KoreanLicense.txt Driver File Contents (iMac_Late_2009_Win7_Drivers.zip)

ÿþ\Õ®APPLE INC.

ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¬À©Æ­ Ĭ}Å  

è²|Ç ¬À©Æ­Apple ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕ0® ÈÐÅ ¼Ü´Ü ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¬À©Æ­ }Å­XÇ pÈmÕä´(tÇXÕ "¬À©Æ­")DÇ ÇXÇXÕìÅ }Ç´Å üÈíÂÜÂ$Æ. Apple ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ä²´Æ\¸Ü´XÕp¬° ¬À©ÆhÕ<Ç\¸hÃ, À­XÕ² ø¼ ¬À©Æ­DÇ ÉÂXÕ0®\¸ Ù³XÇXÕ² ¬ÇȲä². ̹|Ç À­XÕ¬ ø¼ ¬À©Æ­ÐÅ Ù³XÇXÕÀÉ JÅ<ÇÜÂtº, ø¼ Apple ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ä²´Æ\¸Ü´XÕp¬° ¬À©ÆXÕÀÉ È¹íÂÜÂ$Æ. ÉƬÀmÕ: ø¼ ÁÕ¸ÒèƴŬ Ç̸|¹ ¬ÇÝÀ°ÀXÕ0® ÇXÕìÅ ¬À©Æ ´  Dz ¼ÇÐÅÁ, ø¼ ÁÕ¸ÒèƴŲ À­XÕ¬ ¬ÇÝÀ°À`Õ  Çij]¸ ÈÕ¬ ¼XÅp¬° ¼È<Ç\¸ ÈÕ©Æ´ Ç̸XÇ ¬ÇÝÀ°ÀDÇ ÇtÕÁ̹ À­XÕÐŬ ¬À©Æ­tÇ ½ìÅ´ ¬ÇȲä². 1. |Ǽ¬ÀmÕ

ø¼ ¬À©Æ­ÐŠ¼´² ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ 8»Á, ðÓ¸Ò² µ¤ÂlÐ ÁÀXÇ ¬tÇà´, l¸ ÁÀÐÅ tȬÇXÕ² ¬tÇà´, ä²x¹ ø»µ´ÅÐÅ Çp¬° ä²x¹ ÖÜÐ(tÇXÕ ÍmÎXÕìÅ "Apple ÁÕ¸ÒèÆ´Å"|·à¬ hÕ)XÇ ¬tÇà´ ÁÀ­ÆÅtÇ ø¼ ¬À©Æ­ }Å­ÐÅ 0µx¹ ¬À©Æ̹DÇ ÇXÕìÅ Apple Inc.(tÇXÕ "Apple"tÇ|·à¬ hÕ)¬ À­XÕÐŬ ¬À©ÆÈÕ¬\Õ ¬tÇpº Óä¹\Õ ¬tÇ DÅٲȲä². ¶\Õ À­XÕÐŬ ºÜÂÈ<Ç\¸ ½ìÅ´ÀÉ JÅ@Ç ¨ºà´ ­¬¹² Appleü¬ ø­ ÈլǬ ô¼ ÇXÕଠǵÂȲä². ìÅ0®ÐÅÁ ½ìÅ´ ­¬¹ä´@Ç Apple ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ÀÉÈ ¬Ç°À­ÐÅ m­\Õ)´È²ä². Apple ÁÕ¸ÒèÆ´Å Ç´ÌXÇ Á Ç­@Ç Apple 9Ö@Ç AppletÇ ¬À©Æ­DÇ ½ìÅ\Õ ÇÐŬ ǵÂȲä². \ÍÍ Apple ÁÕ¸ÒèÆ´Å ÈÔDÇ ³àÂXÕp¬° ô¼©ÍXÕ² ÅÅø­¸tÇÜ´ ÁÕ¸ÒèƴŲ ø­ì·\Õ ÅÅø­¸tÇÜ´ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ³\Õ Ä¼Ä³ ÈÕ¬­ Ĭ}ÅtÇ tȬÇXÕÀÉ JŲ tÇÁÀ ø¼ ¬À©Æ­ÐÅ 0µ|· ½ìÅ´ ­¬¹ÐÅ ìÓhÕ)´È²ä². Apple ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ XÇtÕ ÈÜ´p¬° Apple ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ µÑtÕ Èü­\Õ èÎPÑ Î@Æ ­(¸´ Á Ç­ ¼ ÀÉȬǰÀ­@Ç ¬¬XÇ èÎPÑ Î Á ÇÇXÇ ¬ÇȲä². tÇì·\Õ èÎPÑ Î² ÈÇ­tÇ° 0®ÀÐ ÀÉȬǰÀ­ ¼ pÈ}Å ñ´ÐÅ XÇtÕ ô¼8Ö´pº ø­ì·\Õ èÎPÑ Î|¹ Èõ¬XÕ² È3Ç ¬À©ÆpÈt¬ÐÅ 0µ¹È²ä². ø¼ ¬À©Æ­@Ç À­XÕÐŬ tÇì·\Õ èÎPÑ Î|¹ ¬À©Æ`Õ  Dz ­¬¹|¹ ½ìÅXÕÀÉ JŵÂȲä². 2. ÈÕ¬´ ¬À©Æ­ÁÀXÇ tÇ©Æ ¼ È\Õ

