License.txt Driver File Contents (epson317825eu.exe)

NewSoft Gebruikersovereenkomst

BELANGRIJK - LEES DIT ZORGVULDIG VOOR HET INSTALLEREN

Deze NewSoft Gebruikersovereenkomst (Overeenkomst) is een wettelijke overeenkomst tussen u (Gebruiker) en NewSoft Technology Corporation (NewSoft) voor de bijgesloten computersoftware (Software), die software van derden kan bevatten, beschikbaar gesteld door NewSoft, en de gerelateerde documentatie. Lees deze Overeenkomst zorgvuldig door. Door de Software te installeren, kopiëren, of anderszins te gebruiken, stemt de Gebruiker in met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Wanneer u het niet eens bent met de voorwaarden van deze Overeenkomst, installeer of gebruik de Software dan niet.

Licentie
Deze Overeenkomst verleent de Gebruiker de volgende niet-exclusieve rechten om de Software te installeren en te gebruiken op een harde schijf of ander opslagapparaat; om de Software te installeren en te gebruiken op een netwerkserver voor gebruik op een dergelijk netwerk; om reservekopieën van de Software te maken.

Enkele gebruiker
De Gebruiker mag de Software installeren en gebruiken op een harde schijf of ander opslagapparaat, en mag één kopie van de Software maken in een vorm die door de machine te lezen is, en alleen voor backup-doeleinden.

Niettegenstaande het voorgaande, mag de Software door de primaire gebruiker van de Software op een computer thuis, laptop of secondaire computer gebruikt worden, en om zulk gebruik te ondersteunen mag een extra kopie van de Software worden gemaakt. Zoals gebruikt in deze Overeenkomst, is de Software "in gebruik" wanneer deze ofwel in het RAM is geladen, ofwel geïnstalleerd is op de harde schijf of andere permanente geheugenapparaten. De Software mag op slechts één computer tegelijkertijd "in gebruik" zijn.

Netwerkgebruik
De Gebruiker mag de Software installeren en gebruiken op een netwerkserver voor gebruik op een intern netwerk, onder voorwaarde dat u een licentie heeft verkregen en toegekend aan elke aparte computer waarop de Software is geïnstalleerd of wordt uitgevoerd vanaf de bestandsserver. Eén licentie van de Software mag niet worden gedeeld of tegelijkertijd gebruikt op meerdere computers.

Licentiepakket
Wanneer de Gebruiker deze Software heeft verkregen in een Licentiepakket, mag de Gebruiker een aantal extra kopieën van het Softwaredeel van het Licentiepakket maken, net zoveel als het aantal verkregen licenties, en u mag elk exemplaar gebruiken op de manier zoals is aangegeven in deze Overeenkomst.

OEM Licentie
Wanneer de Gebruiker deze Software verkregen heeft bij een hardwareproduct, mag u deze Software gebruiken als een deel van het hardware -en softwarepakket volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Beperkingen
De Gebruiker mag de Software niet huren, leasen of lenen. U mag de Software niet wijzigen, aanpassen, vertalen, onderwerpen aan reverse engineering, decompilen, of disassembleren. U mag de Software niet doorverkopen met winst, distribueren of afgeleide werken maken gebaseerd op de Software of een deel hiervan.

De gebruiker mag geen kopieën van de Software aan andere verstrekken of de Software elektronisch versturen van een computer naar een andere via een netwerk. De Gebruiker mag de Software of enig deel daarvan niet op het Internet plaatsen, of op enige andere manier aanbieden.

Van deze Software is een licentie verstrekt als één product. Onderdelen mogen niet worden gescheiden voor gebruik op meer dan één computer.

Softwareoverdracht
De Gebruiker mag alle rechten onder deze Overeenkomst permanent overdragen, onder voorwaarde dat de Gebruiker (a) geen kopieën achterhoudt, (b) de gehele Software (inclusief alle onderdelen, de media en afgedrukte materialen, alle upgrades, deze Overeenkomst, en indien van toepassing het Authenticiteitcertificaat) overdraagt, en (c) de ontvangende partij instemt met alle voorwaarden van deze Overeenkomst. Wanneer de software een upgrade is, dient elke overdracht alle eerdere versies van de Software en, indien aanwezig, alle rechten daarvan te omvatten.

Upgrades
Indien de Software een update is, dient de Gebruiker een geldige licentie te bezitten voor het gebruik van de software van NewSoft om de upgrade van de software te mogen gebruiken. Software die een upgrade is, vervangt het product dat de basis vormt van de bevoegdheid van de Gebruiker tot de upgrade en/of vult dit aan. De Gebruiker mag het resulterende ge-upgrade product alleen in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst gebruiken. Indien de Software een upgrade is van een onderdeel van een softwarepakket waarover een licentie is verstrekt als één enkel product, mag de Software alleen gebruikt en overgedragen worden als deel van dat enkele productpakket, en mag de Software niet worden gescheiden voor gebruik op meer dan één computer.

Eigendom van Software
De Gebruiker bezit het medium waarop de Software is opgenomen of vastgelegd, maar NewSoft en haar aanbieders behouden titel en eigendom van de Software die is opgenomen op het originele medium en alle volgende kopieën van de Software, ongeacht de vorm of medium waarin of waarop het origineel en andere kopieën kunnen bestaan. Over deze Software wordt een licentie verstrekt en wordt niet verkocht.

