildekode. De har ikke ret til at dele, udleje, bortlease, behæfte eller udlåne Softwaren eller give den i underlicens. De må derimod gerne overdrage alle Deres rettigheder til at bruge Softwaren til en fysisk eller juridisk person, forudsat at De overdrager nærværende Aftale, Softwaren, herunder alle kopier, opdateringer og tidligere versioner , til en sådan fysisk eller juridisk person, herunder kopier, der er lagret på en computer. I nogle stater eller jurisdiktioner er begrænsningen dog ikke tilladt ved overdragelse af Softwaren, hvorfor ovennævnte begrænsning muligvis ikke gælder for Dem.

3.Ejendomsret. Ejendomsrettigheder og rettigheder vedrørende immaterialret til Softwaren og alle kopier heraf, tilhører EPSON eller EPSONs leverandører. Der overdrages ingen ejendomsret til Softwaren til Dem, og nærværende Aftale skal ikke fortolkes som et salg af rettighederne til Softwaren. Softwaren er beskyttet af ophavsretlige love og internationale traktater om ophavsret i Japan samt andre love og traktater om immaterialret. Medmindre andet er anført i nærværende Aftale, har De ikke ret til at kopiere Softwaren. De accepterer også, at De ikke må fjerne eller ændre nogen meddelelser vedrørende ophavsrettigheder og andre ejendomsrettigheder på nogen kopi af Softwaren.

4. Beskyttelse og sikkerhed. De accepterer at gøre Deres ypperste og tage alle fornuftige forholdsregler for at beskytte Softwaren mod, at uautoriserede personer får adgang til den, og for at der ikke produceres nogen form for uautoriserede kopier, udgivelser, offentliggørelser eller distribution af Softwaren. De accepterer, at Softwaren indeholder værdifulde og fortrolige oplysninger samt forretningshemmeligheder, at uautoriseret brug og kopiering er skadelig for EPSON and EPSONs leverandører, og at De har en fortrolighedsforpligtelse over for sådanne værdifulde oplysninger og forretningshemmeligheder.

5. Begrænset ansvar. Hvis De har købt Softwaren på et medie fra EPSON eller en forhandler, indestår EPSON for, at det medie, Softwaren er kopieret på, er fri for materielle og håndværksmæssige fejl under normal brug og i en periode på 90 dage fra leveringsdatoen. Hvis mediet returneres til EPSON eller den forhandler, hvor mediet blev købt, inden for 90 dage efter den dato, Softwaren blev leveret til Dem, og hvis EPSON afgør, at mediet er defekt, og forudsat, at mediet ikke har været udsat for forkert brug, misbrug, uretmæssig brug eller brug i defekt udstyr, erstatter EPSON mediet, når den defekte Software, herunder alle kopier af dele af Softwaren, er EPSON i hænde. ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER VEDRØRENDE MEDIET, HERUNDER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL, ER BEGRÆNSET TIL VARIGHEDEN AF DEN OVENFOR ANGIVNE UDTRYKKELIGE GARANTI.

De anerkender og accepterer, at brugen af Softwaren er på eget ansvar. SOFTWAREN LEVERES, "SOM DEN ER OG FOREFINDES", UDEN ANSVAR AF NOGEN ART. EPSON OG EPSONS LEVERANDØRER HVERKEN KAN ELLER VIL PÅTAGE SIG ANSVARET FOR DEN YDEEVNE ELLER DE RESULTATER, DE MÅTTE OPNÅ VED AT BRUGE SOFTWAREN. OVENNÆVNTE ANGIVER DERES ENESTE BEFØJELSER I FORBINDELSE MED EPSONS OG EPSONS LEVERANDØRERS BRUD PÅ KONTRAKT. BORTSET FRA OVENNÆVNTE UNDERFORSTÅEDE ANSVAR PÅTAGER EPSON OG EPSONS LEVERANDØRER SIG INTET ANSVAR, HVERKEN UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET, FOR IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER, SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Nogle stater eller jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af underforstået ansvar eller begrænsninger af varigheden af et begrænset ansvar, og derfor gælder ovenstående begrænsninger muligvis ikke for Dem. Dette ansvar giver Dem bestemte juridiske rettigheder. De har muligvis andre rettigheder, som vil variere fra stat til stat eller fra jurisdiktion til jurisdiktion.