A. ø¼ ¬À©Æ­XÇ pÈmÕü¬ pÈt¬ÐÅ 0µ|· À­XÕ² \Õ ¼ÐÅ \Õ ³XÇ Apple ôÎèÔ0ÑÐÅ Apple ÁÕ¸ÒèÆ´Å XÕ°XÇ ¬Àø¼DÇ $ÁXÎ, ¬À©ÆXÕä  Dz È\ÕÈtÇଠD¾Å³ÈÈxÇ ¬À©Æ­DÇ ½ìżµÂȲä². ø¼ ¬À©Æ­ÁÀ Apple ÁÕ¸ÒèƴŲ Ù³ÜÂÐÅ \Õ ³ tÇÁÀXÇ ôÎèÔ0ÑÐÅÁ ¬À©Æ ´  ÆÅ<Çpº, 0µ|·Á À­XÕ² Ù³ÜÂÐÅ Âι@Ç ôÎèÔ0ÑÐÅ XÇtÕ ¬À©Æ ´  Dz $±¸ÒÌÆ¸Ò ÁÀÐÅÁ² Apple ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆtÕÁ² HÅ )´È²ä². À­XÕ² $Æ\¸ÀÉ õ¼l­©Æ ©ºÈÐÅ \ÕXÕìÅ 0®Ä¬¬ }ÇDÇ  Dz ÖÜÐXÇ Apple ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¬Àø¼ XÕ°|¹ Ì¹ä´  ǵÂȲä². è², ø­ õ¼l­©Æ ¬Àø¼@Ç ÐÆø¼tÇ ¬ÀÉଠDz |Ç´ÌXÇ ÈÇ­tÇ° 0®ÀÐ Á Ç­ ñ´XÇ ¬ÀäÂDÇ \ÔÜÂXÕଠǴÅ|Å iÕȲä². B. À­XÕ² (ø¼ ¬À©Æ­ Ĭ}ÅÐÅ XÇXÕìÅ ºÜÂÈ<Ç\¸ ÈÕ©Æ´ ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕà¬) Apple ÁÕ¸ÒèÆ´Å° ø­ |ǽXÇ õ¼¬À, íÅ ôÎÓ|Ç, íÅõ¬YÕ, íÅ ´ÅHÁ¾, Á¤Â TÏÜ´XÇ ÍÍÜÂij, tÕų, ÂÈ ¶² ÓÝÀÇÅÅä´DÇ `Õ  ÆÅà¬, XÕÀÉ JÅDÇ ¬ÐÅ Ù³XÇXÕpº, ä²x¹ ¬À·ä´ÐŬ XÕ¬ XÕÀÉ JÅDÇ ¬ÐÅ Ù³XÇiÕȲä².C. ø¼ ¬À©Æ­ÐÅ 0µx¹ À­XÕXÇ ­¬¹² ̹}Å À­XÕ¬ ø¼ ¬À©Æ­XÇ ´Å¤µ pÈmÕDÇ Ç¼XÕÆDÇ ½¬°Æ AppleXÇ µÑÀÉ ÆÅtÇ ÇÙ³È<Ç\¸ È̸)´È²ä². ¶\Õ Apple@Ç ø¼ Apple ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ 8ÖXÖ1ÁtÇ ÆŲ ÈÀ\¸´Æ ¼ÈXÇ AppleXÇ ÇٳܤÂ\Ñ ÁÕ¸ÒèÆ´Å° Apple ÁÕ¸ÒèƴŬ 0¼ìÓ´² ½¬°Æ ø¼ ¬À©Æ­ Ĭ}ÅDÇ È̸Ü¬Р­¬¹|¹ ô¼ ÇiÕȲä².3. Åij  

