license.txt Driver File Contents (945gc_vga_win7x32.zip)

LICENÈNÍ SMLOUVA NA POUŽITÍ SOFTWARU INTEL (Alfa / Beta, Organizaèní použití)

DÙLEŽITÉ UPOZORNÌNÍ - PØEÈTÌTE SI TENTO TEXT PØED KOPÍROVÁNÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽITÍM. 

Nepoužívejte ani nezavádìjte tento software a související materiály (souhrnnì oznaèené jako "Software"), dokud si pozornì nepøeètete následující podmínky. Zavedením nebo použitím Softwaru pøijímáte podmínky této Smlouvy. Pokud s podmínkami nesouhlasíte, Software neinstalujte, ani nepoužívejte.

Software obsahuje první verzi kódu "alfa" nebo "beta", který ještì nemusí být plnì funkèní a který Intel Corporation ("Intel") mùže podstatnì modifikovat pøi produkci "koneèné" verze Softwaru. Intel nemùže zaruèit, že v budoucnu vyrobí nebo obecnì zpøístupní "koneènou" verzi tohoto Softwaru.

LICENCE. Použití tohoto Softwaru je povoleno pouze ve spojitosti s produkty spoleènosti Intel. Tato licence nepovoluje použití Softwaru ve spojitosti s produkty jiných spoleèností než je Intel. Software mùžete zkopírovat do poèítaèù vaší organizace pro potøeby vaší organizace a mùžete si vytvoøit pøimìøený poèet záložních kopií Softwaru za tìchto podmínek: 
1. Nesmíte kopírovat, modifikovat, pronajímat, prodávat, distribuovat nebo pøevádìt žádnou èást Softwaru s výjimkou ustanovení této Smlouvy a souhlasíte s tím, že nedovolíte neoprávnìné kopírování Softwaru.
2. Software nesmíte zpìtnì konstruovat, zpìtnì pøekládat nebo rozkládat. 
3. Na Software nesmíte poskytovat další licence.
4. Tento Software mùže obsahovat software nebo jiné vlastnictví tøetích stran - dodavatelù, z nichž nìkteré mùže být identifikováno v pøiloženém souboru "license.txt" nebo v jiném textu nebo souboru, v souladu s nimiž na nì mùže být poskytována licence. 

VLASTNICTVÍ SOFTWARU A AUTORSKÁ PRÁVA. Spoleènost Intel nebo její dodavatelé si zachovávají vlastnické právo ke všem kopiím Softwaru. Na tento Software se vztahují autorská práva chránìná zákony Spojených státù a jiných zemí, jakož i ustanoveními mezinárodních úmluv. Ze Softwaru nesmíte odstranit žádná oznámení o autorských právech. Spoleènost Intel mùže provádìt zmìny v tomto Softwaru nebo v pøedmìtech, na nìž se odkazuje, kdykoliv a bez upozornìní, ale není povinna podporovat èi aktualizovat Software. Kromì výslovnì stanovených pøípadù spoleènost Intel neudìluje žádná výslovná ani odvozená práva v rámci patentù, autorských práv, obchodních znaèek ani jiných forem ochrany duševního vlastnictví spoleènosti Intel. Tento Software smíte pøevést pouze tehdy, pokud jeho pøíjemce souhlasí, že bude plnì vázán tìmito podmínkami a pokud si neponecháte žádnou kopii Softwaru.

OMEZENÁ ZÁRUKA NA ZÁZNAMOVÁ MÉDIA. Pokud spoleènost Intel dodá tento Software na fyzických médiích, poskytuje záruku, že taková média nebudou mít závažnou fyzickou závadu po dobu devadesáti (90) dnù po dodání spoleèností Intel. Pokud se taková závada vyskytne, vraťte médium spoleènosti Intel, která médium nahradí nebo provede jiný zpùsob dodání podle vlastního uvážení.

VÝLUKA JINÝCH ZÁRUK. KROMÌ VÝŠE UVEDENÝCH PODMÍNEK SE TENTO SOFTWARE POSKYTUJE "TAK, JAK JE", BEZ JAKÉKOLIV VÝSLOVNÉ ÈI ODVOZENÉ ZÁRUKY VÈETNÌ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, NEPORUŠENÍ CIZÍCH PRÁV NEBO VHODNOSTI PRO URÈITÝ ÚÈEL. Spoleènost Intel neruèí za pøesnost a úplnost jakýchkoliv informací, textu, grafiky, odkazù nebo jiných skuteèností obsažených v tomto Softwaru, ani za nì nepøebírá odpovìdnost.

OMEZENÍ PRÁVNÍ ODPOVÌDNOSTI. SPOLEÈNOST INTEL ANI JEJÍ DODAVATELÉ V ŽÁDNÉM PØÍPADÌ NEPONESOU ODPOVÌDNOST ZA ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU (VÈETNÌ, ALE BEZ OMEZENÍ, UŠLÉHO ZISKU, PØERUŠENÍ OBCHODNÍ ÈINNOSTI NEBO ZTRÁTY INFORMACÍ) VZNIKLÝCH V DÙSLEDKU POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU, A TO I V PØÍPADÌ, ŽE SPOLEÈNOST INTEL BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA. NÌKTERÉ JURISDIKCE ZAKAZUJÍ VYLOUÈENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVÌDNOSTI ZA ODVOZENÉ ZÁRUKY NEBO ZA NÁSLEDNÉ ÈI VEDLEJŠÍ ŠKODY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT. MÙŽETE MÍT ROVNÌŽ JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH JURISDIKCÍCH LIŠÍ. 

