SwedishLicense.txt Driver File Contents (iMac_Late_2009_Win7_Drivers.zip)

ÿþSvenskaAPPLE INC. 

PROGRAMLICENSAVTAL

EN ANVÄNDARELÄS NOGA IGENOM DETTA PROGRAMLICENSAVTAL ("AVTALET") INNAN DU HÄMTAR ELLER ANVÄNDER APPLE-PROGRAMVARAN. GENOM ATT HÄMTA ELLER ANVÄNDA APPLE-PROGRAMVARAN SAMTYCKER DU TILL VILLKOREN I DETTA AVTAL. OM DU INTE SAMTYCKER TILL VILLKOREN I AVTALET SKA DU INTE HÄMTA ELLER ANVÄNDA APPLE-PROGRAMVARAN. VIKTIGT: I den utsträckning som denna programvara kan användas till att mångfaldiga material, licensieras programvaran endast till dig för mångfaldigande av material som du är behörig eller har erforderligt tillstånd att mångfaldiga. 1. Licens. Programvaran, dokumentation och eventuella typsnitt som levereras med detta Avtal, vare sig det lagras i ROM-minne eller annat medium ("Apple-programvaran") licensieras, utan att säljas, till dig av Apple Inc. ("Apple") för användning i enlighet med villkoren i detta Avtal. Apple behåller alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig. De rättigheter som beviljas häri begränsas till Apples och dess licensgivares immateriella rättigheter avseende Apple-programvaran och Apple och/eller Apples licensgivare behåller äganderätten till Apple-programvaran. Villkoren i detta Avtal gäller för alla programuppdateringar som Apple tillhandahåller och som ersätter och/eller är tillägg till den ursprungliga Apple-programprodukten, såvida inte uppgraderingen åtföljs av en separat licens som i så fall är de villkor som gäller. Titlar och immateriella rättigheter i och till material som visas av eller ansluts till via Apple-programvaran tillhör sina respektive ägare. Sådant material kan skyddas av lagar och fördrag gällande upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter och kan gälla under användarvillkor från tredje part som tillhandahåller sådant material. Detta Avtal ger dig inte någon som helst rätt att använda sådant material.2. Tillåten användning och begränsningar.  