À­XÕ² Apple ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ dz, ¬¹¤Â, ³ìÅ, Óä¹, ¬Ç0¼ìÓ ¶² ¬Ç¬À©ÆÈÕ¬ `Õ  ÆŵÂȲä². ø­ì·° ä²LÇü¬ ¬@Ç pÈt¬XÕÐÅÁ² È3ÇÐŬ Apple ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ³\Õ À­XÕXÇ |Ç´ÌXÇ ¬À©Æ­DÇ 1ÖÐÅ \ÕXÕìÅ Æl­È<Ç\¸ Åij`Õ  ǵÂȲä². (a) Apple ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨ºà´ l­1ÁÆÁ@Æ ÐÆø¼ ä¹´Ì, xÇÄÁ<»ü¬ ø¼ ¬À©Æ­DÇ ìÓhÕ\Õ |Ç´ÌXÇ Apple ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ÅijXÕ² ½¬°Æ, (b) ôÎèÔ0Ñ° ä²x¹ È¥Ç Ä³l­ÐŠȥÇ´ õ¼¬Àø¼DÇ ìÓhÕXÕìÅ ȽtÇà´ |ǽtÇà´ Apple ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ´Å µ\Õ õ¼¬Àø¼Ä³ ô¼ ÇXÕÀÉ JŲ ½¬°Æ, (c) Apple ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ Åij¼DÇ ù²¬ÀǬ ø¼ ¬À©Æ­XÇ pÈmÕü¬ pÈt¬ä´DÇ ÂÀÉXÕଠ¹Â°XÕ² ¬ÐÅ Ù³XÇ`Õ ½¬°Æ. Apple ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨ºà´ l­1Á½½@Ç ø­ù¸XÇ |ǽ½<Ç\¸ Èõ¬´ ¬tÇpº, ø­ù¸<Ç\¸½0Ñ ½¬¹ ´  ÆÅଠų½¹Ö QÇ©ÆÕ\¸ø­¨·<Ç\¸ 0¼½ ´  ÆŵÂȲä².4. p³tÇ0Ñ ¬À©ÆÐÅ ³\Õ Ù³XÇ. 

À­XÕ² Appleü¬ ø­ ĬôŬÀ¬ À­XÕÐŬ Apple ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ­(¸\Õ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ÅÅp³tǸÒ@Æ ÈÔ ÀÉÐÆ ¼ 0®ÀÐ ÁD¾¤Â Èõ¬ ¼ ø¼ ¬À©Æ­ pÈmÕXÇ ÉÂ|¹ ÇÉXÕ0® ÇXÕìÅ üÈ0®È<Ç\¸ À­XÕ ôÎèÔ0Ñ@Æ Ü¤Â\Ñ ¼ ´ÅÕ¬¹ÏtÇXÁ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ø­¬¹à¬ üÈÀ¼¥ÇXÎ|¹ ìÓhÕXÕÀÉ̹ tÇÐÅ \ÕÈ´Àɲ JŲ ÄÉè²È, 0® ÂÈ Èô¼ ¼ ­(¸ Èô¼|¹ ÂÑÉ, ô¼­, ̬¹, ¬À©Æ`Õ  Çä²² ¬ÐÅ Ù³XÇiÕȲä². Apple@Ç tÇì·\Õ Èô¼¬ À­XÕ|¹ ¬xÇÈ<Ç\¸ ÝÂļXÕÀÉ »ºXÕ² ÖÜÐ\¸ Dz \Õ, ÈÔ ¬ Á ¶² À­XÕÐŬ ÁD¾¤Â@Æ 0® ÂDÇ Èõ¬XÕ0® ÇXÕìÅ tÇì·\Õ Èô¼|¹ ¬À©Æ`Õ  ǵÂȲä².5. È̸  