Auteursrecht en Handelsmerken
De Software is wettelijk beschermd door auteurswetten, handelsmerkwetten en internationale verdragsbepalingen. Alle titels, handelsmerken en copyright in en met betrekking tot de Software (inclusief maar niet beperkt tot enige afbeeldingen, foto's, animatie, video, audio, muziek, tekst en toepassingen die zijn ingebouwd in de Software), de bijbehorende afgedrukte materialen en alle kopieën van de Software zijn het bezit van NewSoft of haar leveranciers.

De Gebruiker dient de Software te behandelen als alle andere auteursrechtelijk beschermde materialen voor archivering. U mag geen enkel NewSoft copyright of handelsmerkbericht verwijderen, aanpassen of wijzigen van welk deel van de Software dan ook. Geen enkel deel van de Software of de handleiding mag worden vermenigvuldigd, gedisassembleerd of verwerkt op welke manier dan ook zonder schriftelijke toestemming van NewSoft. Overtreders worden vervolgd.

Beperkte Garantie
NewSoft en haar leveranciers garanderen dat het medium waarop de Software wordt verstrekt gevrijwaard is van mankementen in het materiaal of door vakmanschap, onder voorwaarde van normaal gebruik, gedurende een periode van negentig (90) dagen vanaf de aankoopdatum of bezorgdatum aan de Gebruiker. 

Deze beperkte garantie geldt niet wanneer het onjuist functioneren van de Software het resultaat is van een ongeluk, misbruik of verkeerde toepassing. Vervangingssoftware valt onder de garantie voor de resterende periode van de originele garantie periode of (30) dagen; geldig is wat langer duurt.

NewSoft en haar leveranciers zullen en kunnen geen garantie verlenen ten aanzien van prestaties of resultaten die de Gebruiker kan behalen door het gebruik van de Software of documentatie zou kunnen behalen, noch zal NewSoft de garantie bieden dat de Software doorlopend of foutvrij is. Het gehele risico ten aanzien van prestaties en resultaten van de Software is voor rekening van de Gebruiker.

Met uitzondering van de hierboven beschreven uitdrukkelijke beperkte garantie, 
verleent NewSoft geen andere garanties, uitdrukkelijk of impliciet, ten aanzien van de Software of de media met betrekking tot de verhandelbaarheid, de onmogelijkheid dat inbreuk gemaakt wordt op rechten van derden, of geschiktheid voor een specifiek doel. Geen enkele mondelinge of geschreven informatie of advies gegeven door NewSoft, haar leveranciers, verkopers, agenten of werknemers zal resulteren in een garantie of het bereik van deze garantie uitbreiden, en de Gebruiker mag niet vertrouwen op zulke informatie of advies.

Beperking van aansprakelijkheid
De gehele aansprakelijkheid van NewSoft en haar leveranciers en de exclusieve redres van de Gebruiker zal, naar keuze van NewSoft, ofwel vervanging zijn van media die niet voldoen aan de bovenstaande beperkte garantie en die geretourneerd zijn naar NewSoft of haar leverancier met een kopie van het aankoopbewijs, ofwel, wanneer NewSoft of haar leverancier geen vervangende media kan leveren die gevrijwaard is van defecten in materiaal en vakmanschap, mag de Gebruiker deze Overeenkomst beëindigen door de Software te retourneren en wordt het bedrag vergoed.

In zoverre als toegestaan door de toepasselijke wet, zal NewSoft of haar leveranciers in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor enige verlies van winst, informatie, zakelijk of specifiek, incidenteel, indirect of andere resulterend schade die voortvloeit uit het gebruik of misbruik van de Software, zelfs wanneer NewSoft of haar geautoriseerde vertegenwoordiger op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van zulke schade. NewSoft zal niet aansprakelijk worden gehouden voor schade geclaimd door de Gebruiker gebaseerd op een claim van derden. In ieder geval zal de gehele aansprakelijkheid van NewSoft onder de voorwaarden van deze Overeenkomst beperkt zijn tot tien dollar (U.S. $10).

Algemeen
Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de staat Californië, VS, wanneer de Gebruiker deze Software verkregen heeft of gebruikt in de Verenigde Staten. Wanneer deze Software is verkregen en exclusief gebruikt wordt buiten de Verenigde Staten, kunnen lokale wetten ook van toepassing zijn.

De gelokaliseerde versie van de Overeenkomst wordt alleen ter informatie aangeboden. In het geval van enige tegenstrijdigheden in betekenis tussen de gelokaliseerde versie en de Engelse versie, geldt de Engelstalige versie. 

Wanneer de Gebruiker vragen heeft over deze Overeenkomst, of wanneer u om de een of andere reden contact wilt opnemen met NewSoft, schrijf dan naar:

Noord-Amerika 
NewSoft America, Inc.
4113 Clipper Court, Fremont, CA 94538, USA
Email: tech@newsoftinc.com

Europa email: tech@newsoft.eu.com
Japan email: support@newsoft.co.jp
Taiwan email: support@newsoft.com.tw
China email: contact@newsoft.net.cn

S/No: L-NS-04-D-022304-01
Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

  • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

  • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

  • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

  • Find the device and model you want to update in the device list.

  • Double-click on it to open the Properties dialog box.

  • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

  • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web4, load: 0.99