PolishLicense.txt Driver File Contents (iMac_Late_2009_Win7_Drivers.zip)

ÿþPolskiAPPLE INC. 

UMOWA LICENCYJNA NA OPROGRAMOWANIE

LICENCJA DLA JEDNEGO U{YTKOWNIKAPRZED POBRANIEM LUB U{YCIEM TEGO OPROGRAMOWANIA APPLE NALE{Y DOKAADNIE PRZECZYTA WARUNKI NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ LICENCJ ). POBRANIE LUB U{YCIE TEGO OPROGRAMOWANIA APPLE OZNACZA AKCEPTACJ WARUNKÓW TEJ LICENCJI. JE{ELI U{YTKOWNIK NIE ZGADZA SI Z POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI, NIE POWINIEN POBIERA, ANI U{YWA TEGO OPROGRAMOWANIA APPLE. WA{NE: W zakresie, jakim to oprogramowanie mo|e by u|yte do powielania materiaBów, niniejsza licencja zezwala wyBcznie na kopiowanie materiaBów, do których u|ytkownik posiada prawa autorskie lub legalne zezwolenie na powielanie. 1. Postanowienia ogólne. Na oprogramowanie, dokumentacj i czcionki doBczone do niniejszej Licencji, czy to na dysku, w pamici typu ROM, na dowolnym innym no[niku, bdz w dowolnej innej formie (zwane dalej ogólnie Oprogramowaniem Apple ) firma Apple Inc. (zwana dalej Apple ) udziela licencji wyBcznie na warunkach okre[lonych w niniejszej Licencji, a nie sprzedaje go, rezerwujc sobie jednocze[nie wszelkie prawa, które nie zostaBy U|ytkownikowi przyznane wprost. Prawa przyznane tutaj s ograniczone do praw wBasno[ci intelektualnej Apple oraz licencjodawców Apple zawartej w tym Oprogramowaniu Apple. Apple oraz licencjodawcy Apple zachowuj prawa wBasno[ci samego Oprogramowania Apple. Warunki niniejszej Licencji maj zastosowanie do wszystkich uaktualnieD oprogramowania dostarczanych przez Apple, które zastpuj i/lub uzupeBniaj oryginalne Oprogramowanie Apple, o ile do takiego uaktualnienia nie jest doBczona oddzielna licencja. TytuB i prawo wBasno[ci intelektualnej do dowolnych tre[ci wy[wietlanych lub udostpnianych przez Oprogramowanie Apple nale|y do wBa[ciciela tych tre[ci. Tre[ taka mo|e by chroniona prawem autorskim lub innymi przepisami prawa dotyczcymi wBasno[ci intelektualnej oraz mo|e podlega postanowieniom i warunkom strony trzeciej, bdcej dostarczycielem takiej tre[ci. Niniejsza Licencja nie przyznaje u|ytkownikowi |adnych praw do u|ywania takich tre[ci.2. Dozwolone sposoby wykorzystania licencji i jej ograniczenia. 

A. Zgodnie z warunkami ogólnymi oraz postanowieniami zawartymi w niniejszej Licencji, U|ytkownik otrzymuje ograniczone i niewyBczne prawo do zainstalowania i u|ywania jednocze[nie jednej kopii Oprogramowania Apple na pojedynczym komputerze firmy Apple. Niniejsza Licencja nie zezwala na to, aby Oprogramowanie Apple byBo zainstalowane w tym samym czasie na wicej ni| jednym komputerze, a tak|e nie pozwala na udostpnianie Oprogramowania Apple przez sie, dziki czemu mogBoby by u|ywane przez kilka komputerów w tym samym czasie. U|ytkownik mo|e wykona jedn kopi Oprogramowania Apple w formie czytelnej dla komputera wyBcznie w celu archiwizacji, pod warunkiem, |e kopia archiwalna bdzie zawiera wszystkie informacje o prawach autorskich i innych prawach wBasno[ci, jakie byBy zawarte w oryginale. B. U|ytkownik nie mo|e i zgadza si, |e nie bdzie (ani nie bdzie umo|liwiaB innym) tworzy kopii (poza sytuacjami wyszczególnionymi w niniejszej Licencji), dekompilowa, przeprowadza in|ynierii wstecznej, deasemblowa, próbowa uzyska kod zródBowy, odszyfrowywa, modyfikowa ani tworzy dzieB zale|nych od Oprogramowania Apple ani |adnej cz[ci skBadowej. C. Prawa u|ytkownika wynikajce z niniejszej Licencji wygasn automatycznie bez powiadomienia przez Apple, je|eli u|ytkownik nie speBni któregokolwiek z warunków niniejszej Licencji. Ponadto Apple zastrzega sobie prawo do wyga[nicia tej Licencji, je[li nowa opublikowana wersja systemu operacyjnego Apple lub Oprogramowania Apple bdzie niezgodna z tym Oprogramowaniem Apple. 