ø¼ ¬À©Æ­@Ç Ä¬}Å È̸ÜÂL®ÀÉ ǨÖiÕȲä². À­XÕ¬ ø¼ ¬À©Æ­ }Å­XÇ pÈt¬ä´DÇ ÉÂXÕÀÉ JÅDÇ ½¬°Æ, ø¼ ¬À©Æ­ÐÅ ü­p¬\Õ À­XÕXÇ ­¬¹² Apple\¸½0ÑXÇ ¬ÀȵÑÀÉ ÆÅtÇ ÇÙ³<Ç\¸ È̸)´È²ä². ¬À©Æ­XÇ È̸@Æ Ù³ÜÂÐÅ À­XÕ² |Ç´ÌXÇ Apple ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¬À©ÆDÇ ÉÀÉtÕ|Å XÕpº Apple ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¨ºà´ ¬Àø¼DÇ ȽtÇà´ |ǽtÇà´ Ó0®tÕ|Å iÕȲä². ´Å µ\Õ ø­ð· È̸ÐÅij ø¼ ¬À©Æ­XÇ È6mÕ, È7mÕ, È8mÕ, È11mÕ ¼ È12mÕ@Ç ǨÖiÕȲä².6. È3Ç ÁÕ¸ÒèÆ´Å ÀÉÐÆ ®ÀÉ  

Apple@Ç Apple ÁÕ¸ÒèÆ´Å (Ó¤ÐÀÉXÇ |ǽ½<Ç\¸hà ¹ÒÈ È3Ç ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅXÇ Èü­DÇ ¸ÓXÇ\¸ Èõ¬tÕ TƵÂȲä². Apple ÁÕ¸ÒèƴŬ È3Ç ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ìÓhÕXÕ² \Õij ´°ÐÅÁ², Apple@Ç ø­ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ­\Õ 0® ÂÈ 9Ö@Ç ä²x¹ ÀÉÐÆDÇ Èõ¬`Õ ºÜÂÈ 9Ö@Ç 5»ÜÂÈxÇ XÇ4»¬ ÆŵÂȲä². ø­ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¼ ÈÔÐÅ ­(¸´ 0® ÂÈ ÀÉÐÆ ¼ ବÁD¾¤ÂÐÅ ­tÕÁ² ­(¸ ÁÕ¸ÒèÆ´Å Óä¹ÁÀ 9Ö@Ç ÈpȬÀÐÅ ÁÉÈ 8»XÇXÕÜÂ0® ¼·È²ä². 7. ô¼ÉXÇ 0¼È