EPSON ELLER EPSONS LEVERANDØRER KAN PÅ INGEN MÅDE HOLDES ANSVARLIGE OVER FOR DEM ELLER TREDJEMAND, HVAD ENTEN DER ER TALE OM ET KONTRAKTLIGT FORHOLD, EN SKADEVOLDENDE HANDLING (HERUNDER FORSØMMELIGHED), SKÆRPET ANSVAR, KONTRAKTBRUD, HÆNDELIGE ELLER SÆRSKILT DOKUMENTEREDE SKADER, HERUNDER SKADER I FORBINDELSE MED DRIFTSTAB ELLER MISTET OPSPARING, SELV OM EPSON, EPSONS LEVERANDØRER ELLER REPRÆSENTANTER FOR EPSON ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. I nogle stater eller jurisdiktioner er det ikke tilladt at fralægge sig eller begrænse erstatningsansvar for følgeskader, direkte skader eller særskilt dokumenterede skader. I disse tilfælde gælder ovennævnte begrænsning muligvis ikke for Dem.

6. Ophør. Uden præjudice for eventuelle andre rettigheder, som EPSON har, ophører nærværende Aftale automatisk, såfremt De ikke overholder vilkårene heri. De kan til enhver tid ophæve nærværende Aftale ved at afinstallere og tilintetgøre Softwaren og alle kopier heraf.

7. Eksportrestriktioner. De accepterer, at De ikke må overdrage, eksportere, eller reeksportere Softwaren og eventuelle data eller oplysninger, som De har købt af EPSON eller bruge Softwaren uden korrekt licens i henhold til japansk lovgivning, restriktioner og bestemmelser, eller lovgivningen i den jurisdiktion, Softwaren er købt i.

8. Gældende lovgivning og generelle bestemmelser. Nærværende Aftale er underlagt og skal fortolkes ifølge lovgivningen i Japan, idet der ses bort fra bestemmelserne i international privatret. Nærværende Aftale udgør hele aftalen mellem parterne i forbindelse med Softwaren og tilsidesætter enhver rekvisition, meddelelse, annonce eller erklæring i forbindelse med Softwaren. Nærværende Aftale er bindende og er til fordel for parterne heri og deres respektive efterfølgere, transporthavere og advokater. Hvis en bestemmelse i nærværende Aftale findes ugyldig eller uden retskraft, har det ikke betydning for gyldigheden af den resterende del af Aftalen, der forbliver gyldig og med retskraft ifølge egne vilkår. Nærværende Aftale kan kun ændres skriftligt med et dokument, der er underskrevet af en autoriseret ledende medarbejder ved EPSON.

9. Slutbrugere i den amerikanske regering. Såfremt De erhverver Softwaren på vegne af en enhed eller et agentur i den amerikanske regering, er følgende bestemmelser gældende. Regeringen er indforstået med : (i) at hvis Softwaren leveres til Department of Defense (DoD), klassificeres softwaren som "Commercial Computer Software", og regeringen opnår kun "begrænsede rettigheder" til Softwaren og dens dokumentation, som defineret i paragraf 252.227-7013(c)(1) i DFARS; og (ii) at hvis Softwaren leveres til en enhed eller et agentur i den amerikanske regering udover DoD, defineres regeringens rettigheder i forbindelse med softwaren og dens dokumentation i paragraf 52.227-19(c)(2) i FAR eller, i forbindelse med NASA, i paragraf 18-52.227-86(d) i NASA-tillægget til FAR.

10. Internetforbindelse. Der kan være mulighed for at benytte Softwaren via internettet til transmission af data og/eller oplysninger til og fra computeren angående den anvendte EPSON-hardware og/eller software, ("EPSON-produkter") inklusive men ikke begrænset til EPSON-produktmodeloplysninger, det land/område, du bor i, EPSON-produkternes tilstand etc. EPSON kan ændre emnerne for sådanne data og/eller oplysninger uden din forudgående tilladelse. EPSON indsamler ikke oplysninger, der kan identificere din person, uden din tilladelse. EPSON kan dog bruge oplysninger, der ikke kan identificere din person, til statistikformål for at højne det serviceniveau, vi tilbyder vores brugere. Hvis du accepterer at installere Softwaren, vil alle transmissioner til eller fra internettet være i overensstemmelse med EPSONs aktuelle politik om privatlivets fred, der fremgår af EPSONs internetside.EPSON EULA DA 05/01/2008 
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web3, load: 0.87