3. Przeniesienie praw. U|ytkownik nie ma prawa do wypo|yczania, dzier|awienia, po|yczania, sprzedawania, redystrybucji, ani do udzielania licencji na Oprogramowanie Apple. Mo|e natomiast dokona jednorazowego przeniesienia wszystkich praw licencyjnych do Oprogramowania Apple na rzecz innego podmiotu, pod nastpujcymi warunkami: (a) przeniesienie musi zawiera caBe Oprogramowanie Apple, w tym wszystkie jego skBadowe, oryginalne no[niki, materiaBy drukowane i niniejsz Licencj; (b) u|ytkownik nie pozostawi |adnej kopii Oprogramowania Apple, peBnej lub cz[ciowej, w tym kopii przechowywanej na komputerze lub innym no[niku; oraz (c) podmiot otrzymujcy Oprogramowanie Apple przeczyta i zaakceptuje warunki niniejszej Licencji. Wszystkie elementy Oprogramowania Apple s dostarczane jako cz[ci skBadowe pakietu i nie mog by oddzielane od tego pakietu i dystrybuowane jako samodzielne programy. 4. Zgoda na u|ywanie danych. U|ytkownik wyra|a zgod na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Apple, firmy zale|ne oraz przedstawicieli informacji diagnostycznych, technicznych lub innych, w tym midzy innymi informacji o komputerze u|ytkownika, systemie i oprogramowaniu oraz urzdzeniach peryferyjnych. Informacje te s gromadzone okresowo w celu uBatwienia dostarczania uaktualnieD oprogramowania, pomocy technicznej lub dostarczania innych usBug zwizanych z Oprogramowaniem Apple, oraz w celu potwierdzenia zgodno[ci z t licencj. Apple mo|e u|ywa tych informacji w celu udoskonalania produktów lub dostarczania usBug i technologii, pod warunkiem, |e forma ich przechowywania nie pozwala na identyfikacj u|ytkownika.5. Wyga[nicie licencji. Niniejsza Licencja obowizuje do czasu jej wyga[nicia. Prawa u|ytkownika wynikajce z niniejszej Licencji wygasn automatycznie bez powiadomienia przez Apple, je|eli u|ytkownik nie speBni któregokolwiek z warunków niniejszej Licencji. Po wyga[niciu niniejszej Licencji u|ytkownik powinien zaprzesta u|ywania Oprogramowania Apple i zniszczy wszystkie kopie, peBne lub cz[ciowe, Oprogramowania Apple. Punkty 6, 7, 8, 11 i 12 zachowuj wa|no[ nawet po wyga[niciu niniejszej Licencji.6. Brak wsparcia dla oprogramowania firm trzecich. W cz[ci Oprogramowania Apple, dla wygody u|ytkownika, Apple zapewnia dostp do oprogramowania firm trzecich. W cz[ci Oprogramowania Apple zawierajcej oprogramowanie firm trzecich, Apple w sposób bezpo[redni lub domniemany nie ma obowizku zapewnienia technicznego lub innego wsparcia dla tego oprogramowania. U|ytkownik powinien skontaktowa si bezpo[rednio z odpowiednim twórc lub producentem oprogramowania po wsparcie techniczne oraz usBugi pomocy klientom zwizane z ich oprogramowaniem oraz produktami.7. Ograniczenia rkojmi. U{YTKOWNIK WYRAyNIE PRZYZNAJE I WYRA{A ZGOD, {E U{YWA OPROGRAMOWANIA APPLE NA SWOJE WYACZNE RYZYKO, A TAK{E BIERZE NA SIEBIE RYZYKO ZWIZANE Z JAKOZCI, WYDAJNOZCI, DOKAADNOZCI I WYSIAKIEM. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRZEPISY PRAWNE, OPROGRAMOWANIE APPLE JEST DOSTARCZANE TAKIE JAKIE JEST (ang. AS IS), ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI. APPLE I PODMIOTY, KTÓRE UDZIELIAY LICENCJI FIRMIE APPLE (ZWANE DALEJ JAKO APPLE DLA POTRZEB PUNKTÓW 7 i 8), ODRZUCAJ WSZYSTKIE GWARANCJE W ODNIESIENIU DO OPROGRAMOWANIA APPLE, ZARÓWNO WYRA{ONE WPROST, DOMNIEMANE LUB USTAWOWE, W TYM, MIDZY INNYMI, DOMNIEMANE GWARANCJE I/LUB WARUNKI HANDLOWE, JAKOZCI I PRZYDATNOZCI DO OKREZLONEGO CELU, DOKAADNOZCI, U{YTKOWANIA ORAZ NIENARUSZANIA PRAW FIRM TRZECICH. APPLE NIE GWARANTUJE, {E U{YTKOWNIK BDZIE ZADOWOLONY Z OPROGRAMOWANIA APPLE, {E FUNKCJE ZAWARTE W OPROGRAMOWANIU APPLE SPEANI WYMAGANIA U{YTKOWNIKA, {E DZIAAANIE OPROGRAMOWANIA APPLE BDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BADÓW ORAZ {E WADY OPROGRAMOWANIA APPLE BD USUNITE. INSTALACJA TEGO OPROGRAMOWANIA MO{E MIE WPAYW NA U{YTECZNOZ OPROGRAMOWANIA, USAUG LUB PROGRAMÓW INNYCH FIRM. U{YTKOWNIK AKCEPTUJE, {E OPROGRAMOWANIE APPLE ORAZ USAUGI NIE S PRZEZNACZONE DO U{YCIA W SYTUACJACH LUB ZRODOWISKU, GDZIE AWARIE, BADY LUB NIEDOKAADNOZCI W TREZCI, DANYCH LUB INFORMACJI DOSTARCZANYCH PRZEZ OPROGRAMOWANIE APPLE LUB USAUGI MOGAYBY DOPROWADZI DO ZGONU, URAZU LUB POWA{NYCH ZNISZCZEC ZRODKÓW TRWAAYCH LUB ZRODOWISKA, W TYM BEZ OGRANICZEC DO U{YCIA W URZDZENIACH JDROWYCH, URZDZENIACH NAWIGACJI LOTNICZEJ LUB SYSTEMACH KOMUNIKACJI, W SYSTEMACH KONTROLI RUCHU POWIETRZNEGO, W MASZYNACH PODTRZYMUJCYCH {YCIE LUB SYSTEMACH OBRONNYCH. {ADNA USTNA LUB PISEMNA INFORMACJA UDZIELONA PRZEZ APPLE LUB AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA APPLE NIE STANOWI GWARANCJI. W PRZYPADKU UDOWODNIENIA WADY OPROGRAMOWANIA APPLE U{YTKOWNIK PONIESIE WSZYSTKIE KOSZTY ZWIZANE Z SERWISEM, NAPRAW LUB KOREKCJ. NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJ NA WYACZENIE DOMNIEMANEJ GWARANCJI LUB OGRANICZENIA W ZAKRESIE STOSOWANYCH PRAW USTAWOWYCH KONSUMENTA, DLATEGO TE{ POWY{SZE WYACZENIA MOG NIE MIE ZASTOSOWANIA.8. Ograniczenie odpowiedzialno[ci. W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRAWO, APPLE W {ADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOZCI ZA URAZY ANI ZA JAKIEKOLWIEK PRZYPADKOWE, SPECJALNE, POZREDNIE LUB WYNIKOWE SZKODY, W TYM, BEZ OGRANICZEC, ZA STRATY SPOWODOWANE UTRAT ZYSKÓW, UTRAT DANYCH, ZAKAÓCENIEM DZIAAALNOZCI FIRMY LUB INNE STRATY HANDLOWE, A TAK{E ZA STRATY POWSTAAE W WYNIKU LUB ZWIZANE Z BRAKIEM MO{LIWOZCI U{YWANIA OPROGRAMOWANIA APPLE, NIEZALE{NIE OD TEGO, KIEDY POWSTAAY I BEZ WZGLDU NA TEORI ODPOWIEDZIALNOZCI (KONTRAKT, SZKODA CYWILNA LUB INNE), NAWET W PRZYPADKU POINFORMOWANIA APPLE O MO{LIWOZCI TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE KRAJE NIE ZEZWALAJ NA OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOZCI ZA URAZY OSÓB LUB ZA SZKODY PRZYPADKOWE BDy WYNIKOWE, WOBEC CZEGO POWY{SZE OGRANICZENIA MOG NIE MIE ZASTOSOWANIA. W |adnym wypadku Bczna odpowiedzialno[ Apple za wszystkie uszkodzenia (inne ni| wymagane przez stosowne przepisy prawne w przypadkach, w których doszBo do urazów osób) nie przekroczy kwoty pidziesiciu dolarów (50,00 USD). Powy|sze ograniczenia bd miaBy zastosowanie