À­XÕ² À­XÕXÇ ÈÈxÇ EÌÇXÕÐÅÁ Apple ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕpº ÔÈÉÐÅ ³\Õ Ì¹qÈij, 1Á¥², ÈUÖij ¼ x±%¸ÐÅ ³\Õ ÈÈxÇ EÌÇ íÅÜ À­XÕÐŬ Çä²² ¬DÇ ºÜÂÈ<Ç\¸ xÇÈXÕଠtÇÐÅ Ù³XÇiÕȲä². Ép¬¼tÇ ÈÕ©ÆXÕ² \ͳXÇ ¼ÇÐÅÁ, Apple ÁÕ¸ÒèƴŲ ä¹ÂxÇXÇ EÌÇ<Ç\¸ ¶\Õ 0®ÀÐ ä²x¹ ÈX¹XÇ ô¼É ÆÅtÇ "Dz ø­³\¸"XÇ ÁÀÜÐ\¸ Èõ¬)´È²ä². ¶\Õ Appleü¬ AppletÇ ¬À©Æ­DÇ ½ìÅ\Õ Ç(È7mÕü¬ È8mÕü¬XÇ ­(¸ÁÀ ÍmÎXÕìÅ "Apple"tÇ|·à¬ hÕ)² tÇ\¸hà ºÜÂÈtÇà´ 5»ÜÂÈtÇà´ ¶² ¼Ü­ÁÀXÇ ¬tÇà´, ÁÀÔ<Ç\¸ÁXÇ ÈiÕ1Á, ÔÈÉÐÅ ³\Õ Ì¹qÈij, ¹ÒÈ\Õ ©ºÈDÇ Ç\Õ ÈiÕ1Á, ÈUÖ1Á, 8»ÈÆŲ ¬À©ÆÐÅ ³\Õ 5»ÜÂÈ ô¼ÉtÇ° pÈt¬ ¼ È3ÇXÇ ­¬¹|¹ hÎtÕXÕÀÉ DÅȲ`Õ ¬ ñ´XÇ Apple ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ­(¸´ ¨ºà´ ô¼ÉtÇ° pÈt¬ÐÅ ³XÕìÅ EÌÇtÇ ÆŵÂȲä². Apple@Ç Apple ÁÕ¸ÒèÆ´ÅÐÅ ìÓhÕ´ 0®¥²tÇ À­XÕ¬ Æl­XÕ² ¬ÀmÕDÇ ©ÍqÈܨÐä²p¬°, Apple ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ Ù³ÇtÇ Éè²´ÀÉ DÅȲXÕଠ$ÆX¹¬ ÆÅä²p¬°, Apple ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ °¬hÕtÇ ÂÈ ´ ¬tÇ|·² ñ´XÇ Apple ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕ² p³ÐÅ ³\Õ ¥Ç`ÅÐÅ ³XÕìÅ ô¼ÉXÕÀɲ JŵÂȲä². ø¼ ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ $ÁXβ È3XÇ ÁÕ¸ÒèÆ´Å, ´ÅÕ¬¹ÏtÇXÁ ¶² È3XÇ ÁD¾¤ÂXÇ ¬À©ÆЊƥÕDÇ ø»`Î  ǵÂȲä². À­XÕ² ¶\Õ Apple ÁÕ¸ÒèÆ´Å° ÁD¾¤Â¬ ÐÆÇ%¸ $ÁD¾, mÕõ¬­È, µÑà Ü¤Â\ÑXÇ ÇÙ³, mÕõ¬ P­µÑµÑÈ Ü¤Â\Ñ, ÝÀº ÇÀÉ©Æ ¥ÇXÎ ¶² 4»0® ܤÂ\ÑDÇ ìÓhÕXÕÀÉ̹ tÇÐÅ \ÕÈ´Àɲ JŲ äÂ(Ó, ܬ ÀÉðÅtÇ° AppleÁÕ¸ÒèÆ´Å° ÁD¾¤ÂÐÅ XÇtÕ Èõ¬´² èÎPÑ Î, p³tÇ0Ñ ¶² Èô¼XÇ $ÆX¹° ½ÈUÖ1ÁtÇ ¬Àݹ, ÁÀtÕ ¶² ì¬\Õ <»¬¹È XÖ½¬È ÁÁÀDÇ ¼ÝÀܬР Dz ÁÀiÖtÇ° XÖ½¬ÐÅÁXÇ ¬À©ÆÐÅ ÈiÕXÕp¬° ø­ì·\Õ ¬À©ÆDÇ ÇXÕìÅ à¬HÅ´ ¬tÇ DÅزDÇ UÅȲä². Apple ¶² Apple\¸½0Ñ ­¼@Ç ³\ÔǬ ´Å µ\Õ l­P´ 9Ö@Ç ÁtºXÇ Èô¼° Ç8»DÇ Èõ¬XÕÆä²à¬ XÕìÅij tǬtÇ ô¼ÉDÇ XÇø»XÕ² ¬@Ç DÅٲȲä². ̹|Ç Apple ÁÕ¸ÒèƴŬ °¬hÕtÇ Ç² ¬<Ç\¸ Óº ´ ½¬°Æ, DÕÆ\Õ ÁD¾¤Â, ¬¹ 9Ö@Ç ÂÈD¾©Æ ¨ºP´|¹ À­XÕ¬ ½ô²XÕìÅ|Å iÕȲä². ¹ÒÈ m­¬ä´@Ç 5»ÜÂÈ ô¼ÉXÇ 0¼È° ÁD¾ÇÐŬ È©Æ´² 1Á8»¼ÁÀXÇ ­¬¹ÐÅ ³\Õ È\ÕDÇ ÈÕ©ÆXÕÀÉ JÅଠDz¼, tÇ ½¬°Æ Ç@Æ ¬@Ç ô¼ÉXÇ 0¼È° EÌÇXÇ È\ÕtÇ È©Æ´ÀÉ JÅDÇ  ǵÂȲä². 8. EÌÇÈ\Õ