UKONÈENÍ TÉTO SMLOUVY. Spoleènost Intel mùže kdykoliv ukonèit platnost této Smlouvy, pokud porušíte její podmínky. Po ukonèení platnosti Smlouvy musíte Software ihned znièit nebo vrátit všechny jeho kopie spoleènosti Intel.
 
ROZHODNÉ PRÁVO. Nároky vznikající z této Smlouvy se øídí zákony státu Kalifornie s výjimkou tìch, které se týkají kolize právních norem a Úmluvy Spojených národù o Smlouvách o prodeji zboží (United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods). Tento Software nesmíte vyvážet v rozporu s pøíslušnými zákony a pøedpisy o vývozu. Spoleènost Intel není vázána žádnými jinými úmluvami, pokud nejsou uèinìny písemnou formou a podepsány oprávnìným zástupcem spoleènosti.

OMEZENÁ PRÁVA STÁTU. Software se poskytuje s "OMEZENÝMI PRÁVY". Jeho použití, rozmnožování a prozrazení obsahu státem podléhá omezením uvedeným v dokumentu FAR52.227-14 a DFAR252.227-7013 a v následujících ustanoveních èi v jejich novelách. Používáním tohoto Softwaru stát uznává vlastnická práva spoleènosti Intel k tomuto Softwaru. Dodavatelem èi výrobcem je spoleènost Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052, USA.
SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00
 
JAZYK; PØEKLADY. Je-li k anglické verzi této Smlouvy pøipojen pøeklad v jiném jazyce, je tento pøeklad pouze orientaèní a anglická verze má pøednost.INTEL SOFTWARE LICENSE AGREEMENT (Alpha / Beta, Organizational Use)

IMPORTANT - READ BEFORE COPYING, INSTALLING OR USING. 

Do not use or load this software and any associated materials (collectively, the "Software") until you have carefully read the following terms and conditions. By loading or using the Software, you agree to the terms of this Agreement. If you do not wish to so agree, do not install or use the Software.

The Software contains pre-release "alpha" or "beta" code, which may not be fully functional and which Intel Corporation ("Intel") may substantially modify in producing any "final" version of the Software. Intel can provide no assurance that it will ever produce or make generally available a "final" version of this Software.

LICENSE. This Software is licensed for use only in conjunction with Intel component products. Use of the Software in conjunction with non-Intel component products is not licensed hereunder. You may copy the Software onto your organization's computers for your organization's use, and you may make a reasonable number of back-up copies of the Software, subject to these conditions: 
1. You may not copy, modify, rent, sell, distribute or transfer any part of the Software, except as provided in this Agreement, and you agree to prevent unauthorized copying of the Software.
2. You may not reverse engineer, decompile or disassemble the Software. 
3. You may not sublicense the Software.
4. The Software may contain the software or other property of third party suppliers, some of which may be identified in, and licensed in accordance with, an enclosed "license.txt" file or other text or file. 

OWNERSHIP OF SOFTWARE AND COPYRIGHTS. Title to all copies of the Software remains with Intel or its suppliers. The Software is copyrighted and protected by the laws of the United States and other countries, and international treaty provisions. You may not remove any copyright notices from the Software. Intel may make changes to the Software, or to items referenced therein, at any time and without notice, but is not obligated to support or update the Software. Except as otherwise expressly provided, Intel grants no express or implied right under Intel patents, copyrights, trademarks or other intellectual property rights. You may transfer the Software only if the recipient agrees to be fully bound by these terms and if you retain no copies of the Software.

LIMITED MEDIA WARRANTY. If the Software has been delivered by Intel on physical media, Intel warrants the media to be free from material physical defects for a period of (90) ninety days after delivery by Intel. If such a defect is found, return the media to Intel for replacement or alternate delivery of the Software, as Intel may select.

EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES. EXCEPT AS PROVIDED ABOVE, THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS" WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OF ANY KIND, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, NONINFRINGEMENT OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Intel does not warrant or assume responsibility for the accuracy or completeness of any information, text, graphics, links or other items contained within the Software.

LIMITATION OF LIABILITY. IN NO EVENT SHALL INTEL OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY DAMAGES WHATSOEVER (INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION OR LOST INFORMATION) ARISING OUT OF THE USE OF OR THE INABILITY TO USE THE SOFTWARE, EVEN IF INTEL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. SOME JURISDICTIONS PROHIBIT EXCLUSION OR LIMITATION OF LIABILITY FOR IMPLIED WARRANTIES OR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER LEGAL RIGHTS THAT VARY FROM JURISDICTION TO JURISDICTION. 

TERMINATION OF THIS AGREEMENT. Intel may terminate this Agreement at any time if you violate its terms. Upon termination, you will immediately destroy the Software or return all copies of the Software to Intel.
 
APPLICABLE LAWS. Claims arising under this Agreement shall be governed by the laws of California, excluding its principles of conflict of laws and the United Nations Convention on Contracts for the Sale of Goods. You may not export the Software in violation of applicable export laws and regulations. Intel is not obligated under any other agreements, unless they are in writing and signed by an authorized representative of Intel.

GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS. The Software is provided with "RESTRICTED RIGHTS." Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in FAR52.227-14 and DFAR252.227-7013 et seq. or their successors. Use of the Software by the Government constitutes acknowledgment of Intel's proprietary rights therein. Contractor or Manufacturer is Intel Corporation, 2200 Mission College Blvd., Santa Clara, CA 95052.
SLA-ALPHABETA-ORG.DOC/RBK/01-21-00

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 1.16