A. Enligt villkoren i detta Avtal erhåller du en begränsad icke-exklusiv licens att installera och använda ett exemplar av Apple-programvaran på en enda Apple-märkt dator åt gången. Avtalet tillåter inte att Apple-programmet finns på mer än en dator åt gången och du har inte rätt att göra Apple-programmet tillgängligt över ett nätverk där programmet kan användas av flera användare eller på flera datorer samtidigt. Du får endast göra en säkerhetskopia av Apple-programvaran i maskinläsbar form; säkerhetskopian måste återge alla upplysningar om upphovsrätt och övriga anmärkningar som finns i originalet. B. Med undantag för vad som uttryckligen tillåts i Avtalet eller tillämpliga lagar, får du inte och samtycker till att inte kopiera, dekompilera, dekonstruera, disassemblera, försöka härleda källkoden, modifiera eller skapa härledda produkter helt eller delvis baserade på Apple-programvaran. C. Dina rättigheter enligt detta Avtal upphör att gälla automatiskt och utan varsel från Apple om du inte uppfyller samtliga villkor i detta Avtal. Dessutom förbehåller sig Apple rätten att säga upp detta Avtal om en ny version av Apples operativsystem eller Apple-programvaran lanseras som inte är kompatibel med denna version av Apple-programvaran. 3. Överlåtelse. Du får inte hyra ut, leasa, låna ut, sälja, vidaredistribuera eller underlicensiera Apple-programvaran. Du får emellertid permanent överlåta alla licensrättigheter till Apple-programvaran till annan part, förutsatt att (a) du överlåter hela Apple-programmet inklusive alla dess delar, originalskivor, tryckta material och detta Avtal; (b) du inte behåller några exemplar (kopior) av Apple-programmet, helt eller delvis, inklusive exemplar (kopior) som lagrats på en dator eller annan lagringsenhet; samt att (c) den mottagande parten läser och accepterar villkoren i detta Avtal. Alla komponenter i Apple-programvaran tillhandahålls som delar av ett paket och får inte skiljas från detta paket och distribueras som fristående program. 4. Godkännande av dataanvändning. Du godkänner att Apple och dess dotterbolag får samla in, lagra, bearbeta och och använda diagnostisk, teknisk och tillhörande information, innefattande men ej begränsad till information om din dator, system, program och tillbehör. Informationen insamlas regelbundet för att underlätta programuppdatering, produktsupport och eventuellt andra tjänster (om några) relaterade till Apple-programvaran för att verifiera överensstämmelsen med villkoren för detta Avtal. Apple får använda informationen, så länge den har en form som inte identifierar dig personligen, till att förbättra produkter eller tillhandahålla tjänster eller tekniker.5. Upphörande. Detta Avtal gäller tills vidare. Dina rättigheter enligt detta Avtal upphör att gälla automatiskt och utan varsel från Apple om du inte uppfyller samtliga villkor i detta Avtal. Om och när detta Avtal upphör att gälla ska du omedelbart avbryta all användning av Apple-programvaran och förstöra alla fullständiga eller delvisa kopior av Apple-programvaran. Punkterna 6, 7, 8, 11 och 12 i detta Avtal fortsätter att gälla även efter Avtalets upphörande.6. Ingen support för programvara från tredje part. Apple tillhandahåller, som en del av Apple-programpaketet, tillgång till vissa program och tjänster från tredje part, för att göra det bekvämt för dig. I vad mån Apple-programvaran innehåller programvara från tredje part, har Apple inget uttryckligt eller underförstått ansvar för att ge teknisk eller annan support gällande sådan programvara. Kontakta relevant försäljare eller tillverkare direkt angående aktuella program och produkter.7. Inskränkning i garantin. DU BEKRÄFTAR ATT DU ÄR INFÖRSTÅDD MED ATT ANVÄNDNING AV APPLE-PROGRAMVARAN SKER PÅ EGEN RISK AVSEENDE PRESTANDA, TILLFÖRLITLIGHET OCH ANVÄNDNING. OM INTE ANNAT FÖLJER AV TILLÄMPLIGA LAGAR, TILLHANDAHÅLLS APPLE-PROGRAMVARAN I BEFINTLIGT SKICK OCH UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER. APPLE OCH APPLES LICENSGIVARE (I PARAGRAFERNA 7 OCH 8 KOLLEKTIVT BENÄMNDA "APPLE") FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER OCH/ELLER VILLKOR AVSEENDE APPLE-PROGRAMVARAN, VARE SIG UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH/ELLER VILLKOR AVSEENDE ALLMÄN BESKAFFENHET, PRESTANDA, LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL, TILLFÖRLITLIGHET OCH STÖRNINGSFRI UPPLEVELSE SAMT ATT INTRÅNG INTE SKER I TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. APPLE GARANTERAR INTE EN HELT STÖRNINGSFRI UPPLEVELSE AV APPLE-PROGRAMVARAN, ATT FUNKTIONERNA I APPLE-PROGRAMVARAN UPPFYLLER ANVÄNDARENS KRAV, ATT APPLE-PROGRAMVARAN FUNGERAR OSTÖRT ELLER FELFRITT, OCH INTE HELLER ATT APPLE KOMMER ATT RÄTTA TILL FEL I APPLE-PROGRAMVARAN. INSTALLATION AV DEN HÄR PROGRAMVARAN KAN PÅVERKA ANVÄNDBARHETEN HOS PROGRAM ELLER TJÄNSTER FRÅN ANDRA TILLVERKARE. APPLE-PROGRAMVARAN OCH TJÄNSTER ÄR INTE AVSEDDA FÖR ELLER LÄMPLIGA FÖR ANVÄNDNING I SITUATIONER OCH MILJÖER DÄR FEL ELLER TIDSFÖRDRÖJNING ELLER BRISTER I INNEHÅLL, DATA ELLER INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS AV APPLE-PROGRAMVARAN ELLER TJÄNSTER KAN LEDA TILL DÖDSFALL, PERSONSKADOR ELLER ALLVARLIGA SKADOR PÅ EGENDOM ELLER MILJÖ, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL DRIFT AV KÄRNKRAFTSANLÄGGNINGAR, LUFTFARTSNAVIGERING, KOMMUNIKATIONSSYSTEM, FLYGLEDNINGSSYSTEM, LIVSUPPEHÅLLANDE MASKINER ELLER VAPENSYSTEM. DENNA GARANTI KAN INTE UTÖKAS GENOM MUNTLIGA ELLER SKRIFTLIGA MEDDELANDEN FRÅN VARE SIG APPLE ELLER APPLES REPRESENTANTER. OM APPLE-PROGRAMVARAN VISAR SIG VARA BEHÄFTADE MED FEL, ANSVARAR KUNDEN FÖR ALLA KOSTNADER FÖR NÖDVÄNDIG SERVICE, REPARATIONER OCH JUSTERINGAR. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UNDANTAG AV ELLER BEGRÄNSNINGAR I UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER INSKRÄNKNINGAR I LAGSTADGADE KONSUMENTRÄTTIGHETER, VILKET KAN GÖRA ATT OVANSTÅENDE UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG.8. Ansvarsbegränsning. SÅVIDA INTE ANNAT FÖRESKRIVS I TVINGANDE LAGSTIFTNING, ANSVARAR APPLE UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER FÖR NÅGON FORM AV PERSONSKADOR, DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR I FORM AV UTEBLIVEN VINST, FÖRLUST AV DATA, AVBROTT I AFFÄRSVERKSAMHETEN ELLER ANDRA AFFÄRSMÄSSIGA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM ORSAKATS AV ELLER SOM KAN RELATERAS TILL KUNDENS ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA APPLE-PROGRAMVARAN, OAVSETT OM TALAN GRUNDAS PÅ AVTALSRÄTT, GARANTI, UTOMOBLIGATORISKT ANSVAR (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), PRODUKTANSVAR ELLER ANNAT, ÄVEN OM APPLE HAR UPPMÄRKSAMMATS PÅ RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE ANSVARSBEGRÄNSNING FÖR PERSONSKADOR, ELLER FÖR FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR, VILKET KAN GÖRA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER DIG. Under inga omständigheter (annat än vad som föreskrivs i tillämpliga lagar gällande personskador) ska Apples totala skadeståndsansvar överstiga ett belopp motsvarande USD 50. Dessa begränsningar är tillämpliga även om det egentliga syftet med ovanstående gottgörelse inte skulle uppnås.9. Exportåtaganden. Du får inte använda eller exportera eller vidareexportera Apple-programvaran på annat sätt än vad som är tillåtet enligt gällande lag i USA eller i det land Apple-programvaran förvärvades. I synnerhet gäller, men utan begränsning härtill, att Apple-programvaran inte får exporteras eller vidareexporteras till (a) något land beträffande vilket USA har förordnat om handelsförbud, eller till (b) någon person som finns upptagen på listan "Specially Designated Nationals" som sammanställs av det amerikanska finansdepartementet (U.S. Treasury Department) eller listorna "Denied Person's List" eller "Entity List" som publiceras av det amerikanska handelsdepartementet (U.S. Department of Commerce). Genom att använda Apple-programvaran försäkrar du att du inte vistas i något sådant land och att du inte finns upptagen på någon av de ovan angivna listorna. Du godkänner också att inte använda produkterna för verksamhet som förbjuds av gällande lagstiftning i USA, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, utformning, tillverkning eller produktion av atomvapen, missiler eller kemiska eller biologiska vapen. 10. Slutanvändare inom amerikansk förvaltning. Apple-programvaran och tillhörande dokumentation betraktas som "Commercial Items", enligt definitionen i 48 C.F.R. §2.101, och består av "Commercial Computer Software" och "Commercial Computer Software Documentation", enligt definitionen i 48 C.F.R. §12.212 eller 48 C.F.R. §227.7202, beroende på vilken punkt som är tillämplig. I enlighet med 48 C.F.R. § 12.212 eller 48 C.F.R. § 227.7202-1 till och med 227.7202-4, beroende på vilken punkt som är tillämplig, licensieras "Commercial Computer Software" och "Commercial Computer Software Documentation" till användare inom amerikansk förvaltning (a) endast som "Commercial Items" och (b) endast med de rättigheter som tillkommer alla andra slutanvändare i enlighet med villkoren i detta avtal. Rätten till icke publicerat material (unpublished rights) förbehålls enligt amerikansk upphovsrätt.11. Gällande lag och giltighet. Villkoren i detta Avtal regleras och tolkas i enlighet med tillämplig lagstiftning i staten Kalifornien, förutom där detta strider mot tillämplig lagstiftning. FN-konventionen om internationell försäljning av gods, "Contracts for the International Sale of Goods", undantas uttryckligen från tillämpning på detta Avtal. Om behörig domstol eller myndighet finner att en bestämmelse eller del därav i detta Avtal i något avseende inte kan hävdas ska resten av Avtalet fortsätta att gälla. 12. Fullständigt Avtal; Gällande språkversion. Detta avtal utgör den totala överenskommelsen mellan dig och Apple gällande Apple-programvaran och ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal gällande denna programvara. Inga tillägg till eller ändringar i detta Avtal är bindande om de inte är skriftliga och har undertecknats av Apple. Översättningar av detta Avtal görs för att uppfylla nationella krav. Om villkoren i den engelska och den översatta versionen skulle strida mot varandra gäller den engelska versionen av Avtalet, så länge detta inte strider mot tillämplig lagstiftning i din jurisdiktion.EA0590

2009-12-10

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 1.28