¼`¹\¸ ®ÀÉ´ÀÉ JŲ ¼Ç´°ÐÅÁ Apple@Ç Apple ÁÕ¸ÒèÆ´ÅXÇ ¬À©ÆtÇ° ¬À©Æ½¥²<Ç\¸ xÇXÕìÅ ¼ÝÀ´p¬° ø­@Æ ­(¸tÇ Çp¬° ÁÀ­ÆÅtÇ, °DŬ ´Å µ\Õ tÇ Ç\¸ Í·´ ¬xÇÀÉ@Æij ÁÀ­ÆÅtÇ, 0®³tÇuÇÁÀäÂXÇ ÁtÕ, p³tÇ0ÑXÇ ½äÂ, ÆÅÅXÇ Éè² ¶² 0®ÀÐ ÁÀÅÅÈxÇ ÁtÕ@Æ xºä ñ´DÇ ìÓhÕXÕìÅ xǬÀ¬Àର ´Å µ\Õ ÖÜÐXÇ °ÆðÅÈxÇ, ¹ÒÂ\Õ, ¬ÈÈtÇଠ°¬ü¬ÈxÇ ÁtÕtÇà´ ø­ ÁtÕÐÅ ³XÕìÅ EÌÇDÇ ÀÉÀÉ DÅȲiÕȲä². tDz ¶\Õ 0¼ÁÀEÌÇXÇ ¼¬¹(Ĭ}Å, ½¼ÕÇ ¶² 0®ÀÐ) ìÅXÕ@Æ ÁÀ­ÆÅ<Çpº, °DŬ AppletÇ ¬ÀÈÐÅ ø­ì·\Õ ÁtÕXÇ ¬¥²1ÁÐÅ ³XÕìÅ µÑô¼¼XÅä² XÕT³|·Ä³ ȹ,̬ÀÉÇȲä². ¹ÒÈ m­¬ä´@Ç xǬÀ¬Àର °ÆðÅÈ 9Ö@Ç °¬ü¬ÈxÇ ÁtÕÐÅ ³\Õ EÌÇÈ\ÕDÇ ÈÕ©ÆXÕÀÉ DÅȲXÕÀ»\¸, tÇì·\Õ EÌÇÈ\ÕtÇ À­XÕÐŬ È©Æ´ÀÉ DÅȲ`Õ  ǵÂȲä². À­XÕXÇ ¨ºà´ ÁtÕ(xǬÀ¬Àà¬@Æ ­(¸´ ¬Àt¬ÐÅÁ È©Æ´² ¼`¹tÇ Æl­XÕ² ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕà¬)ÐÅ ³\Õ AppleXÇ È EÌÇ \ÕijaÅ@Ç ´Å µ\Õ ½¬°ÆÐÅij ø»TÖ $Æí ì²ì·($50.00)|¹ Íü¬XÕÀÉ JŵÂȲä². ÇÐÅÁ ¸Å	®\Õ l­ÈÂè²tÇ ø¼ÈÉÈ ©ºÈÐÅ ½iÕXÕÀÉ JŲä²à¬ XÕT³|·Ä³ ÁÀ0®XÇ EÌÇÈ\ÕtÇ È©Æ)´È²ä².9. ÂÍ µÑÈ  

