license.txt Driver File Contents (945gc_vga_win7x32.zip)

äñëí øùéåï úåëðä ùì Intel (àìôà / áéúà, ùéîåù àøâåðé) 

çùåá - éù ì÷øåà ìôðé äòú÷ä, äú÷ðä àå ùéîåù. 

àéï ìäùúîù àå ìäèòéï úåëðä æå åçåîøéí ä÷ùåøéí àìéä (ìäìï áàåôï ÷åì÷èéáé, ä"úåëðä") òã ìàçø òéåï îãå÷ã÷ áúðàéí äáàéí. èòéðú äúåëðä àå ùéîåù áä, îäååéí àú äñëîúê ìúðàéí ùì äñëí æä. àí àéðê îñëéí ìúðàéí, àéï ìäú÷éï àå ìäùúîù áúåëðä.

äúåëðä îëéìä ÷åã ÷ãí ùçøåø "àìôà" àå "áéúà", ùòùåé ùìà ìúô÷ã áîìåàå åù- Intel Corporation (ìäìï "Intel") òùåéä ìùðåú ùéðåé îùîòåúé áòú äô÷ú âøñä "ñåôéú" ëìùäé ùì äúåëðä. Intel àéðä éëåìä ìäáèéç ëé àó ôòí ìà úéöåø àå úôéõ âøñä "ñåôéú" ùì úåëðä æå.

øùéåï. øùéåï æä ìúåëðä îúéø àú äùéîåù áúåëðä ø÷ òí îåöøéí ùäðí øëéáé Intel. äùéîåù áúåëðä àéðå îåøùä òí îåöøéí ùàéðí øëéáé Intel. øùéåï æä îúéø ìê ìäòúé÷ àú äúåëðä ìîçùá äàøâåï ùìê ìùéîåù äàøâåï, åîúéø éöéøú îñôø ñáéø ùì òåú÷éí ìöåøëé âéáåé ùì äúåëðä, áëôåó ìúðàéí äáàéí: 

1. àéï ìäòúé÷, ìäúàéí, ìäùëéø, ìîëåø, ìäôéõ àå ìäòáéø çì÷ ëìùäå îäúåëðä, ìîòè àú ùîåúø òì ôé äñëí æä, åäðê îñëéí áæàú ìîðåò äòú÷ä ììà øùåú ùì äúåëðä.
2. àéï ìáöò äðãñä ìàçåø, ÷åîôéìöéä ìàçåø àå ôéøå÷ ùì äúåëðä. 
3. çì àéñåø òì øéùåé îùðé ùì äúåëðä.
4. äúåëðä òùåéä ìëìåì úåëðä àå øëåù àçø ùì ñô÷é öã â', ùòùåééí ìäéåú îæåäéí åîåøùéí áäúàí ì÷åáöé "license.txt" äøö"á, àå ëì è÷ñè àå ÷åáõ àçø. 


áòìåú òì äúåëðä åæëåéåú éåöøéí. äáòìåú òì ëì äòú÷é äúåëðä ðùàøú áéãé Intel àå áéãé ñô÷éä. äúåëðä îåâðú òì éãé æëåéåú éåöøéí åòì éãé çå÷é àøä"á åîãéðåú ðåñôåú, åúðàé äñëîéí áéï-ìàåîééí. àéï ìäñéø îäúåëðä äåãòåú äðåâòåú ìæëåéåú éåöøéí. Intel øùàéú ìòøåê ùéðåééí áúåëðä, àå áôøéèéí äðåâòéí ìúåëðä, áëì òú åììà äúøàä, àê àéðä îçåéáú ìúîåê áúåëðä àå ìòãëï àåúä. ìîòè àú àùø ð÷áò áîôåøù, Intel àéðä îòðé÷ä æëåú îôåøùú àå îøåîæú úçú ôèðèéí, æëåéåú éåöøéí, ñéîðéí îñçøééí, àå æëåéåú ÷ðééï øåçðé ðåñôåú ùì Intel. ðéúï ìäòáéø àú äúåëðä ø÷ áúðàé ùäî÷áì îúçééá ìúðàéí àìä, åàí àéðê îùàéø áøùåúê äòú÷éí ùì äúåëðä.

àçøéåú îåâáìú ìàîöòé àçñåï (Media). àí äúåëðä ðîñøä òì éãé Intel òì àîöòé àçñåï ôéñé, Intel àçøàéú ìëê ùàîöòé àçñåï æä éäéä ð÷é îôâîéí áçåîø äôéñé ìú÷åôä ùì úùòéí (90) éåí îúàøéê äîñéøä òì éãé Intel. àí ééîöà ôâí îñåâ äð"ì, ääçìèä áãáø äçæøú àîöòé äàçñåï ì- Intelì÷áìú úçìéó àå îñéøä çìåôéú ùì äúåëðä úäéä ðúåðä áéãé Intel.