nawet, je|eli wy|ej wymienione zado[uczynienie straci swoj celowo[.9. Kontrola eksportu. U|ytkownik nie mo|e u|ywa, eksportowa lub reeksportowa Oprogramowania Apple z wyjtkiem przypadków okre[lonych przez prawo USA i prawo kraju, na terenie którego Oprogramowanie Apple zostaBo zakupione. W szczególno[ci, ale bez ograniczeD, Oprogramowanie Apple nie mo|e by eksportowane lub reeksportowane (a) do jakiegokolwiek kraju objtego przez USA embargiem bdz (b) do kogokolwiek, kto znajduje si na li[cie Specially Designated Nationals Departamentu Skarbu USA lub na li[cie U.S. Department of Commerce Denied Person s List lub Entity List. U|ywajc Oprogramowania Apple, u|ytkownik gwarantuje, |e nie znajduje si na terenie takiego kraju lub na terenie kontrolowanym przez ten kraj ani na |adnej z wy|ej wymienionych list. U|ytkownik zobowizuje si te|, |e nie u|yje Oprogramowania Apple do |adnego z celów zabronionych przez prawo USA, w tym midzy innymi do projektowania, wytwarzania bdz produkcji broni jdrowej, broni rakietowej, broni chemicznej lub biologicznej. 10. U|ytkownicy rzdowi. Oprogramowanie Apple i zwizana z nim dokumentacja s Towarami Handlowymi (ang. Commercial Items), w znaczeniu zdefiniowanym w 48 C.F.R. §2.101, obejmujcym Handlowe Oprogramowanie Komputerowe (ang. Commercial Computer Software) oraz Dokumentacj Handlowego Oprogramowania Komputerowego (ang. Commercial Computer Software Documentation), w znaczeniu u|ywanym odpowiednio w 48 C.F.R. §12.212 lub 48 C.F.R. §227.7202. Zgodnie z odpowiednimi przepisami 48 C.F.R. §12.212 lub 48 C.F.R. §227.7202-1 do 227.7202-4, Handlowe Oprogramowanie Komputerowe oraz Dokumentacja Handlowego Oprogramowania Komputerowego s licencjonowane dla u|ytkowników rzdowych w USA (a) tylko jako Towary Handlowe i (b) tylko z prawami gwarantowanymi dla wszystkich innych u|ytkowników zgodnie z warunkami niniejszej licencji. Rezerwowane s niepublikowane prawa zgodnie z ustaw o ochronie praw autorskich obowizujc w USA.11. Prawo nadrzdne i odrbno[. Niniejsza Licencja skonstruowana zostaBa zgodnie z prawem stanu Kalifornia i jest od niego zale|na, z wyBczeniem norm kolizyjnych. Niniejsza Licencja nie bdzie podlegaBa konwencji ONZ w sprawie kontraktów na midzynarodow sprzeda| towarów (ang. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods), której zastosowanie jest wyraznie wyBczone. Je|eli z jakichkolwiek przyczyn sd kompetentnej jurysdykcji stwierdzi, |e dowolnej klauzuli niniejszej Licencji, bdz jej jakiejkolwiek cz[ci nie mo|na wyegzekwowa, wówczas nadal bdzie obowizywaBa pozostaBa cz[ niniejszej licencji. 12. Kompletno[ porozumienia; nadrzdny jzyk. Niniejsza Licencja zawiera kompletn umow pomidzy U|ytkownikiem oraz Apple, odnoszc si do Oprogramowania Apple i zastpuje ona wszelkie poprzednie lub obecne porozumienia dotyczce tej kwestii. {adne poprawki ani modyfikacje niniejszej Licencji nie bd wi|ce, o ile nie zostan sporzdzone na pi[mie i podpisane przez Apple. PrzekBad niniejszej Licencji wykonany zostaB na potrzeby lokalne. W przypadku niezgodno[ci pomidzy wersj angielsk a wersj lokaln, decydujce jest brzmienie wersji angielskiej niniejszej licencji, w zakresie nie przekraczajcym obowizujcego prawa lokalnego.EA0590

12/10/09

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.90