À­XÕ² ø»iÕÉm­ ¼`¹ ¼ Apple ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ l­Ç\Õ m­¬XÇ ¼`¹ÐÅ XÇtÕ ¹ÂxǼ@Ç ½¬°Æ|¹ ÈxÆXÕଠApple ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕp¬° ÂÍ ¶² ¬ÇÂÍ`Õ  ÆŵÂȲä². ¹Ò× Apple ÁÕ¸ÒèƴŲ ä²LÇü¬ ¬@Ç m­¬\¸ ÂÍ´p¬° ¬ÇÂÍ ´  ÆŵÂȲä². (a) ø»iÕÉm­ü¬ µÑÁÀ®ÀÉ pÈXά ÌtÕÄÉ m­¬, (b) ø»iÕÉm­ ¬Ç4»1ÁXÇ ¹Òļ ÁÈm­ ©º]¸ÁÀXÇ ¬ xÇtÇ° ø»iÕÉm­ ÁÀ4»1ÁXÇ 0®<ÕxÇ<» ©º]¸ ¶² 0®<Õè²´Ì ©º]¸ÁÀXÇ ¬xÇ ¶² è²´Ì. Apple ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©Æ`Õ ½¬°Æ À­XÕ² À­XÕ¬ ÇÐÅÁ ¸Å	®\Õ m­¬ 0®ÀÐXÇ ©º]¸ÐÅ p¬üÈXÕÀÉ DÅزDÇ ÇÉXÕଠô¼ÉXÕìÅ|Å iÕȲä². ø»¬À|Ç, uÕ4»0® 9Ö@Ç ÝÀTÖYÕ 4»0® ñ´XÇ ¬¼, 0®Ö, ÈpÈ 9Ö@Ç ÝÀ°ÀDÇ ìÓhÕXÕìÅ tÇÐÅ \ÕXÕÀÉ JÅଠø»m­¼ÐÅ XÇXÕìÅ ®ÀÉ´ ´Å µ\Õ ©ºÈDÇ ÇXÕìÅij `ÅÕ ÁÕ¸ÒèÆ´Å|¹ ¬À©ÆXÕÀÉ JÅDÇ ¬DÇ Ù³XÇiÕȲä².10. Ƚ¬ \ÍÈ ¬À©ÆÇxÇ ½¬°Æ 

`ÅÕ ÁÕ¸ÒèÆ´Å ¼ ­(¸ ÁX¹ä´@Ç "ÁÀÅÅÈxÇ Ô©º"tÇpº, "ÁÀÅÅÈxÇ Ô©º"tÇ|·² ©Æ´Å² 48 C.F.R.(U.S. Code of Federal Regulations) §2.101ÐÅÁ ÈXÇ´´Å Dz¼, tDz "ÁÀÅÅÈ ôÎèÔ0Ñ ÁÕ¸ÒèÆ´Å" ¼ "ÁÀÅÅÈ ôÎèÔ0Ñ ÁÕ¸ÒèÆ´Å 8»Á"\¸ l­1Á´´Å Çà¬, ¶\Õ tÇä´ ©Æ´Å² 48 C.F.R. §12.212 ¶² 48 C.F.R. §227.7202ÐÅ tÕù²´² ¬<Ç\¸ ¬À©Æ´à¬ ǵÂȲä². 48 C.F.R. §12.212 ¶² 48 C.F.R. §227.7202-1½0Ñ §227.7202-4XÇ ­(¸ pÈmÕü¬ |ÇXÎÜÂÏ ü¼ Lµ, ÁÀÅÅÈ ôÎèÔ0Ñ ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ÁÀÅÅÈ ôÎèÔ0Ñ ÁÕ¸ÒèÆ´Å 8»Áä´@Ç (a) ÁÀÅÅÈ Ô©º<Ç\¸Á̹ ø­¬¹à¬ (b) ø¼ }Å­ÐÅ 0µx¹ 0®ÀÐXÇ \ÍÈ ¬À©ÆÇÐŬ ½ìÅ´ ­¬¹@Æ Ù³|Ç\Õ ­¬¹\¸Á̹ ø»iÕÉm­ ȽÐŬ \ÍÈ ¬À©ÆǬ ´ ­¬¹|¹ ½ìÅXÕଠǵÂȲä². õ¬¬´ÀÉ JÅ@Ç ­¬¹² ø»iÕÉm­XÇ ÈÇ­¼XÕÐÅÁ Çô¼´´Å ǵÂȲä². 11. Ü­ȼü¬ ½¬¹¬¥²1Á 