àé-äëììä ùì ëúáé àçøéåú ðåñôéí. ôøè ìàîåø ìòéì, äúåëðä ðéúðú "ëîå ùäéà" åàéðä ëåììú àçøéåú îôåøùú àå îøåîæú îëì ñåâ ùäåà, åäëåììú ëúáé àçøéåú ùì éëåìú ñçø, àé-äôøä, àå äúàîä ìîèøä îñåéîú. Intel àéðä îúçééáú åàéðä î÷áìú òì òöîä àçøéåú áàùø ìãéå÷ àå ùìîåú ùì îéãò, è÷ñè, úîåðåú, ÷éùåøéí àå ôøéèéí ðåñôéí ëìùäí äëìåìéí áúåëðä.

äâáìú àçøéåú. áëì î÷øä ìà éäéå Intel àå ñô÷éä àçøàéí ìðæ÷éí ëìùäí (åáëìì æä åììà äâáìä, àåáãï øååçéí, äôñ÷ú òñ÷éí àå àåáãï îéãò) äðåáòéí îùéîåù àå àé-éëåìú ìäùúîù áúåëðä, âí àí ðîñøä ì-Intel äåãòä áãáø àôùøåú ùì ðæ÷éí ëâåï àìå. úçåîé ùéôåè îñåéîéí àåñøéí òì àé-äëììä àå äâáìä ùì àçøéåú òáåø àçøéåú îøåîæú àå ðñéáúéú àå ðæ÷éí î÷øééí, ëê ùääâáìä äð"ì òùåéä ùìà ìäúééçñ àìéê. òùåéåú ìäéåú ìê æëåéåú îùôèéåú ðåñôåú äîùúðåú îúçåí ùéôåè àçã ìîùðäå. 

ñéåí äñëí. Intel øùàéú ìñééí àú ääñëí áëì òú, áàí úôø àú úðàé äçåæä. áòú ñéåí äçåæä, òìéê ìäùîéã îéã àú äúåëðä àå ìäçæéø àú ëì äòú÷é äúåëðä ì - Intel.
 
äãéï äðåäâ. úáéòåú äîúòåøøåú úçú äñëí æä ééãåðå òì ôé çå÷é îãéðú ÷ìéôåøðéä, àøä"á, ìîòè ò÷øåðåú áøéøú äãéï ùìä åàîðú äàåîåú äîàåçãåú áðåùà çåæéí ìîëéøú èåáéï. àéï ìééöà àú äúåëðä úåê äôøä ùì çå÷é éöåà åú÷ðåú îúàéîéí. Intel àéðä îçåéáú úçú äñëîéí ðåñôéí, ôøè ìäñëîéí ëúåáéí åçúåîéí òì éãé ðöéâ îåñîê ùì Intel.

æëåéåú îîùìúéåú îåâáìåú. úåëðä æå ðéúðú òí "æëåéåú îåâáìåú". ùéîåù, ùëôåì, àå çùéôä òì éãé äîîùìä ëôåôéí ìîâáìåú äîåôéòåú á - FAR52.227-14 åá - DFAR252.227-7013 ìôé äñãø, àå äáàéí àçøéäí. ùéîåù áúåëðä òì éãé äîîùìä îäååä áæàú äëøä áæëåéåú ä÷ðééðéåú ùì Intel. ä÷áìï àå äéöøï äéðå Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052. 
SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00
 
ùôä; úøâåîéí. áî÷øä ùìâøñä áùôä äàðâìéú ùì äñëí æä îöåøôú ëì âøñä àçøú äîúåøâîú ìùôåú àçøåú, âøñä îúåøâîú ùëæå ðéúðú ìîèøú ðåçåú áìáã åäâøñä áùôä äàðâìéú äéà ä÷åáòú.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Alpha / Beta, Organizational Use)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

The Software contains pre-release "alpha" or "beta" code, which may not be fully functional and which Intel Corporation ("Intel") may substantially modify in producing any "final" version of the Software. Intel can provide no assurance that it will ever produce or make generally available a "final" version of this Software.

LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. You may copy the Software onto your organization's computers for your organization's use, and you may make a reasonable number of back-up copies of the Software, subject to these conditions: 
1. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software, except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.
2. You may not reverse engineer, decompile or disassemble the Software. 
3. You may not sublicense the Software.
4. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed "license.txt" file or other text or file. 

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of (90) ninety days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software, as Intel may select.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.
 
APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements, unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.
SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.57