ø¼ ¬À©Æ­@Ç ¼ÐÆYÎä´XÇ ©Í̳DÇ 0¼ÈXÕଠά¹ìÓȲDÅ üÈ ¼ÐÅ 0µ|· Ü­(ǴଠtÕÁ)´È²ä². ø¼ ¬À©Æ­@Ç m­ÈÁÀÔä¹ä¹Ä¬}ÅÐÅ ­\Õ ÇÔÅ Ö}ÅÐÅ XÇtÕ Ü­(Ç´ÀÉ JÅ<Çpº Ù³ Ö}ÅXÇ È©Æ@Ç ºÜÂÈ<Ç\¸ 0¼È)´È²ä². ̹}Å ´Å µ\Õ tÇ Ç\¸ ù²tÕ ­`Õ¼ÐÆtÇ ´Å µ\Õ pÈmÕtÇ° ø­ |ǽ½tÇ ÑÉÕ½¬¥²hÕDÇ ¼¬¬\Õ ½¬°ÆÐÅij, ø¼ ¬À©Æ­XÇ °8ºÀÉ pÈmÕä´@Ç Ä¬ÁÈ<Ç\¸ ǨÖXÕpº DÆÈ\Õ ¨Ö%¸tÇ ÇµÂȲä². 12. DÆÈ\Õ iÕXÇ ¼ Ü­(Ç ¸Å´Å

ø¼ ¬À©Æ­ Ĭ}Å@Ç Apple ÁÕ¸ÒèÆ´Å@Æ ­(¸XÕìÅ À­XÕ@Æ Apple ¬ÀtÇÐÅ DÆÈ\Õ iÕXÇ|¹ l­1ÁXÕà¬, ­(¸ 8»ÈÐÅ ­\Õ ¨ºà´ ¬ÀÈÈ, Ù³ÜÂÈ iÕXÇÐÅ ³tÕ °Æ Á­DÇ ¬µÂȲä². tÇ ¬À©Æ­ Ĭ}ÅÐÅ ³\Õ ÂÈtÇ° ÈÈ@Ç 8»Á\¸ Ç1Á´à¬ AppletÇ Áº\Õ ½¬°ÆÐÅ̹ l­Á%¸DÇ ¬µÂȲä². ø¼ ¬À©Æ­ Ĭ}ÅÁXÇ ¼íÅ8»@Ç tÕù² ÀÉíÅXÇ DÕÆÐÅ XÇtÕÁ Ç1Á´à¬, Æ8»Óü¬ ¼íÅÓ ¬ÀtÇÐÅ ½|ÇXά ÇDÇ ½¬°ÆÐŲ À­XÕXÇ ­`ÕÐÅÁXÇ ÀÉíżtÇ ®ÀÉXÕÀÉ DÅȲXÕ² ¼ÇÐÅÁ Æ8»ÓtÇ °Æ ÁiÕȲä². EA0590

12/10/09

Download Driver Pack

How To Update Drivers Manually

After your driver has been downloaded, follow these simple steps to install it.

 • Expand the archive file (if the download file is in zip or rar format).

 • If the expanded file has an .exe extension, double click it and follow the installation instructions.

 • Otherwise, open Device Manager by right-clicking the Start menu and selecting Device Manager.

 • Find the device and model you want to update in the device list.

 • Double-click on it to open the Properties dialog box.

 • From the Properties dialog box, select the Driver tab.

 • Click the Update Driver button, then follow the instructions.

Very important: You must reboot your system to ensure that any driver updates have taken effect.

For more help, visit our Driver Support section for step-by-step videos on how to install drivers for every file type.

server: web1, load: 0.88